FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 42472 razy ¬
 
ROZRYWKA | Praca
***Umowa o prace*** 
[powiadom znajomego]    
Autor "***Umowa o prace***"   
 
ziomekkk
hooligans
 Wysłana - 6 październik 2007 00:33        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź ile procent masz tłuszczu

Umowa o pracę jest czynnością prawną, obejmującą zgodne oświadczenia woli pracownika i pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie, a pracodawca - do zapłaty wynagrodzenia.

Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków.

* W szczególności powinna określać:rodzaj pracy,
* miejsce jej wykonywania
* termin rozpoczęcia pracy,
* wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

Przed zawarciem umowy o pracę pracodawca ma obowiązek skierować osobę zatrudnianą na wstępne bezpłatne badania lekarskie, które potwierdzą możliwość wykonywania pracy w określonych warunkach.

Jeśli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy i jej warunki.

Do nawiązania stosunku pracy dochodzi w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy. Jeżeli pracodawca i pracownik nie określili tego terminu w umowie, dniem rozpoczęcia pracy jest dzień zawarcia umowy.

Przy zawieraniu umowy o pracę, podobnie jak w przypadku umów cywilnoprawnych, obowiązuje zasada swobody umów. Jednak zakres tej swobody został wolą państwa znacznie ograniczony. Strony w ustalaniu treści umowy o pracę określają w szczególności rodzaj umowy, rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia oraz wynagrodzenie. Mogą decydować, czy dana umowa ma być poprzedzona umową na okres próbny, a przy umowie na czas określony zawieranej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, czy dopuszczają możliwość wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Inne postanowienia umowne są w zasadzie niedopuszczalne i nieważne, chyba że byłyby bardziej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

W prawie pracy rozróżnia się umowy bezterminowe, zawierane na czas z góry nie określony, oraz terminowe, które z woli stron lub z mocy ustawy zostają rozwiązane z upływem oznaczonego okresu bądź z chwilą wykonania określonej pracy.

Kodeks pracy rozróżnia cztery podstawowe rodzaje umów o pracę:

1. na okres próbny,
2. na czas określony,
3. na czas wykonania określonej pracy,
4. na czas nie określony.Rodzaje umów o pracę


Zawarcie umowy określonego rodzaju zależy w zasadzie od woli stron, które powinny określić w umowie jej rodzaj. O rodzaju umowy o pracę nie decyduje jednak tylko nazwa - najistotniejsza jest jej treść. Jeżeli nazwa nie wskazuje, o jaki rodzaj umowy chodzi, a z treści nie wynika, że została zawarta umowa terminowa, należy przyjąć, iż jest to umowa na czas nie określony.

Wszystkie z wymienionych umów różnią się celem, dla którego są zawierane, lub czasem ich trwania.

1***
Umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny może poprzedzać każdą z umów o pracę, a więc w zakresie zawierania umów na okres próbny istnieje dobrowolność stron stosunku pracy. W praktyce jednak umowy te są stosowane bardzo często.
Umowa na okres próbny różni się od innych umów terminowych celem, jakiemu służy. Jest to w szczególności sprawdzenie przez pracodawcę przydatności pracownika do pracy w zakładzie oraz poznanie przez pracownika warunków pracy w zatrudniającej go jednostce, czyli wzajemne poznanie się stron stosunku pracy. Racjonalne zatrudnienie pracowników ma bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Chodzi o to, żeby z jednej strony pracodawca mógł poznać uzdolnienia i kwalifikacje pracownika w zakresie przydatności do wykonywania określonej pracy, z drugiej zaś, aby pracownik miał możliwość poznania pracy, której wykonywania się podjął.
Okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy. Zakazane jest zawieranie omawianych umów na okres dłuższy, jak również ich ponawianie. Okres próbny może natomiast trwać krócej. Postanowienia umowne ustalające dłuższy okres próbny są nieważne. Tak więc, jeżeli pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na okres próbny, który trwa 4 miesiące, domniemywa się, że po upływie 3 miesięcy (jeżeli pracownik nieprzerwanie świadczył pracę) została zawarta umowa na czas nie określony.
Okres próbny rozpoczyna się w terminie wskazanym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli tego terminu nie określono - w dniu zawarcia umowy. Umowa na okres próbny zostaje rozwiązana z upływem tego okresu, jeżeli nie uległa wcześniej wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia, rozwiązaniu na mocy porozumienia stron bądź wygaśnięciu.
Jeżeli strony zamierzają kontynuować zatrudnienie, to powinny zawrzeć nową umowę o pracę, jedną z trzech pozostałych.

2***
Umowa na czas określony

Umowa na czas określony i umowa na czas wykonania określonej pracy są umowami terminowymi, a różnią się od siebie w zasadzie tylko sposobem określenia terminu wygaśnięcia tych umów.
Termin końcowy umowy o pracę na czas określony najczęściej jest oznaczony bezpośrednio poprzez wskazanie konkretnej daty. Może być również oznaczony pośrednio poprzez wskazanie okoliczności, których nadejście w przyszłości strony przewidują (w przypadku artystów teatralnych może to być zakończenie "wystawiania" sztuki w teatrze).
Swoboda zawierania umów na czas określony podlega pewnym ograniczeniom. Od 2 czerwca 1996 roku obowiązuje zasada limitowania liczby kolejno po sobie następujących umów na czas określony, zawieranych przez tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy "zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nie określony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca".
Nowelizacja przepisów w tym zakresie miała na celu ochronę uprawnień pracowniczych. Do tego czasu pracodawcy w zasadzie bezkarnie zawierali z pracownikami umowy na czas określony, mimo iż z okoliczności towarzyszących jej zawarciu wynikało, że wybór tego rodzaju umowy zmierzał do obejścia przepisów o wypowiadaniu umów na czas nie określony. Zastępowanie umowy na czas nie określony umowami na czas określony utrzymywało również pracownika w niepewności co do stałości jego zatrudnienia.
Kodeks nie przewiduje wyraźnych ograniczeń co do długości trwania umowy na czas określony. Jednak zawarcie umowy na bardzo długi okres (np. na 10-15 lat) może być oceniane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Postanowienia umowne, określające taką umowę jako umowę na czas określony, są nieważne.

3***
Umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowa na czas wykonania określonej pracy jest odmianą terminowej umowy o pracę.
Zawiera się ją w celu świadczenia przez pracownika pracy wchodzącej w zakres oznaczonego i z góry ograniczonego w czasie zadania. Może to być opracowanie i realizacja projektu, sporządzenie bilansu itp. Dzień zakończenia stosunku pracy jest uzależniony w tej umowie od przyszłego zdarzenia w postaci zakończenia określonego zadania.
Omawiane umowy zawierane są przez strony wówczas, gdy ścisłe oznaczenie czasu trwania umowy nie jest możliwe.
Umowa na czas wykonania określonej pracy dochodzi do skutku, gdy strony zgodnie określą rodzaj pracy, którą pracownik będzie świadczył, i postanowią, że zawierają umowę na czas wykonania tej pracy.
Umowy na czas wykonania określonej pracy są unormowane w kodeksie podobnie do umów na czas określony. Nie można ich jednak wypowiedzieć. Umowy takie kończą się w zasadzie z dniem całkowitego ukończenia pracy. Podobnie jak umowy na czas określony mogą jednak ulec wcześniejszemu rozwiązaniu bez wypowiedzenia bądź wygaśnięciu na zasadach ogólnych.


4***
Umowa na czas nie określony

Umowa na czas nie określony jest umową bezterminową, w ramach której strony nie oznaczają terminu końcowego jej trwania.
Jest ona najkorzystniejsza dla pracownika, gdyż stwarza najdalej idącą ochronę trwałości stosunku pracy.
Umowa zawarta na czas nie określony może być przez pracodawcę rozwiązana w drodze wypowiedzenia tylko z uzasadnionych powodów, a jeżeli pracownik jest reprezentowany przez związek zawodowy, po uprzedniej konsultacji z tym związkiem.
______________________________
 
Nie liczy się też ile masz w łapie ważne jest to że jesteś wariatem.

Znawca -
 
ziomekkk
hooligans
 Wysłana - 6 październik 2007 00:34      [zgłoszenie naruszenia]

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia to bardzo szczególny sposób ustania stosunku pracy, ponieważ następuje z natychmiastowym skutkiem. W ten sposób można rozwiązać każdy rodzaj umowy, nawet te zawarte na określony czas, czyli terminowe.

Prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przysługuje obu stronom, jednak takie rozwiązanie jest możliwe tylko w określonych sytuacjach.

Pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia (art. 55):

* ze względu na stan zdrowia, jeżeli lekarz wystawi orzeczenie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje

* gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika


Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia (art. 52):

* kiedy pracownik, w czasie trwania stosunku pracy, popełni (i zostanie mu to uwodnione) przestępstwo uniemożliwiające dalsze zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku
* w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika
* z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu

* z powodu długiej nieobecności pracownika (szczegółowe informacje w Kodeksie Pracy art. 53)


_______________________________
 
Nie liczy się też ile masz w łapie ważne jest to że jesteś wariatem.

Znawca -
 
ziomekkk
hooligans
 Wysłana - 6 październik 2007 00:35      [zgłoszenie naruszenia]

Legalne wypowiedzenie


Marzenie nie przedłużono trzymiesięcznej umowy o pracę, choć była pewna, że tak się stanie. Pracodawca postąpił jednak zgodnie z prawem.

Marzena, absolwentka zarządzania, została zatrudniona w dużej zagranicznej spółce na trzymiesięczny okres próbny. - Ma pani do wykonania w ciągu tych trzech miesięcy projekt - usłyszała - jeśli się Pani sprawdzi, umowę przedłużymy na czas nieokreślony.

Minęły jednak trzy miesiące, a pracodawca stwierdził, że umowy nie przedłuży. Stało się tak, mimo że projekt został oceniony bardzo wysoko. Dwa dni przed zakończeniem trzymiesięcznego okresu próbnego, Marzena przedstawiła raport z projektu i uzyskała pochwałę szefostwa. Niestety dwa dni później firma zdecydowała się, że umowy nie przedłuży, podając błahy i nieprawdziwy zdaniem Marzeny pretekst: przekroczenie obowiązków służbowych.

Z prawnego punktu widzenia wszystko jest w porządku. - Firma nie ma obowiązku podać jakiegokolwiek powodu, dla którego nie przedłuża umowy - mówi Jan Mądry, konsultant w dziedzinie prawa pracy - jednak takie zachowanie nie jest najsympatyczniejsze wobec pracownika.

Istnieje, stosowana przez poważne firmy, nieformalna zasada informowania pracownika na dwa tygodnie przed zakończeniem okresu próbnego, czy umowa będzie przedłużona, czy nie. - Może on wtedy, gdyby decyzja była negatywna, już dwa tygodnie wcześniej rozglądać się za nową pracą - mówi Jan Mądry - dwa tygodnie to mało, ale zawsze coś.

Młodzi ludzie, rozpoczynający swoją karierą od trzymiesięcznego okresu próbnego, powinni mieć ten przypadek na względzie. Pracodawcy nie można bowiem podać do sądu, nawet jeśli jeszcze dzień wcześniej zdawał się sugerować, że umowa będzie przedłużona, a potem zmienia zdanie. Dlatego, dopóki nie mamy umowy o pracę na czas nieokreślony, nie warto sobie zamykać drzwi do innych firm, na przykład udzielając odmownych odpowiedzi agencjom doradztwa personalnego.

- Podejrzewam, że w firmie po prostu nikt wcześniej nie zdobył się na odwagę, by powiedzieć: było miło, ale dziękujemy - uważa Marzena - wykpili się pretekstem a ucierpiałam na tym ja, z dnia na dzień zostałam na lodzie. Legalnie.
_______________________________
 
Nie liczy się też ile masz w łapie ważne jest to że jesteś wariatem.

Znawca -
 
ziomekkk
hooligans
 Wysłana - 6 październik 2007 00:36      [zgłoszenie naruszenia]

Wypowiedzenie - co dalej?


Wiele osób dzisiaj staje przed problemem zwolnienia z pracy. Trudna sytuacja na tym specyficznym rynku powoduje, że szczególnie uważnie należy zwracać uwagę na wszystkie formalne aspekty tego zagadnienia - począwszy od podpisywania umowy o pracę, po rozstawanie się z pracodawcą.

Prawa i obowiązki przy rozwiązywaniu umowy ...
O ile przy podpisywaniu wypowiedzenia niewiele już możemy zrobić, jeśli chodzi o rodzaj podpisanej już przez nas wcześniej umowy, to pozostają jeszcze formalności związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Często się bowiem okazuje, że pracownik nie zdaje sobie sprawy o rodzaju zawartej umowy, o swoich prawach czy obowiązkach związanych z jej rozwiązaniem.

Rozwiązanie umowy o pracę
Umowa o pracę może być rozwiązana: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem (przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia), bez wypowiedzenia (przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Należy zaznaczyć, że umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

Okres wypowiedzenia ...
W zależności od okresu zatrudnienia pracownikowi przysługuje odpowiednio dwa tygodnie, miesiąc lub trzy miesiące okresu wypowiedzenia. W przypadku umowy zawartej na okres próbny - mogą to być trzy dni, tydzień lub dwa tygodnie. Szczegóły można odnaleźć w Kodeksie Pracy, który niezbyt skomplikowanie procedury rozwiązania stosunku pracy wyjaśnia.

W poszukiwaniu pracy...
Trzeba pamiętać też o dniach przysługujących pracownikowi na poszukiwanie pracy. Warto je wykorzystać, gdyż to prawo pracownika, mimo iż dwa czy trzy dni - to w obecnej sytuacji niewiele czasu na znalezienie pracy. A zarejestrowanie się w Urzędach Pracy jako bezrobotny nie dla każdego jest rozwiązaniem...

Szukać pracy w trakcie wypowiedzenia ...
Już w okresie wypowiedzenia warto więc podejmować próby poszukiwania pracy. Pracodawca przychylniej patrzy na kandydata, który wciąż pracuje. Rozsyłanie ofert w odpowiedzi na ogłoszenia prasowe nie zawsze wystarczy - wici trzeba rozesłać wśród znajomych, a dokumenty aplikacyjne do wybranych firm oferując swoją osobę jako potencjalnego współpracownika.

Aktualizacja Cv ...
Ilość wysłanych listów wysłanych przez kandydata, który dotąd spokojnie sobie pracował, może przerażać. Jednak - nigdy za wiele! Każda oferta z naszej strony zwiększa szanse na znalezienie pracy. Trzeba pamiętać o uaktualnieniu życiorysu o umiejętności oraz wiedzę, jaką udało nam się zdobyć w dotychczasowej pracy. W końcu to kolejne doświadczenie, które wzbogaci nasz życiorys!

Pozostaje także do rozważenia możliwość złożenia życiorysu w bazie danych firm doradztwa personalnego, internetowych serwisach pracy oraz biurach karier i pracy czasowej, z których korzysta coraz więcej dużych firm na polskim rynku. Rozstając się z firmą, warto pozostawić po sobie dobre wrażenie, nie palić przysłowiowych mostów, poprosić o referencje, które w przyszłości są śladem i wizytówką naszej dotychczasowej pracy.
_______________________________
 
Nie liczy się też ile masz w łapie ważne jest to że jesteś wariatem.

Znawca -
 
ziomekkk
hooligans
 Wysłana - 6 październik 2007 00:42      [zgłoszenie naruszenia]

Umowa o prace - wzory
[http://www.formularze.egospodarka.pl/Praca/1,Umowa-o-prace,27,0.html]

Umowa o pracę
Wzór umowy o pracę

Umowa o pracę na czas określony
Wzór umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
Wrór umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy

Umowa o pracę na czas zastępstwa
Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na okres próbny
Wzór umowy o pracę na okres próbny

Umowa zlecenie
Wzór umowy zlecenia

Umowa o dzieło
Wzór umowy o dzieło

Oświadczenia zleceniobiorcy
Oświadczenia zleceniobiorcy dla celów podatkowych, ubezpieczeniowych i PUP

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
Wzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, stanowiącej załącznik do umowy o dzieło.
_______________________________
 
Nie liczy się też ile masz w łapie ważne jest to że jesteś wariatem.

Znawca -
 
ziomekkk
hooligans
 Wysłana - 6 październik 2007 00:44      [zgłoszenie naruszenia]

Wypowiedzenie umowy o pracę

[http://www.formularze.egospodarka.pl/Praca/1,Wypowiedzenie-umowy-o-prace,28,0.html]


Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

_______________________________
 
Nie liczy się też ile masz w łapie ważne jest to że jesteś wariatem.

Znawca -
 
ziomekkk
hooligans
 Wysłana - 6 październik 2007 09:55      [zgłoszenie naruszenia]

O czym powinieneś wiedzieć zawierając umowę o pracę !!!


Jakie prawo pracy przewiduje rodzaje umów o pracę?
· na czas nieokreślony
· na czas określony
· na czas wykonania określonej pracy
· na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
Każda z wyżej wymienionych umów może być poprzedzona umową na okres próbny, nie przekraczający trzech miesięcy.

Jakich danych osobowych może od Ciebie wymagać pracodawca?
· imię i nazwisko
· imiona rodziców
· datę urodzenia
· miejsce zamieszkania
· wykształcenie
· przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Poza tym pracodawca może domagać się numeru PESEL oraz innych danych, jeżeli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez Ciebie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy

Przed podpisaniem umowy o pracę pracodawca obowiązany jest na swój koszt wysłać przyszłego pracownika na badania lekarskie, na podstawie których zostanie wydane zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie ma przeciwwskazań, aby podjąć pracę na danym stanowisku.

Jakie informacje powinny się znaleźć w umowie o pracę ?
· strony umowy
· rodzaj umowy
· datę zawarcia umowy
· warunki pracy i płacy (szczególnie rodzaj pacy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy, wymiar czasu pacy, termin rozpoczęcia pracy)
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli nie została zachowana forma pisemna pracodawca winien NAJPÓŹNIEJ W DNIU ROZPOCZĘCIA PRACY potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunki.

Pracodawca nie później niż w ciągu 7 dni od dani zawarcia umowy o pracę informuje na piśmie pracownika o:
· dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
· częstotliwości wypłaty wynagrodzenia
· urlopie wypoczynkowym
· długości okresu wypowiedzenia
Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy obowiązany jest dodatkowo poinformować o:
· porze nocnej
· miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia
· sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i nieobecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności
Po podpisaniu umowy o pracę powinieneś przejść szkolenie bhp, które obowiązany jest zorganizować pracodawca.

Jakie mamy sposoby rozwiązania umowy o pracę?

· na mocy porozumienia stron
· przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
· przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
· z upływem czasu, na który była zawarta
· z dniem ukończenia pracy, dla której była zawarta
Wyliczenie sposobów rozwiązania umowy o pracę ma charakter wyczerpujący.
Zmiana warunków pracy lub płacy

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę powinno być dokonane na piśmie.
· W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zmienionych warunków pracy lub płacy umowa ta rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.
· Uważa się że pracownik wyraził zgodę na zaproponowane warunki, jeżeli przed upływem okresu wypowiedzenia nie złożył oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków . Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy winno zawierać· pouczenie w tej sprawie. Brak pouczenia powoduje że pracownik może złożyć· oświadczenie odmawiające przyjęcia zaproponowanych warunków do końca okresu wypowiedzenia.
· Nie jest wymagane wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy pracownikowi któremu powierzono (w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy) inną pracę niż określona w umowie o pacę, na okres nie przekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym , jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.
_______________________________
 
Nie liczy się też ile masz w łapie ważne jest to że jesteś wariatem.

Znawca -
 
evils_toy
 Wysłana - 6 październik 2007 10:10      [zgłoszenie naruszenia]

sog, ale dobrze by bylo jakbys podal zrodlo informacji
_______________________________
 
BAN NA WSZYSTKO I DLA WSZYSTKICH! :-))

 
prezes85
 Wysłana - 6 październik 2007 10:19      [zgłoszenie naruszenia]

Jaka umowe najlepeij podpisac aby moc ja wmiare szybko (zalozmy do mc od zlozenia wypowiedzenia) zerwać?
_______________________________
 
I just don't know what to do with myself.
Money for nothing and chicks for free.

Weź nie pierdol bejbe.

 
evils_toy
 Wysłana - 6 październik 2007 10:42      [zgłoszenie naruszenia]

dlugosc okresu wypowiedzenia zalezy oprocz tego jaka jest umowa od stazu pracy w danej firmie oraz na jaki okres zostala umowa zawarta.

umowa na czas nieokreslony:
-2 tygodnie, jezeli pracujemy krocej niz 6 m-scy.
-1 miesiac, gdy jestesmy zatrudnieni dluzej niz 6-mscy.
-3 miesiace, powyzej 3 lat pracy w danej firmie.

umowa o prace na czas okreslony
2 tygodnie, jezeli umowa jest zawarta min na 6 m-scy

umowa na okres probny:
-3 dni (robocze) jezeli okres probny nie przekracza 2 tyg.
-tydzien, jezeli przekracza 2 tyg.
-2 tyg, jezeli okres probny jest na 3 m-sce.

Zmieniony przez - evils_toy w dniu 2007-10-06 10:43:14
_______________________________
 
BAN NA WSZYSTKO I DLA WSZYSTKICH! :-))

 
ziomekkk
hooligans
 Wysłana - 6 październik 2007 10:58      [zgłoszenie naruszenia]

Sposoby rozwiązywania stosunku pracy

Kodeks pracy przyjął zróżnicowane sposoby rozwiązywania umów o pracę uzależniając ich stosowanie od konkretnych, odmiennych od siebie powodów rozwiązania stosunku pracy.

Uwzględniając to założenie kodeks pracy w art. 39 stanowi, że umowę o pracę można rozwiązać:

* na mocy porozumienia stron,
* przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
* rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
* z upływem czasu, na który była zawarta,
* z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. We wskazanych przypadkach rozwiązanie umowy o pracę następuje wskutek dokonania czynności prawnych przez strony. Mogą to być czynności prawne dwustronne, którymi są porozumienie stron oraz klauzule o terminie rozwiązywania umów o pracę na czas określony, o rozwiązaniu umowy z chwilą rozwiązania określonej pracy i o terminie zakończenia okresu próby, albo jednostronne, czyli wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
_______________________________
 
Nie liczy się też ile masz w łapie ważne jest to że jesteś wariatem.

Znawca -
[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 2 strony.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

***Umowa o prace***

Strony: 1 2