FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 12775 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Prawo i Ekonomia
Otwarcie sklepu - kilka pytan :) 
Wyślij odpowiedź [powiadom znajomego]    
Autor "Otwarcie sklepu - kilka pytan :)"   
 
everr
złamane serce
 Wysłana - 24 styczeń 2008 14:22        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

Witam

Od paru chwil mysle o własnym sklepie, wpadło mi do glowy kilka pomysłow i chce sie dowiedziec czy to jest wykonalne

1. chcialem sklep na ojczulka zrobic poniewaz jest ubezpieczony w kruzie a tam wiadomo nizsze stawki. to jest wykonalne ? bo cos slyszalem ze mieli to zlikwidowac. jest jakis limit obrotów/dochodu ktorego nie wolno przekroczyc bo ojczulek ma emeryture a nie chce zeby ją stracił. sa potem jakies problemy gdy chcialby sklep na mnie przepisac ?

2. czy jesli ojciec bylby wlascicielem to moge mu pomagac w prowadzeniu sklepu bez ryzyka przyczepienia sie kontroli ? oczywiscie bez zadnych papierow bym byl w takim wypadku bo chcialbym pracowac tam gdzie nadal pracuje

3. sklep z odzieza wiec obrotu podejrzewam byloby duzo i nie wiem czy zrobic na karte debetową czy wat ? ile karta ma limitu obrotu ? bo nawet nie mam czasu skoczyc do urzedu skarbowego bo pracuje w takich godzinach jak oni i na glowie jeszcze sesja

4. pracownik na umowie na pol etatu moze pracowac w pelnym wymiarze godzin jesli sie z nim dogadam czy za duze ryzyko ? oczywiscie bym mu doplacal bo za marną kase nie chce go trzymac

Dziekuje z góry za odpowiedzi
Pozdrawiam
______________________________
 
[wicek-lampy.cba.pl/]

"profesjonalna" naprawa %-)

 
damian27m
 Wysłana - 24 styczeń 2008 18:45      [zgłoszenie naruszenia]

odp 1.
Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248), od 24 sierpnia 2005 r. zostały dokonane zmiany dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione do pozostania w ubezpieczeniu rolniczym przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności. W szczególności z jej przepisów wynika, iż dla możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników nie ma znaczenia forma opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej równocześnie z działalnością rolniczą.
Obecnie, na podstawie postanowień art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:


1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,

2) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności (Do pobrania: Formularz oświadczenia).

Niezachowanie tego terminu jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik rozpoczął wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczął współpracę przy prowadzeniu tej działalności.

Przez rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się także:

wznowienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po jej okresowym zawieszeniu,
zmianę rodzaju lub przedmiotu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

3) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza kwoty 2.528 zł.

Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest udokumentować zaświadczeniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego i złożyć w KRUS wraz z oświadczeniem, o którym jest mowa w pkt 2)

UWAGA!

Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach. Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za poprzedni rok podatkowy. Jeśli kwota tego podatku przekroczy "roczną kwotę graniczną"; (za rok 2005 kwota ta wynosi 2.604 zł), za rok 2006 natomiast: 2643 zł), a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć w KRUS zaświadczenie, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego kwartału.

Osoba ubezpieczona winna w ciągu 14 dni zgłosić fakt zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kwota podatku, o której wyżej mowa, zwana "roczną kwotą graniczną", podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; w drodze obwieszczenia.

Składka za rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników prowadząc działalność rolniczą i równolegle pozarolniczą działalność gospodarczą, jest należna w podwójnej wysokości w stosunku do składki należnej za osobę nie prowadzącą takiej działalności

Przez rozpoczynającego współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się tylko tego rolnika lub jego domownika, który w stosunku do osoby prowadzącej taką działalność jest (zgodnie w przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych): małżonkiem, dzieckiem własnym lub dzieckiem przysposobionym, dzieckiem drugiego małżonka, matką, ojcem, macochą, ojczymem lub osobą przysposabiającą i pozostaje z tą osobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pozarolnicza działalność gospodarcza jest to w rozumieniu ustawy pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem:

wspólników spółek prawa handlowego
oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:
w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

odp. 2
Możes pomagac ale na własne ryzyko. przy kontroli z US , PUP itp. i w momencie gdy ty jestes a nie ma ojca to będzie ojciec płacił kare. najpierw sprawa idzie do sądu i tam zapada wyrok.

odp.3
karta debetowa to jest w banku a w podatkach to jest karta podatkowa.

w sprawie karty podatkowej.


(Dz. U. z dnia 21 grudnia 1996 r.)Na podstawie art. 9 pkt 1, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 2-4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podatnicy prowadzący działalność w zakresie i na warunkach określonych w rozporządzeniu mogą płacić zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

§ 2. 1. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są obowiązani jednak wydawać na żądanie klienta rachunki, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek.
2. Do podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy płacili podatek dochodowy na ogólnych zasadach lub w innej formie niż karta podatkowa albo którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, nie stosuje się zwolnień, o których mowa w ust. 1, w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie dłuższym jednak niż 4 miesiące. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.
3. Opodatkowanie w formie karty podatkowej nie zwalnia od obowiązku uiszczenia pobieranego na granicy, na podstawie odrębnych przepisów, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
4. Podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy płacili podatek dochodowy w formie karty podatkowej, są obowiązani do dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji w sprawie ustalenia jej wysokości na rok ubiegły. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

§ 3. Dochodów opodatkowanych w formie karty podatkowej, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1, nie łączy się dochodami z innych źródeł.

§ 4. 1. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:
1) usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli,
2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu - w warunkach określonych w części II tabeli,
3) usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
4) gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu - w warunkach określonych w części IV tabeli,
5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli,
6) w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli,
7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu - w warunkach określonych w części VII tabeli,
8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli,
9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych wymienionych w grupie 1348 SWW w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli,
10) w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli,
11) w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.
2. Za działalność usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu uważa się sprzedaż detaliczną towarów ze skrzyni, walizy, kosza, z samochodu, wozu konnego albo w inny sposób przenoszonych lub przewożonych z miejsca na miejsce.
3. Za działalność usługową, o której mowa w ust. 1, uważa się działalność gospodarczą, w tym także w zakresie wolnych zawodów, której przedmiotem są:
1) wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, tzn. usługi dla celów produkcji,
2) wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.


§ 5. 1. Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w § 4, zostaną opodatkowani w formie karty podatkowej, jeżeli:
1) złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
2) we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z jedenastu części tabeli,
3) przy prowadzeniu działalności nie korzystają zarówno z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, jak i z innych zakładów lub przedsiębiorstw, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
4) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w § 4, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie.
2. Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5.000 kilowatów oraz wytwarzanie biogazu.
3. Za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 2.
4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 w różnym zakresie lub prowadzi działalność w odrębnych zakładach, łączne zatrudnienie nie może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu działalności, dla którego przewidziano najniższy stan zatrudnienia.
5. Podatnicy prowadzący działalność określoną w § 4 ust. 1 pkt 1-6 mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli.
6. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do liczby pracowników:
1) wlicza się również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego,
2) nie wlicza się:
a) członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem, a w razie gdy działalność prowadzona jest przez wspólników - tylko członków rodziny jednego ze wspólników,
b) osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu lub przyuczaniu do wykonywania określonej pracy - w okresie nauki zawodu lub przyuczania oraz nie więcej niż trzech osób zatrudnionych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie egzaminu; na równi z osobami zatrudnionymi w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy traktuje się uczniów szkół średnich oraz studentów, zatrudnionych w okresie wakacji letnich i zimowych,
c) osób pobierających emerytury lub renty - łącznie nie więcej niż dwóch,
d) pracowników zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów, pod warunkiem że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników,
e) osób, na których rachunek jest prowadzona działalność po śmierci podatnika, jeżeli osoby te nie biorą udziału w prowadzeniu działalności.
7. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości stawek podatku w odniesieniu do podatników, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-6 i 11, do liczby pracowników nie wlicza się małżonka, z zastrzeżeniem ust. 2 objaśnień do części V tabeli oraz ust. 1 objaśnień do części XI tabeli, i niepełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem. W razie prowadzenia działalności przez wspólników do liczby pracowników nie wlicza się małżonka i niepełnoletnich członków rodziny tylko jednego wspólnika. Przy prowadzeniu działalności usługowej w zakresie handlu detalicznego i gastronomii do liczby pracowników nie wlicza się ponadto osób zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu, oraz pracowników zatrudnionych wyłącznie do utrzymywania czystości w zakładzie, pod warunkiem że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników.


§ 6. 1. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się:
1) dla podatników prowadzących działalność określoną w § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 5-11 - według stawek miesięcznych określonych w tabeli,
2) dla podatników prowadzących działalność określoną w § 4 ust. 1 pkt 2-4 - w granicach stawek miesięcznych określonych w tabeli, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiary tej działalności.
2. W wypadkach, o których mowa w § 5 ust. 5, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki określonej dla stanu zatrudnienia odpowiadającego łącznej liczbie wspólników i pracowników.
3. W wypadkach, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. e), wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki bezpośrednio poprzedzającej stawkę określoną dla stanu zatrudnienia odpowiadającego łącznej liczbie wspólników i pracowników, z tym że stawka ta nie może być niższa od określonej dla działalności wykonywanej bez zatrudnienia pracowników.
4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności wymienionej w § 4 ust. 1 pkt 1 w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest najwyższa stawka. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do podatników prowadzących działalność usługową w zakresie handlu detalicznego, gastronomiczną oraz do podatników wykonujących wolne zawody w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.
5. Liczbę mieszkańców miejscowości określonych w tabeli przyjmuje się według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego.


§ 7. 1. Stawki karty podatkowej:
1) określone w części I tabeli obniża się o 20% dla podatników, którzy ukończyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są inwalidami zaliczonymi przez komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia co najmniej do III grupy inwalidów, jeżeli przy prowadzeniu działalności określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem prowadzenia parkingów, nie zatrudniają pracowników, w tym również osób określonych w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. a) i c), nie licząc małżonka,
2) określone w części V tabeli obniża się o 20% dla podatników, którzy ukończyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są inwalidami zaliczonymi przez komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia do II lub III grupy inwalidów, jeżeli przy prowadzeniu działalności w zakresie usług transportowych nie zatrudniają pracowników i członków rodziny,
3) określone w części I tabeli obniża się o 10% dla podatników, którzy zatrudniają pracowników będących inwalidami, zaliczonymi przez komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia co najmniej do III grupy inwalidów, na każdego inwalidę; obniżka stawki nie dotyczy osób wymienionych w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. c) i d).
2. Na wniosek podatnika urząd skarbowy może obniżyć stawkę karty podatkowej określoną w części I tabeli:
1) w wypadkach szczególnie uzasadnionych - w stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1,
2) jeżeli rozmiar działalności podatnika, przy zatrudnieniu nie przekraczającym jednego pracownika, wskazuje na to, że określona w tabeli stawka byłaby oczywiście za wysoka.
3. W razie gdy podatnik prowadzi działalność wymienioną w § 4 ust. 1 pkt 2-5 i pkt 8-11 w rozmiarach wskazujących na to, iż określone w częściach II-V tabeli i VIII-XI tabeli stawki byłyby oczywiście nieodpowiednie, stawki te mogą być na wniosek podatnika lub z urzędu obniżone lub podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%.
4. Podatnikom, którzy przy równoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wykonują usługi i nie zatrudniają pracowników oraz osób, o których mowa w § 5 ust. 6, stawki karty podatkowej określone w części I tabeli obniża się o 80%, a w części V tabeli - o 40%; podatnicy ci nie mogą równocześnie korzystać z obniżek przewidzianych w ust. 1-3.
5. W wypadkach określonych w § 5 ust. 5 obniżkę stawki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 4, stosuje się, jeżeli wszyscy wspólnicy spełniają warunki uprawniające do tej obniżki.


§ 8. 1. W razie zatrudnienia przez podatnika przy prowadzeniu działalności określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem prowadzenia parkingów, pełnoletnich członków rodziny, nie licząc małżonka, a w wypadkach określonych w § 5 ust. 5 - pełnoletnich członków rodziny jednego ze wspólników, nie licząc małżonka, a także w razie zatrudnienia osób, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. c) i d), podwyższa się stawkę karty podatkowej z tytułu zatrudnienia każdej z tych osób za miesiące, w których była zatrudniona:
1) o 40% stawki określonej dla działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
2) o 30% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu jednego pracownika,
3) o 20% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu dwóch pracowników,
4) o 15% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu trzech pracowników,
5) o 10% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu czterech i pięciu pracowników.
2. Wysokość stawki karty podatkowej ustalonej na podstawie ust. 1 nie może być wyższa od stawki bezpośrednio następującej po stawce właściwej dla łącznej liczby wspólników i pracowników.


§ 9. Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą korzystać z częściowego zwolnienia od tego podatku z tytułu szkolenia uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu nauki zawodu, a także w razie prowadzenia praktycznej nauki zawodu, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.


§ 10. 1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik składa właściwemu urzędowi skarbowemu w deklaracji według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, od którego ma być zastosowana karta, lub przed rozpoczęciem działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku podatkowego. Jeżeli do końca każdego roku podatkowego objętego opodatkowaniem w formie karty podatkowej podatnik nie zgłosił zaprzestania na stałe prowadzenia działalności, uważa się, że prowadzi on nadal działalność.
2. Podatnik może, w terminie do końca roku podatkowego, zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, poczynając od roku następnego.
3. Podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji państwowej lub samorządowej i wykonują równocześnie działalność, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 9, są obowiązani dołączyć do wniosku oświadczenie o tym zatrudnieniu.


§ 11. Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej bez wezwania w terminie do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego.


§ 12. 1. Urząd skarbowy, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników.
2. Jeżeli urząd skarbowy stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym wypadku podatnik jest obowiązany płacić:
1) podatek dochodowy na ogólnych zasadach albo
2) zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w odrębnych przepisach.
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, korzystający dotychczas ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ksiąg albo ewidencji przychodów, są obowiązani do założenia i prowadzenia ksiąg (rachunkowych, podatkowych) albo ewidencji przychodów, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.


§ 13. 1. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.
2. Podatnik, który zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach albo wybrać inną formę zryczałtowanego opodatkowania, jeżeli spełnia warunki określone w odrębnych przepisach.
3. Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany do płacenia podatku dochodowego na ogólnych zasadach. W tym wypadku podatnik jest obowiązany złożyć urzędowi skarbowemu deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku do końca miesiąca, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej, w terminie przewidzianym dla składania tej deklaracji. W tym samym terminie podatnik jest obowiązany wpłacić różnicę pomiędzy kwotą podatku dochodowego wynikającego z deklaracji a kwotą podatku dochodowego zapłaconego w okresie przed zrzeczeniem się z zastosowaniem opodatkowania w formie karty podatkowej.


§ 14. 1. W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy korzystali ze zwolnienia od podatku dochodowego i którym okres tego zwolnienia upłynął z pierwszym dniem danego miesiąca.
3. W razie zaprzestania na stałe prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego i zgłoszenia tego urzędowi skarbowemu, podatek w formie karty podatkowej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności pobiera się za okres do dnia zaprzestania działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.


§ 15. 1. W razie zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności, z wyjątkiem podatników prowadzących działalność usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego, nie pobiera się podatku w formie karty podatkowej za pełny okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie w terminie trzech dni od dnia jej rozpoczęcia i dnia jej zakończenia.
2. Zasadę, o której mowa w ust. 1, stosuje się do podatników prowadzących działalność usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego, jeżeli przerwa zasada spowodowana szczególnymi względami, tj. chorobą, służbą wojskową, wyjazdem za granicę oraz urlopem wypoczynkowym w wymiarze 1 miesiąca.


§ 16. 1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, z wyjątkiem prowadzących parkingi, jeżeli przy prowadzeniu działalności zatrudniają pracowników, w tym również wymienionych w § 5 ust. 6 pkt 1, oraz osoby, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. a), c) i d), są obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia tych osób.
2. Książka ewidencji zatrudnienia powinna być zbroszurowana, ponumerowana i ma zawierać następujące dane: liczbę porządkową, imię i nazwisko osoby zatrudnionej, daty: rozpoczęcia i zakończenia pracy przez tę osobę oraz adnotacje o przerwach w zatrudnieniu. Zapis dotyczący zatrudnienia danej osoby powinien być dokonany nie później niż przed rozpoczęciem pracy przez tę osobę.


§ 17. 1. Podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395 i Nr 137, poz. 638), są obowiązani prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, zwane dalej "kartami". Karta powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko pracownika, kwotę osiągniętych w danym miesiącu przychodów brutto w gotówce i w naturze, koszty uzyskania przychodu, dochód za miesiąc, razem dochód narastająco od początku roku, kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy oraz datę przekazania zaliczki do właściwego urzędu skarbowego.
2. Podatnik jest obowiązany wypełnić karty najpóźniej w terminie przewidzianym dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego.


§ 18. 1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić urząd skarbowy o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, a mianowicie:
1) o zmianach, które powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,
2) o zmianach, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej: o zmianach w stanie zatrudnienia, o zmianach miejsca prowadzenia działalności, o zmianach rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, o zmianach liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, o zmianie liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, o zmianie liczby sprzedawanych posiłków domowych, o zmianie liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, o zmianie liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji.
2. Nie uważa się za zwiększenie stanu zatrudnienia czasowego zatrudnienia pracownika lub pełnoletniego członka rodziny w miejsce nieobecnego stałego pracownika, którego nieobecność jest uzasadniona szczególnymi względami, np. chorobą, urlopem, powołaniem na ćwiczenia wojskowe, i trwa nieprzerwanie co najmniej 10 dni.
3. W wypadkach wymienionych w ust. 2, jeżeli w miejsce nieobecnego stałego pracownika podatnik nie zatrudni innego pracownika lub pełnoletniego członka rodziny, urząd skarbowy obniża stawkę karty podatkowej w sposób określony w § 19.
4. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia określonego w części I, II i IV tabeli - nie więcej jednak niż o trzech pracowników - jeżeli podatnik prowadzi działalność na terenie gmin wymienionych w odrębnych przepisach określających wykaz gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz zawiadomi o tym urząd skarbowy.
5. Z tytułu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, stawka karty podatkowej nie ulega zmianie.
6. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany zawiadomić pisemnie urząd skarbowy, najpóźniej w terminie 7 dni od powstania okoliczności powodujących zmiany. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. d), należy w nim również podać szczegółowy zakres czynności, które osoba ta ma wykonywać.
7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, preferencje, o których mowa w ust. 4 i 5, podatnik zachowuje do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego.


§ 19. W razie zawiadomienia o zmianach, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zmiana wysokości podatku w formie karty podatkowej następuje poczynając od miesiąca, w którym zaszły okoliczności powodujące zmianę. Należność za ten miesiąc pobiera się w wysokości 1/30 dotychczasowej miesięcznej należności za każdy dzień części miesiąca przed dniem, w którym nastąpiła zmiana, zwiększonej lub zmniejszonej o 1/30 nowej miesięcznej należności za każdy dzień pozostałej części tego miesiąca.


§ 20. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, opłaca on za każdy miesiąc podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji w sprawie ustalenia jej wysokości na dany rok.


§ 21. 1. Podatnicy, którzy zawiadomią urząd skarbowy o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, są obowiązani, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków:
1) zaprowadzić właściwe księgi (chyba, że są zwolnieni od tego obowiązku) i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach albo
2) zaprowadzić ewidencję przychodów i płacić zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełniają warunki określone w odrębnych przepisach.
2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do ustalenia podatku dochodowego za ten okres przyjmuje się dochód osiągnięty w tym okresie.


§ 22. 1. Podatnicy, którzy:
1) podadzą we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej od należnej,
2) prowadzą nierzetelnie (niezgodnie ze stanem faktycznym) książkę ewidencji zatrudnienia bądź mimo obowiązku nie prowadzą tej ewidencji, a stwierdzony stan zatrudnienia jest wyższy od zgłoszonego urzędowi skarbowemu,
3) nie zawiadomią urzędu skarbowego o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej bądź w zawiadomieniu podadzą dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym,
4) w rachunku stwierdzającym sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi podadzą dane niezgodne ze stanem faktycznym,
podlegają wyłączeniu z opodatkowania w formie karty podatkowej i są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy.
2. W wypadkach określonych w ust. 1 obowiązek założenia właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja wyłączająca podatnika z opodatkowania w formie karty podatkowej.


§ 23. W razie wyłączenia podatnika z opodatkowania w formie karty podatkowej, kwoty wpłacone z tego tytułu zalicza się na podatek dochodowy za dany rok podatkowy, ustalony na ogólnych zasadach.


§ 24. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej (Dz. U. Nr 140, poz. 787 i z 1995 r. Nr 148, poz. 721).


§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.


tabele-->> [http://www.abc.com.pl/serwis/du/1996/0717.htm]


odp.4
mozesz go zatrudnić na pół etatu ale nie moze pracowac dłożej niż 4 godziny. jeżlei będzie pracował to tylko na swoją odpowiedzialnosc i oczywiście twoją.

_______________________________
 
Czasami lepiej jest spać... w snach budować lepszy świat ...

 
everr
złamane serce
 Wysłana - 24 styczeń 2008 20:35      [zgłoszenie naruszenia]

dzieki jutro poczytam :*

nie wiem czy sog wszedl czy wyszedl bo sie cos mi forum kaszani
_______________________________
 
[wicek-lampy.cba.pl/]

"profesjonalna" naprawa %-)

 
ziemon
LADY
 Wysłana - 24 styczeń 2008 22:52      [zgłoszenie naruszenia]

everr - nie wiem czy sobie zdajesz sprawe ale wszystkie twoje "zapytania" dotycza tego jak obejsc prawo lub je zlamac...

policja czasem zaglada na rozne fora, jak skarbowka to nie wiem...

(a juz na marginesie jak slysze haslo KRUS to wysypki dostaje)
_______________________________
 
[cafewitteveen.files.wordpress.com/2011/09/b5rip.jpg?w=419&h=334]

Without data you are just another person with an opinion.

Specjalista -
 
damian27m
 Wysłana - 24 styczeń 2008 23:09      [zgłoszenie naruszenia]

narazie ma plan zobaczymy co z tego wyjdzie :D i tak wiem ze nic bo cięzko otwozyc sklep na karcie podatkowej albo na ryczałcie no chyba ze przez miesiąc albo dwa a KRUS to wogóle porazka. powinni to zlikwidowac
_______________________________
 
Czasami lepiej jest spać... w snach budować lepszy świat ...

 
damian27m
 Wysłana - 24 styczeń 2008 23:26      [zgłoszenie naruszenia]

masz jeszcze o ryczałcie i o zasadach ogólnych (polecam Tobie) i podatek liniowy

Ryczałt:

Ryczałt jest kolejną po karcie podatkowej stosunkowo prostą formą rozliczania podatku dochodowego. W tym przypadku trzeba prowadzić ewidencję, ale tylko przychodów. Podatek opłacany jest jako procent od przychodu ze sprzedaży towarów lub usług. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności (ale w grupie działalności, które można objąć tą formą opodatkowania) stawki wynoszą 3,0%, 5,5% i 8,5%. Jeśli prowadzimy kilka działalności, podatek obliczamy osobno dla każdej z nich - stosując odpowiednią stawkę procentową.
W porównaniu z kartą podatkową wybór ryczałtu powoduje konieczność prowadzenia ewidencji, ale w zamian podatek płacimy tylko wtedy, gdy uzyskamy jakiś przychód. Gdy nie ma przychodu, nie ma podatku.
Tę formę opodatkowania można polecić przedsiębiorcom, którzy chcą przede wszystkim prostoty w rozliczaniu się z fiskusem oraz dla sytuacji, gdy kalkulacja przychodów i kosztów wskazuje, że obciążenie podatkowe jest przy tym wyborze najniższe.
Przed wyborem tej formy opodatkowania sprawdź, czy objęta jest nim Twoja działalność (patrz przepisy szczegółowe: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930).
Pamiętaj: za prostotę w rozliczeniach z fiskusem "płacisz" niemożnością odliczenia kosztów. Podatek musisz przelewać na konto Urzędu Skarbowego nawet wtedy, gdy Twoja firma przynosi straty (przychód jest mniejszy niż poniesione koszty). Składki na ZUS i tak musisz zapłacić.

zasady ogólne:

Ta forma opodatkowania nie zawiera żadnych ułatwień. Stosuje się w niej pełną ewidencję sprzedaży i zakupu w formie Księgi Przychodów i Rozchodów lub - w przypadku działalności o większym rozmiarze - ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych w postaci ksiąg rachunkowych. Tej drugiej formy nie musisz się obawiać: obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych pojawia się dopiero wtedy, gdy przychody firmy przekraczają 800 tys. euro (czyli ok. 3 mln zł). Jeśli będziesz miał taki problem, to zamiast się zamartwiać otwórz szampana.

Na podstawie ewidencji sprzedaży i zakupu określa się wielkość przychodów i kosztów. Po odjęciu kosztów od przychodów określa się dochód od którego płaci się podatek dochodowy. W zależności od wysokości osiągniętego dochodu podatek wynosi 19%, 30%, 40%, według standardowej tabeli podatku PIT.

* Podane stawki dotyczą przychodów za 2007 rok.
* Od rocznego dochodu w kwocie do 43.405 zł płacimy 19% podatku PIT (minus tzw. kwota wolna, która wynosi 572,54 zł).
* Od rocznego dochodu w kwocie od 43.405 do 85.528 zł płacimy 7.674,41 zł + 30% nadwyżki ponad 43.405 zł.
* Od rocznego dochodu w kwocie przekraczającej 85.528 zł płacimy 20.311,31 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł.
* Dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 2004 r. (sygnatura 48/04) 50-procentowa stawka PIT nie weszła w życie. Jak dotąd pomysł jej wprowadzenia nie powrócił, ale wszystko przed nami.
* Osoby, które uzyskują dochód (czyli przychód minus koszty jego uzyskania) w wysokości ok. 42 tys zł rocznie (powyżej 3.500 zł miesięcznie) powinny naszym zdaniem zastanowić się nad przejściem na podatek liniowy (PPL).

Prawo dla firmW oparciu o zasady ogólne podatnik jest zobowiązany do comiesięcznego składania do urzędu skarbowego deklaracji podatkowej oraz opłacenia wyliczonych zaliczek na podatek dochodowy.
(patrz przepisy szczegółowe: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
Pamiętaj: dzięki zasadom ogólnym w miesiącach, w których firma przyniesie stratę, nie będziesz płacił podatku PIT a być może także VAT. Składki na ZUS i tak musisz zapłacić.

Takie książki przychodów i rozchodów mozesz sam prowadzić. są bardzo jasno napisane i czytelnie.

Podatek liniowy 19% - PPL

Ta forma opodatkowania jest prawie taka sama jak w opisanych poprzednio zasadach ogólnych. Różnice są dwie. Po pierwsze podatek dochodowy wynosi zawsze tylko 19%. Po drugie nie możesz korzystać z żadnych ulg. Stracisz zatem np. ulgę za dostęp do Internetu oraz - uwaga - możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem oraz nową ulgę alimentacyjną. Możesz za to (identycznie jak przy wyborze zasad ogólnych) odliczać koszty prowadzenia działalności - odliczasz od podstawy opodatkowania rachunki za telefon, kupione materiały, wydatki na amortyzowany samochód (nawet osobowy) itd.

Podatek liniowy jest bardzo opłacalny dla firm generujących dochody (czyli przychody minus koszty ich uzyskania) powyżej 3.500 zł na właściciela (PPL obejmuje także spółki jawne i cywilne). Zamiast generowania na siłę kosztów (czyli wydatków na potrzeby firmy, które w gruncie rzeczy nie są niezbędne, lecz jedynie mają sprowadzić Cię poniżej pierwszego progu) jeżeli zarabiasz dużo, możesz zysk przeznaczyć na dowolną konsumpcję. Wybór podatku liniowego opłaca się zawsze, gdy Twoje dochody przekraczają o co najmniej 15-20% limit pierwszego progu podatkowego. Prościej - jeżeli masz zysk (czyli dochód minus poniesione koszty) przekraczający 3.500 zł miesięcznie, warto poważnie rozważyć podatek liniowy. Nawet niewielki rozwój firmy spowoduje, że wpadniesz w drugi próg podatkowy - a płacenie wyższego podatku to już jest marnotrawstwo... Jeżeli już przekraczasz pierwszy próg - powinieneś przejść na podatek liniowy.
Pamiętaj, że jeżeli płacisz alimenty, stracisz ulgę alimentacyjną!

Podatek liniowy nie opłaca się osobom zarabiającym na działalności gospodarczej sumy poniżej pierwszego progu podatkowego.

Podatek liniowy nie opłaca się osobom rozliczającym się z bezrobotnym współmałżonkiem, zarabiającym na działalności gospodarczej sumy poniżej dwukrotności pierwszego progu podatkowego. Prościej: jeżeli dochód (czyli przychód minus koszty i ewentualne ulgi) pary małżeńskiej ze wszystkich źródeł, w tym umów o pracę wynosi do ok. 85 tys. zł (dwukrotność pierwszego progu podatkowego), można zostać na zasadach ogólnych. Jeżeli suma ta jest większa, należy przejść na podatek liniowy.

Z podatku liniowego nie mogą korzystać tzw. osoby samozatrudniające się, czyli takie, które w ramach działalności gospodarczej zamierzają świadczyć usługi firmie, w której poprzednio pracowały (w roku bieżącym i poprzednim).

Problem praktycznie zniknął w 2007 roku, gdy wszystkie poważniejsze ulgi podatkowe (jak np. remontowa lub tzw. duża budowlana) przestały istnieć. W praktyce zasady ogólne z trójstopniową skalą podatkową straciły ostatni sens ekonomiczny dla osób samotnych lub żyjących w nieformalnych konkubinatach.

Prawo dla firmPodatek liniowy, podobnie jak zasady ogólne, może być wybrany w każdej działalności gospodarczej, bez żadnych ograniczeń. (patrz przepisy szczegółowe: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z poźniejszymi zmianami).

_______________________________
 
Czasami lepiej jest spać... w snach budować lepszy świat ...

 
everr
złamane serce
 Wysłana - 25 styczeń 2008 10:10      [zgłoszenie naruszenia]

Ziemon - wszystkie ?? z tym pracownikiem na pol etatu to wiem ale reszta ? co jest niezgodne z prawem jakby firma byla na ojczulka bo jesk w kruzie ? albo zebym mu w sklepie po godzinach pracy pomgal ? przeciez najblizsza rodzina chyba moze

albo to w tą kartą czy jak sie to zwie. oczywiscie no offence ale co tu jest niezgodnego ? to nawet znajoma by mi nie pogla pomoc z rachunkami bo to lamanie prawa ? a z krusem to co Ci sie w nim nie podoba ? bo ja z nim stycznosci nie mialem ale z zusem tak i powiem zebym te wszystkie zusy w piz... w kosmos wyslal

i tak mala dygresja na temat policji, skarbowki itd. ale to na priw wyslalem

Pozdrawiam i dzis poczytam to wszystko jakj znajde czas albo dopiero po zjezdzie
_______________________________
 
[wicek-lampy.cba.pl/]

"profesjonalna" naprawa %-)

 
ziemon
LADY
 Wysłana - 25 styczeń 2008 13:38      [zgłoszenie naruszenia]

napisalam " obejsc lub zlamac"

a nerw mi puscil - bo placacy zus i podatki utrzymuja krusowcow
ja generalnie lubie przedsiebiorczosc, zorganizowanie, pomysly, a tu juz mi troche kombinatorstwem pachnialo, ale ogolnie to powodzenia

z dygresja to ci pozniej odpisze

_______________________________
 
[cafewitteveen.files.wordpress.com/2011/09/b5rip.jpg?w=419&h=334]

Without data you are just another person with an opinion.

Specjalista -
 
everr
złamane serce
 Wysłana - 25 styczeń 2008 14:33      [zgłoszenie naruszenia]

Bez nerwow, zlosc pieknosci szkodzi

Hmm wiesz ja narazie dopiero planuje, szukam i mysle co najlepiej zrobic

Kombinowanie tak ale chodzilo mi szczegolnie o te zusy bo duzo kosztują, a na poczatku dzialalnosci kazdy grosz sie liczy a nie chce brac kredytow zeby ich nie spłacać 20 lat

z tym pracownikiem to nic pewnego by nie bylo tylko samo pytanie. a co do @ co wyslalem to moglbym i wiele wiecej dopisac ale po co ? sa równi i równiejsi i pracodawcy zmuszajacy pracownikow do 70-80 godzin tygodniowo pracy za najnizsza krajowa i nikt nic nie widzi

ale u nas to norma niestety

pozdrawiam
_______________________________
 
[wicek-lampy.cba.pl/]

"profesjonalna" naprawa %-)

 
kanarek
 Wysłana - 25 styczeń 2008 15:26      [zgłoszenie naruszenia]

karta debetowa, kruz i wat

_______________________________
 
Chroń swoje nerwy.

 
everr
złamane serce
 Wysłana - 25 styczeń 2008 15:58      [zgłoszenie naruszenia]

pisalem o kruzie i karcie zeby vatu uniknac

a pozatym

KIEDY MI ****A ODPISZESZ !! ?
_______________________________
 
[wicek-lampy.cba.pl/]

"profesjonalna" naprawa %-)

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 4 strony.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia | Wyślij odpowiedź

Otwarcie sklepu - kilka pytan :)

Strony: 1 2 3 4
 
Warto przeczytać: Umowa-zlecenie a status ucznia/studenta | rejestraja i prowadzenie stowarzyszenia | Gra na gieldzie. | wyrejestrowanie samochodu?? | płatne reklamówki? | Konkurs - nielegalny soft | Odpowiedzialność za (byc może) kradziony telefon | Praca wakacyjna i ZUS | Wynagrodzenia - wyzysk czy rzeczywista wartość pracy | przewozenie alkoholu | serwisowanie a zgubiona gwarancja | Pomoce dla studenta | Prawo - szybkie pytanie | Spadek oraz akt darowizny. | Jak działa poczta - potwierdzenie nadania | Pracodawca, a wynagrodzenie. | jak zapomniec | jak odzyskac | grube baby | piliscie | program do zdejmowania simlock | iphone 4s 16gb kradziony | serca | Bogdan de la Cluj Rukutaka | Bogdan de la Cluj Rukutaka | Bogdan de la Cluj Rukutaka | corolla ts | nike air max | wygryw to piekno | sneaker | kobieta szachistka | łasił | życzenia urodzinowe | progi | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2018 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0