FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 11618 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Polityka
Polska Partia Narodowa 
[powiadom znajomego]    
Autor "Polska Partia Narodowa"   
 
tribalman
 Wysłana - 23 wrzesień 2005 19:11      [zgłoszenie naruszenia]

przecie oni nie mają poglądów na gospodarke

 
lami1
 Wysłana - 23 wrzesień 2005 19:23      [zgłoszenie naruszenia]

Nie no maja przy 15 punkcie mi sie znudzilo czytanie: same ogoliki zadnych konkretnych rozwiazan
Założenia programowe PPN z ich strony

Jesteśmy:

1). Za:

Zachowaniem niepodległego, niezależnego bytu państwa polskiego z silną armią, gdzie Naród jest suwerenem i prawdziwym gospodarzem na polskiej ziemi. Zmianami w Konstytucji RP w duchu narodowej racji stanu z poszanowaniem wartości chrześcijańskich - czyli ustanowieniem IV Rzeczypospolitej.

Przeciwko:

Obecnym w niej zapisom, zezwalającym na przekazywanie atrybutów suwerennego państwa organizacjom ponadnarodowym. Podległości im prawa polskiego, co pozbawia niezależności Państwo Polskie na arenie międzynarodowej.

2). Za:

Szlachetną, bezinteresowną działalnością każdego Polaka w służbie naszej Polskiej Ojczyźnie, wobec której nasze obowiązki powinny być tym większe, im wyższy przedstawiamy typ człowieka.

Jej fundamentami jest triada idealistycznych pojęć: PATRIOTYZM - NACJONALIZM - ETATYZM, wspartych na podstawie Wartości: BÓG - HONOR - OJCZYZNA.

PATRIOTYZM - Miłość do Polski jako Państwa; poświęcenie Jej swych sił, zamierzeń i pracy, a gdy zajdzie potrzeba, poświęcenie dla niej bez wahania swego życia.
NACJONALIZM - Umiłowanie swego Narodu; godne stawanie w obronie Jego dobrego imienia, czci i bezpieczeństwa. Poszanowanie innych narodów - kierowanie się zasadą, iż mają one te same prawa wobec swych państw, co Naród Polski wobec Rzeczypospolitej.
ETATYZM - Przywrócenie Państwu Polskiemu należnej Mu roli - opiekuna i gwaranta bezpieczeństwa Narodu Polskiego. M. in. w gospodarce narodowej - tak, aby Państwo Polskie aktywnie oraz skutecznie było w stanie: przeciwdziałać szkodliwym aspektom i procesom kapitalizmu rynkowego w kraju; stwarzać i stale ochraniać podstawy stabilnej gospodarki narodowej, w której mogłyby bez przeszkód funkcjonować, w szczególności polskie, przedsiębiorstwa państwowe, społeczne, komunalne oraz prywatne.
Tak rozumiany ETATYZM oznacza nadanie nadrzędnej roli instytucji prawnej Państwa w IV Rzeczypospolitej Polskiej wobec innych państw, organizacji międzynarodowych czy innych podmiotów prawa międzynarodowego, jak również wobec struktur nie będących formalnie (de iure) podmiotami prawa międzynarodowego - przykładowo: Unii Europejskiej, Klubu Bilderberg oraz kapitalistycznych (zarówno gospodarczych jak i finansowych) megakorporacji o zasięgu globalnym.

Przeciwko:

Niebezpiecznym ideologiom kosmopolityzmu oraz szowinizmu - nienawiści i pogardy "możnych tego świata" dla innych narodów i państw; praktykom obracania jednych narodów przeciwko drugim, co zawsze w historii ludzkości owocowało wywołaniem pasma krzywd i nieszczęść słabszych narodów i państw.

3). Za:

Europą Wolnych Narodów. Polityką międzynarodową, opartą o godność własną i równouprawnienie w stosunkach bilateralnych. Polską silną, która nie liczy na Waszyngton, Brukselę czy Moskwę. Szerokim otwarciem współpracy gospodarczej na Europę Wschodnią, Azję i Amerykę Łacińską. Wdrażaniem programów polityczno-gospodarczych, alternatywnych dla niekorzystnych i dyskryminujących warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Odbudową Ośrodka Studiów Strategicznych oraz Urzędu Antymonopolowego w zakresie regulacji i kontroli rynku, w związku z zagrożeniami płynącymi z Unii Europejskiej.

Przeciwko:

Wszelkim próbom dezintegracji regionów Polski w ramach polityki euro-regionalizacji. Dyskryminacji Polski w Unii Europejskiej, dyrektywom i karom, niszczącym naszą gospodarkę. Wynikiem tego będzie wzrost bezrobocia, obszarów biedy i upadek wielu dziedzin naszego życia. Czynieniu z Polski kraju marginalnego, wpychanego wbrew woli narodu w brudne konflikty i międzynarodowe pseudoprzyjaźnie, które są wygodne dla establishmentu polityczno-medialnego, a nie w interesie polskiej wspólnoty.

4). Za:

Prawem każdego narodu (W rozumieniu: Naród - wspólnota ludzi, która wykształciła się na przestrzeni ostatnich wieków) do obrony swego bezpieczeństwa i granic swojego państwa. Wielkim szacunkiem i sympatią darzymy te narody i ich przywódców, które w nierównej walce, często osamotnione, walczą o swą godność, nawet wtedy, gdy zostały przez możnych tego świata skazane na zagładę

Jesteśmy za szczerą współpracą Narodu Polskiego z innymi Narodami Słowiańskimi, jak również za przyjaźnią Niezawisłych Narodów Ziemi.

Przeciwko:

Każdemu rodzajowi czynów, podejmowanych przez jaki(e)kolwiek podmiot(-y) współczesnej sceny międzynarodowej, czynów łamiących prawo międzynarodowe i prawa krajowe, a godzących w suwerenność państw narodowych i oznaczających jawny zamach na istnienie i bezpieczeństwo narodów, także tych pozbawionych państwa. (Przykład: Agresja NATO na Federacyjną Republikę Jugosławii - rok 1999, wojna Izraela z Palestyńczykami - obecnie).

5). Za:

Moralną i cywilizacyjną odbudową kraju. Obroną narodowej tożsamości, wiernej wartościom chrześcijańskim i Cywilizacji Łacińskiej.

Przeciwko:

Wszelkim totalitarnym systemom i ich odmianom: komunizmowi, faszyzmowi, syjonizmowi. Przeciwko globalizacji, dążącej do kasacji państw narodowych, unifikacji umysłów, przekonań, religii, w imię fałszywej "tolerancji" i "wolności" dla interesów ponadnarodowych organizacji i oligarchii finansowych, dążących do utworzenia "Rządu Światowego".

6). Za:

Obroną wartości chrześcijańskich i posłannictwem Kościoła katolickiego, który ukształtował moralność i zwyczaje Polskiego Narodu. Jako Chrześcijanie - za niepodważalną podstawę Kościoła katolickiego uznajemy naukę Syna Bożego, Jezusa Chrystusa; jako Polacy - uznajemy Maryję, Matkę Syna Bożego za Królową Polski.

Przynależnością do PPN Polaków-innowierców i niewierzących, którzy uznają katolicko-słowiański fundament idei narodowo-patriotycznej.

Przeciwko:

Używaniu Kościoła do judaizacji katolicyzmu i politycznych rozgrywek, wciąganiu go do sporów na korzyść różnych opcji politycznych, co jest szkodliwym wypaczaniem jego misji. Życiu hierarchów ponad stan biednego społeczeństwa. Drodzy kapłani wszelkich obrządków - bądźcie przykładami obrony czystości wiary, patriotyzmu i materialnej skromności! Jesteśmy przeciwko działaniom sekt oraz praktykom okultyzmu, a głównie satanizmu, tak często uderzającym w pojedynczego człowieka, karmiącym się jego naiwnością i poczuciem zagubienia we współczesnym świecie.

7). Za:

Poszanowaniem słowiańskiego pochodzenia i tożsamości Polaków. Kultywowaniem obiektywnej pamięci oraz rzetelnej, historycznej wiedzy o tradycji, kulturze, wierze i religii polskich Słowian, gdyż nieraz w historii te symbole polskiej cywilizacji okazały się czynnikami spajającymi naszą wspólnotę narodową w walce z licznymi wrogami; pomogły - przykładowo - uniknąć Polakom losu naszych braci - Słowian Połabskich i Łużyckich, wytępionych przez plemiona germańskie wiele wieków temu.

Przeciwko:

Deprecjonowaniu słowiańskich antenatów Polskiego Narodu - pomniejszaniu wartości ich kultury oraz tradycji; mitologizowaniu ich jako "ciemną, pogańską wspólnotę plemienną".

8). Za:

Kształtowaniem pokoleń Polaków w duchu dumy z przynależności narodowej, szacunku dla Narodu, historii swych przodków. Pokazywaniem prawdy o naszej przeszłości, a nie dostosowywaniem jej do bieżących potrzeb dla szerzycieli antypolonizmu we wszelkich postaciach. Używaniem w tym celu mediów, szkół, rodzin, świątyń, nauczycieli i działaczy społecznych. Doprowadzeniem do uchwalenia ustawy o karalności za antypolonizm, szkalowanie Polski i Polaków.

Przeciwko:

Praktykom czynienia z młodzieży wrogów własnego narodu i historii, np. poprzez wpływ obcych organizacji na treść polskich podręczników szkolnych jako normy edukacyjnej w placówkach utrzymywanych przez Polaków. Pomniejszaniu martyrologii Narodu Polskiego, umniejszaniu winy za nią odpowiedzialnych i eksponowaniu winy Polaków działających w swojej obronie. Ciągłemu przepraszaniu za niepopełnione przez Polaków winy i zbrodnie, co może być podstawą do żądań materialnych zadośćuczynień.

9). Za:

Poszanowaniem praw mniejszości narodowych według zasad obowiązujących w państwach, w których żyje mniejszość polska.

Stworzeniem możliwości i realnych warunków powrotu repatriantom oraz emigrantom narodowości polskiej do kraju.

Pozbawieniem mniejszości narodowych możliwości nadreprezentacji ich członków nad Polakami oraz często decydujących wpływów w życiu naszego państwa, metodami politycznymi i zgodnie z obowiązującym prawem.

Przeciwko:

Napływowi emigrantów z całego świata, którzy traktują Polskę jako kraj przejściowy, przystań do nadużyć finansowych, przyczyniają się do wzrostu bandytyzmu, zabierają miejsca pracy Polakom, często nie znają języka polskiego i nie asymilują się z resztą społeczeństwa. Nieuzasadnionym przywilejom dotychczasowych mniejszości narodowych, prowadzącym do nadreprezentacji członków danej mniejszości w wybranych przez nich dziedzinach życia. Nieuzasadnionym przywilejom, szkodzącym polskim interesom narodowym. Przepisy te, krzywdzące niejednokrotnie Polaków, najwyraźniej widoczne są w polityce, mediach, gospodarce czy kulturze.

10). Za:

Powszechnymi rządami Narodu Polskiego. Wprowadzeniem ordynacji wyborczej z jednomandatowymi okręgami. Redukcją liczby posłów, senatorów, radnych. Budową nowych, patriotycznych elit politycznych, które usuną dotychczasową zgniliznę moralną, dominującą w życiu publicznym w wyniku porozumień okrągłostołowych, braku lustracji i dekomunizacji. Zmniejszaniem rozbudowanej do granic absurdu administracji państwowej, która zbyt często służy upychaniu w niej partyjnych, niekompetentnych kolesi. Likwidacją wielu działających nieefektywnie urzędów centralnych, pochłaniających coraz większe pieniądze z budżetu państwa.

Przeciwko:

Zasadzie, że Naród głosuje, a nie wybiera. Łączeniu władzy ustawodawczej i wykonawczej. Zajmowaniu stanowisk rządowych przy równoczesnym pełnieniu funkcji posła lub senatora. Wszelkim namiastkom tzw. lobbingu, legalizującego korupcję. Upartyjnieniu stanowisk spółek Skarbu Państwa i instytucji powołanej do ich nadzoru.

11). Za:

Niczym nie ograniczoną wolnością: słowa, wyrażania opinii i poglądów, kolportażu wydawnictw, badań naukowych jako głównych zasad demokratycznego państwa prawa. Uchwaleniem ustawy zakazującej jakiegokolwiek udziału w mediach prywatnych i publicznych obcemu kapitałowi. Uchwaleniem ustawy medialnej dekoncentracyjnej, zakazującej posiadania równocześnie stacji telewizyjnej, radiowej i ogólnopolskiego dziennika. Wprowadzeniem do kodeksu karnego obowiązku wydania przez sąd wyroku w trybie ordynacji wyborczej za nie udowodnione przez jakiekolwiek medium kłamstwo, pomówienie lub szkalowanie osoby prawnej lub fizycznej. Obecne prawo, w tym artykuł "O ochronie dóbr osobistych", pozwala oszczercom na przeciąganie procesów latami, doraźne niszczenie ludzi, także na polityczne potrzeby, praktycznie bez jakiegokolwiek zadośćuczynienia wobec poszkodowanego. Należy to zmienić, w myśl zasady prawnej, głoszącej, iż to oskarżający winien przedstawić dowody oskarżenia, a oskarżony nie jest winny, póki nie udowodni się zarzucanej mu winy.

Przeciwko:

Upartyjnieniu mediów publicznych, będących tubą propagandową dominujących partii politycznych. Blokowaniu w programach informacyjnych ważnych wydarzeń z życia opozycji, także pozaparlamentarnej, niedopuszczaniu jej do dyskusji w programach publicystycznych. Stosowaniu administracyjnych ograniczeń kolportażu i policyjno-prokuratorskich szykan wobec opozycyjnych narodowych mediów, które rzetelnie prezentują interes narodowy i w tym duchu kształtują opinię publiczną.

12). Za:

Stworzeniem silnego, sprawiedliwego, bezpiecznego państwa prawa. Zapewnieniem w praktyce równości wszystkich obywateli wobec prawa, w oparciu o zasady poszanowania wolności, własności i sprawiedliwości. Wprowadzeniem odpowiedzialności karnej i materialnej dla pracowników organów państwa i samorządów za decyzje na szkodę obywatela, podmiotów gospodarczych i państwa. Usprawnieniem prawodawstwa polskiego i pracy sądownictwa (w tym sprawniejsze postępowanie procesowe). Kształceniem palestry na podstawie poczucia oddania dla spraw kraju ojczystego, a także empatii dla pokrzywdzonych, których prawnik winien bronić. Zasada: Prawo krajowe powinno stanowić wykładnię postawy współczesnego Polaka - winno zawierać jasno sprecyzowany zbiór przepisów, nakazów i zakazów, bazujących na podstawie poczucia patriotyzmu oraz miłości do Ojczyzny. Rozdzieleniem stanowiska Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego, który pochodzi zawsze z wyboru z partyjnego parytetu. Szefowie sądów i prokuratur wszystkich szczebli powinni być wybierani powszechnie i nie podlegać władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Przeciwko:

Upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości, którego niezawisłość jest fikcją. Niszczeniu polskiego prawa poprzez wprowadzanie w życie sprzecznych ze sobą przepisów oraz zapisów stwarzających możliwość obejścia i nagięcia prawa do bieżących interesów. Demoralizacji kadry młodych prawników poprzez przyjmowanie do palestry ludzi z koterii towarzyskich lub rodzinnych, co obniża prestiż tego zawodu, który powinien być jednym z wielu zawodów zaufania publicznego. Wszechobecnej polityczno-gospodarczej pladze korupcji, brakowi w kodeksie karnym skutecznych przepisów antykorupcyjnych oraz brakowi Urzędu Antykorupcyjnego z uprawnieniami prokuratorskimi. Brakowi skutecznej ustawy konfiskującej prywatny majątek polityków i ich rodzin w przypadku, gdy nie potrafią udokumentować jego legalnego pochodzenia.

13). Za:

Powszechnym uwłaszczeniem, czyli prawem do majątku narodowego milionów Polaków, którzy go sami wypracowali. Uregulowaniem stosunków własnościowych na Ziemiach Odzyskanych, ustawową zamianą dzierżawy wieczystej na własność. Pomocą strukturalną dla polskiej wsi (gwarantowany skup produktów, ochrona rodzimych producentów żywności, eksport produktów, fundusze inwestycyjne, cła).

Przeciwko:

Zalewowi naszego rynku importowanymi, dotowanymi towarami, niszczącymi nasz przemysł, drobną wytwórczość, handel i rolnictwo. Restrukturyzacji polskiej wsi według żądań UE, mających na celu zniszczenie TYCH, CO ŻYWI. I BRONI.. Wyprzedaży polskiej ziemi w ręce cudzoziemców - ziemi która jest materialną ostoją bytu Narodu i rodziny. Utrzymywaniu i pogłębianiu różnic w poziomie cywilizacyjnym różnych części kraju. Euro-regionalizacji kraju, przywracającej stary podział na "Polskę A i Polskę B".

14). Za:

Uchwaleniem przez władzę prawodawczą - Sejm i Senat RP, stosownych ustaw i aktów prawnych, sankcjonujących wymiar i warunki renacjonalizacji gospodarki narodowej.

Całkowitym upaństwowieniem strategicznych dla istnienia i funkcjonowania Państwa Polskiego działów gospodarki narodowej - Energetyki wraz z zapleczem produkcyjnym, PKP z infrastrukturą (koniec rozbijania tego przedsiębiorstwa na osobne spółki), przemysłu zbrojeniowego wraz z instytutami badań.

Restytucją zniszczonej bazy oraz infrastruktury Centralnych Ośrodków Badawczo-Rozwojowych, które winny stać się podstawą rozwoju polskiej myśli technicznej oraz wdrażania nowych (i wiodących dla rodzimego przemysłu) technologii i osiągnięć krajowej nauki. COBR-y ponownie stałyby się kuźnią kształcenia utalentowanych Polaków przez kadrę wykształconych, a dziś wyrzuconych na bruk, polskich naukowców.

Wyhamowaniem grabieżczej prywatyzacji jako wyprzedaży majątku narodowego, szczególnie w ręce firm zagranicznych, którym w formie renacjonalizacji powinny być odebrane większościowe pakiety akcji w pozostałych, ważnych dla państwa dziedzinach gospodarki (np. hutnictwo, górnictwo, przemysł elektromaszynowy, przemysł stoczniowy, cementownie, przemysł chemiczny, telekomunikacja, produkcja leków, budownictwo specjalistyczne i wielkoprzemysłowe).

Powołaniem do życia Prokuratorii Generalnej, która zajmie się unieważnianiem oszukańczych umów prywatyzacyjnych i pociągnięciem do odpowiedzialności karnej ich sygnatariuszy. Wprowadzeniem ustawowego rygoru sankcji natychmiastowego upaństwowienia sprywatyzowanych - ze szczególnym naruszeniem prawa - polskich zakładów, jak również rygoru natychmiastowej konfiskaty mienia ruchomego, nieruchomości oraz aktywów osób, ponoszących odpowiedzialność za celowe i świadome doprowadzenie do wyprzedaży majątku narodowego. Wprowadzeniem kontroli dopływu i odpływu kapitału z Polski. Wszystkie bogactwa naturalne - m.in. węgiel, siarka, miedź, ropa, gazy geotermiczne - powinny należeć do Skarbu Państwa, gdyż jest to wspólna własność narodu. Wodociągi i kanalizacja powinny być wyłącznie mieniem komunalnym, gdyż prywatne firmy czerpią nadmierne zyski śrubując ceny.

Przeciwko:

Prywatyzacji dobra narodowego, stanowiącego mienie i dorobek wielu pokoleń Polaków - prywatyzacji uderzającej Naród jako suwerena, a Państwo jako niepodległą instytucję prawno-polityczną. Gloryfikacji skompromitowanych i pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia teorii liberalizmu kapitalistycznego, oznaczającego w praktyce bezlitosny wyzysk Polski przez pozbawioną jakiejkolwiek kontroli światową finansjerę.

15). Za:

Wznowieniem żądań należnych odszkodowań i reparacji wojennych przez Państwo Polskie, które - będąc od 1 września 1939 roku ubezwłasnowolnionym politycznie - nigdy ich się nie zrzekło. Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym są opracowane przez wybitnych polskich profesorów ekspertyzy prawne, dokumentujące olbrzymie i należne Polsce kwoty, w wyniku przestępczych napaści, okupacji, zniszczeń i grabieży. Robotnicy przymusowi, wykonujący niewolniczą pracę, muszą otrzymać godziwe materialne zadośćuczynienie, z uwzględnieniem ich następców prawnych.

Przeciwko:

Spłacie "długów-kredytów" do czasu uzyskania odszkodowań i reparacji wojennych od byłych "agresorów" i ich "sojuszników".

Reprywatyzacji w postaci zwrotu nieruchomości, ich równowartości finansowej, a także w formie przekazywania aktywów (akcje, udziały w prywatyzowanych przedsiębiorstwach) obecnym obywatelom innych państw.

Wprowadzeniu podatku katastralnego.

16). Za:

Karą śmierci za szczególnie okrutne morderstwa, gwałty ze skutkiem śmiertelnym, handel narkotykami na wielką skalę. Traktowaniem kary śmierci jako sprawiedliwości dla ofiary i poczucia bezpieczeństwa dla wspólnoty społecznej. Ukróceniem terroru młodocianych bandytów na ulicach naszych miast. Przywróceniem zasady, głoszącej, iż policjant oraz zwykły obywatel mają więcej praw (m. in. prawo do obrony koniecznej) niż przestępca. Obowiązkiem ciężkiej, fizycznej pracy wobec osądzonych. Konfiskatą mienia aferzystów i mafiosów.

Przeciwko:

Zbyt łagodnym wyrokom dla prawdziwych przestępców. Traktowaniu wymiaru sprawiedliwości jako elementu walki ideologicznej z przeciwnikami politycznymi (karaniu za tak zwane rozpowszechnianie antysemityzmu, używaniu "paragrafu antyrasistowskiego", itp.). Dyskryminacji tych, którzy odbyli wyrok i chcą uczciwie wrócić do społeczeństwa. Uważaniu za wrogów społeczeństwa niezależnych ruchów młodzieżowych - głównie skinheadów-nacjonalistów.

17). Za:

Państwem opiekuńczym, autentycznie dbającym o najuboższych, o emerytów i rencistów, którzy najlepsze lata swojego życia oddali pracując dla Polski; wypracowując majątek, z którego obecnie nie otrzymują należnych profitów. Należy wyliczyć realne minimum socjalne, bowiem zagraża powszechna bieda biologicznemu istnieniu Narodu. Państwowym programem efektywnej walki ze zjawiskiem bezrobocia - np. poprzez uczestnictwo w wielkich inwestycjach publicznych, w komunalnych przedsiębiorstwach utrzymania miast i gmin; przywróceniem prawa do pracy dla każdego obywatela. Wprowadzeniem do Kodeksu Pracy zasady - "Pracownik podmiotem, a nie przedmiotem" jako jednej z naczelnych. Opieką nad osobami starszymi, ciężko chorymi, niepełnosprawnymi - ludźmi potrzebującymi pomocy ze strony zdrowych rodaków. W ten sposób wzbudzimy poczucie empatii wśród Polaków. Polityką prorodzinną przez odpowiednie akty prawne, zapobiegające w przyszłości bezrobociu: stymulujące tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, wprowadzenie osłon macierzyńskich dla pracujących matek, zapewnienie możliwości spełnienia interesów edukacyjnych dzieci najuboższych. Tak, aby jedność rodziny nigdy nie została zagrożona. W interesie całego narodu jest, aby rodzina miała rangę priorytetu politycznego, bo to ona, a nie jednostka stanowi konstytutywny element państwa.

Przeciwko:

Możliwej biologicznej zagładzie Narodu polskiego, zgodnej z tezami Klubu Rzymskiego, zakładającymi stałe zmniejszanie ludności Polski.

18). Za:

Likwidacją spekulacyjnego charakteru obecnego, zdominowanego przez kapitał zagraniczny, systemu bankowego w Polsce i wprowadzeniem nad nim nadzoru państwowego. Odbudową polskiej bankowości, banków państwowych, komunalnych i spółdzielczych, wspierających finansowo polskie przedsiębiorstwa i polskich przedsiębiorców; funduszy emerytalnych oraz powszechnych instytucji ubezpieczeniowych. Kompleksowym wspieraniem rozwoju drobnej i średniej przedsiębiorczości prywatnej, jak również dużych zakładów państwowych; produkcji antyimportowej. Ustanowieniem budżetowych funduszy i kredytów wspierających rozwój rodzimej działalności gospodarczej, uproszczonym i klarownym prawem gospodarczym ze wskazaniem służebnej roli organów państwa wobec podmiotów gospodarczych. Progresją podatkową - progi podatkowe uwzględniające realne dochody i potencjał podmiotów gospodarczych - zakładającą stopniowe zmniejszanie podatków dla polskich przedsiębiorców, a w efekcie dynamizującą aktywność gospodarczą Polaków. Większa liczba firm to mniejsze bezrobocie i więcej pieniędzy w budżecie państwa. Stawką zerową podatków dla najuboższych.

Przeciwko:

Brakowi egzekwowania warunków umownych i koncesyjnych od przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce oraz brakowi poddania ich dyscyplinie podatkowej i administracyjnej, co dotyczy polskich przedsiębiorstw. Budowie centrów handlowych niszczących polski handel i produkcję.

19). Za:

Współpracą Polskiej Partii Narodowej z ugrupowaniami narodowymi z innych krajów - głównie słowiańskich, lecz także zachodnioeuropejskich, z USA i całego świata.

Przeciwko:

Wszelkim działaniom sygnowanym przez masonerię oraz paramasońskie fundacje i stowarzyszenia. Nadawaniu tym strukturom norm prawnych i ich legalizacji.

20). Za:

Powrotem do idei pracy organicznej, szczególnie wśród młodzieży, która jest źródłem sił i gwarancją ciągłości pokoleń. Rozwojem narodowej nauki, kultury, jako duchowej racji życia Narodu, i edukacji, jako narzędzia ugruntowania mądrości pokoleń i tożsamości Narodu. Edukacji, z której obecnie eliminuje się treści patriotyczne i ideowe na rzecz materialistycznych i kosmopolitycznych. Reformą systemu edukacji, zmierzającą do zapoznania młodego pokolenia z klasyką, narodową kulturą i historią - bez obcej cenzury. Przeniesieniem akcentu na rozwijanie indywidualności ucznia. Rozwijaniem w nim zdolności samodzielnego myślenia oraz krytycznego opiniowania rzeczywistości. Traktowaniem dorobku dziejowego jako pryzmatu, przez który należy postrzegać współczesność. Pilną potrzebą uczenia młodzieży zasad dobrego zachowania i dobrych obyczajów. Należy wrócić do podstawowego modelu w relacjach edukacji: mistrz - uczeń, w jej klasycznym ujęciu, nauce, moralności, sztuce i religii. Ważnym elementem tak rozumianej edukacji powinny być zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Kadra naukowa powinna być stała w swych przekonaniach i wierna swojej etyce zawodowej, a także całkowicie niezależna od myślenia w kategoriach tzw. poprawności politycznej.

Przeciwko:

Unifikacji młodych umysłów i kształtowaniu ich na zachodnią modłę. Ograniczaniu im kontaktu z dorobkiem wybitnych Polaków i brakowi eksponowania naszej narodowej specyfiki na rzecz europejskiej racji stanu. Identyfikacji nauczycieli ze stanowiskiem i poglądami lansowanymi przez środki masowego rażenia, co prowadzi do manipulowania młodymi umysłami. Cywilizacji obrazkowej, lansowanej przez "polskojęzyczne" media, promujące agresję i wulgaryzmy, relatywizujące wartości absolutne, które nie mają nic wspólnego z rozwojem kulturalnym. Relatywizowaniu wartości absolutnych i wprowadzaniu w ich miejsce chaosu pojęciowego.

21). Za:

Reaktywacją ogólnopolskiego programu szerzenia kultury narodowej poprzez ośrodki kulturalne (opery, teatry, kina, biblioteki miejskie, domy kultury, itp.). Program taki zostałby stworzony dwutorowo:

odgórnie - przez państwo, oraz
oddolnie - poprzez inicjatywy poszczególnych lokalnych instytucji kultury oraz osoby animatorów, zasłużonych dla polskości na polu krzewienia kultury w kraju.
Państwo polskie winno objąć honorowy mecenat nad tym przedsięwzięciem.

Priorytetem roli sportu masowego i wyczynowego jako wychowywania młodego pokolenia poprzez sport. Szczególnie na wsi i w małych miastach, gdzie młodzież ma mniejsze możliwości rozwoju. Wyzwoleniem drzemiącego potencjału szkoleniowego i autorytetu byłych sportowców i trenerów, na bazie zapleczy szkół, w tym wielu Akademii Wychowania Fizycznego, lokalnych klubów, związków i samorządów, które są najbliżej lokalnych problemów patologicznych, często pozostawionej samej sobie, młodzieży. Powstaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki z ministrem z teką, czyli prawem głosowania na posiedzeniach Rady Ministrów i możliwością walczenia o interesy, które pozwolą na realizację ww. założeń. Odliczaniem przedsiębiorstwom z podatków kwot, które przeznaczą na stypendia sportowe, działalność klubów i związków sportowych, wyposażanie, remonty starych i budowę nowych obiektów sportowych.

Przeciwko:

Sprowadzaniu ośrodków i instytucji kultury narodowej (zarówno lokalnych, jak i centralnych - np. Ministerstwo Kultury) do roli mimowolnych szerzycieli antypolskiej i antychrześcijańskiej działalności, prowadzonej przez ostatnio coraz liczniejszych fałszerzy polskiej historii.

Komercjalizacji kultury narodowej oraz polskiego sportu.

Jesteśmy przeciwko pseudozasadzie, głoszącej maksymalizację zysków z tych dziedzin życia społecznego Polaków; maksymalizacji kosztem narodowej kultury i przekreślającej chlubne tradycje polskiego sportu.

22). Za:

Ochroną przyrody ojczystej w każdym jej przejawie, jak również międzynarodową współpracą dla ochrony czystego powietrza i nieskażonej ziemi. Szacunkiem do natury ożywionej i nieożywionej, która współtworzy nasze otoczenie i daje nam poczucie przywiązania do stron urodzenia czy też obecnej egzystencji. Ludzkim i przyzwoitym traktowaniem zwierząt będących żywicielami, towarzyszami pracy i przyjaciółmi człowieka albo bogactwem dzikiej przyrody. Szerokim rozpowszechnianiem wymienionych postaw wśród społeczeństwa.

Przeciwko:

Wykorzystywaniu walki o dobro natury do celów politycznych, głównie skrajnie lewicowych, co jest fałszem samym w sobie, ponieważ szacunek do niej ma korzenie słowiańskie i tradycjonalistyczne - sprzeczne z lewicowymi ideami głoszącymi rabunkową urbanizację i uprzemysłowienie.

23). Za:

Stworzeniem szerokiego, narodowego frontu porozumienia, który może być zaczątkiem realnej współpracy wszystkich tych spośród Polaków, którym na sercu leży dobro Ojczyzny.

Naszym zdaniem fundamentem powstania takiego frontu wzajemnej współpracy Polaków jest Polska Partia Narodowa. Partia, której bezkompromisowa walka o polską, narodową rację stanu, nie może i nie powinna być nazywana radykalizmem.

Walka o Polskę i Polaków jest n o r m a l n o ś c i ą !!!!

Jesteśmy za aktywną postawą obywatelską Polaków, wyrażającą troskę o los naszego Narodu i Państwa. Przywróceniem w polskiej polityce właściwego sensu i miejsca słowom takim jak: PATRIOTYZM, NACJONALIZM, SPRAWIEDLIWOŚĆ, MORALNOŚĆ I SZLACHETNOŚĆ

Przeciwko:

Polityczno-medialnym szykanom wobec Polskiej Partii Narodowej.

Sztucznemu podziałowi na "lewicę" i "prawicę"; podziałowi kłócącemu wzajemnie Polaków.

Prezentowaniu opinii publicznej - przez upolitycznioną machinę polskojęzycznych mediów oraz przez osoby, które w historii splamiły się kolaboracją z okupantami Polski, a dziś obwołane zostały "autorytetami" - nieustannego procesu rujnowania naszego Narodu i Państwa jako "normalną opcję" i "dziejową konieczność", a dokonujących tego polityków przedstawianiu jako "współczesnych patriotów".

Stanowczo jesteśmy przeciwko marnowaniu dążeń, marzeń i dokonań Polaków przez polityczne grupki, kliki i koterie, które rozbiły polski obóz narodowy na zwalczające się frakcje, a w polskich sercach zasiały zamęt i, jakże często, niechęć brata wobec brata

"PPN - Alternatywą na godną przyszłość dla naszej Ojczyzny"

 
_VEGITA_
 Wysłana - 24 wrzesień 2005 00:17      [zgłoszenie naruszenia]

nienawidze ludzi żerujacych jak hieny na tak waznych dla mnie wartosciach. Do domu buraki z PPN, Partii Patriotycznych i innych smietnikowych partii!! Jak można ludzi tak w balona robic? Wystarczy znalezc wspolnego wroga, odwolac sie do patriotyzmu i dzialania dla dobra wszystkich... ot mala recepta na rzadzenie... identyczny scenariusz jak w rewolucji bolszewickiej i III Rzeszy... zreszta w Polsce po 45 bylo to samo... tylko wtedy brakowalo nam inteligencji (ktos sie nia zajal...)Dobrze ze teraz nam jej nie brakuje... dlatego wlasnie wasze poparcie lepiej mierzy sie w promilach... powtarzam... do domu leżeć zbijać gorączkę a nie do sejmu!!
_______________________________
 
Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna(...)

 
Ajkjaa
 Wysłana - 24 wrzesień 2005 07:05      [zgłoszenie naruszenia]

ej sorry jakie poparcie ma PPN?Moze mi ktos przypomniec bo z tego co wiem to u mnie w miescie jest ich duzo!!!!Wiem ze 3 zuli,2 ****y i jeden gosc co klej wacha chca glosowac na PPN!!!Klejarz na premiera!!!!!!!!!!!!!!

 
PPN
 Wysłana - 24 wrzesień 2005 12:30      [zgłoszenie naruszenia]

ale z was wieśniaki. słów brakuje do komentarza.
porównywanie odwoływania się do wartości patriotycznych z II rzesz czy bolszewią, jest poniżej krytyki.
świadczy tylko o tym, że ten kto to pisał nie zna historii (może coś w szkole słyszał i w "telewizji mówili") i jest komletnym świrem liberalnym, tolerującym w taki sposób zdanie innych.
chcecie czy nie chcecie PPN rośnie w siłę, bo nie da się dłużej oszukiwać narodu, że jest "cool" a ue to niebo.
my chemy pokazać, kim są "Polacy" którzy rządzą nami od kilkudziesiąciu lat.

do idiotów gadających o sondażach: sprawdźcie najpierw, kto jest właścicielem biór sondażowych i kto zleca te sondaże.
a potem sprawdźcie sobie właścicieli prasy i innych mediów.
polskiej prasy została garstka. i nie wciskajcie mi tu kitu o zasadach "wolnego rynku". kto ma media - ten ma władzę. i to bardzo dobrze widać.
mamy 15 komitetów wyborczych, a "wolnych" mediach" są wiecznie mordy z:
PO, PiS, UW=PD, SLD, SdPL, PSL i LPR (pseudoopozycji zażydzonej).
pozostali się dobijają, no, czasem jeszcze pokażą Ozjasza Goldberga, znaczy Korwina-Mikke...
"przypadkiem" spoty bezpłatne są w czasie antenowym takim, aby je jak najmniej ludzi oglądało. to nie jest zbieg okoliczności. pierwszy raz w pookrągłostołowej Polsce tak jest. bo żydostwo z w/w partii boi się, że ludzie na nich nie zagłosują... i słusznie się boi.
ileż można zmieniać szyldy i pływać po salonach wciskając, że jest ok???
mają Polaków za głupków, to się zdiwią.
szykuje się wycieczka do Izraele w jedną stronę.
ogromna wycieczka...
ale czy to będzie już po tych wyborach...?
jeszcze wątpię, ale to nieuniknione.

SŁAWA!!!
_______________________________
 
"Największe zło to tolerować krzywdę" Platon
[www.polskapartianarodowa.pl]

 
Ajkjaa
 Wysłana - 24 wrzesień 2005 13:41      [zgłoszenie naruszenia]

nie no oczywiscie sondaze sa z kosmosu!!!Bedziecie mieli 80% poparcia!!!Zastanawiam po co my dyskutujemy z tym oszolomem,chyba tylko po to zeby zobaczyc co ten pajac pisze.Jestescie smieszni,zenujacy,bezsilni krotko mowiac "huj wam w dupe"

 
_VEGITA_
 Wysłana - 24 wrzesień 2005 13:47      [zgłoszenie naruszenia]

Odwołując sie do III Rzeszy i rewolucji mialem na mysli to na jakim mechanizmie sie to opieralo... niezadowolenie społeczne, a receptą na to zniszczenie wroga czyli odpowiednio: Żydów i caratu.

A teraz jedno pytanko: Czy uważasz, że Żydzi są przyczyną wszelkiego zła w Polsce i na świecie?
Skoro "żydostwo" rzadi w Polsce to dlaczego do cieżkiej holery inni Żydzi, np. zza oceanu, lobbują jak sie da by uważać nas za antysemitów? Przeciez to nie lezy w ich interesie... Dlaczego taki mądry Żyd miałby blokować inwetycje swoich braci w Polsce? Ci ktorzyuważają że polscy Żydzi chcą zrujnować Polskę powinni sie leczyć, a najlepiej wogole sie nie odzywać!
Podam prosty przykład. Żyd, mając krówkę z której doi mleko, bedzie się nią opiekował, czerpał z niej korzysci, ale za to krowa bedzie zdrowa, bedzie dawac wiecej mleka dla niego i innych, a pozniej bedzie z niej przepyszny gulasz. Za to Wy z PPNu (i innych) odrazu byscie ta krowe zrobili na kiełbase, byle by tylko Żydowi nie dac podoić. Tylko wy zamiast mozgu pięści wolicie używać.Kto wam broni byc wpływowym i bogatym? Ale Wy... panowie z PPNu (i innych) wolicie isc na skróty. Powspinajcie sie troche po drabince, bo Żydzi nic nie mieli w Polsce jeszcze 20 lat temu, szanse byly wyrównane, ale kto jest madrzejszy i bardziej sprytny ten sie teraz smieje, a kto na transformacji jedynie stracil, to tylko i wylacznie jego wina, bo każdy ma swoj mozg, ale każdy roznie pofałdowany
Ogolnie rzecz ujmujac ja wole rownac do gory niz zeby oni rownali do dolu... KONIEC


_______________________________
 
Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna(...)

 
Lulasius
 Wysłana - 24 wrzesień 2005 14:40      [zgłoszenie naruszenia]

Po co ta cala dyskusja? Ja jestem czlowiekiem i gdzies mam to czy bede Polakiem, czy jakas inna narodowoscia. Wazne zebym mogl dobrze zyc. A jak narazie w tej Polsce to tak nie jest. Ten Kraj nic mi nie dal. Jezeli Zyd sprawi ze bede mial lepiej i moje dzieci tez itd to moge byc pod rzadami zyda.
Chodzi o jedno - aby bylo lepiej.

 
Ajkjaa
 Wysłana - 24 wrzesień 2005 15:03      [zgłoszenie naruszenia]

masz racje Lulasius

 
PPN
 Wysłana - 24 wrzesień 2005 16:02      [zgłoszenie naruszenia]

pan A coś tam... potwierdził publicznie, jakim jest prostakiem.

do Vegity:
- Żydzi są przyczyną większości zła w Polsce, a na świecie - to złożona odpowiedź; zależy w którym okresie historycznym.
- żydostwo lobbuje aby uznać nas za antysemitów w swoim interesie; rząd Izraela uchwalił już ustawę zobowiązującą Polskę do zapłaty odszkodowania chyba 30 miliardów dolarów (100 mld chcieli ortodoksyjni) za mienie pożydowskie... zabrane i zniszczone przez Niemców!
a druga sprawa: przejrzyj czasem "Tylko Polska" są tam przedruki z prasy polonijnej, jak Polacy są szkalowani; u nas tylko wspomnieli o "polskich obozach śmierci"; a książki do historii, na całym demokratycznnie zniewolonym świecie, piszą o Polakach pomagających nazistom (nie Niemcom) w mordowaniu Żydów; przekręt Stolzmana-Kwaśniewskiego w Jedwabnem; mit holocaustu (przez pierwsze lata ginęli głównie Polacy - inteligencja, podawani na tacy ss-manom przez... uczynnych Żydów, a w drugiej kolejności Żydzi, gdzieś od roku 1942r. bo Hitler nie chciał mieć tej narodowości na "swojej" ziemi, gdyż słusznie uważał ich za nierobów żyjących z lichwy i pośrednictwa. W całej II wojnie światowej zginęło więcej Polaków niż Żydów. to udowodnione. a my w Polsce kogo opłakujemy? Żydów!!! a Kwasniewski i Tusk jak ktoś wspomni o polskim holocauście mówią o "polocentryzmie"!!! dlaczego organizacje żydowskie w USA i W.Brytani nie kiwnęły palcem aby ratować Żydów z Polski? czy Wy wogóle znacie historię???)
- "mądry" Żyd to przymiotnik, który oni sami sobie przyznają. trafniejszy jest cwany i przebiegły, a to nie są pozytywne cechy. oni nie blokują inwestycji w Polsce, robia to w taki sposób (przy pomocy naszych "polskich" Żydów), aby było wysokie strukturalne bezrobocie, co obniża byt narodu i jego świadomość, gdyż cały dzień człowiek "goni za złotówką" aby przeżyć i wyżywić rodzinę. a jak włączy wieczorem TV to dostaje "prawdę" na talerzu z jedynie słusznych mediów (np. Radio Maryja jest be, bo powiedziano tam, że okrągły stół to była zmowa... - też nie słucham RM, żeby nie było!)
światowa masoneria "czuwa" aby nie było za dużo ludności na świecie, więc ogranicza ją głodem i czynnikami ekonomicznymi: kto chce mieć więcej teraz jak dwójkę dzieci? kogo na to stać? kto cofa przywileje rodzinne? można by tak mnożyć... dotarłem do danych, gdzie wyliczono, że na świecie jest tyle żywności produkowanej, że można by wyżywić 12 miliardów ludzi. sami wiecie jaki na świecie jest głód. kto jest za to odpowiedzialny...? pan Bóg? - masoneria, której lwią część stanowią Żydzi i swiatowy sanhendryn.
- "Ci ktorzy uważają że polscy Żydzi chcą zrujnować Polskę powinni sie leczyć, a najlepiej wogole sie nie odzywać!" - gratuluję, masz mistrza, kolejna Twoja wypowiedź to będzie oskarżenie o antysemityzm itd. a gdzie Twoja "tolerancja"? bo zapewne chorych zboczeńców, czyli pedałów, i innych lewackich idiotów tolerujesz?
- "Za to Wy z PPNu (i innych) odrazu byscie ta krowe zrobili na kiełbase, byle by tylko Żydowi nie dac podoić." - przypowieść o "krówce" jest żenująca... "byle by tylko Żydowi nie dac podoić." - pewnie... tylko że oni nie mogli rzeczywiście doić w innych krajach, bo ich wszystkie narody przepędzały, a w Polsce mogli się osiedlać bez ograniczeń, bo Polacy są najbardziej tolerancyjnym narodem. oni wykorzystywali to bez skrupułów, II wojna światowa pokazała, że Polacy przez pomoc Żydom (za co była kara smierci - tylko w Polsce!) wyszli na tym jak Zabłocki na mydle. Teraz to "plemię żmijowe" (ew. św. Mateusza, nie czytana w naszych kościołach, a szkoda...) chce z nas zedrzeć ile się da...
Izrael jest ponad wszelkim prawem. Żadne państwo nie ma takich przywilejów i takiej samowolki w działaniu, jak Żydzi - najwięksi terroryści.
- "Powspinajcie sie troche po drabince, bo Żydzi nic nie mieli w Polsce jeszcze 20 lat temu" -
pewnie... poznaj pochodzenie sekretarzy, przywódców komunistycznych sowieckich i "Polskich" po II wojnie światowej, przywódców KOR-u podstawionych po stanie wojennym itd. itd. sami Polacy...
chociaż fakt, po `68 trochę tych mośków się wystraszyło i powyjeżdrzali do ojczyzny... więc "frakcja polska" miała więcej do gadania w komitecie centralnym. efekt? mimo tego, że była komuna (którą potępiam) nagle jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać kopalnie osiedla mieszkaniowe itd. - dług był mnieszy (międzynarodowy) niż jest teraz. "Żydzi są takimi mieszkańcami danego państwa, jak tasiemiec jest mieszkańcem człowieka" - jak powiedział kiedyś ktoś sławny...
mnóstwo ludzi sławnych powiedziało kilka ważnych kwestii na temat Żydów, jest nawet cała książka z cyatatami z wszystkich wieków. oczywiście to "zbiorowy chorobliwy antysemityzm"...
- "szanse byly wyrównane" - litości... czym był okrągły stół? Magdalenka?
znasz "Polaków" którzy tam siedzieli?
poucz się jeszcze zanim następnym razem się wypowiesz...

SŁAWA!!!
_______________________________
 
"Największe zło to tolerować krzywdę" Platon
[www.polskapartianarodowa.pl]

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 13 stron.   poprzednia | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Polska Partia Narodowa

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Warto przeczytać: | | akcja cebularz | sworowska | nude girls | ostro | dlugie zdjecie | małpy uczą się | powtarzanie | opowiadanie erotyczne mama i syn | wielgosz playboy | cls | paris | kammel | romanowska | taniec z gwiazdami | 3mm | marines | weterynarz | Sranie | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2020 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0