FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 3975 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Filozofia, Psychologia, Religie
Gestalt 
[powiadom znajomego]    
Autor "Gestalt"   
 
Grundman
Perpetuum mobile
 Wysłana - 5 kwiecień 2009 09:23        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź ile procent masz tłuszczu

Temat informacyjny o Gestalt - psychologii postaci;


Gestalt (niem.) - postać, figura, kształt, forma. Nazwa tej koncepcji wskazuje na swoje korzenie w psychologii postaci. Na całym świecie słowo to jest używane w oryginalnej formie. Nie tworzy się narodowych tłumaczeń dla określenia tego nurtu w psychologii i psychoterapii. Za twórcę tego podejścia uznawany jest Fritz Perls (1893 - 1970). Był, jak chyba większość wielkich twórców psychologii żyjących w pierwszej połowie XX wieku, uczniem i współpracownikiem Freuda i jego zespołu. Koncepcja Gestalt wywodzi się więc z psychoanalizy. Jest jej rozwinięciem, choć jednocześnie pozostaje wobec niej jako alternatywa, ponieważ akcentuje inne niż w psychoanalizie modalności psychiki człowieka. Niepodważalny wkład w tworzenie podstaw i rozwój tej koncepcji ma jego żona Laura Perls oraz Paul Goodman.


Terapia Gestalt lokuje się w nurcie psychologii humanistycznej. Nazywana jest również podejściem egzystencjalnym lub fenomenologicznym z racji swoich filozoficznych odniesień. Perls inspirował się fenomenologią Edmunda Husserla, który akcentował niepowtarzalność i jednostkowość ludzkiego doświadczenia w "tu i teraz". To osobiste doświadczenie uznawał za wielce interesujące, natomiast obiektywizujący i pojęciowy sposób ujmowania rzeczywistości odrzucał jako zbyt spekulacyjny. Z pewnością w Gestalcie odnajdziemy również wpływ filozofii Martina Heideggera, który podkreślał odpowiedzialność człowieka za indywidualnie podejmowane decyzje oraz Martina Bubera opisującego znaczenie dialogu w spotkaniu "JA-TY". Według M. Bubera świadomość siebie tworzy się i rozwija w relacji osobowej a tożsamość człowieka powstaje na granicy kontaktu z drugim człowiekiem. Jest również wyraźne odniesienie do Henriego Bergsona i jego przekonania, że życie jest ciągłym procesem twórczym, napędzanym przez pęd życiowy (elan vital), którego intelekt nie potrafi objąć. Intelekt jest, według Bergsona, zbyt statyczny i nie potrafi uwzględnić dynamiki i wyjątkowości życia. W koncepcji Gestalt pojawia się również podejście holistyczne, podkreślające, że by zrozumieć człowieka nie można go podzielić na pojedyncze aspekty, lecz trzeba go widzieć jako całość współistniejących aspektów, pozostających ze sobą w ścisłym związku i współzależności. U podstaw filozoficznych terapii Gestalt znajdujemy również wpływy dalekiego wschodu, skupiające się zasadniczo na idei integracji przeciwieństw, przedkładaniu doświadczenia "tu i teraz" nad teoretyzowanie, akceptowaniu frustracji potrzeby szybkiego znajdowania gotowych odpowiedzi oraz zgodzie na przeżywanie wszelkich uczuć i stanów emocjonalnych.


Fritz Pearls miał również gruntowne wykształcenie medyczne i psychologiczne. W swojej praktyce i późniejszym tworzeniu własnego podejścia odwoływał się do uznanych w tamtym czasie koncepcji i badań nad psychicznym funkcjonowaniem człowieka. Z psychologii postaci Wertheimera, Kohlera i Koffki F. Perls przejął prawa percepcji dotyczące figury i tła. Za doniosłe i znaczące uznał to, że w otaczającej rzeczywistości (tło) człowiek dostrzega jedynie niektóre jej elementy i nieświadomie formuje je w figury. Z tego powodu w danej sytuacji różne osoby subiektywnie dostrzegają inne jej fragmenty i przeżywają je w sobie właściwy sposób. Perls'a zainteresowało to zjawisko i dociekał z jakiego powodu dana osoba spostrzega właśnie to a nie co innego i z jakiego powodu wywołuje to w niej takie a nie inne przeżycia. Za znaczące uznał również zjawisko samoistnego domykania się figury, gdy brakuje w niej jakiegoś elementu, tudzież tendencję do dokańczania niedomkniętych sytuacji (Bluma Zeigarnik). Te cechy i mozliwości ludzkiej psychiki stały się jednym z ważniejszych filarów terapii Gestalt. Pearls, tworząc koncepcję i metodę terapii Gestalt, przesunął akcenty w powyżej opisywanych zjawiskach z percepcji poznawczej na emocje i przeżycia. Interesowało go przy tym nie tylko spostrzeganie przez człowieka swojego otoczenia ale również swojej wewnętrznej rzeczywistości psychicznej: to, jakie figury wyłaniają się w świadomości człowieka na jego własny temat, które z jego wcześniejszych doświadczeń domagają się domknięcia czy dokończenia oraz jak to się objawia. Bardzo znaczącą dla Perls'a była koncepcja Kurta Goldsteina, dotycząca zdolności organizmu człowieka do samoregulacji i dążenia do samoaktualizacji w kontakcie z otoczeniem (holistyczna koncepcja organicystyczna) oraz teoria pola Kurta Lewina opisująca proces wymiany i zaspokajania potrzeb pomiędzy osobą a jej otoczeniem. Ta właściwość skłoniła go do skupienia się na tym, co dzieje się w kontakcie granicznym pomiędzy osobą a jej szeroko rozumianym otoczeniem. Na tej bazie powstała koncepcja mechanizmów zaburzenia kontaktu człowieka z otoczeniem a w konsekwencji ze sobą samym (z uczuciami, przeżyciami, doznaniami cielesnymi). Zaburzenie emocjonalne było przez niego opisywanie jako stan nierównowagi pomiędzy osobą jako całością a resztą świata oraz wyraz trudności w jej osiągnięciu. W tej koncepcji, bardziej niż w innych, nabiera znaczenia doświadczenie własnych granic fizycznych i psychicznych, doświadczenie ich stawiania, ochrony oraz otwierania a z drugiej strony respektowania bądź ignorowania ich przez inne osoby. Równie interesujące jest to, jak osoba doświadcza granic stawianych przez inne osoby i własnej postawy wobec nich.

Podstawowym punktem odniesienia dla koncepcji psychologii i terapii Gestalt była jednak psychoanaliza. F. Perls przejął z niej założenia o uwarunkowaniu aktualnych zachowań przez nieprzepracowane, wczesnodziecięce przeżycia oraz założenie o istnieniu konfliktów wewnętrznych. Również Gestaltowskie pojęcie "kontinuum świadomości" i sposób jego wykorzystywania wywodzi się z psychoanalitycznej techniki wolnych skojarzeń. Jest jednocześnie wiele elementów w koncepcji Gestalt, które zostały opracowane i rozwinięte jako jej własne, specyficzne właściwości, stojące nie tyle w sprzeczności co jako alternatywa dla psychoanalizy.


Gestaltyści wyróżniają 4 sfery świadomości: świadomość bodźców zewnętrznych, świadomość emocji, świadomość doznań wewnątrzcielesnych oraz świadomość myśli. Według tej koncepcji świadomość umożliwia podejmowanie adekwatnych działań zmierzających do przywrócenia równowagi człowieka. Według jej założeń - im bardziej człowiek jest świadomy, tym bardziej jest wolny.

Niezwykle ważną rolę w formułowaniu się koncepcji Gestalt miał Wilhelm Reich - psychoanalityk Perlsa. Zwracał on uwagę na zjawisko oporu przejawiającego się w ciele, podkreślał funkcjonalną jedność procesów cielesnych i psychicznych, rolę oddechu w odczuwaniu emocji oraz pozytywną koncepcję agresji. Zwrócił on również uwagę na to, że dla zrozumienia psychologii człowieka większe znaczenie ma skupienie się na formie niż na zawartości jego wypowiedzi.

W kształtowaniu się terapii Gestalt ważne miejsce zajmują również teatralne doświadczenia Perlsa oraz psychodrama Moreno. Z niej Perls przejął zasadę uaktualniania i odgrywania przeżyć z przeszłości, techniki odgrywania scenek, eksperymentowania i zamiany ról, prowadzenia dialogu pomiędzy aspektami własnej osoby oraz grupową formułę terapii.

Gestalt jest żywą i wciąż rozwijającą się koncepcją psychologiczną człowieka oraz szkołą psychoterapii. Znajduje swoje zastosowanie również w pedagogice oraz treningu rozwoju osobistego.

W instytucie prowadzimy również szkolenia dla osób, które profesjonalnie zajmują się pracą pedagogiczną i psychologiczną. Psychologii i Pedagogiki Gestalt uczymy nauczycieli, wychowawców, instruktorów zajęciowych, pedagogów, psychologów i studentów

[http://www.gestalt.com.pl/?op=1&kat=5&pdk=84]
[http://www.gestalt.pl/]
[http://www.gestalt-iipg.ceti.pl/iipg/]

Terapeuci: [http://www.gestalt.pl/szukasz_psychoterapeuty.html]#
Podstawy teoretyczne

Uważność

Uważność jest podstawowym i kluczowym pojęciem w Gestalt. Można ją zdefiniować jako zdolność do bezpośredniego odczuwania rzeczywistości. Dotyczy to zarówno rzeczywistości zewnętrznej jak i wewnętrznych stanów emocjonalnych. Wg zwolenników Gestalt, europejska kultura i wychowanie oducza ludzi tej zdolności. Ludzie w europejskiej (i nie tylko) kulturze patrzą na świat przez pryzmat struktur myślowych wpojonych w dzieciństwie, które odgradzają ich od naturalnego odczuwania siebie i otoczenia. Dlatego właśnie terapia Gestalt jest przede wszystkim nastawiona na ponowne "nauczenie" ludzi uważności. Uważność wymaga odwagi, gdyż jej istotnym składnikiem jest pełna autoświadomość, czyli zdolność do postrzegania siebie samego takim, jakim się jest naprawdę, ze wszystkimi wadami, zaletami, historią życia emocjonalnego i obiektywną samooceną. Uważność wymaga też akceptacji - zarówno siebie samego, razem z własną śmiertelnością i wszystkimi ułomnościami, jak i otoczenia - z całym jego pozytywnym i negatywnym ładunkiem emocjonalnym.

Pole emocjonalne

Aby opisać relacje człowieka samego z sobą i z otoczeniem, w Gestalt używa się pojęcia pole emocjonalne. Dla zwolenników Gestalt emocje nie są wyłącznie wewnętrznym odczuciem poszczególnych ludzi, lecz powstają na styku kontaktu człowieka z otoczeniem. Z jednej strony otoczenie "generuje" różnorakie bodźce wpływające na emocje człowieka, a z drugiej emocje wywoływane przez jednego człowieka wpływają często na innego. Tak więc każdy człowiek, trochę tak jak magnes, jednocześnie znajduje się w swoistym polu emocjonalnym "generowanym" przez innych oraz sam je "generuje" dla innych ludzi. Terapia Gestalt stara się leczyć poprzez odpowiednie wprowadzanie ludzi w czasie terapii w odpowiednie pole emocjonalne.

Granice psychologiczne

Pole emocjonalne może mieć zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na ludzi. Z tego względu wszyscy ludzie posiadają swoje granice psychologiczne. Prawidłowo ukształtowana granica powinna działać jak półprzepuszczalna błona. Powinna dopuszczać istotne dla danej osoby bodźce emocjonalne i blokować szkodliwe i nieistotne. Prawidłowo ukształtowana granica nie kłóci się z uważnością, lecz wręcz przeciwnie jest niezbędnym składnikiem tej umiejętności. Natomiast nieprawidłowo ukształtowana granica wręcz uniemożliwia uważność. Granice, które są za słabe w miejscach gdzie powinny być mocne i za silne w miejscach gdzie powinny być otwarte, prowadzą do bólu, dysfunkcji osobowości i wypaczeń w percepcji siebie samego i otoczenia. Z tego powodu, jednym z najważniejszych celów terapii Gestalt jest odbudowa "uszkodzonych" granic psychologicznych.

Perspektywa egzystencjalna

Gestlat rozumie człowieka jako pewnego rodzaju proces. Proces ten ma z natury rzeczy swój początek (narodziny), swoją dynamikę oraz swój koniec (śmierć). Poznanie innego człowieka wymaga przede wszystkim poznania jego aktualnej dynamiki zmian - a więc jego potrzeb i dążeń, a dopiero później dociekań, dlaczego stał się on tym czym obecnie jest. Człowiek jako proces jest dla Gestlat swoistą świętością - terapeuta nie prawa niczego narzucać pacjentowi ani uznawać, że jest on wyleczony w momencie, kiedy zacznie się zachowywać zgodnie z "normą" narzuconą przez terapeutę. Zadaniem terapeuty w Gestalt (i ogólnie każdemu, kto chce pomóc innemu człowiekowi) jest dokonanie tylko tych zmian w strukturze osobowości pacjenta, które on sam sobie życzy i które są zgodne z dynamiką jego procesu egzystencjalnego.


Techniki terapeutyczne Gestalt

Techniki terapeutyczne Gestalt są oparte na tzw. dialogu egzystencjalnym między terapeutą i pacjentem. Jego celem jest najpierw pełne zrozumienie pacjenta jako proces egzystencjalny a następnie ostrożne uczenie go rozpoznawania własnych emocji i sposobów w jaki powstają. Terapia Gestalt daje w założeniu przede wszystkim głęboki wgląd pacjenta w samego siebie i swobodę podjęcia wynikających z tej nowej wiedzy decyzji.

______________________________
 
Namaste!

Ekspert -
 
bezemocji
 Wysłana - 5 kwiecień 2009 10:04      [zgłoszenie naruszenia]

W uzupełnieniu czym jest Gestalt. [za wiki]
Gestalt to jednocześnie forma psychoterapii, kierunek w psychologii oraz swoista filozofia życia. Jako kierunek w psychologii, Gestalt wywodzi się z psychoanalizy, choć jednocześnie stoi z nią w dość ostrej sprzeczności. Jako filozofia życia, wywodzi się również z jednej strony z psychoanalizy, a z drugiej z egzystencjalizmu, fenomenologii oraz buddyzmu zen. Gestalt nie jest właściwie ani pełnym kierunkiem filozoficznym, ani pełnym "naukowym" działem psychologii. Jest czymś z pogranicza psychologii, filozofii i sztuki a jego techniki terapeutyczne zostały włączone współczesnej psychoterapii.
Obraz Gestaltu nie jest aż tak różowy. W sensie terapeutycznym sami zwolennicy Gestalt przyznają, że właściwie nie interesuje ich statystyczne badanie jej skuteczności. Ze względu na to, że już w założeniach terapeuta Gestalt nie zakłada jakiejś konkretnej modyfikacji zachowania pacjenta, jedynym miernikiem efektywności tej terapii może być subiektywne poczucie poprawy swojego stanu przez pacjenta, którego nie da się dokładnie zmierzyć.
Jako filozofia, Gestalt jest oparte na fenomenologii i egzystencjalizmie, i wszystkie zarzuty które odnoszą się do tych dwóch kierunków filozoficznych - niejasność stosowanych pojęć, wewnętrzne sprzeczności, odnoszą się też do samego Gestalt. Odnośnie poziomu psychoanalizy pojawia się to samo zastrzeżenie - nie jest falsyfikowalna. Gestalt jednak nie uzurpuje sobie roli bycia pełną nauką.
W sumie chodzi o człowieka, o pacjenta. Jeżeli jego samopoczucie istotnie poprawia się na skutek Gestalt to okazuje się on dla nich pomocny i skuteczny.

Specjalista -
 
Grundman
Perpetuum mobile
 Wysłana - 5 kwiecień 2009 11:04      [zgłoszenie naruszenia]

Dzięki bezemocji za uzupełnienie.

a co do tego: "nie jest falsyfikowalna", to leży to u samych założeń - sprzeciwiających się sztucznemu dzieleniu rzeczywistości (np klasyfikacje naukowe tzw 'jajogłowych';) na rzecz jednostki i jej przeżyć - co zostało wyrażone w tym zdaniu w moim poście: "Perls inspirował się fenomenologią Edmunda Husserla, który akcentował niepowtarzalność i jednostkowość ludzkiego doświadczenia w "tu i teraz". To osobiste doświadczenie uznawał za wielce interesujące, natomiast obiektywizujący i pojęciowy sposób ujmowania rzeczywistości odrzucał jako zbyt spekulacyjny "
_______________________________
 
Namaste!

Ekspert -
 
bezemocji
 Wysłana - 5 kwiecień 2009 11:29      [zgłoszenie naruszenia]

Wobec czego stajemy wobec systemu z niejasnościami, sprzecznościami, niewyryfikowalnego i z jedynym miernikiem subiektywnego poczucia - a zbyt spekulacyjnym, obiektywizującym i pojęciowym sposobie ujmowania rzeczywistości.

Drugi problem: Gestalt nie jest łatwy i przyjemny.
Terapia Gestalt jest przede wszystkim nastawiona na ponowne "nauczenie" ludzi świadomości. Uważność wymaga odwagi, gdyż jej istotnym składnikiem jest pełna autoświadomość, czyli zdolność do postrzegania siebie samego takim, jakim się jest naprawdę, ze wszystkimi wadami, zaletami, historią życia emocjonalnego i obiektywną samooceną. Uważność wymaga też akceptacji - zarówno siebie samego, razem z własną śmiertelnością i wszystkimi ułomnościami, jak i otoczenia - z całym jego pozytywnym i negatywnym ładunkiem emocjonalnym.


Zmieniony przez - bezemocji w dniu 2009-04-05 11:38:22

Specjalista -
 
ęcjolina
 Wysłana - 5 kwiecień 2009 12:21      [zgłoszenie naruszenia]

Jesli sie pozna, okresli swoje emocje jest szansa na lepsze rozumienie emocji innego człowieka.Emocje się lekcewazy a sa one istotnym elementem naszego poznania, takze wtedy gdy nie jestesmy ich wystarczajaco świadomi.

 
Grundman
Perpetuum mobile
 Wysłana - 5 kwiecień 2009 14:18      [zgłoszenie naruszenia]

Wobec czego stajemy wobec systemu z niejasnościami, sprzecznościami, niewyryfikowalnego i z jedynym miernikiem subiektywnego poczucia - a zbyt spekulacyjnym, obiektywizującym i pojęciowym sposobie ujmowania rzeczywistości.

Niekoniecznie. Najpierw należałoby zajrzeć do źródeł filozoficznych. Podejście które Ty proponujesz musiałoby się skończyć walką światopoglądów. A nie o to tu chodzi w tym temacie. Tu chodzi o przedstawienie konkretnej koncpecji, nie o wlakę ideologiczną. Ale rozumiem Twój zapał do oceniania wszystkiego ze znanego już sobie (bezpiecznego) punktu widzenia, jednakowoż takie tematy jak ten są zachętą by pójść dalej, zapoznać się z czymś więcej.


A źródła te to chociażby:

- Heidegger z całym swoim dorobkiem o bycie i egzystencji
- fenomenologia
- Hegel ze swoją "Fenomenologią Ducha"
- fenomenologia Husserla
>>> są to oczywiście współrzędne będące w jakiejś tam opozycji do szeroko pojętych kartezjańskich koncepcji

no i na końcu dopiero twórczość samego Perlsa z jego doswiadczeniami i życiorysem; dopiero po takim wstępie jak powyżej (wraz z psychoanalizą, i wczesniejszymi podstawami psychologii postaci rozwijanymi przez Wertheimera, Kohlera, Koffke i innych. no i do tego filozoficznie Bergson.
Drugi problem: Gestalt nie jest łatwy i przyjemny.
Terapia Gestalt jest przede wszystkim nastawiona na ponowne "nauczenie" ludzi świadomości. Uważność wymaga odwagi, gdyż jej istotnym składnikiem jest pełna autoświadomość, czyli zdolność do postrzegania siebie samego takim, jakim się jest naprawdę, ze wszystkimi wadami, zaletami, historią życia emocjonalnego i obiektywną samooceną. Uważność wymaga też akceptacji - zarówno siebie samego, razem z własną śmiertelnością i wszystkimi ułomnościami, jak i otoczenia - z całym jego pozytywnym i negatywnym ładunkiem emocjonalnym.Nie wiem do czego wykorzystuje się metodologię Gestalt w przypadku osób chorych, i nie bardzo mnie to interesuje (w sumie sporo o tym jest w literaturze, ale ja się na tym nie koncentruje - jak ktoś chce no to ma sporą literaturę do zapoznania się począwszy od Perlsa i Goodmana), dla mnie wazniejsze jest do czego może to wykorzystać osoba zdrowa w procesie rozwoju swojej świadomości.


Wobec powyższego - ani pierwsze ani drugie (co nazwałeś problemem) żadnym problemem w kwestii praktycznej nie jest. To zaś poszukiwanie głębiej i dalej niż przeciętnie.
_______________________________
 
Namaste!

Ekspert -
 
bezemocji
 Wysłana - 5 kwiecień 2009 14:59      [zgłoszenie naruszenia]

Grundzio po pierwsze bez osobistych komentarzy i wycieczek typu Ale rozumiem Twój zapał do oceniania wszystkiego ze znanego już sobie (bezpiecznego) punktu widzenia, jednakowoż takie tematy jak ten są zachętą...
Do niczego nie nawołuję a zestawiam tylko dwa punkty widzenia. Nie są to moje osobiste koncepcje, wszystko po obu stronach jest odpowiednio uzasadniane. I podstawy w fenomenologii, psychoanalizie czy sceptyczny i krytyczny do nich stosunek. Warto omawiać dwa punkty widzenia, bo z takiego oglądu mamy szeroki, ciekawy obraz całości nie zamykający się tylko do jednego poglądu czy podejścia. Podkreślam, że dotyczy to na równi metod naukowych jak i nie będących w nurcie "czystej nauki".
Napisałem uzupełnienie, bo tego zabrakło w Twoim poście, a to dość istotne rzeczy przy zapoznawaniu się z tematem Gestaltu. Nie projektuj może jakiś wojowniczych zapędów w stosunku do tych informacji z uzupełnienia. Następny komentarz wprost z nich wynika. Ja tu żadnej "walki" nie widzę i a spokojną różnicę w postrzeganiu, metodologii, skuteczności i weryfikowalności szkoły, która i tak weszła do współczesnej psychoterapii. Ogólny wniosek jaki podałem wyklucza jakiekolwiek "spory"
- W sumie chodzi o człowieka, o pacjenta. Jeżeli jego samopoczucie istotnie poprawia się na skutek Gestalt to okazuje się on dla nich pomocny i skuteczny.
Zdaje się, że w kwestii praktycznej istnieje cała psychoterapia Gestalt oraz działa Instytut Terapii Gestalt. Terapii, zatem dla osób jej potrzebujących.


Zmieniony przez - bezemocji w dniu 2009-04-05 15:19:11

Specjalista -
 
ęcjolina
 Wysłana - 5 kwiecień 2009 17:10      [zgłoszenie naruszenia]

Poznanie samego siebie nie jest mozliwe w stopniu absolutnym.Chodzi o doprowadzenie go to takiej jakosci aby było efektywnym regulatorem stosunków ze środowiskiem bez wyzbycia sie mechanizmów obronnych.Przywrócenie względnej rownowagi wewnętrznej i w relacjach ze środowiskiem jest celem psychoterapii.Ja myśle, ze nie musimy wybierać między dwiema interesujacymi teoriami z powodu róznej ich weryfikalnosci o ile nie zachodzi miedzy nimi zasadnicza sprzecznośc.Mozna je obie uznac.

 
Grundman
Perpetuum mobile
 Wysłana - 6 kwiecień 2009 12:14      [zgłoszenie naruszenia]

Ruch Ludzkiego Potencjału
jako element łączący:
Psychologię Transpersonalną - Gestalt - Centrum w Esalen - Perlsa - głębokie badania nad świadomością


"Powstanie paradygmatu holistycznego zdrowia i rozwoj psychologii transpersonalnej jako czwartej sily - po psychoanalizie, behawioryzmie i psychologii humanistycznej - zawdzieczalo wiele Instytutowi Esalen w Kalifornii (...) Instytut Esalen nazywany byl po prostu Slate`s Hot Springs. Henry Murphy, lekarz z Salinas, nabyl ten teren w 1910 r. i postawil budynek zwany obecnie Wielkim Domem, ktory wowczas sluzyl jako domek letniskowy (...) Wszystko uleglo zmianie, gdy w 1962 r. syn dra Murphy`ego, Michael, i entuzjasta buddyzmu zen Richard Price przyjechali rzucic okiem na posiadlosc. Zrodzila sie w ich umyslach idea, ktora miala pociagnac za soba dalekosiezne konsekwencje - Big Sur Hot Springs, bo tak brzmiala nowa nazwa osrodka, moze byc miejscem spotkania reprezentantow roznych duchowych tradycji i badaczy swiadomosci. Filozofowie, pisarze i mistycy moga przebywac tutaj, by przekazywac swa wiedze i dzielic sie swym doswiadczeniem. To miejsce moze stac sie naprawde bardzo szczegolne. Loza, miejsce zebran polozone na wzgorzu, ponad Wielkim Domem, stala sie osrodkiem, w ktorym odbywaly sie seminaria. Tu przybywali pierwszi goscie zwiazani z instytutem, wsrod ktorych byli: Alan Watts, Aldous Huxley, Ken Kesey, Joan Baez, J.B.Rhine, Carlos Castenada, Linus Pauling, Paul Tillich i - jak juz wspomnielismy - Abraham Maslow. Pod koniec lat szescdziesiatych Esalen poszerzyl krag slawnych gosci, do ktorych teraz dolaczyli: hinduski muzyk Ali Akbar Khan, obronca srodowiska Buckminster Fuller i pionier pracy z cialem Ida Rolf. Esalen szybko zyskal reputacje idyllicznego, terapeutycznego schronienia - miejsca, w ktorym mozna korzystac z weekendowych seminariow i warsztatow oraz odkrywac swoja wewnetrzna istote. Bylo to miejsce, w ktorym mogles kontaktowac sie ze swoimi uczuciami, budzic swoje zmysly, otworzyc sie na swojego partnera i cieszyc sie doswiadczeniem wspolnej kapieli oraz masazu na scianie skalnej ponad Pacyfikiem. Jednak nie wszyscy w Esalen mieli mistyczne nastawienie do zycia. Takim slawnym wyjatkiem byl Fritz Perls, znakomity zalozyciel terapii Gestalt - byc moze najbardziej wplywowa osoba we wczesnych latach Esalen. Perls zamieszkal w dwupokojowym, kamiennym domu zbudowanym specjalnie dla niego na terenie posesji. Jednakze okazywal lekcewazenie dla "metnego" duchowego aspektu ruchu osobistego rozwoju i usilowal przeforsowac wlasny, o wiele bardziej wyzywajacy i czasami brutalny, styl terapii.
Choc terapia Gestalt byla osobistym dzielem Perlsa, sama psychologia Gestalt byla o wiele starsza - ten ruch siegal wstecz do rozprawy opublikowanej przez Maxa Wertheimera w 1912 r. Niemieckie slowo Gestalt odnosi sie do ukladu czesci tworzacych calosc. U podstaw psychologii Gestalt lezy zasada mowiaca, ze analiza czesci nie prowadzi do zrozumienia calosci. Czesci same w sobie nie maja znaczenia. Opierajac sie na pionierskiej pracy Wertheimera, a takze Wolfganga Kohlera i Kurta Koffka, Perls zauwazyl, ze teoria Gestalt stosuje sie do osobowosci i podstawowych ludzkich potrzeb:
Wszystkie organy, zmysly, ruchy, mysli podporzadkowuja sie powstajacej potrzebie i szybko odmawiaja posluszenstwa oraz zmieniaja sposob funkcjonowania, gdy tylko potrzeba zostanie zaspokojona, a one wycofuja sie w tlo... Wszystkie czesci organizmu utozsamiaja sie czasowo z powstajaca konfiguracja. [*1]
Urodzony w Berlinie w 1893 r., Perls w dziecinstwie i latach szkolnych zmagal sie z trudnymi warunkami zycia, ale mimo to kontynuowal nauke az do uzyskania doktoratu z psychiatrii. Potem przeprowadzil sie do Wiednia, gdzie spotkal Wilhelma Reicha. Do Niemiec wrocil w 1936 r., by wyglosic referat na Kongresie Psychoanalitycznym, w ktorym uczestniczyl sam zalozyciel ruchu, Zygmunt Freud.

. do Stanow Zjednoczonych i w 1952 r. zalozyl w Nowym Jorku Instytut Terapii Gestalt. W 1959 r. przeniosl sie do Kalifornii. Jego przyjaciel, psycholog Wilson Van Dusen, wyjasnia, jak rewolucyjne byly wowczas poglady Perlsa:
Nasze podejscie do analizy i terapii bylo retrospektywne, silnie retrospektywne. Nie wyobrazalismy sobie, ze mozna zrozumiec pacjenta bez dokladnego poznania jego historii. To, ze mozna wejsc do pokoju i bardzo precyzyjnie opisac zachowanie ludzi, ukazalo nam zupelnie nowy wymiar. Wlasnie z tego powodu uznalem, ze Fritz jest wielki. Jego niezrownana umiejetnosc obserwacji...

Na Perlsa silnie wplynela idea Reicha, ze cialo odzwierciedla wewnetrzne procesy psychologiczne. Dana osoba tu i teraz ukazuje wszystko poprzez swoj sposob bycia i zachowania, nie ma potrzeby przeprowadzania analizy. "Nic nigdy nie jest naprawde zepchniete - stwierdzil kiedys Perls. - Wszystkie istotne gestalty ujawniaja sie, sa na powierzchni, sa tak oczywiste jak to, ze krol jest nagi..."

Jako terapeuta Perls czesto byl niezwykle szorstki i bezposredni, przedzierajac sie przez subtelnosci spolecznych interakcji do osoby kryjacej sie za wyobrazeniem. W Esalen demonstrowal terapie Gestalt w obecnosci ponad stu osob. Siedzac na podium, zapraszal sluchaczy do wspoluczestniczenia z nim w odgrywaniu rol. Za soba ustawial dwa krzesla. Na jednym z nich, zwanym "goracym miejscem", siadal uczestnik i angazowal sie w rozmowe z Perlsem. Drugie krzeslo mialo pomagac tej osobie w zmienianiu i odgrywaniu roznych rol poprzez podjecie procesu autoanalizy. Podczas tych sesji ochotnicy czesto odslaniali swa slabosc i ograniczenia, ale - ostatecznie - byla to wazna nauka.
Perls bardzo wystrzegal sie "wesolego pokolenia", ktore przybywalo do Esalen tylko po oswiecenie. Jego dialogi z tymi ludzmi byly zawsze brutalnie szczere. Dla jednych byly to chwile objawienia i grozy, dla innych doswiadczenie wstrzasajace do glebi.

Dla Perlsa czynnikami decydujacymi w terapii Gestalt byly samoswiadomosc i szczerosc: punktem decydujacym byla swiadomosc tego, co doswiadczasz, jak doswiadczasz swojej egzystencji teraz. Perls naklanial ludzi do zwracania szczegolnej uwagi na sposoby, w jakie sabotuja wlasne proby utrzymania nieprzerwanej swiadomosci, gdyz wlasnie w ten sposob nawykowo uniemozliwiali sobie nawiazanie pelnego kontaktu ze swiatem i wlasnym doswiadczeniem.

Bezposrednie wzajemne oddzialywanie poprzez dialog i samopoznanie Perls poszerzal praca ze snami, do ktorej przywiazywal duza wage. Stad plyna poslania, pomocne dla zrozumienia nie spelnionych sytuacji, ktore ludzie wloka za soba. W Gestalt Therapy Verbatim pisal:
W terapii Gestalt nie interpretujemy snow. Robimy z nimi cos bardziej interesujacego. Zamiast analizowac i jeszcze bardziej dzielic sen, chcemy go ponownie ozywic. Sposobem na to jest przezycie go tak, jakby dzial sie teraz. Zamiast opowiadac sen, jakby byl historia z przeszlosci, odegraj go teraz tak, zeby stal sie czescia ciebie, tak, zebys byl naprawde zaangazowany.

Chociaz Perls dzialal obok innych znakomitych postaci, jak: Bernard Gunther, ktory uczyl masazu i budzenia zmyslow, Gia-fu-Feng, ktory instruowal w Tai Chi, i Georg Leonard, ktory prowadzil seminaria o zagadnieniach wspolnych roznym rasom, przez kilka lat pozostal "glowna atrakcja" Esalen.

W drugiej polowie lat szescdziesiatych gwaltownie wzroslo zroznicowanie seminariow organizowanych w Esalen - od 20 alternatywnych programow w roku 1965 ro okolo 120 w 1968. Jednak to ekscytujace poszerzenie aktywnosci nie obylo sie bez bez ofiar, a czesc problemow stworzyly przypadkowe eksperymenty z narkotykami powodujacymi odmienne stany swiadomosci. We wczesnych latach Esalen nastawienie do srodkow psychodelicznych bylo wzglednie otwarte - w 1962 r. Alan Watts w publikacji The Joyous Cosmology opisal swoje estetyczne i mistyczne doswiadczenia z psylocybina i LSD, a Aldous Huxley, ktory - podobnie jak Watts - byl gosciem Big Sur we wczesnym okresie, opisal w Drzwiach percepcji swoje zdumiewajace przezycia po meskalinie. Z poczatkiem lat szescdziesiatych Michael Murphy sam eksperymentowal z pejotlem w Wielkim Domu w Esalen. Mniej wiecej w tym czasie Carlos Castenada objasnial szamanski sposob stosowania srodkow psychodelicznych podczas slynnej wizyty w Esalen. Jednakze w Esalen nie popierano psychodelicznych doswiadczen per se. Od czasu do czasu odbywaly sie seminaria dotyczace zwiazku miedzy narkotykami a mistycznymi i religijnymi doswiadczeniami, ale byly one pomyslane jako seminaria teoretyczne, a nie jako warsztaty. Wkrotce w informatorze Esalen trzeba bylo zamiescic notatke, ze podczas tych sesji nie beda stosowane zadne narkotyki. "


:) [hyperreal.info/node/1219#r4]
_______________________________
 
Namaste!

Ekspert -
 
Grundman
Perpetuum mobile
 Wysłana - 6 kwiecień 2009 12:22      [zgłoszenie naruszenia]

[hyperreal.info/node/1219]Zmieniony przez - Grundman w dniu 2009-04-06 12:23:38
_______________________________
 
Namaste!

Ekspert -
 
Grundman
Perpetuum mobile
 Wysłana - 10 czerwiec 2009 10:21      [zgłoszenie naruszenia]

[rozwojosobisty.wordpress.com/2008/07/03/fritz-perls/]
_______________________________
 
Namaste!

Ekspert -
[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 2 strony.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Gestalt

Strony: 1 2
 
Warto przeczytać: różnica osobowości | Geniusze z przymrużeniem oka ;-) | Rozumowanie | Wypaliłem się :/ | Notatka obserwacyjna | samobójstwo | śmierć Jana Pawła Drugiego | Konflikt pokolen czy zwykla paranoja? | czas | Feng Shui | Statystyka | Wspolczesna filozofia chrzescijanska | Prawda o Osho ?? | Rael co o nim sądzicie ? | Odra 2005 nr 12 | Dobry, czy zły człowiek? | pico | sowie | skurcze odbytu | bpd | nie mysleć | wrzuta | kopia świadectwa maturalnego | rajstopy rajstopach | sim lock nokia 6303 clasic | opowiadanie palcówka | zakup nowego mieszkania | imprezy na mazurach | kastet | paypal | młodsza kobieta | sex camerki nupel | czym zajmuje sie szeregowy | zapomnialem loginu | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0