FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemylenia seks

∑ temat zosta odczytany 59358 razy ¬
 
ROZRYWKA | Filozofia, Psychologia, Religie
GWNE RELIGIE i SEKTY naszych czasw 
[powiadom znajomego]    
Autor "GWNE RELIGIE i SEKTY naszych czasw"   
 
Methos
 Wysana - 1 padziernik 2004 11:27        | zgo naruszenie regulaminu

Sprawd ile procent masz tuszczu

Zakadam kolejny post - cos w stylu maego kompednium wiedzy o gownych religiach naszego wiata, do ktrego zawsze mona sign rozmawiajc na tym forum, posikowa si wiedz zawart tutaj, czy te po prostu samemu sobie co przpomnie, dowiedzie si....

Patrzc na niektre religei / wierzenia, choby - Islam... moa dojc do przekonania jak bardzo ludzie wypaczaj fundamenty swych religii... i jak bardzo odchodz od nich, lub jak ardzo je przekrecaj..
Dane zostay zdobyte w internecie...

Post bede staral sie uzupenia o inne mniejsze wierzenia, czy tez odgazienia od religii glwnych, a w kocu uzupenie o sekty...

Jak zwykle mam nadzieje ze si komu to przyda...
Zatem do dziea

Wedug uzyskanych danych, do religii najwikszych pod wzgldem liczby wyznawcw nale:

chrzecijastwo - 33%
islam - 22%
hinduizm - 15%
buddyzm - 6%
chiskie religie tradycyjne - 4%
religie pierwotne - 4%ISLAM
------
Jedna z trzech wielkich religii monoteistycznych.
Sowo islam tumaczone jest w jzyku arabskim na 'poddanie si Bogu'. I bya to pocztkowo religia arabska, jednak szybko rozprzestrzenia si na rne kontynenty i rasy ludzkie. Obecnie ilo wyznawcw islamu ocenia si na okoo 20% ludzi wiata - gwnie w Azji i Afryce; szacunkowe dane mwi nawet o ponad 1,2 miliarda ludzi.

Twrc tej religii by Mahomet uznawany przez wyznawcw za proroka. Religia sama w sobie wywodzi si z judaizmu i chrzecijastwa.

Zasadnicze dewizy islamu to:

- jedno Boga
- rwno wiernych
- braterstwo
- sprawiedliwo spoeczna

W islamie religia, moralno oraz prawo pastwowe s ze sob nierozerwalnie zwizane - prawo muzumaskie jest totalitarne.

Bg w islamie

On jest Allahem jedynym Allahem Wiekuistym! Nie zrodzi nikogo ani te, nie zosta zrodzony, a nikt nie jest Jemu rwny. (Koran)

Bg jest wszechwiedzcy, doskonay jest rdem wszelkiej wiedzy i sprawiedliwoci, posiada znajomo prawa doskonaego. Jest niepodobny do nikogo, i niczego nie mona z nim porwnywa (Islam zabrania przedstawiania go w jakiejkolwiek postaci).

Aby zosta muzumaninem czyli 'poddanym Allahowi', naley uwierzy w jedno Allaha, uzna go za jedynego stwrc, opiekuna; oraz spenia kilka ustalonych PRAW, jak na przykad:

- sprawiedliwo (Bdcie sprawiedliwi! To jest najblisze Bogobojnoci!)
- zakaz zabijania innych ludzi (Ktokolwiek zabija czowieka to tak, jakby zabi wszystkich ludzi.)
- zakaz ciemienia kobiet, dzieci, ludzi starszych, rannych oraz chorych.

S to prawa wprowadzone przez Allaha i adne prawo ziemskie nie moe go zmieni.

Kadego wyznawc islamu obowizuje pi filarw wiary.

Nale do nich:

1. Wyznanie wiary (شهادة, szahada) - Nie ma Boga oprcz Allaha, a Mahomet jest Jego prorokiem.
2. Modlitwa (صلاة, salat) - odprawiana pi razy dziennie, z twarz zwrcon w stron Mekki.
3. Jamuna (زكاة, zakat) - okrelon cz swych dochodw muzumanin ma obowizek oddawa biednym.
4. Post (صوم, saum) - w cigu dziewitego miesica roku muzumaskiego (ramadanu), muzumanie musz powstrzymywa si od jedzenia i picia od wschodu do zachodu soca.
5. Pielgrzymka do Mekki (حج, hadd) - muzumanin musi j odby przynajmniej raz w yciu, jeli pozwala mu na to sytuacja materialna.


Ekspert -
 
Methos
 Wysana - 1 padziernik 2004 11:28      [zgoszenie naruszenia]


CHRZESCIJASTWO
----------------
objawiona religia monoteistyczna i rodzina zwizkw wyznaniowych goszcych nauczanie o Jezusie Chrystusie, jego mczeskiej mierci i zmartwychwstaniu. Dokadne granice chrzecijastwa s kwesti sporn, nie wszyscy zaliczaj do wyzna chrzecijaskich wiadkw Jehowy, Mormonw, arian oraz niektrych nowych ruchw religijnych, cho same te wyznania uwaaj si za chrzecijaskie. Szacunkowo oblicza si, e chrzecijastwo wyznaje okoo 30% ludnoci wiata (1,8 miliardw).
W tym: okoo 970 milionw to katolicy, 300-450 milionw - protestanci,
150 milionw - prawosawni, 60 milionw - anglikanie i 30 milionw wyznawcw Kociow wschodnich - niechalcedoskich, 6 milionw - wiadkowie Jehowy

Chrzecijastwo jest religi monoteistyczn: zakada wiar w jednego Boga cho wikszo wyzna podziela dogmat trynitarny i gosi, e Bg istnieje w trzech osobach Trjcy witej jako Bg Ojciec, Syn Boy (Chrystus) i Duch wity. Chrzecijanie wielu wyzna (zwaszcza katolicy i prawosawni) czcz take Maryj - matk Jezusa jako "Matk Bo", witych i aniow, co wedug krytykw tych wyzna zblia je do henoteizmu.


Podzia wyzna chrzecijaskich :
-katolicyzm
-rzymski katolicyzm
-katolicyzm rytw wschodnich (w tym grekokatolicyzm)
-starokatolicyzm (w tym polskokatolicyzm i mariawityzm)
-prawosawie (w tym staroobrzdowcy)
-kocioy wschodnie
-nestorianizm
-chrzecijastwo koptyjskie
-chrzecijastwo ormiaskie
-protestantyzm i wyznania tradycji protestanckiej
-luteranizm
-kalwinizm
-anglikanizm
-baptyzm
-zielonowitkowcy
-metodyzm
-adwentyzm
-badacze Pisma witego (w tym wiadkowie Jehowy)
-mormonizm
-unitarianie (w tym bracia polscy)

Gwne prawdy wiary

-Jest jeden Bg.
-Bg jest Sdzi sprawiedliwym, ktry za dobro wynagradza, a za zo karze.
-S trzy Osoby Boskie : Bg Ojciec, Syn Boy i Duch wity.
-Syn Boy sta si czowiekiem i umar na krzyu dla naszego zbawienia.
-Dusza ludzka jest niemiertelna.
-aska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem cnt w grzechw im przeciwnych

Pokora - pycha.
Hojno - chciwo.
Czysto - nieczysto.
Mio - nienawi.
Umiarkowanie - nieumiarkowanie.
Cierpliwo - gniew.
Gorliwo i pracowito - lenistwo.Osiem Bogosawiestw Chrystusa

-Bogosawieni ubodzy w duchu, albowiem do nich naley krlestwo niebieskie.
-Bogosawieni, ktrzy pacz, albowiem oni bd pocieszeni.
-Bogosawieni cisi, albowiem oni na wasno posid ziemi.
-Bogosawieni, ktrzy akn i pragn sprawiedliwoci, abowiem oni bd
nasyceni.
-Bogosawieni miosierni, albowiem oni miosierdzia dostpi.
-Bogosawieni czystego serca, albowiem oni Boga oglda bd.
-Bogosawieni ktrzy wprowadzaj pokj, albowiem oni bd nazwani synami
Boymi.
-Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie dla sprawiedliwoci, albowiem do nich naley krlestwo niebieskie. Bogosawieni jestecie, gdy ludzie wam urgaj i przeladuj was, i gdy mwi kamliwie wszystko ze na was z mego powodu. Cieszcie si i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie


Dziesi przykaza Boych.

-Nie bdziesz mia bogw cudzych przede mn.
-Nie bdziesz bra imienia Pana Boga nadaremno.
-Pamitaj, aby dzie dzie wity wici.
-Czcij ojca swego i matk swoj.
-Nie zabijaj.
-Nie cudzo.
-Nie kradnij.
-Nie mw faszywego wiadectwa przeciw bliniemu swemu.
-Nie podaj ony bliniego swego.
-Nie podaj adnej rzeczy bliniego swego.


Pi przykaza kocielnych

-Ustanowione przez Koci dni wite wici.
-W niedziel i wita we Mszy witej nabonie uczestniczy.
-Posty nakazane zachowywa.
-Przynajmniej raz w roku spowiada si i w czasie wielkanocy komunie w.
przyjmowa.
-W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urzdza.

Siedem Sakramentw witych

Chrzest.
Bierzmowanie.
Eucharystia.
Pokuta.
Namaszczenie chorych.
Kapastwo.
Maestwo.

Trjca wita -
Bg religii chrzecijaskiej. Jest trjosobowy (Bg Ojciec, Syn Boy i Duch wity), jednak kada z tych osb jest tym samym, jednym Bogiem.
Bg jest wszechmocny, wieczny i nieskoczony. Poszczeglne Osoby s tosame co do natury i substancji (s jednym i tym samym Bogiem), ale s oddzielnymi osobami, rnicymi si pochodzeniem i wzajemnymi relacjami. Bg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boy zosta zrodzony przez Ojca, Duch wity pochodzi od Ojca i Syna (katolicyzm) lub tylko od Ojca (prawosawie).

Druga Osoba Trjcy - Syn Boy (Sowo Boe, Logos) - wedug religii chrzecijaskiej, dla zbawienia ludzkoci wcielia si w czowieka Jezusa Chrystusa i pozostaje z nim w unii hipostatycznej (Jezus jest zarwno prawdziwym Bogiem, jak i prawdziwym czowiekiem, ale jedn osob).


- KATOLICYZM
(z gr. katholikos, powszechny) to jedno z gwnych wyzna chrzecijaskich. Ma wyjtkowo silnie scentralizowan struktur. Gow Kocioa Katolickiego na Ziemi jest papie, uznawany za spadkobierc Apostoa Piotra oraz przedstawiciela Jezusa na ziemi; wybierany po mierci poprzednika w oglnym zgromadzeniu kardynaw-elektorw, zwanym konklawe. Siedzib papiea jest Watykan.


- PRAWOSAWIE
Doktryna wschodnich kociow chrzecijaskich - jednej z dwch grup kociow powstaych w wyniku rozamu w kociele chrzecijaskim z 1054 roku (tzw. schizmy wschodniej). Cho w chrzecijastwie ju wczeniej pewne grupy poday wasn drog, moment oddzielenia si od siebie katolicyzmu i prawosawia wyznacza ostateczny koniec "kocioa oglnochrzecijaskiego".

Genezy prawosawia upatruje si w pogbianiu rnic cywilizacyjnych midzy greckim Wschodem a aciskim Zachodem oraz w walce o prymat w chrzecijastwie, ktra we wczesnym redniowieczu zdominowaa stosunki Rzymu z Konstantynopolem. Podzia ten utrwali si ostatecznie z upadkiem Bizancjum (1453).
Doktryna prawosawna opiera si na dekretach siedmiu pierwszych soborw powszechnych i przekazach ojcw Kocioa. Nie uznaje pochodzenia Ducha witego od Syna (tylko od Ojca), odrzuca te ide odpustu, czyca oraz celibat niszego duchowiestwa. Prawosawie nie uznaje prymatu papiea i dopuszcza tylko jeden obrzdek - grecki (bizantyjski). W prawosawiu due znaczenie maj autonomiczne, podlegajce biskupom klasztory.


- PROTESTANSTYZM
szereg chrzecijaskich wyzna religijnych powstaych na skutek ruchw reformatorskich wewntrz kocioa rzymskokatolickiego rozpocztych w XVI wieku przez wystpienie Marcina Lutra. Termin "protestantyzm" pochodzi od protestu zoonego przez luteran 6 ksistw i 14 miast w 1529 roku przeciw uchwale zabraniajcej przechodzenia na luteranizm.

Gwn cech wyzna protestanckich jest odrzucenie Tradycji przyjmowanej przez Koci katolicki jako rwnorzdn z Pismem witym podstaw wiary (zasada "sola scriptura"), przyjcie, e podstaw zbawienia jest wiara, a nie uczynki (zasada "sola fide"), odrzucenie odpustw, doktryny czyca, kultu maryjnego i witych, celibatu ksiy, wadzy papieskiej i liturgii w jzyku aciskim. Dyskusje wrd teologw protestanckich dotyczyy m. in. znaczenia sakramentu eucharystii (realnego czy symbolicznego), predestynacji bd udziau woli w zbawieniu (arminianizm czy kalwinizm), charakteru sakramentu chrztu (chrzest wiernych czy chrzest niemowlt), ustroju kocioa (episkopalizm, prezbiterianizm i kongregacjonizm). Spory te doprowadziy do wykrystalizowania si szeregu nurtw i rnorodnoci w onie protestantyzmu


Ekspert -
 
Methos
 Wysana - 1 padziernik 2004 11:29      [zgoszenie naruszenia]


BUDDYZM
----------
to religia powstaa ok. V w. p.n.e. w pnocnych Indiach.

Jej zaoycielem i twrc podstawowych zaoe by, yjcy od okoo 560 do 480 roku p.n.e. Siddhartha Gautama, syn ksicia z rodu akjw, wadcy jednego z pastw-miast w pnocnych Indiach. Termin Budda przyjty przez Gautam oznacza w jzyku sanskryckim i pali tyle, co "przebudzony". Buddyzm od pocztku swojego istnienia by religi o bardzo lunej strukturze, zarwno od strony organizacyjnej, jak i doktrynalnej. W trakcie rozwoju historycznego powstay liczne jego odmiany i szkoy, ktre jednak zazwyczaj (cho nie zawsze) nawzajem si toleroway a nawet wspieray. Buddyzm jest jedn z najstarszych, wci istniejcych religii.


Podstaw wszelkiego istnienia wedug buddyzmu jest wietlista, pozytywna i twrcza pustka (albo pusto). Termin ten budzi negatywne skojarzenia w zachodniej kulturze i prowokuje niesuszne oskarenia o nihilizm. Tymczasem jest to tylko opis stanu samadhi, w ktrym umysu nie zaburzaj adne przeszkadzajce myli i uczucia. Nie oznacza to braku jakichkolwiek myli i uczu, a jedynie odsunicie tych, ktre przeszkadzaj w spontanicznym dziaaniu i radoci chwil obecn, szczeglnie porwnujcych ocen i koncentracji na przeszoci i przyszoci.
Stan ten jest w buddyzmie generalizowany na cay wszechwiat. Zakada si, e pustka jest natur wszelkiego bytu, za cay wiat widzialny stanowi cigle zmieniajc si form tej pustki. Pod tym wzgldem buddyjska pustka przypomina koncepcj tao.


Rozmaite doktryny i odamy buddyjskie szukaj rnych cieek osignicia owiecenia i maj rozmaite teorie na temat tego, kto i jak moe ten stan osign. Sam Budda iakjamuni udziela nauk o rnym stopniu zoonoci i charakterze, przeznaczonych dla rnych odbiorcw. Nauki te stanowi podstaw rozmaitych tradycji.

m.in
- hinajana
- lamaizm
- mahajana
- zen

O tym napisze pzniej..


Ekspert -
 
Methos
 Wysana - 1 padziernik 2004 11:30      [zgoszenie naruszenia]


HINDIZUM
-------------
to wsplna nazwa wielu religii i kultw wyznawanych gwnie na Pwyspie Indyjskim. Rozmaite kulty hinduistycze wyznaje ok miliarda ludzi, co zalicz t religi do trzeciej pod wzgldem liczby wyznawcw na wiecie.

Hinduizm jest religi bez wyranych granic wiatopogldowo-filozoficznych, ktre by pozwalay jednoznacznie odrni kulty bdce jeszcze czci hinduizmu od kultw ju nie zaliczanych do tej religii.

Zasadniczo za kulty hindustyczne przyjmuje si te, ktre zgadzaj si z nastpujcymi tezami:

Bogw jest nieskoczenie wielu, s oni jednak wszyscy emanacjami (wcieleniami) Boga wszelkiego pocztku czyli Brahmy. Jakkolwiek sam Brahma jest wieczny, jego wcielenia cigle rodz si, gin i przeksztacaj w inne wcielenia.
Wszystkie istoty ywe (a nie tylko ludzie) posiadaj swoje indywidualne dusze, ktre substancjalnie nie rni si midzy sob. Dusza mrwki jest wic jakociowo taka sama jak dusza czowieka.
Dusze uczestnicz w cigym i nieskoczonym procesie reinkarnacji czyli przechodzenia po mierci w inne ciao.
Dusze i ciaa tworz swoist hierarchi bytw. Za dobre uczynki dusze przesuwaj si w kadym cyklu reinkarnacji w gr tej hierarchii, a za ze w d.
Na szczycie tej hierarchii moliwe jest przerwanie cyklu reinkarnacji poprzez stopienie wasnej duszy bezporednio z Brahm lub ktrym z jego wciele, co jest ostatecznym celem kadego wyznawcy hinduizmu.
Z zaoe tych wynika etyka hinduistyczna, ktra rwnie jest wsplna dla wszystkich kultw hinduistycznych. Etyka ta obejmuje takie pojcia jak karma, dharma, kasta i obejmuje ona swym zasigiem nie tylko ludzi ale take wszelkie istoty ywe.

Charaktrystyczn cech wikszoci kultw hinduistycznych jest te "kurs" ycia jego wyznawcw obejmujcy obowizek zaoenia rodziny, wychowania dzieci i odbycia pod koniec ycia pieszej wdrwki nad Ganges lub w inne wite miejsce poczone z pratykami ascetycznymi.

Wsplny dla wikszoci hinduistw (aczkolwiek nie dla wszystkich) jest te kult witych krw.

Liczba kultw hinduistycznych jest ogromna (ok 10 000). Rni si one panteonami wyznawanych bogw, sposobami ich czczenia i niektrymi zaoeniami filozoficzno-religijnymi. Do najbardziej popularnych zaliczaj si Hata Joga, Krisznaizm, wisznuizm, iwaizm.

Z hinduizmu wywodz si take buddyzm, dinizm, sikhizm i kilka innych religii, ktre z rnych wzgldw nie s uznawane za kulty w peni hinduistyczne.

wite ksigi hinduizmu to Wedy.

UWAGA!!!!!!!! PRZCECZYTAJCIE KONIECZNIE

Koncepcje powstania wiata:
1.wiat istnia zawsze, nikt go nie stworzy;
2.wiat powsta z wody;
3.wiat stworzy praczowiek, ktry wyklu si z kosmicznego jaja.
Wg tej koncepcji - praczowiek powici siebie i z siebie stwarza ludzi.

Ekspert -
 
Methos
 Wysana - 1 padziernik 2004 11:30      [zgoszenie naruszenia]


DINIZM
-----------
(sanskr. dina - zwycizca), inaczej dajnizm, dainizm - to wedug jednych system religijno-etyczny, wedug innych nieortodoksyjna religia (w opozycji do ortodoksyjnego hinduizmu i Wed), ktra powstaa w Indiach okoo VI wieku p.n.e. w reakcji na silnie zrytualizowany braminizm.

Za twrc tej religii uwaany jest Wardhamana Mahawira, ktry stworzy zbir zasad regulujcych ycie wyznawcw dinizmu. S to:

ahinsa - powstrzymanie si od zadawania cierpienia wszelkim istotom ywym
asatja - powstrzymanie si od kamstwa
asteja - powstrzymanie si od kradziey
abrahmaarja - powstrzymanie si od cudzostwa (w przypadku mnichw i mniszek - powstrzymanie si od wszelkich stosunkw seksualnych)
aparigraha - powstrzymanie si od posiadania wasnoci zbdnych (w przypadku mnichw i mniszek - powstrzymanie si od posiadania wszelkiej wasnoci)
Zasady te podkrelaj wielki szacunek wyznawcw dinizmu dla wszystkich istot ywych. Dinici wierz w moliwo wyrwania si z krgu sansary - koowrotu wciele, i osignicia stanu wyzwolenia - mokszy. Droga do tego celu wiedzie poprzez "trzy klejnoty", czyli:

- naleyte spojrzenie
- naleyte poznanie
- naleyte postpowanie (co osiga si przestrzegajc 5 wyej wymienionych zasad)

Liczb wyznawcw dinizmu ocenia si na ok. 6 mln.

Wyznawcy dinizmu wierz, e wiat nigdy nie powsta, ani nigdy si nie skoczy. Przechodzi on przez cykle wznoszce lub opadajce, skadajce si z 4 wiekw. Wyszy, "urdhva-loka", to wiat niebiaski, skadajcy si z siedmiu niebios. wiat ziemski, "madhya-loka", to kraina potpiona, obejmujca siedem piekie, pitrzcych si jedno na drugim, niczym poczone ze sob parasole


Ekspert -
 
Methos
 Wysana - 1 padziernik 2004 11:31      [zgoszenie naruszenia]


JUDAIZM
---------
Jest religi monoteistyczn, uksztatowan ok. 1200 lat p.n.e. i wyznawan przez ydw. Jej wyznawcy znajduj si na caym wiecie, ale obecnie jest ich najwicej w Izraelu - 4,7 mln i Stanach Zjednoczonych - 5,6 mln.

Podstaw judaizmu jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, bdcego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), bdcego nie tylko stwrc wiata, take jego staym "nadzorc", czy te "opiekunem". Bg ten zawar z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecujc ochron i pomoc w zamian za podporzdkowanie si nakazom Boga. Wiele innych kanonw judaizmu zmieniao si na przestrzeni wiekw.

Prawo ---
Prawo ydowskie (halacha) reguluje ycie wyznawcy judaizmu tak szczegowo, e trudno oddzieli wyznawanie religii od zaj doczesnych. Jego podstaw jest Picioksig mojeszowy (Tora), zinterpretowany w czci halachicznej Talmudu. Talmud dzieli halach na 613 przykaza (micwot): 248 nakazw i 365 zakazw. Halacha bya wykadana w ogromnej literaturze kazuistycznej w ktrej do komentarzy dodawano nastpne komentarze. Za najpeniejsz powszechnie uznawan kodyfikacj uwaa si Szulchan Aruch sefardyjskiego rabina Jzefa Karo z XVI wieku, w wersji uzupenionej dla Aszkenazyjczykw przez Mojesza Isserlesa. Niszego rzdu wskazwkami s responsy cieszcych si autorytetem rabinw, ktrzy jednak czsto wydajc odmienne orzeczenia powodowali zajade spory.

ycie ortodoksyjnego yda powinno wyglda w sposb nastpujcy:
- OBRZEZANIE - W 8 dniu po narodzinach chopiec powinien by obrzezany. W ceremonii uczestniczy mohel (dokonujcy operacji), sandak (osoba trzymajca dziecko na kolanach - jest to kto w rodzaju ojca chrzestnego), rodzice, zaproszeni gocie oraz prorok Eliasz, dla ktrego stoi specjalny fotel. Po operacji mohel oznajmia: "Imi jego w Izraelu bdzie X, syn Y". W pierwszy pitek po narodzeniu rodzice winni wyda uroczysty posiek (Szalom Zachar). Za synw pierworodnych powinien by zoony okup. Matka dziecka jest nieczysta rytualnie przez 7 dni po urodzeniu chopca, a przez 14 po urodzeniu dziewczynki. Obrzezanie to judaistyczny odpowiednik chrztu.

- Dziewczynk od 12 roku ycia, a chopca od 13 uwaa si za dorosych, tzn. naoony jest na nich obowizek przestrzegania halachy.

- HALACHA ogranicza kontakty midzy osobami rnej pci: zakazuje mczyznom zwraca uwag na urod kobiet, wcha ich perfum, sucha ich piewu. Zakazane jest przebywanie dwch osb rnej pci w zamknitm pokoju (jichud), z wyjtkiem ma z on, rodzica z wasnym dzieckiem, osoby dorosej z dziewczynk do 3 roku ycia lub chopcem do 9 roku ycia. Zakazana jest take masturbacja i stosunki homoseksualne.

- Osoba na ou mierci powinna wyzna swoje grzechy. Dokuczanie takiej osobie, denerwowanie jej uwaane jest za rwne z morderstwem. Istnieje obowizek czuwania przy konajcym. Widzc oznaki mierci obecni rozdzieraj szaty i woaj: "Bd bogosawiony Sdzio peen prawdy".

- W cigu dnia yd powinien odmwi trzy razy modlitwy: szacharit rano, minch po poudniu i maariw wieczorem. Gwnym skadnikiem modw s bogosawiestwa Szemone Eszre, ktre naley odmawia stojc twarz do Jerozolimy oraz Szema ("Suchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym"). W skad modw wchodz take fragmenty biblijne. Pory odmawiania modlitw, cho cile okrelone halachicznie, nie zawsze s przestrzegane przez chasydw, ktrzy uwaaj, e modlitwa powinna wynika z przey duchowych.

- Obowizek wicenia soboty (SZABAT) wynika z Dziesiciu Przykaza. Judaizm uwaa go za specjalny dar Boga dla narodu ydowskiego, ktrego poganinowi nie wolno witowa pod kar mierci. W tym dniu kady yd dostaje od Boga drug duszW trakcie szabatu nie wolno wykonywa codziennych prac, a spis zaj zabronionych jest bardzo obszerny: obejmuje zakaz podrowania oraz zapalania ognia, (np. papierosw, wiec, kominka i kuchenki gazowej, a take uywania urzdze elektrycznych, np. telefonw, arwek, komputerw, wind, dzwonkw elektrycznych).

- Centrum ycia wsplnoty jest synagoga. Synagogi ortodoksyjne maj bardzo rnorodny wygld, ale pewne cechy wsplne. Panuje zasada segregacji pci (mechica), co w praktyce oznacza, e parter jest zarezerwowany dla mczyzn, a galeria na pitrze - babiniec - dla kobiet. W centrum znajduje si podium - bima, a na cianie zorientowanej w kierunku Jerozolimy - arka ze zwojami Tory


---------------------------

Ekspert -
 
Methos
 Wysana - 1 padziernik 2004 11:39      [zgoszenie naruszenia]

KONFUCJANIZM
---------------
System filozoficzno-religijny zapocztkowany w Chinach przez Konfucjusza (Kong Fuzi, Kongzi) w V wieku p.n.e., a nastpnie rozwinity m.in. przez Mencjusza (konfucjanizm idealistyczny) i Xunzi (konfucjanizm realistyczny) w III wieku p.n.e.. Konfucjanizm w oglnym zarysie gosi, e zbudowanie idealnego spoeczestwa i osignicie pokoju na wiecie jest moliwe pod warunkiem przestrzegania obowizkw wynikajcych z hierarchii spoecznej oraz zachowywania tradycji, czystoci, adu i porzdku.

Dokadne ustalenie czy konfucjanizm jest religi, czy filozofi jest do trudne. Wedug europejskich kryteriw jest to mieszanka poj religijnych, spoecznych, ekonomicznych, etycznych i obyczajowych tworzcych jednak do spjny, cho nie do koca zdefiniowany wiatopogld.

Konfucjanizm rozpowszechni si w Chinach i Korei (pocztek I w. n.e.) a take w Wietnamie i Japonii. Sta si dominujc doktryn pastwowo-religijn tych krajw ksztatujc ich polityk i obyczaje do czasw niemal wspczesnych. Jego zoono pojciowa powodowaa, e w penej formie by on wyznawany tylko przez urzdnikw pastwowych zwanych mandarynami oraz dwr cesarski. Osoby znajce dobrze tradycj, rytua i podstawy filozoficzne konfucjanizmu nazyway siebie junzi (chi. syn wadcy), co w wolnym przekadzie moe oznacza "czowiek wyszego stanu", "czowiek szlachetny". Dla pozostaych ludzi konfucjanizm sprowadza si do zbioru stosunkowo prostych regu postpowania, rnych dla rnych ludzi zalenie od ich miejsca w hierarchii spoecznej. Niemniej istnieje te rodzaj "dekalogu", ktry jest wsplny wszystkim wyznawcom konfucjanizmu znany jako pi powinnoci.

Pi powinnoci - podstawowe zasady konfucjaskie regulujce ycie spoeczne. S to: powinno syna wobec ojca, poddanego wobec wadcy, ony wobec ma, modszego brata wobec starszego i przyjaci wobec siebie wzajemnie.

Niebo
Koncepcja wsplnego ducha przodkw zostaa w konfucjanizmie przeniesiona na wyszy stopie abstrakcji. W konfucjanizmie przyjto, e wszyscy "godni" przodkowie, ze wszystkich wczeniejszych pokole zlewaj si w jeden, bezosobowy byt absolutny sterujcy losami wiata, ktry oznaczano w tekstach tym samym znakiem co sowo "niebo". Niebo jest kluczowym pojciem w konfucjanizmie, cho nie jest ono dokadnie zdefiniowane.

Niebiaski porzdek, niebiaski spokj
Sterowanie losami wiata przez niebo nie odbywa si jednak bezporednio, tak jak to ma miejsce w przypadku koncepcji chrzecijaskiego Boga, lecz poprzez rodzaj yczliwej propozycji - rodzaju idealnego planu dla wiata, ktrego pene wykonanie zapewnioby stworzenie doskonaych relacji midzy wszystkimi stworzeniami. Stan taki okrela si jako tzw. niebiaski spokj. Osignicie tego stanu zaley jednak od dobrej woli i dziaa ludzi aktualnie yjcych na wiecie i niebo nie ma adnej bezporedniej mocy, ktr by mogo narzuci ludziom w stan.


Ekspert -
 
Methos
 Wysana - 1 padziernik 2004 11:46      [zgoszenie naruszenia]

MAZDAIZM
----------
To staroiraski kult boga Ahura Mazdy (Ormuzda), ktry uwaany by za uosobienie wszelkiej mdroci, dobra i prawdy, walczcego ze zem bstwa oraz stwrcy pierwszego czowieka - kapana Gajomarata.

Odwiecznym wrogiem yjcego w krainie wiatoci Ahura Mazdy by wedug jednych przekazw demon Angra Mainju, za wedug innych brat dobrego boga - wadajcy ciemnoci zy Aryman. Mazdaizm to podstawa staroperskiej religii - zaratusztrianizmu. Zaratusztrianizm powsta na wskutek zreformowania przez Zaratustr (proroka i domiemanego autora niektrych partii Awesty) starych wierze iraskich. Mazdaizm obecnie wyznaj nieliczne grupy ludnoci w Iranie i Indiach.
MITRAIZM
----------
To iraski kult boga soca o imieniu Mitra, kult misteryjny, czcy elementy zaratusztrianizmu i hellenizmu, opiera si na wierze w niesmiertelno duszy i zmartwychwstanie oraz na idei walki dobra ze zem. Do siedmiu stopni wtajemniczenia przyjmowani byli tylko mczyni. Rywal chrzecijastwa w Imperium Rzymskim midzy II i IV wiekiem n.e.KULTY CARGO
------------
ruchy religijne szerzce si gwnie na wyspach Oceanu Spokojnego, goszce nadejcie nowego porzdku: rwnoci wszystkich ludzi, biaych i czarnych, oraz powszechnego dobrobytu, czego zapowiedzi miay by statki i samoloty przywoce adunki z poywieniem - std nazwa kult cargo. Oczekiwanie na ponowne ich przybycie wypenione jest licznymi przygotowaniami: budow ldowisk, pasw startowych, nabrzey, magazynw, itp. Ruchy te powstay ju pod koniec XIX w., ale szczeglny ich rozwj przypada na okres II wojny wiatowej. Kulty cargo cz elementy rodzimych mitw, wierze i obrzdw z elementami chrzecijaskimi, a niekiedy rwnie z programem polityczno-spoecznym.


SIKHIZM
----------
Religia powstaa w XVI wieku w Indiach w prowincji Pendab. Jej zaoycielem by Guru Nanak. Jej wyznawcy tworz odrbny nard (Sikhowie), uywajcy wsplnego jzyka odrbnego od innych dialektw hinduskich i posiadajcy swoje wasne, charakterystyczne obyczaje i kultur. Obecnie na wiecie jest ok. 100 milionw wyznawcw tej religii - yj oni gwnie w Pendabie, ale posiadaj take liczn kilkunastomilionow diaspor rozsian po krajach dawnego Imperium Brytyjskiego. Najwaniejszym miejscem kultu jest "Zota witynia" w Armitsar, w ktrej przechowywany jest orygina witej ksigi Sikhw zwanej Pani Ksiga.

Sikhizm jest rodzajem kompilacji islamu i hinduizmu. Z islamu pochodzi koncepcja bezosobowego i nie posiadajcego adnego wizerunku ani wciele Boga, ktry jednak posiada "miliony imion". Z hinduizmu pochodz praktyki medytacyjne, wiara w moliwo uzyskania bezporedniej cznoci z Bogiem poprzez medytacj prowadzc do owiecenia, wiara w reinkarnacj, i wreszcie wiele innych, zewntrznych przejaww kultu.

Centralnym punktem tej religii jest kult pierwszych dziesiciu Guru, z ktrych wedug wierze kady by kolejnym wcieleniem Guru Nanaka i mia bezporedni kontakt z Bogiem. Guru ci przekazali to objawienie na pimie w formie Pani Ksigi, ktr kady z nich uzupenia o kolejny rozdzia. Ostatni, dziesity Guru Gobin Singh uzna, e dzieo pisania Ksigi jest ukoczone i ustanowi j "ostatnim, jedenastym Guru". Wedug wierze Pani Ksiga jest obecnie guru Sikhw w znaczeniu dosownym.

Sikhizm jest religi wymagajc od swoich wyznawcw szczegowego przestrzegania zasad moralnoci, diety i sposobu ubierania si. Wanymi punktami etyki sikhizmu s: wymg samodzielnego utrzymywania si z uczciwej pracy, wzajemnego wspierania si i suby dla caej spoecznoci oraz rwnoci wszystkich wyznawcw. Sikhizm nie posiada cisej liturgii, a aktywno religijna koncentruje si na czytaniu Pani Ksigi - codziennym, osobistym zwanym Sidharan Path, grupowym odbywanym w domach modlitw zwanym Gurdwara i wreszcie uroczystym, nieprzerwanym, publicznym czytaniem caej Ksigi od deski do deski wykonywanym w kadej gminie Sikhijskiej przynajmniej raz do roku, zwanym Akhand Path. Mczyni, ktrzy wychowali ju swoje dzieci i przeszli "godnie" przez aktywn cz swojego ycia maj prawo uczestniczy w sesjach medytacyjno-dyskusyjnych, zwanych Ketha, ktre daj im szans osignicia owiecenia. W ramach Ketha czyta si nie tylko Pani Ksig, ale take krytycznie studiuje si wite ksigi innych religii od Wed po Bibli.

Ekspert -
 
Methos
 Wysana - 1 padziernik 2004 12:03      [zgoszenie naruszenia]

RELIGIE PIERWOTNE
------------------
Religiami pierwotnymi nazywamy najstarsze wierzenia religijne, rekonstruowane na podstawie wiadectw archeologicznych. Co prawda, z braku wystarczajcej dokumentacji nie wiemy jak naprawd one wyglday, jak si ksztatoway, ani jaka jest ich geneza, niemniej na podstawie obserwacji tych religii, ktre si do dzi zachoway i reprezentuj wedug badaczy stadium najbardziej pierwotne, mona snu rne przypuszczenia.

Najstarsze lady wierze religijnych pochodz z paleolitu i zwizane byy z ceremoniaami pogrzebowymi, wiar w ycie pozagrobowe, kultem podnoci i wiar w istnienie duszy i duchw. Jeszcze 8000 lat temu by to jedyny znany system religijny na wiecie, trwajcy dopki czowiek praktykowa gospodark zbieracko-owieck, prowadzi wdrowny tryb ycia i wszystkie swoje tradycje przekazywa ustnie.

Kiedy na pewnych terenach udomowiono pierwsze zwierzta i rozpoczto gospodark pastersko-owieck i prawie jednoczenie na innych rozpoczto kultywacj pierwszych rolin, wierzenia te ulegy powolnej przemianie, zwizanej z nowym trybem ycia i innym sposobem postrzegania rzeczywistoci. Proces ten trwa a do okoo 3300 p.n.e. i zakoczy si wraz z powstaniem pierwszych wielkich cywilizacji w dolinach Tygrysu, Eufratu, Nilu i Indusu. Za dat przeomow uznaje si moment wynalezienia pisma. Wtedy koczy si prehistoria, rozpoczyna historia i zanikaj religie prehistoryczne wypierane przez nowsze zespoy wierze.

Niektre spoecznoci, yjce w odizolowaniu, nie osigny nigdy tego szczebla rozwoju cywilizacyjnego, pozostay na etapie przedpimiennym. Wierzenia wanie tych spoecznoci, praktykowane wspczenie, nazywamy take religiami pierwotnymi. Na oznaczenie ich uywa si rwnie terminw: religie plemienne - odnoszcego si do religii jednego konkretnego ludu lub plemienia, religie rodzime, na przykad: Afryki, Australii, Oceanii czy Ameryki Pnocnej, odnoszcego si do jakiego kontynentu lub wikszego terytorium i religie naturalne.

Termin pierwotne oznacza: wczeniejsze, pierwsze; pierwotne nie znaczy wcale prymitywne, wsteczne czy pozbawione sensu, posiadaj one dokadnie tyle samo sensu i te same charakterystyki co wszystkie inne znane religie, odmienny jest tylko sposb wyraania pobonoci.

Ogem dzi religie pierwotne wyznaje 245 milionw ludzi, co stawia je na 7 miejscu pod wzgldem liczebnoci na wiecie i odpowiada 3,8% caej populacji. Dla uatwienia mona je podzieli na religie plemienne (wszystkie religie pierwotne nie pochodzce z Afryki), ktre maj dzi okoo 150 milionw wyznawcw i na rodzime religie Afryki wraz z diaspor (emigracj przymusow ludnoci afrykaskiego pochodzenia, w czasach kolonialnych) - okoo 95 milionw.

-------
RELIGIE PRECHISTORYCZNE to te religie, ktrych istnienia moemy si domyla na podstawie wykopalisk archeologicznych, obejmujcych pocztkowy okres dziejw ludzkoci do mniej wicej 3300 p.n.e., to znaczy do momentu, w ktrym przypuszczalnie wynaleziono pismo. Przez cay ten okres wierzenia przekazywane byy ustnie oraz na drodze zachowa naladowczych, czyli powielania z pokolenia na pokolenie pewnych rytuaw, gestw i czynnoci wchodzcych w skad danej praktyki religijnej, tak jak to robi do dzisiaj wszystkie spoeczestwa niepimienne.

Podstawow trudno w badaniu religii prehistorycznych stanowi brak rde pisanych. Badacze staj wobec milczcych zabytkw przeszoci: koci, gazw uoonych w szczeglny sposb, grubo ciosanych figur kamiennych, malowide naskalnych, narzdzi i innych pozostaoci, ktrych funkcj i zastosowanie nie jest atwo rozszyfrowa. Dla przykadu: siekierka moe suy do cinania grubszych gazi, ale moe suy take do rytualnego zabicia zwierzcia ofiarnego, lub nawet czowieka.

Kult Ognia z religii pniejszych, wiele ludw uznawao go za wity lub boski. Symbolem cznoci midzy koloniami greckimi a metropoli by ogie zapalony w kolonii z zarzewia przyniesionego z ojczystego miasta. Najwaniejszym kultem Rzymu by kult Westy, bogini ogniska i jej dziewiczych kapanek, straniczek witego ognia. Jednym z waniejszych mitw greckich by mit o Prometeuszu, ktry nauczy ludzi uywania ognia. Mazdaizm praktykuje kult soca i ognia jako jego przedstawiciela na ziemi.

Mona przypuszcza, e kult ognia jest jednym z najstarszych wierze religijnych, jednak trudno go zidentyfikowa w wykopaliskach archeologicznych.

Pierwsze lady dajce cokolwiek do mylenia na temat wierze wczesnych ludzi wi si z jaskini w Czukutien, w Chinach i z czowiekiem pekiskim, klasyfikowanym jako Homo erectus, yjcym okoo 700 000 lat temu. W jaskini znaleziono zgromadzone przez niego czaszki, w ktrych foramen magnum zostao strzaskane dla uatwienia dostania si do mzgu. Tego typu praktyka kanibalistyczna zazwyczaj czy si z chci przyswojenia sobie energii i mocy osoby zmarej. Sugerowaoby to jakiego rodzaju wierzenia w siy ponadnaturalne, ale to jedynie hipoteza.

Niemal wszystkie znaleziska archeologiczne, ktrym mona przypisa jakie znaczenie religijne, towarzysz czowiekowi neandertalskiemu, w czasie ostatnich 50 000 lat dolnego paleolitu. Ludzie neandertalscy grzebali swoich zmarych z zachowaniem naleytego ceremoniau i najprawdopodobniej ywili wiar w jakiego rodzaju egzystencj pomiertn.


150 000 lat temu pojawi si pierwszy Homo sapiens i zacz powoli wypiera neandertalczykw zamieszkujcych Europ, Bliski Wschd i pnocn Afryk. Mongoloidalne ludy syberyjskie dotary do Ameryki okoo 60 000 lat temu, a moe nawet wczeniej. Mieszkacy Indonezji zasiedlili Australi 30 000 lat temu. Przynieli oni na nowe tereny wierzenia z okresu wczeniejszego, co mogoby wiadczy o tym, e totemizm i animizm byy obecne w jakim stopniu w starszej, wsplnej religii, nim ludy te utraciy kontakt midzy sob.

---------

na razie tyle .. jak bede mia troszke wolnego czasu bede dalej uzupenia... bo jest tego duuuuuuuuuuuzo wicej!!!

pozdrawiam

Ekspert -
 
mosay
 Wysana - 1 padziernik 2004 13:38      [zgoszenie naruszenia]

methos wspanialy pomysl pozwolilem sobie poszukac cos i dodac mam andzieje ze nie bedziesz mail tego za zle...

BUDDYZM i tradycje swiatopogladowe:-ZEN

Podstawy filozoficzne zen s podobne do filozofii caego buddyzmu. Celem wszystkich praktyk zen jest osignicie penego owiecenia. W zen kadzie si jednak szczeglny nacisk na elementy medytacyjne, traktujc wszelkie racjonalne systemy budowane przez inne odamy buddyzmu za przeszkadzajce w przebudzeniu umysu.

Owiecenie oznacza w zen stan przekroczenia swojego ja i penego zespolenia z absolutn Pustk, ktra stanowi podstaw wszelkiego bytu. Poznanie Pustki jest poza moliwociami rozumu racjonalnego, mona jej jednak dowiadczy. Termin "Pustka" budzi bardzo negatywne skojarzenia w zachodniej kulturze i prowokuje niesuszne oskarenia o nihilizm. W zen nie oznacza on jednak braku jakichkolwiek myli i uczu, a jedynie odsunicie tych, ktre przeszkadzaj w spontanicznym dziaaniu i radoci chwil obecn, szczeglnie porwnujcych ocen i koncentracji na przeszoci i przyszoci. Wedug zen istnieje tylko "tu i teraz", "jest tylko ta chwila" i "jest tylko to miejsce".

Stan Pustki buddyzm generalizuje na cay wszechwiat, zakadajc e jest ona podstaw wszelkiego bytu, za cay wiat widzialny, w tym wszelkie rytuay, wiedza, oraz wierzenia w rozmaite bstwa s zudn jej emanacj, czym w rodzaju produktu ubocznego.


W odrnieniu od klasycznego buddyzmu mahajany, zen uwaa, e kady moe osign owiecenie o ile tylko dostatecznie popracuje nad swoim umysem. Uwarunkowania wynikajce z niedobrej karmy mona wymaza dugotrwaymi praktykami medytacyjnymi. Medytacje te stanowi najwaniejszy sposb aktywnego uczestnictwa w tej religii. S one nazywane zazen - czyli drog osignicia peni zen. Skadaj si one z kilku elementw:

Liczenie oddechw. Pozwala to pocztkujcym na uspokojenie umysu.
Praktyka shikantaza ("tylko siedzienie"), czyli praktyka dugotrwaego pozostawania w stanie czystej medytacji. W trakcie shikantaza siedzi si z umysem absolutnie oczyszczonym z wszelkich myli i wyobrae, ale jednoczenie w peni aktywnym i wiadomym wiata zewntrznego. W stanie tym umys ma jednoczenie rejestrowa wszystkie dochodzce bodce i by cakowicie wolnym od wszelkiej refleksji. "Powinno si sysze odgos spadajcego pirka i jednoczenie nie da si rozproszy nawet wystrzaem armatnim". Shikantaza jest charakterystyczne przede wszystkim dla szkoy zen soto.
Pozostawanie w staym kontakcie ze swoim mistrzem, ktry udziela wskazwek na spotkaniu zwanym dokusan i w odopowiednim momencie daje adeptowi jego koan - czyli opowie lub krtkie pytanie, na ktre nie ma racjonalnej odpowiedzi, np. : "Kim bye przed swoimi narodzinami ?", albo: "Jaki dwik powstaje na skutek klaskania jedn rk ?". W koan naley si wczu ca swoj istot. Znalezienie poprawnej (lecz bynajmniej nie racjonalnej) odpowiedzi na swj koan jest widomym znakiem osignicia kensho, pierwszego kontaktu z owieceniem. Koany s uywane przede wszystkim przez mistrzw szkoy rindzai, gdzie s praktycznymi i usystematyzowanymi wedug skali trudnoci probierzami gebi rozumienia ucznia. S rwnie uywane w szkole soto, lecz nie s centrum praktyki.
Po osigniciu pierwszego, krtkiego wgldu kensho nastpuje pogbianie kontaktu z zen poprzez systematyczne kontynuowanie praktyki. Zdarzaj si wwczas kolejne doswiadczenia kensho. W pewnym momencie praktyki owiecenie "wybucha" z podwiadomoci dajc trway pozytywny efekt satori.

Efekty medytacji zen byy badane przez neurologw. Ustalono, i osoby wiczce dugo zen wykazuj rnice w czstotliwoci fal mzgowych pomidzy przednimi a tylnymi rejonami mzgu. Zanika take habituacja. (Patrz: Zimbardo "Psychologia i ycie"). Ten ostatni efekt oznacza, i kade zdarzenie w wiecie zewntrznym, choby najlejszy odgos, odbierane jest przez wiadomo. Efekt ten w zen nazywany jest cig wiadomoci.

text podaje za wikipedia...

przydatne linki:
[http://www.zen.pl/] - szkola zen kwan um w polsce
[http://www.bodhidharma.isn.pl/] - zwiazek buddystow zen
[http://www.kwanumzen.org/] - szkola zen kwan um strona siwatowa
_______________________________
 
na emeryturze %)

Znawca -
 
mosay
 Wysana - 1 padziernik 2004 13:48      [zgoszenie naruszenia]

- Hinajana

Najbardziej tradycyjny z istniejcych obecnie odamw. Wyodrbni si po 376 roku p.n.e. (II sobr w Wajali). W szkole tej nie ma miejsca na adnych bogw. W szczeglnoci Budda jest tylko wzorem do naladowania. Ideaem jest osignicie stanu arhata, czyli "godnego". Jednoczenie jednak twierdzi si, e zajmuje to bardzo wiele ywotw. Zgodnie z zasadami tej szkoy osignicie przez kogo owiecenia (narodziny nowego Buddy) zdarza si na wiecie nie czciej, ni raz na 2000 lat. Zwykli wyznawcy powinni jednak do tego celu dy. rdem wszelkiego za dla buddystw therawady jest zudzenie trwaoci jednostkowego ja, z ktrego wynika wszelkie cierpienie. Therawada postuluje zajcie si w pierwszej kolejnoci wasnym wyzwoleniem i osignicie stanu arhata. W tym punkcie rni si zdecydowanie od mahajany gdzie wspczucie i pomoc innym czujcym istotom stawia si wyej ni indywidualne wyzwolenie. Therawada jest obecnie popularna na Cejlonie, w Birmie, Kambody, Laosie i Tajlandii. Nazw hinajana (inaczej May Pojazd, May Wz) nadali przeciwnicy ze szkoy mahajany (Wielkiego Wozu).

Tripitaka, kanon palijski - jest to ujmujac w sposob najprostszy zbir nauk buddyjskiej hinjany skladajacej sie z 3 czesci... dzielo- a wlasciwie zbio dziel zawiera:
--- zbir zasad ycia zakonnego (sanghi) dla mnichw (bhikkus) i mniszek (bhikkunis).

--- zawiera ponad 10 tysicy sutt i dyskursw, ktre wygosi Budda do swoich najbliszych uczniw. Sutta Pitaka jest podzielona na pi czci

---zawiera teksty dotyczce filozoficznych aspektw Dhammy, wg tradycji tezy w niej zawarte zostay sformuowane przez Budd kilka tygodni (ok. czterech do siedmiu) po osigniciu przeze owiecenia. Skada si z siedmiu rozdziaw, ale uwaa si e pierwszy i ostatni s najwaniejsze. Ow pierwszy i ostatni to : wykaz wszystkich podstawowych form (paramattha dhamma) jakie mona spotka w tym wiecie i najdusza ksiga w Tripitace (w jednym z wyda ponad 6 tysicy stron), w ktrej opisano prawa (paccayas) rzdzce wiatem...

rowniez za wikipedia...

_______________________________
 
na emeryturze %)

Znawca -
[Powiadom mnie, jeli kto odpowie na ten artyku.]


Odpowiedzi jest na 11 stron.   | nastpn
 
Wybierz stron:  
Przegld tygodnia

GWNE RELIGIE i SEKTY naszych czasw

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11