FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 12630 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Prawo i Ekonomia
Dziedziczenie gruntów rolnych 
[powiadom znajomego]    
Autor "Dziedziczenie gruntów rolnych"   
 
INSOMNIA
 Wysłana - 20 czerwiec 2004 21:56        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź ile procent masz tłuszczu

Gospodarstwa rolne są szczególnego rodzaju nieruchomościami m.in. ze względu na sposób ich dziedziczenia. Ustawodawca, czyli Sejm RP odrębnie ukształtował ich dziedziczenie kierując się przede wszystkim, tym aby ewentualny spadkobierca (osoba, na którą przechodzą prawa i obowiązki zmarłego) legitymował się, czyli posiadał odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Zauważyć należy, iż ta odrębna regulacja nie dotyczy wszystkich gospodarstw, a jedynie tych w skład których wchodzą grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha. W przypadku, gdy powierzchnia gruntów rolnych nie przekracza 1 ha, dziedziczenie takiego gospodarstwa odbywa się na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego o dziedziczeniu ustawowym albo testamentowym. W skład nieruchomości rolnych zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wchodzą ponadto grunty pod budynkami mieszkalnymi oraz grunty niezbędne do korzystania z tych budynków.

Kodeks cywilny wymaga od spadkobiercy, aby w chwili śmierci spadkodawcy:

stale pracował bezpośrednio przy produkcji rolnej albo
miał przygotowanie zawodowe do produkcji rolnej za którą zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych uznaje się :
ukończenie zasadniczej lub średniej szkoły rolniczej albo ekonomicznej o specjalności przydatnej do prowadzenia takiej produkcji
ukończenie szkoły wyższej o kierunku rolniczym lub ekonomicznym o ile kierunek studiów daje należyte przygotowanie w tym zakresie
uzyskanie przygotowania zawodowego do pracy w rolnictwie w drodze doskonalenia zawodowego, przy czym przygotowanie to musi prowadzić podmiot do tego uprawniony, niezależnie czy jest to osoba prywatna, czy zakład pracy
wykazanie się stałą pracą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 1 rok
jest małoletni bądź pobiera naukę zawodu lub też uczęszcza do szkół pod warunkiem, że nie ma stałego zatrudnienia lub nie posiada stałego źródła dochodu
jest trwale niezdolny do pracy tzn. został zaliczony do I lub II grupy inwalidzkiej albo osiągnął odpowiedni wiek, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat, a przy tym nie wykonuje pracy stanowiącej główne źródło utrzymania
Tylko osoby spełniające powyższe warunki mogą dziedziczyć gospodarstwo rolne lub udział w nim i mówiąc dalej o uprawnionym do dziedziczenia mam na myśli osoby je spełniające. Osoby te mogą dziedziczyć całość gospodarstwa jak również udział w nim, wówczas gospodarstwo rolne stanowić będzie współwłasność kilku osób pod warunkiem, iż są uprawnieni do dziedziczenia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego księgi IV tytuł II "dziedziczenie ustawowe", bez znaczenia przy tym jest fakt, czy pracują w rolnictwie czy też nie.

Należy jednak zauważyć, iż szczególna regulacja kodeksowa odnosi się jedynie do dziedziczenia ustawowego tzn. gdy brak jest ważnego testamentu, co obejmuje przypadki fizycznego braku testamentu, jak i jego nieważność.

W pierwszej kolejności dziedziczą spadek zstępni, czyli dzieci spadkodawcy wspólnie z jego małżonkiem. Zasadniczo dziedziczą oni w częściach równych, pod warunkiem, że dzieci jest nie więcej niż troje, ustawa bowiem wymaga aby udział małżonka wynosił co najmniej jedną czwartą . Pozostałe trzy czwarte dzielone jest na tyle części ilu jest dzieci. Tak stanowią ogólne regulacje, wśród których modyfikacje wprowadza szczególna regulacja dotycząca gospodarstw rolnych.

Gdy zdarzy się sytuacja tego typu, że któreś z dzieci spadkodawcy nie dożyje jego śmierci, wówczas jego udział, czyli część która by mu przypadała jest dziedziczona przez jego dzieci, czyli wnuki spadkodawcy. Jednak warunkiem objęcia spadku przez wnuki jest to, aby w chwili śmierci spadkodawcy posiadały uprawnienia do dziedziczenia określone w art.1059 pkt.1i2 kc. czyli; stale pracowali bezpośrednio przy produkcji rolnej albo mieli przygotowanie zawodowe do jej prowadzenia. Zgodnie z kc. dziedziczą oni gospodarstwo rolne również w przypadku, gdy ich rodzice, nie mogli dziedziczyć z uwagi na brak posiadanych do tego warunków. Podobnie ma się rzecz w sytuacji, gdy żadne z dzieci spadkodawcy nie spełnia warunków do dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Wówczas wnuki jego jeśli są jedynymi osobami je spełniającymi dziedziczą z wyłączeniem dzieci spadkodawców, czyli braci lub sióstr swych rodziców, z uwagi na to, że nie bierze się ich pod uwagę przy określaniu kręgu spadkobierców.

Gdy natomiast spadkobierca spadek odrzucił, tj. pomimo, że mógł go odziedziczyć nie wyraził na to zgody, zgodnie z Kodeksem cywilnym traktuje się go tak, jakby nie dożył otwarcia spadku, które następuje w chwili śmierci spadkodawcy. W tym przypadku wnuki spadkodawcy mogą dziedziczyć jedynie wtedy gdy on sam był do tego uprawniony. Gdy jednak nie pozostawił po sobie zstępnych tj. dzieci lub wnuki, jak również co prawda pozostawił ale nie są oni uprawnieni do dziedziczenia część jemu przypadającą przyłącza się do udziałów pozostałych spadkobierców dzieląc go na równe części.

Wnuki mogą więc objąć gospodarstwo w przypadku gdy w momencie śmierci spadkodawcy ich rodzic, uprawniony do dziedziczenia z ustawy nie żyje, natomiast oni posiadają wymagane kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także gdy żadne z dzieci spadkodawcy nie spełnia warunków wymaganych. To rozwiązanie jest odpowiednio stosowanie do dalszych zstępnych, czyli prawnuków itd.

Jeżeli zdarzy się sytuacja tego typu, że nie ma dzieci ani wnuków dziedziczących, czy to z uwagi na to, że nie posiadają wymaganych kwalifikacji, czy też nie żyją, gospodarstwo dziedziczy rodzeństwo spadkodawcy wspólnie z jego małżonkiem i rodzicami. W tym jednak przypadku udział małżonka wynosi połowę spadku. Zatem rodzeństwo dziedziczy w przypadku gdy nie ma dzieci i wnuków a także gdy są ale nie mogą dziedziczyć gospodarstwa. Sytuacja ta dotyczy jednak rodzeństwa, które stale pracuje bezpośrednio przy produkcji rolnej albo ma przygotowanie do jej prowadzenia. Ponieważ rodzeństwo dziedziczy wespół z rodzicami to możliwa jest sytuacja powyższego dziedziczenia o ile rodzice odpowiadają warunkom z art. 1059 kc.

Podobnie jak w przypadku dzieci i tu, jeśli któreś z rodzeństwa zmarło przed spadkodawcą, jego część przypada jego dzieciom o ile w chwili śmieci spadkodawcy stale pracowali bezpośrednio przy produkcji rolnej albo mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia takiej produkcji i to niezależnie od tego, czy ich rodzice (czyli brat lub siostra spadkodawcy) byli uprawnieni do dziedziczenia. To rozwiązanie stosuje się odpowiednio również do dalszych zstępnych tj. wnuków, prawnuków.

Na koniec wypada zauważyć, iż jest możliwe skuteczne ustanowienie w testamencie dziedzicem gospodarstwa rolnego kogoś spośród osób uprawnionych.

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.] 
Przegląd tygodnia

Dziedziczenie gruntów rolnych