FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 200722 razy ¬
 
ROZRYWKA | Militaria
Procedura rekrutacyjna do ABW 
[powiadom znajomego]    
Autor "Procedura rekrutacyjna do ABW"   
 
actiVe
 Wysłana - 13 sierpień 2006 18:24        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

z gory dziekuje chodzi mio egzaminy itp
______________________________
 
SFD Team

 
Skarbowy
 Wysłana - 16 sierpień 2006 17:54      [zgłoszenie naruszenia]

Jakie egzaminy? ABW to nie SG ani Policja.
_______________________________
 
Ciężko być zaje*istym, ale staram się to znosić z podniesionym czołem.

Specjalista -
 
korian
 Wysłana - 16 sierpień 2006 20:02      [zgłoszenie naruszenia]

Trzeba coś o tym napisać Skarbowy. Jeśli wiesz o co mi chodzi. Dla ogólnego dobra tych i owych

Specjalista -
 
Skarbowy
 Wysłana - 16 sierpień 2006 20:04      [zgłoszenie naruszenia]

Służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może pełnić osoba:

1) posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,

2) korzystająca z pełni praw publicznych,

3) wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną,

4) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

5) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

UWAGA: Przyjęcie do służby może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy (warunku tego nie stosuje się do kobiet i można nie stosować do absolwentów szkół wyższych).

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata obejmuje:

1) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu ustalenie przydatności do służby,

2) badania psychologiczne mające na celu określenie predyspozycji intelektualnych i osobowościowych,

3) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym,

4) przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania i pracy oraz uzyskanie opinii polecających,

5) uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej ABW,

6) postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w ABW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

Kierownik komórki kadrowej może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo postępowanie takie przerwać w każdym czasie bez podania przyczyn.

Przy ostatecznej ocenie predyspozycji kandydata do służby w ABW bierze się pod uwagę również:

1) wiek kandydata,

2) poziom lub kierunek jego wykształcenia,

3) znajomość języków obcych,

4) umiejętność obsługi programów komputerowych.

UWAGA: Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy otrzymali zawiadomienie o przyjęciu podania.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego i warunków jakie musi spełnić kandydat do służby w ABW można znaleźć w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. nr 74 poz. 676 z 2002 r.) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. nr 207 poz. 1756 z 2002 r.)

Podanie o przyjęcie do służby wraz z listem motywacyjnym i CV można składać w jednostkach organizacyjnych ABW właściwych dla miejsca zamieszkania kandydata, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres [email protected].

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.

Jak widać powyżej nie ma tutaj żadnych egzaminów tylko rozmowa kwalifikacyjna.

Jest natomiast egzamin sprawnościowy dla funkcjonariuszy ABW chcących wstąpić w szeregi V Wydziału Departamentu Przeciwdziałania Terroryzmowi.

Wskazówki metodyczne przeprowadzenia egzaminu sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Grupie Antyterrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy pełniących w niej służbę


Zasady ogólne

1. Egzamin sprawności fizycznej odbywa się w jednym dniu, po przedłożeniu przez kandydata lub funkcjonariusza, zwanego dalej "egzaminowanym", aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na wykonywanie forsownych ćwiczeń fizycznych.

2. Podczas egzaminu sprawności fizycznej zespół może zezwolić egzaminowanemu na powtórzenie poszczególnych ćwiczeń lub testów w tym samym dniu. Egzamin poprawkowy, w razie nie zdania egzaminu sprawności fizycznej, wyznacza się w terminie 30 dni od daty poprzedniego egzaminu.

3. Funkcjonariusz pełniący służbę w grupie antyterrorystycznej ABW podlega okresowemu egzaminowi sprawności fizycznej raz w roku, w wyznaczonym terminie.

II. Opis ćwiczeń i testów sprawnościowych oraz normy wydolności

1. Test Coopera - ocena wydolności i wytrzymałości egzaminowanego (bieg 12 min).

Przebieg:

Test powinien odbywać się na bieżni okrężnej (400-500 m). Egzaminowany staje na linii startu i na komendę "start" rozpoczyna bieg. W ciągu 12 minut stara się pokonać jak najdłuższy dystans. Po upływie 12 minut na komendę "stop" egzaminowany zatrzymuje się.

Normy:

3.200 m - ocena b. dobra (5 pkt.),

3.000 m - ocena dobra (4 pkt.),

2.800 m - ocena dostateczna (3 pkt.),

poniżej 2.800 m - ocena niedostateczna (0 pkt.).

2. Podciąganie się na drążku nachwytem - ćwiczenie ocenia siłę ramion i obręczy kończyn górnych.

Przebieg:

Na komendę "gotów" egzaminowany wyskakuje do zwisu nachwytem o ramionach wyprostowanych i pozostaje w bezruchu. Na komendę "ćwicz" podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka, wraca do pozycji wyjściowej i ponawia ćwiczenie. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia. Oceniający głośno wymienia kolejne liczby zaliczonych podciągnięć. Jeżeli egzaminowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych, oceniający powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.

Normy:

20 podciągnięć - ocena b. dobra (5 pkt.),

15 podciągnięć - ocena dobra (4 pkt.),

10 podciągnięć - ocena dostateczna (3 pkt.),

poniżej 10 podciągnięć - ocena niedostateczna (0 pkt.).

3. Bieg wahadłowy na dystansie 10 x 10 m - test oceniający szybkość i zwrotność egzaminowanego.

Przebieg:

Przeprowadzenie próby wymaga następującego ustawienia sprzętu: na linii startu, będącej jednocześnie linią mety, ustawia się jedną chorągiewkę, a następnie w odległości 10 metrów od niej - drugą.

Egzaminowany staje przed linią startu (stopa nie może dotykać linii) i na sygnał biegnie do drugiej chorągiewki, okrąża ją i wraca do pierwszej.

Opisana czynność powtarzana jest pięciokrotnie. Czas zatrzymywany jest w momencie przebiegnięcia linii mety po raz piąty.

Normy:

27 sek - ocena b. dobra (5 pkt.),

29 sek. - ocena dobra (4 pkt.),

31 sek. - ocena dostateczna (3 pkt.),

powyżej 31 sek. - ocena niedostateczna (0 pkt.).

4. Tor sprawnościowy - próba oceniająca sprawność, wytrzymałość, siłę, zwinność oraz cechy wolicjonalne egzaminowanego, tj. odwagę, upór, zaciętość.

Przebieg:

Egzaminowany staje na linii startu znajdującej się przed pierwszą przeszkodą. Na komendę "start" rozpoczyna pokonywanie toru. Wszystkie przeszkody wchodzące w skład toru pokonuje samodzielnie.

W przypadku nieudanej próby pokonania jednej z przeszkód wraca i po raz kolejny ją pokonuje (aż do skutku). Niepokonanie którejkolwiek z przeszkód dyskwalifikuje egzaminowanego.

Czas zatrzymywany jest po pokonaniu ostatniej przeszkody.

Opis toru sprawności fizycznej i sposobu pokonywania przeszkód:

Tor sprawności fizycznej liczy ok. 350 m długości i składa się z 18 przeszkód:

1. Wieża wysokościowa - wejście po szczeblach drabinki bocznej na drugi poziom, zejście po linii poziomej dowolnym sposobem do poziomu ziemi i przejście na drugą stronę ściany przez najniżej położone okno.

2. Mur z cegieł - wejście na murek w wyznaczonym miejscu, pokonanie go górą, zejście - zeskok na ziemię w oznaczonym miejscu.

3. Fala (przeszkoda zbudowana z pięciu poziomych belek) - przeszkodę można pokonać dowolnym sposobem. Pierwszą, trzecią oraz piątą belkę należy pokonać górą, drugą i czwartą dołem.

4. Ściana z opon (wysokość ok. 6 m) przeszkodę tę należy pokonać górą, dowolnym sposobem.

5. Linowy most wiszący - wejście po otworach w ścianie, przejście po linie, zejście za ścianę dowolnym sposobem.

6. Wisząca drabinka pozioma - z rozbiegu wyskok, przejście w zwisie przez szczeble drabiny. Obowiązkowe dotknięcie pierwszego i ostatniego szczebla.

7. Zasieki z drutu kolczastego - czołganie dowolnym sposobem pod drutem kolczastym.

8. Drążek - pokonanie przeszkody dowolnym sposobem górą bez dotykania pionowych słupków.

9. Lina pozioma ok. 25 m - wejście po kładce pochyłej, pokonanie przeszkody dowolnym sposobem. Zejście po pokonaniu przeszkody po kładce pochyłej lub zeskok.

10. Ściana strażacka z lin - wejście dowolnym sposobem za pomocą liny na podest, pokonanie go, zeskok na betonową kolumnę, następnie zeskok na ziemię.

11. Ściana wielofunkcyjna - wbiegnięcie po pochyłym trapie na skraj ściany, uchwycenie liny, zjazd za jej pomocą bez dotykania nogami ziemi na ruchomą kładkę, pokonanie jej i zeskok na ziemię.

12. Murowana ściana wysokości ok. 2 m - pokonanie ściany z rozbiegu dowolnym sposobem.

13. Przeszkoda z 14 poziomych belek wysokości 40 cm - pokonanie górą, dowolnym sposobem każdej z 14 belek.

14. Metalowy płot wysokości 2 m - pokonanie przeszkody górą dowolnym sposobem.

15. Ruchoma równoważna kładka - przebiegnięcie po niej i zeskok na ziemię.

16. Piaszczysty rów głębokości 1 m i długości 10 m - wskoczenie do rowu i sforsowanie go.

17. Poręcze gimnastyczne - przejście wzdłuż poręczy w podporze na ramionach.

18. "Studnia" - stanowisko końcowe - wskoczenie do dołu w ziemi głębokości ok. 1,5 m i skrycie się.

Normy:

5:00 min - ocena b. dobra (7 pkt.),

6:30 min - ocena dobra (5 pkt.),

8:00 min - ocena dostateczna (3 pkt.),

powyżej 8:00 min - ocena niedostateczna (0 pkt.).

5. Pływanie na dystansie 50 m - próba oceniająca umiejętności pływackie egzaminowanego.

Przebieg:

Egzamin odbywa się na basenie 25 m. Na komendę "gotów" egzaminowany staje na słupku startowym w jego przedniej części. Po komendzie "start" skacze dowolnym sposobem do wody i pokonuje wybranym stylem (mogą być dwa lub więcej) dystans 50 m. Czas zatrzymywany jest w momencie dotknięcia którąkolwiek ręką ściany basenu, po pokonaniu dystansu 50 m.

Normy:

36 sek. - ocena b. dobra (5 pkt.),

45 sek. - ocena dobra (4 pkt.),

54 sek. - ocena dostateczna (3 pkt.),

powyżej 54 sek. - ocena niedostateczna (0 pkt.).

6. Pływanie pod wodą - próba oceniająca zachowanie egzaminowanego pod wodą.

Przebieg:

Na komendę "gotów" egzaminowany staje przy jednej ze ścian basenu. Na komendę "ćwicz", po odbiciu nogami od ściany basenu, pokonuje jak najdłuższą odległość pod wodą, dowolnym sposobem, pod warunkiem, że całe ciało jest zakryte. Długość przepłynięta liczona jest od ściany basenu do miejsca wynurzenia z wody.

Norma:

Przepłynięcie pod wodą 15 m.

III. Zasady oceniania sprawności fizycznej egzaminowanego

1. Otrzymanie oceny niedostatecznej z jednego ćwiczenia lub testu skutkuje nie zaliczeniem przez egzaminowanego egzaminu sprawności fizycznej.

2. Warunkiem zaliczenia testu pływackiego jest pokonanie w wymaganym czasie dystansu 50 metrów i przepłynięcie 15 metrów pod wodą. Niewykonanie jednej z tych norm powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.

3. Egzaminowani posiadający, zaakceptowane przez zespół, udokumentowane umiejętności i uprawnienia z zakresu: sportów walki, strzelectwa, płetwonurkowania i wspinaczki wysokogórskiej mogą otrzymać dodatkowe punkty od, 1 do 3, które są doliczane do łącznej sumy punktów uzyskanych z egzaminu i wchodzą w skład oceny końcowej.

4. Ocenę końcową stanowi średnia z sumy punktów uzyskanych we wszystkich testach i ćwiczeniach wraz z ewentualnymi punktami dodatkowymi.

5. Do służby w grupie antyterrorystycznej ABW może zostać zakwalifikowany egzaminowany, który w testach sprawności fizycznej uzyskał, co najmniej 20 punktów i średnią ocenę 4.Zmieniony przez - Skarbowy w dniu 2006-08-16 20:16:53

Zmieniony przez - Skarbowy w dniu 2006-08-16 20:17:55
_______________________________
 
Ciężko być zaje*istym, ale staram się to znosić z podniesionym czołem.

Specjalista -
 
Protec
 Wysłana - 18 sierpień 2006 07:32      [zgłoszenie naruszenia]

Ehhh wejdz sobie na:

[www.forum.sztab.org]
_______________________________
 
De Oppresso Liber

 
actiVe
 Wysłana - 19 sierpień 2006 00:35      [zgłoszenie naruszenia]

wlasnie sie zastanwiam czy wstapic do SG czy ubiegac sie o praec w abw

Niedlugo skoncze studia administracja zawodowe i zaocznie mgr bede chcial zrobic wiem ze w abw patrza na wyksztalcenie..

jesli chodzi o straz graniczna na stronie jest napisane ze osoby z wyzszym wyksztalceniem maja troszke inna droge awansu ale nie napisali czy wystarczy wyhzsze zawodowe czy tytularne moze ktos z was wie?

i ostatnia sprawa jak maja sie zarobki w stosunku do pracy w policji w kolejnosci SG i ABW?
_______________________________
 
SFD Team

 
Skarbowy
 Wysłana - 19 sierpień 2006 09:21      [zgłoszenie naruszenia]

patrzysz na kasę to od razu ABW, pożniej sg bo unia sponsor i na końcu policja
_______________________________
 
Ciężko być zaje*istym, ale staram się to znosić z podniesionym czołem.

Specjalista -
 
KochamSeks
 Wysłana - 22 sierpień 2006 00:35      [zgłoszenie naruszenia]

skarbowy a konkretnie masz info ile? w policji wim ze maja po szkole ok 1050 zl;/
_______________________________
 
seks to rzecz cudowna.....

 
ululany
 Wysłana - 22 sierpień 2006 11:40      [zgłoszenie naruszenia]

18. "Studnia" - stanowisko końcowe - wskoczenie do dołu w ziemi głębokości ok. 1,5 m i skrycie się.

czyzby cus sugerowali??
_______________________________
 
forever young///////

 
korian
 Wysłana - 22 sierpień 2006 12:05      [zgłoszenie naruszenia]

Hrhrhr Czytał ktoś Akwarium Suworowa? Bo mi się przypomniało

Specjalista -
 
actiVe
 Wysłana - 23 sierpień 2006 14:37      [zgłoszenie naruszenia]

skarbowy w tej strazy granicznej nie maja wsumie zle rozmawialemz kolezanka jest w odzaiel morskim w gdansku ma wyzsze wyksztalcenie.. i osoby z wyzszym wystarczy licencjat maja inna droge awansu po skzoleniu podstawowym ida na skzolenie 3.5 miesieczne chorazych CI ze srednim na 3 miesieczne podoficerskie

czyli wychodzac po 8.5 miesiaca szkolenia roznica w zarobkach to 300 zl!
kwota bazowa to 1445 zl czyli wychodzac po szkole masz okolo 1800 na reke z wyzszym to chyba nie tak zle jak na star w policji masz 1050 zl;/ nie zaleznie czy jestes po wyzszym czy nie
do tego dochodza mundorowki i tzw 13 wie ktos moze o co chodzi w tej "13"?

wystarczy ze po roku wskoczysz w wyzsza grupe zaszeregownia masz ok 2 tys zl na reke

acha i na szkoleniu w sg placa 1200 a w policji 1000

orientuje sie moze ktos ile jest grup zaszeregowania w strazy granicznej? bo w policji jest chyba 18 grup

Zmieniony przez - actiVe w dniu 2006-08-23 14:38:45

Zmieniony przez - actiVe w dniu 2006-08-23 14:39:59

Zmieniony przez - actiVe w dniu 2006-08-23 14:41:10
_______________________________
 
SFD Team

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 28 stron.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Procedura rekrutacyjna do ABW

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28