FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 14403 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Prawo i Ekonomia
Mandat PKP za przejazd bez biletu 
Wyślij odpowiedź [powiadom znajomego]    
Autor "Mandat PKP za przejazd bez biletu"   
 
Marx89
 Wysłana - 5 listopad 2009 15:35        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

Pewnego pięknego wsiadłem do pociągu na trasie xxx - Katowice, bez biletu, ponieważ nie zdążyłem takiego kupić.
Postanowiłem usiąść i poczekać na konduktora mimo, iż karteczka przy wejściu do pociągu dokładnie informuje mnie o tym by udać się do kierownika pociągu (nie zrobiłem tak bo najczęstszą "odzywką" kierowników było "proszę usiąść na miejsce, ja do Pana dotrę").
Gdy przyszedł kontroler poinformowałem go o zamiarze kupienia u niego biletu, kontroler poprosił o legitymację studencką i zaczął wypisywać (jak myślałem) bilet. Nagle poprosił o kwotę ok. 60 zł :o
Powiedział, że to kara za podróżowanie bez biletu.
Odmówiłem zapłaty, ponieważ nie posiadałem przy sobie takich pieniędzy.

Dałem dowód po czym kontroler spisał moje dane tj. imię i nr PESEL błędnie.

I pytanie czy mandat na kwotę 152 zł muszę płacić ?
Jakie inne dane konduktor wpisał do protokołu oprócz miejsca zamieszkania, imienia i nazwiska, nr PESEL ?
Nie chcę płacić mandatu, bo nie czuję się w 100% winny. Nie miałem zamiaru jechać bez biletu (jeździłem tym pociągiem już od pół roku na studia dzienne i wiedziałem, że za każdym razem uświadczę kontrolera)...

Proszę o poradę i kilka słów wyjaśnień na moje pytania

Marek

 
baruch
 Wysłana - 5 listopad 2009 16:43      [zgłoszenie naruszenia]

Przepisy, które nas interesują:

Prawo przewozowe:

Art. 4. Przewoźnik może wydawać regulaminy określające warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.

Art. 16. 1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.
2. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności za przejazd oraz dane potrzebne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego.

Art. 33a. 1. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu.

2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
1) nazwę przewoźnika,
2) numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,
3) zdjęcie kontrolującego,
4) zakres upoważnienia,
5) okres ważności,
6) pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika).

3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

3a. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

3b. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis ust. 3a zdanie drugie.

3c. Przewoźnik może określić w regulaminie przewozu lub taryfie obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.

4. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo:
1) w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
2) w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego - zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego,
3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

Zmieniony przez - baruch w dniu 2009-11-05 16:45:02
_______________________________
 
brak czasu

Specjalista -
 
baruch
 Wysłana - 5 listopad 2009 16:50      [zgłoszenie naruszenia]

Regulamin, o którym mowa w art 4 ustawy-prawo przewozowe:

[http://www.pr.pkp.pl/img_in//GALERIA/prawo/RPO-PR-17-09-2007r.pdf]
Poniżej znajduje się tekst skopiowany z pdf. Jest on mało czytelny, dlatego watro zajrzeć do linka powyżej.

§ 17. Podróżny bez ważnego dokumentu przewozu

1. Za podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu uważa się podróżnego, który:
1) nie okazał:
a) biletu na przejazd lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnych przejazdów,
b) biletu na przewóz psa,
c) biletu na przewóz roweru lub rzeczy;
2) okazał:
(...)
b) ulgowy bilet ale nie okazał ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania
z tego biletu,
c) wraz z ulgowym biletem dokument, z którego wynika, że przysługuje mu niższy wymiar
ulgi lub ulga mu nie przysługuje,
d) bilet na przejazd w wagonie klasy wyższej lub w pociągu o taryfie wyższej, a cena tego biletu
jest niższa od ceny biletu na przejazd w danym wagonie lub pociągu, z wyjątkiem biletów
komunikacji międzynarodowej, które niezależnie od wysokości ceny są ważne na przejazd
w każdym pociągu przewoźnika, w klasie na którą zostały wystawione,
e) bilet na przejazd drogą krótszą, a odbywa przejazd drogą dłuższą niż wskazana na posiadanym
bilecie, a należność za faktyczny przejazd jest wyższa,
f) bilet abonamentowy lub zlecenie-bilet na przejazd kredytowany, bez zalegalizowania
przez kasę biletową,
g) zafoliowany bilet, legitymację seniora lub inny dokument wydany przez przewoźnika,
h) nie skasowany bilet przeznaczony do elektronicznych kasowników lub bilet z wpisaną
odręcznie datą przejazdu,
i) bilet na odległość do 100 km, po dokonaniu przerwy w podróży;
3) korzysta z biletu imiennego wystawionego dla innej osoby lub bez dopełnienia określonych na
nim warunków, chyba że dopełni je w trakcie kontroli biletów;
4) nie zgłosił kierownikowi pociągu zamiaru przejazdu:
a) poza stację przeznaczenia a należność za faktyczny przejazd jest wyższa niż cena okazanego
biletu,
b) w innej relacji niż wynika to z okazanego biletu;
5) przekroczył zakres uprawnień określonych na bilecie, w ten sposób że:
a) rozpoczął przejazd przed wskazanym na bilecie terminie ważności, bez dopełnienia obowiązku,
o którym mowa w § 10 ust. 19,
b) rozpoczął przejazd po upływie pierwszego dnia ważności biletu lub po upływie oznaczonej
na nim strefy czasowej,
c) nie zakończył podróży w terminie ważności biletu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 Regulaminu;
6) naruszył przepisy o przewozie zwierząt, rzeczy lub roweru.

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą osób, o których mowa w § 10 ust. 20 Regulaminu, z wyjątkiem
przypadku okazania zafoliowanego biletu, legitymacji seniora lub innego dokumentu wydanego
przez przewoźnika albo okazania dokumentu, o którym mowa w § 24 ust. 1 TP-PR.

3. Przy obliczaniu należności za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu, ustala się:
1) opłatę taryfową za przejazd/przewóz;
2) opłatę dodatkową za przejazd/przewóz, ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia
20.01.2005r.

W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) - e), potrąca się opłaconą należność
za przejazd.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a), g) - i) oraz pkt. 3 - 5 lit. b) i c), nalicza
się opłaty wskazane w ust. 3.

5. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 lit. a), kierownik pociągu zamieszcza adnotację, o której
mowa w § 12 ust. 10 i pobiera opłatę dodatkową ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia
20.01.2005r.

6. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 lit. f), legalizuje się okazany dokument przewozu, pod
warunkiem, że podróżny uiści w pociągu opłatę za jego legalizację, z zastrzeżeniem postanowień
§ 10 ust. 25 Regulaminu.

7. Postępowanie w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 6, regulują odpowiednie postanowienia
TP-PR (§§ 63 - 65).

8. W przypadku odmowy uregulowania należności w pociągu, stosuje się postanowienia § 18 Regulaminu.

9. Podróżnemu, który:
1) oświadczy, że posiada bilet imienny, ale nie okaże go w pociągu,
2) okaże bilet imienny, ale nie okaże żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) oświadczy, że posiada uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, ale nie przedstawi
w pociągu ważnego dokumentu poświadczającego to uprawnienie,
i uiszcza w pociągu opłaty określone w ust. 3 - wystawia się bilet blankietowy. Na odwrocie biletu
wystawca zamieszcza, w zależności od sytuacji odpowiednią adnotację w brzmieniu:
Podróżny (imię, nazwisko i adres wg dokumentu tożsamości/ustnego oświadczenia, dowodu
osobistego, legitymacji, prawa jazdy, itp.) oświadczył, że posiada bilet imienny/okazał bilet
imienny nr .., ale nie okazał dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Podróżny (imię, nazwisko i adres wg dokumentu tożsamości/ustnego oświadczenia - dowodu
osobistego, legitymacji, prawa jazdy, itp.) oświadczył, że posiada uprawnienie do bezpłatnego/
ulgowego przejazdu, ale nie okazał .........; (rodzaj dokumentu ; np. legitymacja szkolna,
studencka, seniora, H-1096, książka inwalidy wojennego itp.) lub
; ;Podróżny (imię, nazwisko i adres) okazał nieważny dokument ...........&; (rodzaj dokumentu),
podając przyczynę nieważności (np. z powodu braku prolongaty, niewłaściwego dokonania
prolongaty).
Kierownik pociągu lub osoba upoważniona do kontroli poświadcza adnotację pieczątką identyfikacyjną
i podpisem.
10. Opłaty taryfowe i opłata dodatkowa zostaną zwrócone po potrąceniu opłaty manipulacyjnej, o ile
w ciągu 7 dni od daty zdarzenia, podróżny złoży odwołanie w drodze reklamacji, wniesionej bezpośrednio
do PBD lub za pośrednictwem zakładu, na zasadach określonych w §§ 26-27 Regulaminu.

§ 18. Tryb postępowania w razie niezapłacenia należności w pociągu

1. Podróżnemu, o którym mowa w § 17 Regulaminu, odmawiającemu uregulowania należności
w pociągu, kierownik pociągu lub osoba upoważniona do kontroli wystawia wezwanie do zapłaty
(wzór nr 12), zwane dalej wezwaniem.
Wezwanie wystawia się na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

2. W razie braku dokumentu, o którym mowa w ust. 1, kierownik pociągu lub osoba upoważniona do
kontroli ma prawo zwrócić się do Policji, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości
podróżnego.
Wezwanie wystawia się na przejazd w jedną stronę, wyłącznie od stacji rozpoczęcia przejazdu do
stacji wskazanej przez podróżnego.
Jeśli nie można ustalić miejsca rozpoczęcia podróży, za podstawę obliczenia opłaty za przejazd
przyjmuje się drogę od stacji wyjazdu pociągu/wagonu.

3. W przypadku przejazdu grupowego, wezwanie wystawia się na organizatora przejazdu, ze wskazaniem
przewodnika grupy. W takim przypadku należności za przejazd oraz opłatę dodatkową

wynikającą z rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005r. oblicza się za każdą osobę będącą uczestnikiem
przejazdu grupowego.
4. W wezwaniu, oprócz danych osobowych podróżnego i pełnego adresu zamieszkania zamieszcza
się:
1) dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego, takie jak:
a) datę przejazdu,
b) stację wyjazdu i przeznaczenia,
c) kategorię i numer pociągu,
d) klasę wagonu,
e) odległość taryfową przejazdu,
f) rodzaj zastosowanej taryfy,
g) wymiar posiadanej ulgi;
2) w zależności od przyczyny wystawienia wezwania:
a) opłatę taryfową za przejazd/przewóz rzeczy/psa,
b) opłatę dodatkową ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005r.;
3) cenę okazanego biletu;
4) kwotę należności do zapłaty;
5) stację ujawnienia (tj. stację ujawnienia albo następną - najbliższą stację położoną na drodze
przewozu);
6) uwagi kierownika pociągu lub osoby upoważnionej do kontroli (np. przyczyna sporządzenia
wezwania);
7) adnotację o ewentualnym przekazaniu podróżnego Policji.

5. Podróżny ma prawo wniesienia uwag do wezwania.
6. Wystawione wezwanie upoważnia podróżnego do korzystania z przejazdu tylko w zakresie na nim
wskazanym.
7. Odbiór wezwania, podróżny potwierdza podpisem w odpowiedniej rubryce. Odmowa przyjęcia
wezwania nie wstrzymuje dochodzenia roszczeń.
8. Wykazaną w wezwaniu kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni - nie wliczając dnia wystawienia
wezwania - za pośrednictwem banku lub poczty, na rachunek wskazany w załączonym przekazie,
lub w dowolnej kasie biletowej przewoźnika. Kasa biletowa na wpłaconą należność wydaje bilet
blankietowy na dopłatę.
9. W przypadku braku wpłaty, o której mowa w ust. 8, przewoźnikowi przysługuje:
1) prawo zamieszczenia danych osobowych dłużnika w rejestrach Biur Informacji Gospodarczych,
2) dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym,
po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.
10. W razie wystawienia wezwania dla podróżnego, o którym mowa w § 17 ust. 9 Regulaminu,
w rubryce "Oświadczenie podróżnego" informację o posiadaniu uprawnienia do bezpłatnego bądź
ulgowego przejazdu powinien zamieścić podróżny, potwierdzając zapis własnoręcznym podpisem.
W przypadku, gdy podróżny nie zamieści takiej informacji, wystawca wezwania zamieszcza odpowiednią
adnotację w rubryce "Uwagi organu kontrolnego".
Należności wykazane w wezwaniu zostaną umorzone, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, o ile
w ciągu 7 dni od daty zdarzenia lub doręczenia wezwania, podróżny złoży reklamację bezpośrednio
do Biura Windykacji Należności Przewozowych w Gnieźnie wskazanego w wezwaniu lub
za pośrednictwem zakładu.
11. W przypadku gdy podróżny:
1) zgłosi - na zasadach określonych w § 10 ust. 19 Regulaminu - brak ważnego dokumentu
przewozu i chce uregulować należności przewozowe gotówką, a kierownik pociągu nie może
wydać reszty,
2) o którym mowa w § 10 ust. 20 Regulaminu nie posiada gotówki na uregulowanie opłaty
za przejazd/przewóz,
kierownik pociągu lub osoba upoważniona do kontroli wystawia wezwanie.
Na podstawie otrzymanego wezwania - w terminie do 7 dni - podróżny może uiścić należności
za przejazd wraz z opłatą za wydanie dokumentu przewozu w pociągu. Po tym terminie podróżny
-28-
jest zobowiązany do uiszczenia należności za przejazd wraz z opłatą dodatkową, wynikającą
z rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005r.


Zmieniony przez - baruch w dniu 2009-11-05 16:55:40

Zmieniony przez - baruch w dniu 2009-11-05 17:13:26
_______________________________
 
brak czasu

Specjalista -
 
szadoł_
 Wysłana - 25 listopad 2009 13:32      [zgłoszenie naruszenia]

po jakim czasie przedawnia sie mandat w pkp?

 
Suoneczkoo
 Wysłana - 11 maj 2013 22:40      [zgłoszenie naruszenia]

Witam
Dzisiaj konduktor wypisał mi mandat za przejazd bez biletu, lecz spisał on sobie moje dane tylko na zwykłej białej kartce. Nie dał mi nic do podpisu ? Czy taki mandat może przyjść pocztą zwykłym listem ? Chcę się od tego odwołać, gdyż został wystawiony nie słusznie

 
mlkv
 Wysłana - 22 lipiec 2013 14:55      [zgłoszenie naruszenia]

^
_______________________________
 
"Real niggers do what they wanna do, bitch niggers do what they can do"

Ekspert -
 
mlkv
 Wysłana - 24 lipiec 2013 17:03       [zgłoszenie naruszenia]

^u^
_______________________________
 
"Real niggers do what they wanna do, bitch niggers do what they can do"

Ekspert -
[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.] 
Przegląd tygodnia | Wyślij odpowiedź

Mandat PKP za przejazd bez biletu

Warto przeczytać: Podpis drukowany ?? | Zanim odpowiesz na postawione pytanie... | mlkv - nowy moderator w prawie i ekonomii | Wycena roslin ozdobnych | rpo | paserka umyślna | Koncesja na str. CASSINO | Kryzys..........dopiero sie zacznie | Szczyt G 20- porażka czy sukces? | Potrzebna pomoc zakresu prawa zobowiązań | Prawn konsumenta!!!! | "Pierwsze cegiełki nowego światowego porządku." | zawiasy za pobicie, teraz sprawa o narkotyki | Dochód na członka rodziny - potrzebna pomoc | firmowe konto w banku | Model ekonometryczny | dvb | kobiety | buty trekingowe | chłopaki do wzięcia | chlopaki do wziecia | programista | Marekletra | show up | sex z psem | andrzeja | andrzej | podrywaczek | donatan | ginomen | kazan | randk | crossfit | tattoo | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2018 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0