FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 2052 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Prawo i Ekonomia
Moje prawa jako. 
[powiadom znajomego]    
Autor "Moje prawa jako."   
 
_Pytallski
 Wysłana - 12 luty 2010 13:54        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź ile procent masz tłuszczu

Wpadlem na taki pomysl.
Jako iż nieświadomość prawa boli. Należało by znać swoje prawa.
Topic na zadawanie pytań odnoścnie swoich praw badz spraw z tym swiązanych.

Zacznę.
Jakie są moje prawa jako świadka.
i jakie sa moje prawa jako zatrzymanego(na dołek)
przed postawieniem mi zarzutów.
______________________________
 
Chcialem Dobrze.. a wyszlo jak zwykle..

 
baruch
 Wysłana - 12 luty 2010 14:33      [zgłoszenie naruszenia]

Nieświadomość prawa szkodzi, chociaż boli też

Skoro zacząłeś to napisz, jakie są nasze prawa jako świadków i jako zatrzymanych

_______________________________
 
brak czasu

Specjalista -
 
_Pytallski
 Wysłana - 12 luty 2010 14:44      [zgłoszenie naruszenia]

Tego chcialem sie dowiedziec od stałych bywalców tego działu.
_______________________________
 
Chcialem Dobrze.. a wyszlo jak zwykle..

 
cooltras
 Wysłana - 12 luty 2010 18:43      [zgłoszenie naruszenia]

[http://www.policja.swinoujscie.pl/pomocnik/data/kr/zatrzymanie/side_2.html]

[http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q=prawa+i+obowi%C4%85zki+%C5%9Bwiadka&lr=&aq=0&oq=prawa+i+obowi%C4%85zki+%C5%9Bw&fp=d468b4b2cf305327]


google naprawdę nie gryzie
_______________________________
 
Każdego dnia, rośnie nieuchronnie liczba tych, którzy mogą mnie pocałować w dupę!!:)

Znawca -
 
_Pytallski
 Wysłana - 15 luty 2010 14:31      [zgłoszenie naruszenia]

Zatrzymanie ustaje w momencie:
zwolnienia zatrzymanego, które powinno nastąpić wraz z ustaniem przyczyn zatrzymania, przy czym za godzinę zwolnienia przyjmuje się godzinę wymienioną w rubryce "3" nakazu zwolnienia lub godzinę wystawienia nakazu, jeżeli w rubryce "3" figuruje adnotacja: "zwolnić natychmiast",
ogłoszenia zatrzymanemu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, przy czym za godzinę ustania zatrzymania przyjmuje się godzinę ogłoszenia postanowienia,
zwolnienia osoby zatrzymanej przez organ zarządzający zatrzymanie na podstawie art. 247 § l kpk (Sąd lub Prokuratura), przy czym w ewidencji osób zatrzymanych należy odnotować datę i godzinę przekazania zatrzymanego do dyspozycji organu zarządzającego jego zatrzymanie,
umieszczenia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym osoby przebywającej na tzw. niepowrocie lub ucieczce jak też takiej, która nie stawiła się do odbycia kary, przy czym za godzinę ustania zatrzymania uznaję się godzinę przyjęcia osoby do ww. instytucji.


Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana przed upływem 48 godzin od momentu zatrzymania winna być przekazana do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona. W przypadku przekazania osoby do dyspozycji sądu, organ ten, poczynając od momentu przyjęcia zatrzymanego, w ciągu 24 godzin jest zobowiązany doręczyć zatrzymanemu postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania lub go zwolnić. W uzasadnionych przypadkach, po przyjęciu zatrzymanego, sąd może nakazać jego ponowne umieszczenie w pomieszczeniu jednostki Policji przeznaczonym dla osób zatrzymanych, w charakterze zatrzymanego, jednakże ten stan nie może trwać dłużej niż 24 godziny.


Przystępując do zatrzymania osoby policjant jest zobowiązany:
sprawdzić czy osoba zatrzymana posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo stanowić dowody rzeczowe lub podlegać przepadkowi,
odebrać broń i przedmioty, o których mowa w p. 1,
poinformować osobę o zatrzymaniu i jego przyczynach oraz uprzedzić o obowiązku stosowania się do wydawanych poleceń,
doprowadzić osobę zatrzymaną do jednostki Policji.


Zatrzymanie dokumentuje się poprzez sporządzenie protokołu zatrzymania osoby. Czynność ta powinna nastąpić niezwłocznie po doprowadzeniu zatrzymanego do jednostki Policji. Przez pojęcie "niezwłocznie" należy rozumieć moment, w którym ustaną wszelkie obiektywne przyczyny uniemożliwiające jego sporządzenie. Do czynności tej winno przystąpić się w pierwszej kolejności, przed wykonaniem innych czynności.

Pierwszoplanową kwestią dla zalegalizowania faktu zatrzymania osoby jest określenie podstawy prawnej wykonania tej czynności. Należy w tym celu wybrać jedną z podanych na formularzu protokołu zatrzymania osoby możliwości, skreślając zbędne spośród tam wymienionych. W przypadku, kiedy podstawa prawna zatrzymania osoby nie figuruje wśród podanych na formularzu możliwości, należy skreślić wszystkie podane, wpisując obok właściwą.


Obowiązujące przepisy dopuszczają zatrzymanie osoby na podstawie:
art. 244 § 1 kpk: "Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości".
art. 247 § 1 kpk: "Sąd lub prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej". W tym przypadku jako przyczynę zatrzymania wpisuje się sygnaturę akt figurującą na dokumencie polecającym zatrzymanie.
art. 15 ust. 1 pkt 2a Ustawy o Policji: "Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo zatrzymania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy lub zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego".
art. 15 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Policji: "Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo zatrzymania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia"; jest to tzw. zatrzymanie prewencyjne, mogące znaleźć zastosowanie np. w stosunku do osoby nietrzeźwej, zachowującej się tak agresywnie, że umieszczenie jej tylko w izbie wytrzeźwień stanowić będzie niewystarczającą reakcję profilaktyczną ze strony organów porządku publicznego; w uzasadnieniu decyzji o zatrzymaniu należy wykazać wówczas, dlaczego w danym przypadku nie można było poprzestać na umieszczeniu osoby w izbie wytrzeźwień,
art. 58 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach: "Cudzoziemca, w stosunku do którego zachodzą okoliczności uzasadniające jego wydalenie, albo który nie zastosuje się do wymagań określonych w decyzji o wydaleniu, można zatrzymać na czas nie dłuższy niż 48 godzin. Zatrzymanemu cudzoziemcowi przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie postępowania karnego dla osoby zatrzymanej". Jak wynika z treści art. 88 pkt 1 cytowanej tu ustawy: "Zatrzymanie, o którym mowa w art. 58, stosuje Policja albo Straż Graniczna".
art. 72 § 1 kpow: "Policja lub inny organ, któremu szczególne ustawy powierzają zadania w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, w wypadku schwytania na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem sprawcy wykroczenia, które podlega postępowaniu przyspieszonemu, może zatrzymać i niezwłocznie doprowadzić go do kolegium".


Dane personalne osoby zatrzymanej należy wpisać w sposób wyraźny i czytelny, zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie tożsamości.

Przy zatrzymaniu osoby o nieustalonej tożsamości, jak też takiej, której tożsamość budzi wątpliwości należy podać jej rysopis, w którym powinny być zawarte takie dane jak:
płeć,
przypuszczalny wiek,
orientacyjny wzrost,
rodzaj sylwetki (wątła, szczupła, średnia, krępa, otyła),
kolor skóry (w przypadku osób innej rasy niż biała),
kolor, długość, kształt włosów oraz ich uczesanie,
widoczny zarost,
kształt twarzy,
widoczne cechy charakterystyczne osoby.


W rozmowie z osobą zatrzymaną należy bezwzględnie ustalić stan jej zdrowia, a przede wszystkim, czy nie cierpi ona na choroby wymagające stałego lub okresowego leczenia, ewentualnie na choroby zakaźne. Uzyskane informacje należy wpisać do właściwej rubryki protokołu, używając wiernie sformułowań podanych przez osobę zatrzymaną.

Osoby zatrzymane, bezpośrednio po doprowadzeniu do jednostki i nie później niż przed podpisaniem protokołu poucza się o przysługujących im uprawnieniach, tj. o:
prawie wniesienia do sądu zażalenia na zasadność i legalność zatrzymania oraz prawidłowość jego wykonania (zażalenie nie przysługuje na zatrzymanie zarządzone przez sąd),
prawie żądania zawiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej lub innej wskazanej osoby, zakładu pracy lub szkoły,
prawie do kontaktu z adwokatem oraz bezpośredniej z nim rozmowy, po czym do protokołu należy wpisać oświadczenie zatrzymanego dotyczące zrozumienia treści pouczenia oraz oświadczenie dotyczące korzystania lub rezygnacji z posiadanych uprawnień.


W przypadku, kiedy zatrzymany odmawia ustosunkowania się do treści pouczenia, należy nanieść na protokole stosowną wzmiankę o tym fakcie.

Protokół za trzymania, osoby sporządza się w czterech egzemplarzach z przeznaczeniem:
oryginał- do akt głównych sprawy,
kopie- dla osoby zatrzymanej, do dokumentacji zatrzymań znajdującej się u dyżurnego jednostki, dla prokuratora
W razie potrzeby należy sporządzić dodatkowe kopie protokołu, np. w przypadku:
zatrzymania cudzoziemca - w celu ewentualnego przekazania władzom paszportowym,
umieszczenia zatrzymanego w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych innej jednostki niż dokonująca zatrzymania,
złożenia przez zatrzymanego deklaracji o wniesieniu zażalenia do sądu.


Sporządzony protokół zatrzymania osoby policjant przekazuje swemu przełożonemu, który potwierdza dopełnienie obowiązku sprawdzenia poprawności dotychczasowego przebiegu czynności zatrzymania, składając podpis w rubryce "Zatwierdzam" oraz wpisując w sposób czytelny swój stopień, imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe. Przełożonym jest naczelnik wydziału, kierownik jednostki lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności - dyżurny jednostki.

W przypadku zatrzymania osoby przez policjantów Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej lub Oddziału Prewencji, przełożonym właściwym do zatwierdzenia protokołu jest kierownik tej jednostki, do której został doprowadzony zatrzymany. Podpis przełożonego powinien być złożony przed doręczeniem kopii protokołu osobie zatrzymanej.

Pracownicy jednostki, do której doprowadzono zatrzymanego są zobowiązani do udzielenia pomocy niezbędnej do prawidłowego sporządzenia protokołu przez policjanta, który dokonał zatrzymania i doprowadzenia.

O ile protokół zatrzymania osoby nie został zatwierdzony przez kierownika jednostki, a jedynie przez dyżurnego jednostki, dyżurny ten wraz z dokumentacją zatrzymań przedstawia go przy zdawaniu służby wymienionemu przełożonemu. Fakt zapoznania się kierownik jednostki potwierdza w książce kontroli osób zatrzymanych własnym podpisem, wpisując jednocześnie datę dokonania tej czynności oraz opiniując, czy w świetle przedłożonych dokumentów zatrzymanie było zasadne, lub też nanosząc swoje uwagi.

Fakt zatrzymania osoby winien zostać odnotowany przez dyżurnego w książce wydarzeń jak i w stosownej ewidencji, za którą uważa się dotychczas stosowaną "Książkę kontroli osób zatrzymanych". Adnotacji tych dokonuje dyżurny, wpisując na nich kolejny numer ewidencji zatrzymań (Kz). Wpisów tych dokonuje się pozostawiając po zaewidencjonowaniu każdej osoby jedną wolną pozycję, gdzie w rubrykach "3" i "4" dokonuje się następnie wpisów w przypadku, gdy osoba zatrzymana wraca do pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych po pokwitowaniu jej odbioru przez sąd. W takiej sytuacji w rubryce "4" początkowo wpisuje się datę i godzinę odbioru zatrzymanego przez sąd, następnie, po powrocie zatrzymanego dokonuje się wpisu w wersie poniżej, w rubryce "3", wpisując datę i godzinę powtórnego jego umieszczenia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Następnie w tym samym wersie w rubryce "4" wpisuje się datę i godzinę zwolnienia zatrzymanego przez sąd lub za­stosowania tymczasowego aresztowania.

Książka kontroli osób zatrzymanych dotyczy wyłącznie osób zatrzymanych, zarówno umieszczonych w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych, jak też tych, których tam nie umieszczono. Nie wpisuje się natomiast osób przymusowo doprowadzonych (świadek, biegły, tłumacz), które to osoby nie są zatrzymanymi.

W książce kontroli osób zatrzymanych ewidencjonuje się także osoby nieletnie zatrzymane przez daną jednostkę.

W jednostce winna być prowadzona jedna książka kontroli osób zatrzymanych.

O fakcie zatrzymania osoby należy niezwłocznie zawiadomić prokuratora, właściwego miejscowo dla jednostki, która dokonała zatrzymania. Zawiadomienie następuje przez doręczenie prokuratorowi odpisu protokołu zatrzymania. Potwierdzeniem doręczenia może być:
adnotacja prokuratora na protokole zatrzymania osoby,
adnotacja funkcjonariusza na protokole zatrzymania osoby, stwierdzająca fakt doręczenia, przy czym funkcjonariusz fakt ten powinien potwierdzić czytelnym podpisem,
książka doręczeń,
osobny rejestr, będący formą książki doręczeń.

Obowiązek powyższy nie dotyczy osób zatrzymanych na podstawie art. 247 kpk, art. 72 kpów oraz art. 15 ust. 1 p. 2a Ustawy o Policji.

Jeżeli osoba zatrzymana oświadczyła, że chce wnieść zażalenie na zatrzymanie, należy niezwłocznie udostępnić jej papier i środek piszący oraz zapewnić warunki umożliwiające ułożenie zażalenia. Zażalenie powinno zawierać czas jego sporządzenia (datę i godzinę) oraz podpis osoby zatrzymanej, o czym należy tę osobę pouczyć. W razie zignorowania tego polecenia datę i godzinę sporządzenia zażalenia odnotowuje policjanci poniżej sporządzonej przez osobę zatrzymaną treści.

Zażalenie powinno być natychmiast przekazane kierownikowi komórki organizacyjnej jednostki Policji, która prowadzi sprawę, w związku z jaką nastąpiło zatrzymanie. Odpowiada on za skompletowanie wszystkich materiałów uzasadniających zatrzymanie. Jeżeli zażalenie nie może być przekazane kierownikowi ogniwa, za skompletowanie materiałów odpowiada, dyżurny jednostki.

Zebrane materiały wraz z zażaleniem przekazuje się do właściwego terytorialnie sądu, po uprzednim powiadomieniu prokuratora. Godzina doręczenia zażalenia powinna być wskazana w pokwitowaniu odbioru pisma kierującego je do sądu lub w książce doręczeń jednostki Policji.

Zażalenie złożone przez podejrzanego, którego sprawa będzie kierowana do sądu w postępowaniu przyspieszonym przekazuje się łącznie z całością materiałów.

Jeżeli zatrzymany już po zwolnieniu zgłosi się z zażaleniem do jednostki Policji, przed ewentualnym przyjęciem zażalenia należy go poinformować, że powinien je złożyć do sądu. Przyjmując zażalenie na żądanie osoby zatrzymanej, po skompletowaniu materiałów należy postępować według zasad określonych w art. 45.

Złożenie zażalenia nie może hamować tempa wykonywania czynności dowodowo-wykrywczych, które powinny być realizowane stosownie do potrzeb sprawy.

Fakt złożenia przez zatrzymanego zażalenia na zatrzymanie w trakcie jego pobytu w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych winien być odnotowany w osobnej, prowadzonej wyłącznie w tym celu ewidencji, do której należy wpisać następujące dane:
imię i nazwisko zatrzymanego,
datę i godzinę zatrzymania,
jednostkę lub komórkę organizacyjną, w dyspozycji której osoba zatrzymana pozostaje.
datę i godzinę złożenia zażalenia,
datę i godzinę przekazania zażalenia sądowi
decyzję sądu dotyczącą złożonego zażalenia

W przypadku odstąpienia przez zatrzymanego w trakcie jego pobytu w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych od złożenia zażalenia na zatrzymanie, mimo wcześniejszej deklaracji o chęci jego złożenia, dyżurny jednostki czyni o powyższym wzmiankę na kopii protokołu . zatrzymania znajdującej się w dokumentacji zatrzymań. W takiej sytuacji nie dokonuje się wpisu w ewidencji określonej w art. 49.

Jeżeli po przekazaniu sądowi zażalenia na zatrzymanie ustaną przyczyny zatrzymania i osoba zatrzymana zostanie zwolniona, należy o tym fakcie telefonicznie lub w inny skuteczny sposób powiadomić sąd. Obowiązek ten spoczywa na dyżurnym jednostki.

Realizacja prawa osoby zatrzymanej do żądania powiadomienia osoby najbliższej lub innej wskazanej osoby, zakładu pracy bądź szkoły polega na skutecznym przekazaniu informacji o fakcie zatrzymania, co należy odnotować na kopii protokołu zatrzymania pozostającej w dokumentacji zatrzymań. Należy przy tym zaznaczyć, kto, kiedy, kogo i w jaki sposób powiadomił. Obowiązek ten spoczywa na dyżurnym jednostki, jednakże powiadomienia może też dokonać funkcjonariusz dokonujący zatrzymania.

Powiadomienie innej osoby niż najbliższej dla zatrzymanego nie jest obowiązkiem bezwzględnym.Żądanie zatrzymanego może być spełnione w zależności od okoliczności sprawy. Przykładowo! nie należy powiadamiać o zatrzymaniu współsprawcy lub pasera albo osoby, co do której istnieje uzasadnione przypuszczenie, że może mieć związek z przestępstwem, o które podejrzewa się osobę zatrzymaną.

Na żądanie osoby zatrzymanej należy wydać na piśmie potwierdzenie faktu zatrzymania. Do tego celu można wykorzystać egzemplarz kopii protokołu, który otrzymała osoba zatrzymana. Na odwrocie protokołu należy dokonać adnotacji o dacie i godzinie zwolnienia, co potwierdza przełożony lub dyżurny jednostki podpisem oraz pieczęcią.

Za osobę zatrzymaną należy uważać również osobę w stanie nietrzeźwości, którą zatrzymano w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia. Zatrzymanie takiej osoby dokumentuje się w protokole zatrzymania, niezależnie od tego, gdzie została umieszczona, w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych, czy też w izbie wytrzeźwień. Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozp. RM z protokołem zatrzymania zapoznaje się tę osobę po wytrzeźwieniu i wtedy też poucza się ją o przysługujących uprawnieniach.

Jeżeli wymagają tego okoliczności, w przypadku zatrzymania sporządza się dodatkowo notatkę urzędową.

Informacje zaczrpnięte z Linków kolegi z góry.
_______________________________
 
Chcialem Dobrze.. a wyszlo jak zwykle..

 
_Pytallski
 Wysłana - 15 luty 2010 14:37       [zgłoszenie naruszenia]

Zasadą jest, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się we wskazanym miejscu i czasie w celu złożenia zeznań. Może ona zostać również przesłuchana w miejscu swojego pobytu, jeżeli nie może stawić się na wezwanie z powodu kalectwa lub choroby. Dopuszczalne jest również przesłuchanie świadka przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość.

Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie albo bez zezwolenia oddalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem można nałożyć karę porządkowa w wysokości do 3000 zł, jak również zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Osoba, która została wezwana do stawiennictwa w charakterze świadka ma obowiązek złożenia zeznań. Świadek ma obowiązek mówienia prawdy i nie zatajania prawdy, o czym winien być uprzedzony przed rozpoczęciem przesłuchania.

W postępowaniu przygotowawczym świadek podpisuje oświadczenie, że został uprzedzony odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy.

W świetle obowiązujących przepisów kpk bezwzględny zakaz przesłuchiwania dotyczy:
obrońcy co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi,
osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, na okoliczność przyznania się wobec nich przez osobę z zaburzeniami psychicznymi do popełnienia czynu zabronionego (art. 52 ust. o ochronie zdrowia psychicznego z 19.08.1998 roku,
biegłego lub lekarza udzielającego pomocy medycznej oskarżonemu, na okoliczność złożonego przez oskarżonego oświadczenia dotyczącego zarzucanego mu czynu.

Względny zakaz przesłuchiwania dotyczy:
osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej - maja one obowiązek złożenia zeznań na okoliczności objęte tajemnica po zwolnieniu ich przez uprawniony organ - naczelny organ administracji rządowej, sad lub prokuratora, zależnie od rodzaju tajemnicy, jaka wiąże świadka,
osób korzystających z tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, lekarskiej i dziennikarskiej. Osoby takie mogą być przesłuchane wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczności odnośnie których mają złożyć zeznania nie mogą być ustalone w inny sposób. Decyzję o zwolnieniu z tajemnicy podejmuje sąd, w postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora. Nadmienić należy, że zwolnienie dziennikarza z tajemnicy dziennikarskiej nie może dotyczyć danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego oraz osób udzielających dziennikarzowi informacji do materiału prasowego jeżeli osoby te zastrzegły sobie nie ujawnianie ich danych,
osób, które korzystają z prawa do odmowy złożenia zeznań. Prawo takie posiadają osoby najbliższe dla podejrzanego tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, jej małżonek oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, Ponadto prawo do odmowy złożenia zeznań przysługuje także osobie, która w innej toczącej się sprawie jest oskarżona o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem w toku, którego ma złożyć zeznania. Świadek może również bez podania przyczyny uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli w ten sposób mógłby narazić siebie lub osobę najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
osób, korzystających z immunitetu dyplomatycznego przy czym osoby te mogą jednak wyrazić zgodę na jej przesłuchanie.

Świadek ma prawo:
Żądać aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższ
Żądać zastrzeżenia danych dotyczących miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora i sadu jeśli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec niego lub osoby najbliższej w związku z jego czynnościami. Pisma procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której świadek jest zatrudniony lub na inny wskazany przez niego adres
Złożenia wniosku o utajnienie jego danych osobowych w razie istnienia uzasadnionej obawy niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności lub mienia w znacznych rozmiarach. Utajnieniu podlegają okoliczności umożliwiające ujawnienie tożsamości świadka, a więc nie utajnia się przed stronami treści zeznań. O utajnieniu decyduje w postępowaniu przygotowawczy prokurator, w sądowym sąd w drodze postanowienia, na które przysługuje podejrzanemu zażalenie.


Informacje zaczrpnięte z Linków kolegi z góry.
_______________________________
 
Chcialem Dobrze.. a wyszlo jak zwykle..

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.] 
Przegląd tygodnia

Moje prawa jako.

Warto przeczytać: plan marketingowy | sady 24h a obronca? | ilość wspólnot mieszkaniowych | Praca w UK. Pare pytan | płatność karta kredytową | Bukmacherstwo i podatki | stypendium czy moge dostac? | kradzież znaku drogowego | małe pytanie | pytanko o umowę | kredyt | Wskaźniki makroekonomiczne | pytanie odnosnie drogówki | Potrzebuje porady | Pomocy | Kontrola urzędu skarbowego | giełda poznania | how to rap | na basenie | zdradziłam | romans | jak dodać moc maluchowi | gwiazdy nado | golf iv | Gwiaxdy nago | grupowy | podbieranie majtek | alfa | muzyka do biegania | deuzy | sentymentalny | zaprojektuj swoje buty | zniewalajaca | seks w aucie | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0