FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemylenia seks

∑ temat zosta odczytany 37647 razy ¬
 
ROZRYWKA | Pasje i podre - mae i due
Astronomia 
[powiadom znajomego]    
Autor "Astronomia"   
 
SaLvAtIoN
 Wysana - 24 czerwiec 2002 16:55        | zgo naruszenie regulaminu

Sprawd ile procent masz tuszczuZawsze fascynoway mnie gwiazdy
zapierajcy dech w piersiach widok rozgwierzdonego nieba
obserwacje Ksizyca za pomoc lunety
kiedy marzy mi sie porzdny teleskop ale niestety takie zabawki
byy ciut drogie ale zamiowanie zostao i jak tylko bd warunki
finansowe na pewno do tego wrce

ciekawe czy kto z was zajmowa sie obserwacj gwiazd przez jakies
teleskopy a moze nadal to robicie ?"no salvation, no forgiveness"

Znawca -
 
SaLvAtIoN
 Wysana - 24 czerwiec 2002 16:56      [zgoszenie naruszenia]

wrzuce troche fotek i ciekawych informacji dotyczcych znanego wszechswiata
na pocztek Ukad Soneczny

"no salvation, no forgiveness"

Znawca -
 
SaLvAtIoN
 Wysana - 24 czerwiec 2002 16:58      [zgoszenie naruszenia]Soce

rednica rwnika 1 392 000 km
Odlego od Ziemi 150 000 000 km
Masa (Ziemia=1) 333 000
Czas obrotu wok osi 25 dni 9 godz.
Temperatura powierchni Soca 6000°C
Temperatura wewntrz Soca 17 000 000°C
Cinienie wewntrz Soca 70 mld. atm.
Odlego od rodka Galaktyki 26 tys.lat w.

---------------------------------------------------------------------------

Soce, podobnie jak wszystkie gwiazdy, jest olbrzymi kul silnie rozarzonego, ale nadzwyczaj zagszczonego gazu. rednica tej kuli mierzy a 1390 tysicy kilometrw, czyli jest prawie 109 razy wiksza od rednicy naszej planety. Kula ta w swej objtoci zawiera tak wielk ilo materii, e mona by z niej zbudowa 333 tysice planet tej wielkoci co Ziemia.
Kula soneczna otoczona jest rozleg powok gazow, zwan przez astronomw koron. W normalnych warunkach nie moemy jej widzie z uwagi na olepiajce wiato Soca, ale podczas cakowitego zamienia, kiedy glob Ksiyca zasoni sob jego tarcz, mamy mono podziwia przepikn aureol wiecc. S to czsteczki zjonizowanego gazu, ktry opuciwszy powierzchni Soca i rozciga si a za orbit Ziemi.
Wielka ilo materii i stosunkowo jej dua gsto sprawiaj, e we wntrzu Soca temperatura dochodzi do 15 milionw stopni Celsjusza i panuje ogromne cinienie, przekraczjce 70 miliardw atmosfer. S tam wic odpowiednie warunki do przemian jdrowych, podobnych do tych, ktre zachodz podczas wybuchu bomby termojdrowej. Polega ona na czeniu si czterech jder wodoru w jedno jdro helu, w wyniku czego wyzwalaj si ogromne iloci energii, ktr Soce szczodrze nas odarowywuje.
Jest oczywiste, e ta rozrzutno nie moe uj Socu bezkarnie, bo przecie tylko w cigu jednej sekundy traci ono w postaci promieniowania okoo 4 milionw ton swej masy. Ale ubytek ten stanowi przysowiow "kropl w morzu" w porwnaniu z ogromn mas, jaka zawarta jest w kuli sonecznej. Nietrudno zreszt obliczy, e od czasu powstania Ziemi, co nastpio okoo 4,5 miliarda lat temu, Soce stracio zaledwie 0,02 procenta swej masy.

"no salvation, no forgiveness"

Znawca -
 
SaLvAtIoN
 Wysana - 24 czerwiec 2002 16:59      [zgoszenie naruszenia]Merkury

r. odlego od Soca 58 000 000 km
Okres obrotu wok osi 58 dni 15 godz
Masa w jednostkach masy Ziemi 0,056
r. temp. pow. 232°C
Najwysza temp. pow. 500°C
Najnisza temp. pow. -173°C
Cinienie atmosferyczne 2*109 mb
Liczba ksiycw brak

------------------------------------------------------------------

Najbardziej wewntrzn planet Ukadu Sonecznego jest Merkury.
W odrnieniu od wikszoci planet (poza Plutonem) Merkury porusza si po silnie spaszczonej orbicie. Rwnie nachylenie orbity Merkurego do paszczyzny ekliptyki, wynoszce 7 stopni, jest wiksze ni nachylenie orbit pozostaych planet (oprcz Plutona). Merkury nie ma adnego ksiyca. Nie mona zatem na podstawie III prawa Keplera oszacowa jego masy. Aby jednak tego dokona, analizuje si zakcajcy wpyw masy Merkurego na ruch innych cia, w szczeglnoci przechodzcych w nieduej od niego odlegoci komet i planetoid. Wyjtkow okazj do okrelenia masy Merkurego stanowiy trzy przeloty sondy Mariner 10 w pobliu planety. Analiza toru jej ruchu umoliwia uzyskanie = najdokadniejszych z dotychczasowych wynikw. Masa Merkurego stanowi jedynie 5,5% masy Ziemi, a jego rednia gsto (5,4 g/cm3) w przyblieniu rwna si redniej gstoci Ziemi i Wenus. Teoretycznie Merkury posiada zbyt ma mas, aby utrzyma atmosfer. Stwierdzono jednak wystpowanie wok niego bardzo rozrzedzonej powoki, ktrej gsto odpowiada gstoci atmosfery ziemskiej na wysokoci 700 km. Gwnym jej skadnikiem s atomy sodu, w mniejszej iloci wystpuj: hel, tlen, potas i wodr. Ich zawarto w atmosferze Merkurego nieustannie uzupenia wiatr soneczny. Wskutek dugiego dnia (88 dni ziemskich) i praktycznie braku atmosfery na powierzchni Merkurego wystpuj bardzo due, najwiksze spord wszystkich cia Ukadu Sonecznego rnice temperatur. Na czci owietlonej temperatura dochodzi do +427oC, natomiast w cigu merkuriaskiej nocy spada do -183oC. Na powierzchni Merkurego mona wyrni nast. formy: gadkie rwniny (odpowiednik mrz na Ksiycu) , pokryte maymi kraterami rwninne obszary lece midzy duymi kraterami oraz gry. Paskie tereny midzy kraterami zajmuj okoo 70% sfotografowanej przez Marinera10 powierzchni, a znajdujce na nich liczne, mae kratery dowodz, e rwniny te s bardzo stare, prawdopodobnie pochodzenia wulkanicznego.

"no salvation, no forgiveness"

Znawca -
 
SaLvAtIoN
 Wysana - 24 czerwiec 2002 17:01      [zgoszenie naruszenia]Wenus

r. odlego od Soca 108 300 000 km
Okres obrotu wok osi 242d23h4m
rednica rwnikowa planety 12 112 km
Masa w jednostkach masy Ziemi 0,8148
Najwysza temp. pow. 500°C
Najnisza temp. pow. 400°C
Cinienie atmosferyczne 100 atm
Liczba ksiycw brak

------------------------------------------------------------------

Pod wzgldem wielkoci, masy i redniej gstoci planeta Wenus jest bardzo podobna do Ziemi. Obie posiadaj atmosfer i poruszaj si wok Soca w porwnywalnych odlegociach: 0,72 i 1,0 jednostki astronomicznej. Okazao si jednak, e te z pozoru bliniacze planety maj niewiele cech wsplnych, a pod pewnymi wzgldami rni si zasadniczo. Obydwie otoczone s atmosfer, ale jej skad chemiczny jest zupenie inny i zachodz w niej odmienne zjawiska. Temperatura oraz cinienie na powierzchni Wenus s wysokie, e wykluczaj jakiekolwiek formy ycia. Prawdopodobnie ewolucja kadej z tych planet przebiegaa inaczej. Na sferze niebieskiej Wenus moe oddali si od Soca znacznie bardziej ni Merkury. Dlatego podziwiamy j jako tzw. gwiazd wieczorn, piknie wiecc na zachodnim niebie lub gwiazd porann na niebie wschodnim. Wenusjaska atmosfera skada si gwnie z dwutlenku wgla (96%) i azotu (3%) oraz niewielkiej iloci tlenu (0,9%) i pary wodnej (0,1%). Dolne jej warstwy s przezroczyste i wolne od chmur. Warstwy chmur szczelnie okrywajce planet rozpoczynaj si dopiero na wysokoci ok. 48 km ponad powierzchni, a ich grubo siga ok. 30 km. Wystpuj one znacznie wyej ni chmury ziemskie, ktre rzadko pojawiaj si na wysokoci przekraczajcej 10 km. Chmury Wenus skadaj si gwnie z kropelek kwasu siarkowego. Okoo 60% planety zajmuje lekko pofadowana rwnina, na ktrej rnice poziomw nie przekraczaj 1 km. Prawie 16% ley poniej tej umownie paskiej rwniny. To duo mniej w porwnaniu z Ziemi, ktr w 2/3 pokrywaj oceany. Na Wenus znajduj si dwa kontynenty wielkoci maego kontynentu ziemskiego, wznoszce si kilka km powyej redniego poziomu. Na pnocy to - Isthar Terra. Jego powierzchni pod wzgldem wielkoci mona porwna do Stanw Zjednoczonych. Znajduje si tam gigantyczna gra - Maxwell Montes o wysokoci 11 km. Kontynent poudniowy - Aphrodite Terra - jest dwukrotnie wikszy od pnocnego i bardziej grzysty. Powierzchni Wenus przecina gigantyczny kanion, najwikszy w caym Ukadzie Sonecznym o dugoci 1500 km, gbokoci 5 km i 400 km szerokoci. Na planecie wiej silne wiatry. W dolnych, gstych warstwach atmosfery prdko nie przekracza 18 km/h, ale w pobliu wierzchokw chmur osiga 360 km/h, czyli ok. 60 razy wiksz ni szybko, z jak wiruje Wenus. Sondy zanurzajce si w gstych warstwach atmosfery i osiadajcych na planecie rejestroway du liczb wyadowa atmosferycznych. Cinienie atmosferyczne przy powierzchni Wenus przewysza ok. 95 razy cinienie ziemskiej atmosfery na poziomie morza podobne cinienie na Ziemi wystpuje w oceanach na gbokoci 700 metrw). Temperatura osiga +480oC, czyli jest wysza od temperatury topnienia oowiu. Spowodowane jest to duym efektem cieplarnianym, ktry z kolei jest spowodowany obecnoci wielkich iloci dwutlenku wgla w atmosferze Wenus oraz tym, e Wenus spowijaj chmury, co jest przyczyn tego, e promieniowanie soneczne, po odbiciu od powierzchni nie ma gdie uciec. Trudno wic j uzna za planet bliniacz Ziemi. Zasuguje ona raczej na miano planety piekielnej.

"no salvation, no forgiveness"

Znawca -
 
SaLvAtIoN
 Wysana - 24 czerwiec 2002 17:02      [zgoszenie naruszenia]Ziemia

r. odlego od Soca 149 600 000 km
Okres obrotu wok osi 23h56m4,099s
Masa planety 5,976*1027 g
r. temp. pow. 14°C
Najwysza temp. pow. 58°C
Najnisza temp. pow. -88°C
Cinienie atmosferyczne 1013,25 mb
Liczba ksiycw 1

------------------------------------------------------------------

Trzeci, liczc od soca planet Ukadu Sonecznego jest Ziemia. Pod wzgldem wielkoci zajmuje 5 miejsce w ukadzie. Jej rednica jest o kilkaset kilometrw wiksza od rednicy Wenus. Ksztat ma zbliony do lekko spaszczonej kuli. Misje kosmiczne zdajce w kierunku rnych cia Ukadu Sonecznego czsto badaj Ziemi w podobny sposb jak inne planety. Przykad stanowi misja Galileo, ktrej gwnym celem byo dotarcie do Jowisza i ukadu jego ksiycw. Przed wyruszeniem w dalek podr na t planet, sonda Galileo pokonaa skomplikowan drog, zbliajc si do Wenus, oraz do Ziemi na niewielkie odlegoci, i wykonaa wiele ciekawych bada. Otrzymane wyniki i zdjcia mog posuy do interesujcych porwna. Ziemia ogldana z zewntrz ma niebieski kolor pokrywajcych j w duej czci wd, zielony i brzowy - ldw oraz biay - kolor chmur. Niebieski kolor spowodowany jest take obecnoci duych iloci tlenu i czsteczek wody w ziemskiej atmosferze. Ziemia wiruje duo szybciej ni Merkury i Wenus, dokonujc jednego, penego obrotu wok wasnej osi w cigu 23 godzin i 56 minut, ale wolniej ni gigantyczne planety zewntrzne. O obrotu ziemi jest nachylona pod ktem 67o do paszczyzny orbity, co powoduje zmiany warunkw owietlenia poszczeglnych czci powierzchni Ziemi w czasie jej ruchu obiegowego wok Soca, czyli cykliczne powtarzanie si pr roku. Ruch obiegowy naszej planety wok Soca odbywa si w paszczynie ekliptyki, czyli w paszczynie pozornego ruchu soca na sferze niebieskiej. Jest ona bliska paszczyznom, w ktrych poruszaj si wszystkie planety, oprcz Merkurego i Plutona. Okres obiegu Ziemi wok Soca tzw. rok gwiazdowy wynosi 365,26 doby. redni gsto Ziemi, wynoszc 5,515 g/cm3, mona przyrwnywa do rednich gstoci Merkurego i Wenus. Pod wieloma wzgldami Ziemia stanowi typow planet, podobn do innych. Posiada jednak pewne cechy wyjtkowe, wyrniajce j w Ukadzie Sonecznym, a najwaniejsz z nich jest z pewnoci obecno ycia i cywilizacji. Atmosfera ziemska jest utworzona prawie wycznie z gazw, ale znajduj si w niej rwnie krople wody, krysztaki lodu oraz drobny py unoszony z powierzchni Ziemi lub pochodzcy z zanieczyszcze przemysowych. Pod wzgldem chemicznym atmosfera skada si przede wszystkim z: azotu (77%), tlenu (21%), argonu (1%) i pary wodnej (ok.1%) oraz dwutlenku wgla, neonu, helu, kryptonu, a take innych gazw, ktrych czna ilo pod wzgldem objtociowym nie przekracza 0,04%. czn mas atmosfery, ktr mona obliczy na podstawie wywieranego przez ni cinienia przy powierzchni Ziemi, ocenia si na jedn milionow cz masy naszej planety.

"no salvation, no forgiveness"

Znawca -
 
SaLvAtIoN
 Wysana - 24 czerwiec 2002 17:04      [zgoszenie naruszenia]Ksiyc

r. odlego od Ziemii 384 400 km
rednica rwnikowa globu ksiycowego 3476 km
Masa globu ksiycowego 7,33*1025 g
Najwysza temp. pow. 130°C
Najnisza temp. pow. -160°C

------------------------------------------------------------------

Ksiyc jest naturalnym satelit Ziemi. Pod wzgldem astronomicznym jego obecno ma ogromne znaczenie dla naszej planety - w istotny sposb wpywa na jej ruch orbitalny i obrotowy. Obok Soca, Ksiyc jest odpowiedzialny za wystpowanie pyww oceanicznych i pyww skorupy ziemskiej. Jego obecno powoduje zamienia Soca. Dla czowieka to co wicej, ni tylko najbliej pooone ciao niebieskie. Od najdawniejszych czasw by obiektem szczeglnego zainteresowania, odgrywa bardzo wan rol w yciu codziennym wszystkich cywilizacji. Tworzone na podstawie wieloletnich obserwacji tablice pooe Ksiyca suyy, nie tylko do przewidywania zamie Soca, ale przede wszystkim eglarzom, ktrym byy niezbdne w nawigacji morskiej. Od najdawniejszych czasw zaznacza si jego obecno w wierzeniach , mitach, a w miar rozwoju kultury w utworach literackich. Nic dziwnego, e gdy tylko stao si to technicznie moliwe, wanie Ksiyc, by pierwszym ciaem poza Ziemi, na ktrym stan czowiek. Okaza si on jednak bardzo niegocinny dla ziemskich przybyszw. Brak atmosfery, wody na powierzchni, ogromne rnice temperatur midzy dniem i noc. Docierajce bez przeszkd zabjcze promieniowanie soneczne i kosmiczne, a take upadajce na powierzchni meteoryty - stanowi wiat ksiycowy.


"no salvation, no forgiveness"

Znawca -
 
SaLvAtIoN
 Wysana - 24 czerwiec 2002 17:05      [zgoszenie naruszenia]Mars

r. odlego od Soca 227 900 000 km
Okres obrotu wok osi 24h37m22,668s
rednica rwnikowa planety 6786,8 km
Masa w jednostkach masy Ziemi 0,1078
Najwysza temp. pow. 20°C
Najnisza temp. pow. -120°C
Cinienie atmosferyczne 6 mb
Liczba ksiycw 1

------------------------------------------------------------------

Nastpn po Ziemi, czwart od Soca, planet jest Mars. Stanowi on t planet Ukadu Sonecznego, ktry poza Ziemi dotychczas najlepiej poznano. Atmosfera Marsa jest duo rzadsza od ziemskiej. Skada si ona gwnie z: dwutlenku wgla (95%), azotu (2,7%) i argonu (1,6%) oraz maych iloci tlenu, pary wodnej, neonu i innych gazw. Marsjaska atmosfera jest bardzo przezroczysta, co bardzo pomaga w obserwacji powierzchni planety. Zachodz w niej rne zjawiska meteorologiczne, takie jak: wystpowanie chmur, silnych wiatrw i huraganw unoszcych tumany piasku i pyu, ktre okresowo przysaniaj pewne czci powierzchni. Zdarzaj si take, trwajce tygodniami, burze piaskowe, ktre obejmuj wwczas ca planet. Huraganowe wiatry osigaj prdko do 300 km/h, lecz ze wzgldu na ma gsto atmosfery ich sia nie jest dua. Temperatura na powierzchni Marsa jest zrnicowana - zaley od pory dnia oraz roku, a take od szerokoci geograficznej i mieci si w granicach od -120oC do +20oC, ale rzadko przekracza 0oC. Temperatura powyej 0oC wystpuje wycznie latem w poudnie w okolicy marsjaskiego rwnika. Mars ma bardzo urozmaicon powierzchni - znacznie bardziej ni przypuszczano, a potwierdziy to fotografie planety wykonane z bliska. Wystpuj acuchy grskie oraz rozpadliny i uskoki tektoniczne, cignce si niekiedy tysicami kilometrw. Marsjaskie krajobrazy s bardzo malownicze - obfituj w wiele rnorodnych form znacznie bogatszych od ksiycowych. SMars ma dwa niewielkie ksiyce, ktre nazywaj si Fobos i Deimos . Te ksiyce to nieregularne bryy skalne z wyranie widocznymi kraterami na powierzchniach. Fobos i Deimos wykonuj ruch obrotowy wok wasnych osi w okresach rwnych okresom ich ruchu obiegowego dookoa planety, czyli podobnie jak Ksiyc czyni to wzgldem Ziemi - zawsze s zwrcone do Marsa t sam stron. rednia gsto Fobosa (2,2 g/cm3) i Deimosa (1,7 g/cm3 ) oraz nieregularne ksztaty pozwalaj przypuszcza, e ksiyce te s planetoidami, przechwyconymi siami grawitacji Marsa. To znacznie bardziej przekonujca hipoteza dotyczca ich pojawienia si ni funkcjonujce kiedy przypuszczenie o ich sztucznym pochodzeniu.

"no salvation, no forgiveness"

Znawca -
 
SaLvAtIoN
 Wysana - 24 czerwiec 2002 17:06      [zgoszenie naruszenia]Jowisz

r. odlego od Soca 777 600 000 km
Okres obrotu wok osi 9h50m30,003s
rednica rwnikowa planety 141 700 km
Masa w jednostkach masy Ziemi 317,82
r. temp. pow. -123°C
Cinienie atmosferyczne setki tysicy atm.
Liczba ksiycw 13

------------------------------------------------------------------

Po czterech planetach grupy ziemskiej oraz Ksiycu i planetoidach, kolejnym ciaem obiegajcym Soce jest Jowisz. Otwiera on grup czterech planet olbrzymw, ktre rni si zasadniczo od planet grupy ziemskiej. S one nieporwnywalne z pierwszymi czteroma planetami Ukadu Sonecznego ze wzgldu na swoje rozmiary, mas, redni gsto, skad chemiczny, budow wewntrzn, liczb ksiycw, iloci piercieni. Jowisz stanowi najwiksz planet Ukadu Sonecznego poniewa skupia w sobie 71% masy wszystkich planet. Rozmiarami przewysza Ziemi, a swoim ksztatem znacznie odbiega od kuli, co wyranie potwierdzaj obserwacje prowadzone z Ziemi. Spaszczenie Jowisza , 20 - krotnie wiksze od spaszczenia Ziemi, jest wynikiem szybkiego ruchu obrotowego. Okres obrotu Jowisza wynosi 9 godzin i 29,5 min. Ruch obrotowy Jowisza wok wasnej osi skierowanej prawie prostopadle do paszczyzny orbity, powoduje na Jowiszu brak pr roku. Okres obiegu Jowisza wok Soca czyli jowiszowy rok trwa 10 477 dni. Ze wzgldu na skad chemiczny i du mas Jowisza nazywa si niedosz gwiazd lub prawie gwiazd. Na podstawie ewolucji gwiazd, wiadomo, e musiaby mie mas okoo 75 razy wiksz, aby w jego jdrze mogy rozpocz si reakcje termojdrowe. Temperatura wntrza Jowisza wynosi okoo 13000oC - 30000oC, a cinienie jest 100mln razy wiksze ni cinienie ziemskie na poziomie morza. Jowisz ma co najmniej 16 ksiycw. Cztery z nich s duymi ciaami kulistymi, ktrych rednice wahaj si od 0,9 do 1,5 rednicy ksiyca."no salvation, no forgiveness"

Znawca -
 
SaLvAtIoN
 Wysana - 24 czerwiec 2002 17:07      [zgoszenie naruszenia]Saturn

r. odlego od Soca 1 427 000 000 km
Okres obrotu wok osi 10h14m24s
Masa w jednostkach masy Ziemi 95,112
r. temp. pow. -193°C
Cinienie atmosferyczne setki tysicy atm.
Liczba ksiycw 17

------------------------------------------------------------------

Saturna, drug pod wzgldem wielkoci planet w Ukadzie Sonecznym, widzimy goym okiem jako jasn gwiazd, ale ju lunetka o rednicy obiektywu 8 cm pozwoli nam zaobserwowa jeden z najpikniejszych obiektw na niebie. tawa powierzchnia Saturna, z na przemian janiejszymi i ciemniejszymi pasami, przypomina powierzchni Jowisza. Saturn jest jednak mniej aktywny, a na jego powierzchni dostrzeemy niezbyt wiele szczegw. Natomiast otaczajcy planet wspaniay ukad piercieni ju na pierwszy rzut oka sprawia, e Saturn jest bardzo wyjtkowym obiektem. Obserwowane w atmosferze plamy o zabarwieniu biaym s prawdopodobnie przejawem wielkich wybuchw gazw z wntrza planety. Twory te szybko zmieniaj ksztat i po jakim czasie zanikaj. Na gbokoci 500 km pod wierzchokami chmur zalega ju cieky wodr, ocean wodorowy, ktry wraz ze wzrostem odlegoci od powierzchni planety w kierunku jej rodka coraz bardziej nabiera wasnoci metalu. Budowa wntrza Saturna jest podobna do budowy Jowisza. Saturn oprcz piercieni posiada take 17 ksiycw, z czego 15 niemal dokadnie obiega go w paszczynie rwnika planety. Najwiksze z nich to Tytan, Iapetus, Rhea, Encladus, Dione, przy czym ten pierwszy zasuguje na szczegln uwag, gdy jako jedyny znany nam ksiyc posiada gst atmosfer. Skada si ona z 85% azotu i 12% argonu z metanem. Ponad 3% skadu atmosfery tego ksiyca przypada na czsteczki organiczne. Podobny skad atmosfery mogy mie planety typu ziemskiego w odlegej przeszoci, dlatego te niektrzy astronomowie porwnuj Tytana z Ziemi. Powierzchni Tytana tworzy ld i zestalony amoniak; jej temperatura wynosi ok. -180oC. Cinienie na jego powierzchni jest 1,6 razy wiksze ni na powierzchni Ziemi. Sam Tytan najprawdopodobniej skada si w 50% z materiau skalistego i w 44% z lodu. Pozostaa cz przypada na zestalony amoniak.


"no salvation, no forgiveness"

Znawca -
 
INSOMNIA
 Wysana - 24 czerwiec 2002 17:07      [zgoszenie naruszenia]

Masz Wielkiego SOGA za wietny temat w zimie i wczesn wiosn czsto obserwowaem moim "sprztem" Jowisza , Saturna No i M-42 w Orionie , ale na wakacyjnych plenerowych imprach moe znowu co wylookam ,ale kto wie

Remember:
"SMILE NOW ,CRY LATER"

[Powiadom mnie, jeli kto odpowie na ten artyku.]


Odpowiedzi jest na 30 stron.   | nastpn
 
Wybierz stron:  
Przegld tygodnia

Astronomia

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30