FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemylenia seks

∑ temat zosta odczytany 32801 razy ¬
 
ROZRYWKA | Zjawiska niewyjanione, nauka i historia
Koce wiata 
[powiadom znajomego]    
Autor "Koce wiata"   
 
Methos
 Wysana - 2 maj 2007 10:32       
 
Przeniesiona przez xami z dziau 'Zjawiska niewyjanione'. | zgo naruszenie regulaminu

Sprawd swoje BMI

Daty koca wiata

Koniec wiata przepowiadany by bardzo czsto. Jak do tej pory, adna przepowiednia nie sprawdzia si, niektre dopiero czekaj na weryfikacj.

Obecnie rozpowszechniona jest wersja, e ma on nastpi 21 grudnia 2012, wraz z kocem kalendarza Majw. Wedug przepowiedni na miejsce obecnej cywilizacji, ktra zostanie zgadzona, ma przyby nowa.Koce wiata zapowiadane byy na pocztki tysicleci:

31 grudnia 999 - ze wzgldu na powszechnie uznawany millenaryzm uwaano, e koniec wiata nastpi 31 grudnia w roku 1000. Gdy nie nastpi, lud w Rzymie zacz witowa, co zapocztkowao tradycj zabaw sylwestrowych, nazwanych tak od imienia aktualnie panujcego papiea Sylwestra II. Przepowiednia koca wiata na ten rok nie bya jednak oficjalnym nauczaniem Kocioa.


31 grudnia 1999 - wedug Kasjopejan mia pojawi si kosmiczny krzy z zamieniem soca. Wedug wiadkw Jehowy, mia to by rok graniczny [1]. Wiele osb obawiao si oglnowiatowego chaosu na skutek bdu roku 2000 (zwanego Y2K) obecnego w starszym oprogramowaniu, ktry mia rzekomo doprowadzi do awarii wikszoci komputerw na wiecie i spowodowa awari komunikacji, systemw bankowych, elektrowni atomowych itp.

Inne "koce wiata" to:

1874 - w tym roku mia, wedug Adwentystw przyj Chrystus.
1878 - Badacze Pisma witego uwaali, e zostan zaniesieni do Nieba
1925 - Joseph Franklin Rutherford zapowiedzia zmartwychwstanie prorokw biblijnych.
1975 - N.H Knorr w ksice Prawda was wyzwoli (1943) wskaza na rok 1972, w ktrym ma upyn 6 tys. lat istnienia czowieka na ziemi (Russell naucza, e byo to w 1874 r.). Po kilku latach zmieni stanowisko i dat koca ustali na rok 1975.

Koniec wiata naukowo
Jeli gsto Wszechwiata jest rwna dokadnie wartoci krytycznej oddzielajcej te dwie drogi od siebie to szybko ekspansji Wszechwiata bdzie spada do zera, lecz Wszechwiat nigdy si nie skurczy. Jeli jednak, co przy obecnym stanie wiedzy jest najmniej prawdopodobne, ilo materii jest rna od gstoci krytycznej, to pozostaj jeszcze dwie inne koncepcje ewolucji Wszechwiata:

Wielki Chd
Jeli ilo materii jest zbyt maa, by siy grawitacyjne mogy powstrzyma ekspansj. Wszechwiat bdzie w takiej sytuacji rozszerza si wiecznie a jego temperatura spada.

Wielki Kres
Jeli ilo materii jest na tyle dua, by powstrzyma ekspansj i nastpnie pod wpywem si grawitacyjnych dojdzie do zapadnicia si wszechwiata i odwrcenia wszystkich etapw dotychczasowej jego ewolucji, a do momentu, gdy wszystkie siy wadajce kosmosem bd znw poczone w jedn wielko a materia i energia bd stanowi jedno Temperatura bdzie wzrasta wraz ze wzrostem gstoci - powrt do osobliwoci.

Uwolnienie energii prni
Wiele obserwacji wskazuje, e nasz Wszechwiat posiada niezerow energi prni. Jeeli istnieje stan prni o niszej energii, to Wszechwiat jest w stanie prni faszywej i moe doj do tunelowania do niszego stanu. Bdzie si to wiza ze zmian niektrych "staych" fizycznych, np. mas wielu czstek. Nastpi te koniec takiego Wszechwiata, jaki znamy, poniewa np. atomy mog sta si nietrwae.


Koniec wiata w religiach

Judaizm
Ze wzgldu na swoj specyfik, Tora niewiele wspomina o kocu wiata. Ten bowiem implikuje zajcie si sprawami ostatecznymi w kontekcie poszczeglnych ludzi, za judaizm zajty jest raczej histori narodu wybranego. S jednak fragmenty, ktre opisuj ten proces, cho to tradycja talmudyczna nadaa wyobraeniu ydw o kocu wiata, dzisiejszy wymiar. Ksiga Amosa zastrzega by nie oczekiwa koca wiata: "C wam po dniu Paskim? On jest ciemnoci a nie wiatem" (5:18). Gdy ju w koniec wiata nadejdzie, Mesjasz bdzie musia stoczy walk z armi Goga i Magoga. Wdz tej armii zostanie sprowadzony na gr Synaj i osdzony a nastpnie stracony. Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego za i dokona si budowa "czystego i witego" domu dla Pana i jego poddanych (Ez 38 i 39).


Chrzecijastwo

Obraz przedstawiajcy Sd Ostateczny w interpretacji Hansa Memlinga Chrzecijask wersj koca wiata opisuje Apokalipsa w. Jana. Polega ona na ostatecznej walce dobra i za, zwyciskiej dla tej pierwszej siy. Wtedy to zacznie panowa niepodzielnie przez 1000 lat Jezus Chrystus, ktry zwoa nastpnie Sd Ostateczny.

Sd przedadwentowy

Pierwsza faza sdu, podobnie jak izraelski Yom Kippur obejmuje tylko wyznawcw Boga (Kp.16:16). Sd Boy zawsze rozpoczyna si od domu Boego (1P.4:17). W czasie jego trwania, tak jak w Dniu Pojednania, usunity zostaje zapis wyznanych przez lud Boy grzechw.


Sd Ostateczny w interpretacji Michaa AnioaW tym samym czasie z ksig Boych usuwane s imiona formalnych wyznawcw Boga uosobionych w Maym Rogu (Dn.7:10; Ap.3:5; Wj.32:32-33). Ta faza sdu suy gwnie mieszkacom pozaziemskich wiatw. Dziki niej maj peny wgld w ksigi Boe, aby przekona si o sprawiedliwoci Boej (Ap.20:15), i upewni, e ludzie, ktrzy znajd si z nimi w bezgrzesznym kosmosie, nie bd dla zagroeniem.

Sd milenijny
Druga faza sdu ma miejsce podczas milenium. Zbawieni otrzymaj wgld w ksigi Boe. Dziki temu zapisowi zobacz sprawiedliwo wyrokw Boych wobec ludzi i upadych aniow. Aposto Pawe napisa: "Czy nie wiecie, e wici bd sdziami tego wiata?... Czy nie wiecie, e bdziemy sdzili take aniow? (1Kor.6:2-3). Fakt, e zbawieni "bd sdziami tego wiata" dowodzi, e oni sami zostali osdzeni przed tysicleciem (dziki czemu znaleli si w niebie), bo inaczej musieliby sdzi samych siebie.

Sd wykonawczy

Trzecia faza sdu odbdzie si ju po tysicleciu, kiedy wskrzeszeni zostan niesprawiedliwi. Take oni przekonaj si o sprawiedliwoci wyrokw Boych (Ap.20:11-15), zanim zapadnie wyrok i ogie wieczny strawi wszystko, co skorumpowane przez grzech.


Islam
Koniec wiata, wedug muzumanw zwiastowa bdzie Antychryst przybyy na ziemi z jednym okiem i znakiem na czole, ktrego rozpoznaj jedynie wierzcy. Nastpnie Gog i Magog (Jadud i Madud), okropne stworzenia zaczn niszczy zapasy poywienia i wody. Wszystkich ludzi pora pioruny, z wyjtkiem wybranych przez Boga. Kada dusza zostanie sprawiedliwie oceniona: "Wiec kto wierzy i czyni dobro, tego nie przejmie aden strach ani nie bdzie zasmucony. A tych, ktrzy za kamstwo uznali Nasze znaki, dotknie kara za to, ze szerzyli zepsucie." (6:48-49). Niewierni zostan zapdzeni do Gehenny, skd nie bdzie ju odwrotu. Ci natomiast, ktrzy byli wierni, zaprowadzeni zostan do Dannah - ogrodu Boga, by tam chwali go na wieki i kontemplowa prawd o nim. Stany pieka i nieba bd te miay charakter fizyczny, dowiadczalny nie tylko dusz ale te ciaem: "na oach ozdobnie wyszywanych, wycignici, podparci na okciach, zwrceni do siebie twarzami. Pord nich kr modziecy niemiertelni z czaszami, dzbanami i kielichami, napenionymi napojem z pyncego rda, od ktrego nie cierpi na bl gowy ani nie doznaj upojenia (...)" (56:15-19) oraz: "bd w palcym podmuchu i wrzcej wodzie, w cieniu czarnego dymu, ani nie orzewiajcego, ani dobroczynnego" (56, 42-46).


Buddyzm
Buddyzm skania si ku wersji, e koniec wiata jest indywidualny. Koniec wiata jest wtedy, gdy kto umiera. Budda odrzuci ide Boga-stwrcy, a zatem niemoliwe jest - jak w religiach omawianych wyej - by koniec oznacza zczenie si w nim. Wedug Buddy czowiek w chwili mierci spotyka mitologicznych bogw, mieszkajcych w niebie i innych rejonach kosmosu.


Podsumowanie
Wszystkie religie monoteistyczne widz sprawy ostateczne podobnie. Pomimo, e opisy uciech i mk, nieznacznie rni si od siebie (pewnie miay tutaj znaczenie pewne drobne rnice kulturowe), to mona powiedzie, e eschatologia ma si we wszystkich religiach wyznajcych jednobstwo podobnie. Zwraca te uwag podobiestwo w opisach przyjcia Boga. Tocz si walki dobra i za (wszdzie zwycia dobro), a absolut sprawiedliwie ocenia wystpki grzesznikw i zasugi wiernych. Ciekawostk jest fakt, e zarwno w tradycji judaistycznej, jak i muzumaskiej wystpuj stwory Gog i Magog.


rdo : wikipdia


 
Methos
 Wysana - 2 maj 2007 10:34      [zgoszenie naruszenia]

i cos nt 21 grudnia 2012 - ostatni dzie, miesic i rok podany w kalendarzu Majw. Wedug nich, wanie 21 grudnia 2012 (pitek) ma by dat koca wiata czy te aktualnej cywilizacji i pocztkiem nowej.

Fakt ten sta si podstaw do katastroficznych przepowiedni.

Ci, ktrzy uznaj 2012 rok za dat zakoczenia naszej cywilizacji, zauwayli potwierdzenie swoich teorii w innych zabytkach, m.in. w Zodiaku z Dendery i wycignli zaskakujce wnioski. Wg ich relacji, staroytni kapani gosili, e co ok. 11 500 lat powtarza si specyficzny ukad planet i gwiazd (Wenus, Mars, Orion i in.).

Podobno powoduje on powane perturbacje w skali co najmniej Ukadu Sonecznego, np. zniszczenie niektrych planet, przemieszczenie biegunw magnetycznych Ziemi, ogromne nasilenie aktywnoci Soca (szczeglnie jego magnetyzmu), a nawet odwrcenie kierunku ruchu Ziemi.

Ostatnie takie zdarzenie miao mie miejsce w roku 9792 p.n.e., a kolejne ma przypa na 21 grudnia 2012 r.

Wedug zwolennikw ruchu New Age w tym czasie ma nastpi nowa Era Wodnika. Wszystko ma si zmieni na lepsze. Wedug New Age od roku 2012, ludzie maj midzy innymi: pobiera pokarm przez skr, inaczej postrzega wiele rzeczy (na przykad czas), szybko zdrowie w razie choroby oraz spotka si z istotami pozaziemskimi.


Zwizek daty z teori spiskow
Data ta staa si rwnie pretekstem do zbudowania jednej ze wspczesnych teorii spiskowych 1. Kompletny Kalendarz Majw, rzekomo wywieziony z Berlina w 1945 przez wojska radzieckie, zosta przetumaczony dopiero krtko przed rokiem 1968. Twrcy teorii spiskowej zwizanej z tym kalendarzem twierdz, e Rosjanie znaleli w tym dokumencie informacje, ktre nastpnie sami zweryfikowali, a z ktrych wynikao, e w dniu 21 grudnia 2012 r. na drodze Ziemi znajdzie si planetoida olbrzymich rozmiarw. Rzekomo planetoida ta jest opisana w Kalendarzu Majw jako obiekt kosmiczny o rednicy 100 km. Ma ona zderzy si z Ziemi tego dnia, czym doprowadzi do cakowitego zniszczenia naszej planety. Dlatego Majowie nie widzieli sensu tworzenia kalendarza o datach pniejszych, sigajcych poza zagad kuli ziemskiej. Wiarygodno takiego wnioskowania miaa wynika z faktu, e kalendarz Majw opisywa ruchy cia niebieskich naszego Ukadu Sonecznego (w tym zamienia Soca i zamienia Ksiyca) nawet sprzed 500.000 lat z dokadnoci do kilku sekund. Opisa rwnie ruch ostatni - kolizj Ziemi ze 100-kilometrow planetoid.

Teoria spiskowa wok kalendarza Majw dokonaa powizania w cao nastpujcych elementw:

Sowieci poinformowali przed rokiem 1968 przywdcw kilku krajw wiata o treci tumaczenia kalendarza Majw, w tym prezydentw USA, Francji oraz RFN, aby zaczerpn ich opinii, czy naley informowa spoeczestwa swoich krajw o fakcie zbliajcego si kresu Ziemi.
Rewolucja seksualna, ktra zapanowaa w 1968 r. w wielu pastwach Europy i w USA, bya efektem decyzji politykw, aby przed kocem dziejw spoeczestwa zaznay wolnoci, ktrych do tej pory nie byo dane im zaywa (std pniejsze prawa gejw i lesbijek do rejestracji swoich zwizkw, stosunkowo niskie ceny biletw lotniczych i dziki temu swobodne podrowanie po caym wiecie, otwarcie granic nawet dla najmniej cywilizowanych narodw).
Artyci, filmowcy, pisarze i inni twrcy kultury otrzymali zadanie przygotowania spoeczestw na Ziemi do godziny zero (std seria np. filmw o zagadzie Ziemi niesionej z kosmosu przez rne asteroidy i meteory, np. film Armageddon).

Wadze wielu krajw na Ziemi postanowiy tak kierowa polityk spoeczn i gospodarcz, aby do grudnia 2012 r. wyczerpa wszystkie posiadane rezerwy (std wiele projektw i planw rozwojowych np. agend rzdowych USA koncentruje si na rozwoju do roku 2012, pniejsze okresy opisujc tylko oglnikowo).
Wadcy krajw muzumaskich zareagowali radykalizacj swojej polityki religijnej, bojc si utraty kontroli nad swoimi spoecznociami na dugo przed rokiem 2012.

agodzenie obyczajw czy rezygnacja z wielu przeytkw historycznych (np. z segregacji rasowej) w USA i Afryce - przeciwnie ni w krajach muzumaskich - maj uatwi doycie do godziny zero.
Jednoczenie naukowcy otrzymali za zadanie tak informowa spoeczestwa o zjawiskach kosmicznych w ssiedztwie Ziemi, aby, jeeli jawnie bd one sugeroway moliwo zderzenia jakiego meteorytu z Ziemi, posugiwa si w nich datami potencjalnej kolizji sigajcymi daleko poza rok 2012. Celem tego jest, aby ludzie na Ziemi nie popadli zbyt wczenie w panik, w depresj czy zniechcenie i aby jeszcze w dniu 21 grudnia 2012 r. w kranach pyna woda, elektrownie dostarczay prd, a ludzie planowali nastpne dni spdza przy choince z lampkami.
Przekonanie o nieuchronnoci zagady Ziemi tego wanie dnia ma zapobiega tworzeniu programw rzdowych ewakuacji kogokolwiek dokdkolwiek. Zakada si bowiem, e nikt na Ziemi nie przeyje kolizji z ciaem niebieskim o rednicy 100 km. Kolizja taka spowodowa musi rozupanie kuli ziemskiej, podobnie jak to dzieje si przy uderzeniu kuli karabinowej w pomidor.

Anomalie pl magnetycznych wystpujcych w niektrych miejscach na Ziemi (np. w Afryce rodkowej jest dosy rozlege miejsce, gdzie iga kompasu wskazuje bieguny odwrotnie!) oraz ich wyrane sabnicie w wikszoci miejsc.

W 2012 roku podczas peni ksiyca 21 grudnia na ziemi pojawi si znaki z apokalipsy w. Jana. 7 pieczci ktre zbliaj nas do koca wiata zostan zamane (m.in. Zniszczenie Babilonu - teraniejszy Bagdad).

 
xami
forumzn.katalogi.pl
 Wysana - 2 maj 2007 11:09      [zgoszenie naruszenia]

judaistycznej, jak i muzumaskiej wystpuj stwory Gog i Magog

1. Nic dziwnego. Mohamet stara si pozyska ydw do swojego proroctwa ( monoteizm, przestrzeganie ydowskiego szabasu, modlitwa w kierunku Jerozolimy, powoywaniu si na Abrahama, adoptowaniu niektrych zwyczajw kulinarnych ydowskich).
Duo czerpa od ydw a jego nauki zaczy zdobywa popularno z chwil zdobycia przychylnoci w Medynie ale wanie w Medynie byli ju wyznawcy monoteistycznej wiary ... ydzi.
Duo czerpa te z chrzecijastwa. Chcia by prorokiem take wrd ydw i chrzecijan.

2. bo moe to prawda.
_______________________________
 
Yonaguni [http://www.insomnia.pl/Yonaguni-t192003.html]
adne dziewczyny z orkiestr dtych robi dobrze partiom politycznym.
Mj ojciec jedzi na wielbdzie. Ja jed samochodem.
Mj syn lata samolotem. A jego syn bdzie jedzi na wielbdzie.

Specjalista -
 
Methos
 Wysana - 2 maj 2007 11:17      [zgoszenie naruszenia]

oglnie wiekszo aktualnie istniejcych systemw religijych przejawiao praktyki "zapozycze".

jedn z najciekawszych jest zapozyczenie kilku fundamentw chrzescijastwa z perskiego zaratustranizmu

m.in :
duch wity,
Bg stwrca,
Oponent Boga (chrzesc.szatan),
dusza,
mesjasz
itp

 
Marshall_8
Marsh
 Wysana - 2 maj 2007 13:50      [zgoszenie naruszenia]

dla mnie fejk z kadym z kocw wiata:

przecie np. napisane jest:

Mateusz 24:36: "Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet anioowie niebiescy, tylko sam Ojciec."

ale z drugiej strony znalazem ciekaw stron:

Zasadnicze pytanie

1. O co uczniowie zapytali Jezusa? Dlaczego postawili Mu oni takie pytanie?

Mateusz 24:1-3 "Powiedz nam, kiedy to nastpi i jaki bdzie znak Twego przyjcia i koca wiata?"

W rozdziale 23 Jezus mia utarczk z uczonymi w Pimie i Faryzeuszami. Na kocu z rozdziau opakuje On Jerozolim i przewiduje e ich witynia bdzie spustoszona. Nastpnie, gdy On wychodzi z wityni uwag uczniw przykuwaj wspaniae bloki kamienne, z ktrych zbudowana bya witynia. W odpowiedzi Jezus przepowiada jej cakowite zburzenie.
To spowodowao, e uczniowie zapragnli dowiedzie si czego wicej na temat tych wydarze, ktre miay mie miejsce. To dla nich byo oczywiste, e tak wielka katastrofa jak zburzenie wityni moe by zwizana jedynie z kocem wiata.

Odpowied Jezusa

Odpowied, ktr Jezus udzieli swoim uczniom, jest zapisana w Ew. Mateusza 24-25. Jezus szkicuje w niej pewne znaki identyfikacyjne, dziki ktrym ludzie mog pozna to jak blisko jest koniec wiata.
Te dane przez Jezusa znaki mona podzieli na cztery grupy.

* Znaki dotyczce wiata polityki.
* Znaki dotyczce stosunkw midzyludzkich.
* Znaki dotyczce wiata natury.
* Znaki dotyczce wiata religii.


Ostrzeenie

2. Czy jest moliwe poznanie dokadnej daty drugiego przyjcia Jezusa?

Mateusz 24:36: "Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet anioowie niebiescy, tylko sam Ojciec."

W Dziejach Ap. 1:7 Jezus w podobny sposb ucina wszelk dyskusj na temat dokadnego czasu Jego powrotu. Nie nasz sprawa jest zna to, czego Bg nam nie objawi. Dlatego nie powinnimy doszukiwa si w Biblii tego, czego w niej nie ma.

3. Skd moemy wiedzie jak blisko jest powtrne przyjcie Jezusa?

Mateusz 24:32-35: "Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, e blisko jest, we drzwiach!"

W ukaszu 21:28 Jezus zachca swoich naladowcw do tego, aby podnieli swe gowy gdy ujrz wok siebie wypeniajce si znaki, poniewa s one dowodem tego, e ich wybawienie jest bliskie.
Chocia dnia i godziny koca nikt nie zna, to jednak Bg w swoim sowie mwi o tym jak moemy rozpozna czas koca.

4. Jaka ilo znakw jest dostateczn gwarancj bliskiego przyjcia Jezusa?

Mateusz 24:33 "Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, e blisko jest, we drzwiach. ."

5. Jak Bg chce abymy patrzyli na znaki zwiastujce ryche przyjcie Jezusa?

Mateusz 24:8: "Lecz to wszystko jest dopiero pocztkiem boleci."

Najbardziej wierne tumaczenie tego tekstu spotykamy w Biblii RSV i brzmi ono tak: "wszystkie te rzeczy s jedynie pocztkiem blw porodowych. " Jezus przyrwnuje czasy koca do porodu. Tak jak ble u kobiety nasilaj si w miar tego jak zblia si pord, tak te znaki czasu coraz bardziej intensywnie si wypeniaj im bliej jestemy koca. Pawe uywa tej samej metafory w 1 Tesaloniczan 5:2
Niektrzy utrzymuj, e wymienione przez Jezusa znaki czasu byy od zawsze. Trudno jest si z tym nie zgodzi, jednak tym co odrnia czasy koca od innych czasw jest intensywno i czstotliwo wystpowania tyche znakw. To tak jak z blami porodowymi. Im bliej porodu, tym s one intensywniejsze i czstsze.

1. Znaki w wiecie politycznym.

6. Jakie Znaki w wiecie politycznym zwiastuj rychy koniec?

Mateusz 24:6, 7: "Bdziecie sysze o wojnach i o pogoskach wojennych; uwaajcie, nie trwcie si tym. To musi si sta, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem nard przeciw narodowi i krlestwo przeciw krlestwu."

Jak trafnie zosta oddany w tych sowach stan naszego wiata. Wojny i pogoski o wojnach. Konflikty, ktre przeradzaj si w otwarte dziaania wojenne i te, ktre potencjalnie gro wybuchem wojny. Jezus opisuje czas koca jako czas w ktrym groba wojny spdza ludziom sen z powiek.
W wierszu 7 Jezus wyrnia dwie kategorie konfliktw, ktre bd miay miejsce. "Pastwo powstanie przeciw pastwu". Sowo przetumaczone jako pastwo jest greckim 'ethnos', z ktrego pochodzi nasze sowo: etniczny. Tutaj Jezus odnosi si do do wojen na tle etnicznym. Druga kategoria to wojny pomidzy nacjami. "Krlestwo powstanie przeciwko krlestwu".
aden wiek w historii wiata nie wsawi si tyloma wojnami i zniszczeniami co wiek XX. I tendencja ta z pewnoci bdzie si pogbia w wieku XXI. Mona domniemywa, e im bliej koca, tym bardziej straszne rzeczy bd si na wiecie dziay.

1 Tesaloniczan 5:3: "Kiedy bowiem bd mwi: 'Pokj i bezpieczestwo' - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagada."

Z jednej strony Jezus wskazuje na fakt, e przed swoim kocem wiat bdzie uwikany w wojny. Z drugiej strony Pawe zdaje si opisywa co odwrotnego, a mianowicie powszechne denie do pokoju i bezpieczestwa.
Po drugiej wojnie wiatowej powoano do ycia Organizacj Narodw Zjednoczonych, ktra miaa czuwa nad bezpieczestwem i zapewni wiatu pokj. Czy ta organizacja spenia pokadane w niej nadzieje? Bardziej ni przedtem przywdcy wiata szukaj i prbuj zaprowadzi pokj, tylko e za kadym razem gdy wydaj si by bliscy realizacji swego celu, ten ni std ni zowd oddala si od nich.

2. Znaki w wiecie naturalnym.

7. Jakie znaki w wiecie naturalnym zwiastuj rychy koca wiata?

Mateusz 24:7 "Bdzie gd i zaraza, a miejscami trzsienia ziemi.."

Tego typu klski zawsze miay miejsce w historii, ale czy zdarzay si one z tak czstotliwoci i intensywnoci jak obecnie?
Sowo zaraza odnosi si do chorb. W naszym wiecie choroby s na porzdku dziennym. Niezliczone choroby s zmor ludzi wiata zachodu. Caemu afrykaskiemu kontynentowi grozi wymarcie z powodu AIDS. Pomylmy o wirusie Eboli, chorobach zwierzt itd. Nasz wiat jest chorym wiatem.
A co jeli chodzi o trzsienia ziemi? Ich niszczycielska sia i czstotliwo wystpowania nie ma swego odpowiednika w przeszoci. Od IX wieku do XIX zanotowano jedynie 12 trzsie ziemi powyej 7 w skali Richtera. W samym wieku XX takich trzsie ziemi byo co najmniej 600. Ponad 1.5 milionw Ludzi zgino w minionym wieku z powodu trzsie ziemi.

ukasz 21:11: "Bd silne trzsienia ziemi, a miejscami gd i zaraza; uka si straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie."

Biblia przedstawia wiat natury w stanie chaosu. W ostatnim dziesicioleciu towarzystwa ubezpieczeniowe w stosunku do naturalnych katastrof uywaj okrelenia "zabjcza pogoda". To wyglda tak, jakby natura oszalaa. Nie tylko mamy do czynienia z coraz bardziej gronymi katastrofami, ale s one rwnie coraz czstsze.

Mateusz 24:29: " Zaraz te po ucisku owych dni soce si zami i ksiyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczn pada z nieba i moce niebios zostan wstrznite "

W ks. Apokalipsy w. Jana 6:12: rwnie znajdujemy opis tych samych zjawisk przyrody i co ciekawe kolejno ich wystpowania jest rwnie taka sama, z tym tylko e jest tu dodane jeszcze jedno zjawisko: potne trzsienie ziemi. Zauwamy, e to wszystko ma miejsce po otwarciu szstej pieczci. W proroctwie otwarcie szstej pieczci oznacza pocztek czasu koca, ktry zaczyna si w r. 1798. Tak wic mniej wicej w tym czasie powinnimy spodziewa si pojawienia si tych naturalnych znakw. Te znaki znacz pocztek ery koca, czyli tego czasu, ktry koczy si powrotem Jezusa.
Czy te znaki pojawiy si tak, jak to zostao przepowiedziane? Rzeczywicie tak byo. Biblia nigdy nie zawodzi.

* Trzsienie ziemi: Wielkie trzsienie ziemi w Lizbonie 1 Listopada 1755.
* Zamienie soca: ciemny dzie 19 Maj 1780.
* Ksiyc przybiera barw krwi: ciemny dzie 19 Maj 1780.

"Soce wzeszo czyste i jasne. O okoo dziewitej ciemno stopniowo stawaa si coraz wiksza. Tego wieczora ksiyc mia barw krwi, a ziemia bya spowita nieprzeniknion ciemnoci.. Religijne osoby widziay w tym wydarzeniu wypenienie si biblijnego proroctwa. (R.M.Devens, "Nasz Pierwszy Wiek").
* Gwiazdy spadaj z nieba: Meteorowy deszcz 13 November 1833.

"Prawdopodobny najbardziej niezwyky ze wszystkich deszcz meteorytw ... byy to Leonidy, Listopad 12, 1833. Szacuje si e w przecigu tylko jednej godziny spado ich okoo dwa miliony, a w sumie zjawisko to trwao od piciu do szeciu godzin." (Karol A. Young, Podrcznik Astronomii, str. 469).

Objawienie 11:18: "i aby zniszczy tych, ktrzy niszcz ziemi."

Prorokom Biblijnym byo objawione to, e w dniach ostatecznych ludzie bd niszczy ziemi. Czy dzi to proroctwo nie wypenia si na naszych oczach? Ten globalny proces niszczenia ziemi, jaki obserwujemy od ostatniego wieku, nie ma swego odpowiednika w historii. A do XX w. ludzko nie dysponowaa odpowiedni potg, aby uczyni dzieo niszczenia ziemi w ogle moliwym. Dzi mona zniszczy ziemi nie tylko rodkami militarnymi. Wystarczy j le eksploatowa. Wystarczy, e ludzie nie postpuj zgodnie ze wskazwkami Boga i zamiast dobrze szafowa Jego wasnoci, ponad miar zaspokajaj swoje nienasycone dze.

3. Znaki w wiecie spoecznym.

8. Jakie znaki w wiecie socjalnym wiadcz o bliskim kocu wiata?

Mateusz 24:7: " Bdzie gd i zaraza, a miejscami trzsienia ziemi."

Dzi wiksza cz wiata yje poniej minimum socjalnego. Na pocztku lat 90 ubiegego stulecia z powodu godu dziennie umierao przecitnie 156 tys. ludzi i okoo 57 milionw rocznie.

ukasz 21:25-26: "a na ziemi trwoga narodw bezradnych wobec szumu morza i jego nawanicy. Ludzie mdle bd ze strachu, w oczekiwaniu wydarze zagraajcych ziemi."
Nie mona byo poda lepszej charakterystyki ludzi yjcych tu przed powtrnym przyjciem Jezusa. Ludzie nie rozumiejc tego, dlaczego wiat pogra si w coraz wikszym chaosie s skonsternowani, yj w cigym niepokoju i strachu.

Daniel 12:4: "Wielu bdzie przemieszcza si to tu to tam i pomnoy si wiedza"

Co za trafny opis naszych dni! Nigdy w historii ludzie nie byli w stanie podrowa po wiecie tak jak obecnie. A co ze wzrostem wiedzy? Dokonuje si on w dwch rnych obszarach: wiedza oglna i wiedza o Sowie Boga. W obydwu przypadkach, od 1798 mamy do czynienia z eksplozj wiedzy. Pomylmy tylko o iloci wiedzy, ktra jest dostpna dla ludzi. Niemal w kadej dziedzinie nauki postp jest tak wielki, e istnieje zapotrzebowanie na coraz wsze specjalizacje, tak aby by w miar na bieco ze znajomoci danego tematu.
Jeszcze 120 lat temu gwnym rodkiem transportu by wz konny. I tak byo przez tysice lat. Dzi latamy na Ksiyc, wysyamy statki kosmiczne na Marsa, mamy super szybkie pocigi, samoloty itd. Proroctwo Daniela dokadnie si wypenio.

Mateusz 24:37-39: " A jak byo za dni Noego, tak bdzie z przyjciem Syna Czowieczego."

Jezus mwi nam, e stan wiata u progu Jego powrotu bdzie odzwierciedla stan wiata, w jakim ten znajdowa si tu przed potopem. W Ksidze Rodzaju 6:5, 11-13 znajdujemy opis tych, ktrzy zginli w potopie:

* Ludzie stali si li i niegodziwi, byli wyzuci ze wszelkich zasad moralnych.
* Ich myli byy ustawicznie ze.
* Ziemia bya wypeniona przemoc.
* Jezus rwnie mwi nam w wersetach 38-39 e ludzie, ktrzy yli przed potopem yli tak jak gdyby potop nigdy nie mia nadej, a kiedy nadszed zniszczy ich wszystkich, poniewa nie poczynili odpowiednich przygotowa.

Czy wiat, w ktrym yjemy jest bezpiecznym wiatem, czy s w nim respektowane wartoci moralne, czy nie ma w nim miejsca na gwat czy przemoc? Czy ludzie przygotowuj si na Powtrne Przyjcie Jezusa? Czy zdaj sobie spraw z tego, e wkrtce ten wiat dojdzie do swego koca? Odpowied brzmi, nie. Jeli chodzi o moralno, to wiat bardziej ni kiedykolwiek jest podobny do tych, ktrzy yli przed potopem.

Jakub 5:1-7: "Oto woa zapata robotnikw, niwiarzy pl waszych, ktr zatrzymalicie, a krzyk ich doszed do uszu Pana Zastpw."

4. Znaki w wiecie religijnym.

9. Jakie znaki w wiecie religijnym wiadcz o tym, e nadchodzi koniec?

Mateusz 24:4: "Na to Jezus im odpowiedzia: 'Strzecie si, eby was kto nie zwid' ."

Powszechne zwiedzenie, przed ktrym Jezus ostrzega swych uczniw, jest znakiem koca. Wielu twierdzi, e przychodzi w imieniu Jezusa i e s Jego reprezentantami. To powoduje, e ludzie s zdezorientowani. Spjrzmy tylko na chrzecijastwo. Jak wiele jest w nim rnych denominacji i kade z nich uwaa, e jest kocioem Boga. Rozprzestrzenia si ruch New Age, spirytyzm. Cae rzesze ludzi padaj ofiar faszywych nauk. W takiej sytuacji jedyn bezpieczn rzecz jest przyj Bibli jako Sowo Boe i w oparciu o ni sprawdza czy co jest prawd czy nie.

Mateusz 24:23-26: "Wtedy jeliby wam kto powiedzia: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie! Powstan bowiem faszywi mesjasze i faszywi prorocy i dziaa bd wielkie znaki i cuda, by w bd wprowadzi, jeli to moliwe, take wybranych...".

Mateusz 24: 9-12:

*

""Wtedy wydadz was na udrk i bd was zabija, i bdziecie w nienawici u wszystkich narodw, z powodu mego imienia."
*

"Powstanie wielu faszywych prorokw i wielu w bd wprowadz"
*

"a poniewa wzmoe si nieprawo, ozibnie mio wielu."

10. Co jest ostatnim znakiem koca wiata?

Mateusz 24: 14: "A ta Ewangelia o krlestwie bdzie goszona po caej ziemi, na wiadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec."

Przed powrotem Jezusa Bg da kademu czowiekowi sposobno poznania Ewangelii i dokonania ostatecznego wyboru: przyjcia jej lub jej odrzucenia. Ten znak jak aden inny pokazuje nam to, e koniec jest naprawd bliski. Ewangelia, ktra przedstawia Jezusa jako naszego Zbawiciela i przygotowuje ludzi do Jego przyjcia wwczas gdy On przyjdzie, jest dzi goszona caemu wiatu. Jeszcze nie tak dawno istnienie Zwizku Radzieckiego byo wielk przeszkod w goszeniu ewangelii. Jednak komunizm zosta obalony i dzi tysice ludzi oddaje swe serca Jezusowi w rezultacie goszenia ewangelii. Bg znajdzie sposb na to, aby otworzy drog do goszenia ewangelii w tych nielicznych krajach, gdzie te drzwi wci jeszcze pozostaj zamknite.

Podsumowanie

Podsumujmy krtko to wszystko, co Biblia mwi na temat znakw koca. Te znaki w rzeczywistoci s opisem tego jak wiat bdzie wyglda tu przed przyjciem Jezusa.
Biblia przedstawia wiat w czasach koca jako wiat pogrony w chaosie spowodowanym przez wojny, choroby, trzsienia ziemi, klski ywioowe i inne kataklizmy np. gd. Jest to wiat, w ktrym wiele mwi si o pokoju, ale ten wci jest nieosigalny. Jest to wiat, w ktrym wartoci moralne zanikaj, wiat w ktrym zo si panoszy, dochodzi do niesychanych aktw przemocy i korupcji na niespotykan skal. Jest to wiat, w ktrym ludzie yj tak, jakby ten nie mia mie koca, i Jezus nigdy nie mia powrci. wiat, w ktrym bogaci wyzyskuj biednych. wiat, w ktrym zwiedzenia s na porzdku dziennym. Miliony id za tymi, ktrzy mieni si by wysannikami Boga, a nawet samymi Chrystusami, i ktrzy udowadniaj swe roszczenia za pomoc wielkich znakw i cudw. Jest to wiat, w ktrym atwo o nietolerancj religijn i przeladowania. wiat, w ktrym Ewangelia Jezusa jest goszona i jest podana do wiadomoci kadej ludzkiej istocie po to, aby kada z nich moga podj odpowiedni decyzj.
Czy nie jest to dokadny opis sytuacji wspczesnego wiata?
Co wedug Jezusa powinnimy zrobi po tym, jak dojdziemy do wniosku e wszystkie przepowiedziane znaki wypeniaj si na naszych oczach? Powinnimy podnie nasze gowy, poniewa przyjcie Jezusa jest bardzo bliskie.
Tak przyjacielu, Jezus przychodzi wkrtce. Znaki czasu mwi nam o tym.

Gdyby Jezus wrci dzi wieczorem, to czy wyszedby na Jego spotkanie? Czy jest twoim pragnieniem by gotowym na t chwil, kiedy On przyjdzie aby zabra ci do twego wiecznego domu?

rdo: [apokalipsa.8p.pl/lekcja4.html]
_______________________________
 
I got fury in my soul.
Fury's gonna take me to the glory goal.

 
Klejcun
Win Dizel
 Wysana - 2 maj 2007 13:52      [zgoszenie naruszenia]

Obecnie rozpowszechniona jest wersja, e ma on nastpi 21 grudnia 2012, wraz z kocem kalendarza Majw. Wedug przepowiedni na miejsce obecnej cywilizacji, ktra zostanie zgadzona, ma przyby nowa.

oczywiscie ze przyjdzie nowa era, skonczy sie era cywilizacji Majow, a zacznie Czerwcow A na powaznie, nawet sami potomkowie majow nic nie wiedza na temat 2012.

_______________________________
 
Nie piszczie do mnie nic na PW bo nie sprawdzam tego maila.

 
Methos
 Wysana - 2 maj 2007 13:56      [zgoszenie naruszenia]

oglnie same sprzecznoci

 
Methos
 Wysana - 2 maj 2007 13:56      [zgoszenie naruszenia]

dubel

Zmieniony przez - Methos w dniu 2007-05-02 13:56:33

 
Marshall_8
Marsh
 Wysana - 2 maj 2007 13:56      [zgoszenie naruszenia]

oke.

A teraz niech kto mi wytumaczy dlaczego cay koniec wiata bazowany jest na kalendarzu Majw?

Przecie rwnie dobrze mona znale inn cywilizacj, ktrej kalendarz ju si skoczy .
_______________________________
 
I got fury in my soul.
Fury's gonna take me to the glory goal.

 
Methos
 Wysana - 2 maj 2007 13:59      [zgoszenie naruszenia]

ale to jest tylko 1 z teorii kocw wiata... jakby dobrze poszukac to pewnie jest ich od cholery... i pewnie jakas zakdaa ze miao to byc wczoraj, a moze dzi, a moze i jutro

 
Marshall_8
Marsh
 Wysana - 2 maj 2007 14:05      [zgoszenie naruszenia]

tak, masz racj.

Ale dlaczego gwnym tematem/rzekbym nawet e "na czasie" jest koniec akurat kalendarza majw?


e: czy poprostu kto sobie wymyli?

Zmieniony przez - Marshall_8 w dniu 2007-05-02 14:05:41
_______________________________
 
I got fury in my soul.
Fury's gonna take me to the glory goal.

[Powiadom mnie, jeli kto odpowie na ten artyku.]


Odpowiedzi jest na 8 stron.   | nastpn
 
Wybierz stron:  
Przegld tygodnia

Koce wiata

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8