FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemylenia seks

∑ temat zosta odczytany 14561 razy ¬
 
ROZRYWKA | Praca
Rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej - dokumenty, + spka 
[powiadom znajomego]    
Autor "Rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej - dokumenty, + spka"   
 
bartus_
 Wysana - 19 marzec 2008 13:42        | zgo naruszenie regulaminu

Sprawd swoje BMI

S gdzie do pobrania wzory dokumentw jakie naley wypeni i zoy w poszczeglnych urzdach podczas otwierania dziaalnoci gospodarczej?
Tak eby sobie spokojnie wypeni i tylko pj odda?
google wypluwa waciwie tylko co naley zrobi (pseudo-instrukta) w kilku krokach.
______________________________
 
...::: BMW - Freude am Fahren :::...

 
ggggtt
 Wysana - 19 marzec 2008 14:33      [zgoszenie naruszenia]

Jesli nie ma na stronie urzedu skarbowego to musisz pojechac do us i wziac papierkowe wersje...
_______________________________
 
Doradca i Specjalista w dziale Motoryzacja...
[http://www.insomnia.pl/Honda_Civic_Coupe_6gen%2E-t579646.html]
[http://www.insomnia.pl/temat156226/]

 
damian27m
 Wysana - 20 marzec 2008 18:14      [zgoszenie naruszenia]

Urzd Miasta

Od dnia z dnia 2 lipca 2004 r weszy nowe przepisy regulujce prowadzenie dziaalnoci gospodarczej i zasad jej ewidencjonowania. Zgodnie z powyszymi przepisami osoba fizyczna rozpoczynajca dziaalno gospodarcz moe skada wniosek o wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, .
Tak, wic osoba fizyczna, ktra chce rozpocz dziaalno gospodarcz moe zoy podanie o wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej w Urzdzie Miasta i Gminy. W formularzu wpisujemy:
· nazw firmy - najlepiej jest poda nazw normaln z
wersj skrcon, np. "Ex-Im"
Przedsibiorstwo Eksportowo-Importowe;
· imi i nazwisko waciciela oraz adres zamieszkania (zameldowania);
· imi i nazwisko penomocnika (opcjonalnie);
· rodzaj dziaalnoci - najlepiej jest wpisa wszystkie moliwe rodzaje dziaalnoci, poniewa jeli bdziemy chcieli poszerzy dotychczasow, bdzie trzeba za kady dodatkowy wpis zapaci. Przykadowe rodzaje dziaalnoci to: usugi biurowe, tumaczenia, marketing, reklama, porednictwo, usugi informatyczne, doradztwo handlowe, import, eksport itp.;
· miejsce wykonywania dziaalnoci - z reguy chodzi tu o siedzib firmy, ktr bdzie trzeba odpowiednio oznakowa na zewntrz (szyld z nazw i adresem firmy). Jednak gdy prace bd wykonywane u klienta, naley zaznaczy to obok siedziby firmy;
· dat rozpoczcia dziaalnoci - naley wpisa faktyczny moment rozpoczcia. Naley wzi pod uwag czas oczekiwania na wpis do ewidencji. rednio wynosi on w duych miastach 2-3 tygodnie + jeszcze ze 3-4 tygodnie na zaatwienie formalnoci w pozostaych urzdach. W mniejszych miastach jest on czasami krtszy;
· numer zezwolenia, jeli nasza dziaalno wymaga wydania zezwolenia.

Dokument skadamy na miejscu, uiszczajc opat w wysokoci 100 z za znaczki skarbowe. Po ok. 2-3 tygodniach naley zgosi si po dokument wpisu naszej firmy do ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Dokument ten oprcz nas otrzymuj take Urzd Skarbowy, ZUS i Urzd Statystyczny.
Uwaga: Wszystkie zmiany dotyczce zmiany stanu faktycznego i prawnego (wszystkie dane, ktre zostay podane przy wpisie) naley zgosi w Urzdzie Miasta lub Gminy w cigu 14 dni od ich zaistnienia.
Potrzebny dokument: dowd osobisty.

Koncesja czy nie?

Obowizek uzyskania koncesji wynika z ustawy Prawo dziaalnoci gospodarczej lub innych ustaw regulujcych szczegowo dany rodzaj dziaalnoci.

Koncesji wymaga dziaalno gospodarcza w zakresie:
· poszukiwania lub rozpoznawania z kopalin, wydobywania kopalin ze z, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz skadowania odpadw w grotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach grniczych,
· wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni i amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
· wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyania,
dystrybucji i obrotu paliwami i energi,
· ochrony osb i mienia,
· transportu lotniczego oraz wykonywania innych usug
lotniczych,
· budowy i eksploatacji autostrad patnych,
· zarzdzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozw
kolejowych,
· rozpowszechniania programw radiowych i telewizyjnych.
· Pozostaa dziaalno podlegajca do tej pory koncesjonowaniu bdzie objta wymogiem uzyskania zezwolenia na podstawie m.in.:
· ustawy o cznoci,
· ustawy o rodkach farmaceutycznych, materiaach
medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji
Farmaceutycznej,
· ustawy o ochronie rolin uprawnych,
· Prawa owieckiego,
· Kodeksu Celnego,
· ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobw winiarskich oraz
obrocie tymi wyrobami,
· ustawy o administrowaniu obrotem z zagranic towarami i usugami oraz o obrocie specjalnym.
Koncesje s udzielane na czas oznaczony, nie krtszy ni 2 lata i nie duszy ni 50 lat. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawiera:
· oznaczenie przedsibiorcy, jego siedziby i adres,
· numer w rejestrze przedsibiorcw,
· okrelenie rodzaju i zakresu wykonywania dziaalnoci
gospodarczej, na ktr ma by· udzielona koncesja,
· informacje okrelone w przepisach ustaw regulujcych w
sposb szczegowy dany rodzaj dziaalnoci.

Organy waciwe do wydania decyzji w sprawie udzielenia koncesji okrelaj przepisy nakadajce obowizek uzyskania koncesji na dany rodzaj dziaalnoci. Zazwyczaj jest to minister waciwy dla danego rodzaju dziaalnoci.

Gwny Urzd Statystyczny

W cigu 14 dni od dnia wpisu firmy do ewidencji naley uda si do oddziau Wojewdzkiego Urzdu Statystycznego w Kielcach, Na miejscu naley wypeni wniosek RG-1 (wzr w zaczniku)o wydanie numeru REGON, w ktrym naley wpisa :
· nazw firmy,
· dane teleadresowe (adres, telefon),
· form prawno-organizacyjn (np.: osoba fizyczna, sp.
sc., sp. jawna, sp. komandytowa, sp. z o.o., SA),
· stan aktywnoci prawnej i ekonomicznej,
· rodzaj przewaajcej dziaalnoci wg PKD (Polska Klasyfikacja Dziaalnoci) - naley poda rodzaj dziaalnoci, a urzdnik wpisze odpowiedni kod.
Wraz z wnioskiem RG naley zoy kopi wpisu do rejestru, zawiadczenie o zaistniaej zmianie lub likwidacji dziaalnoci.
Uwaga: Naley do Urzdu Statystycznego zgasza kad zmian.
W wyniku wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zawiadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON (wzr w zaczniku) i ma obowizek posugiwania si tym zawiadczeniem. Ponadto podmioty zobowizane s do podawania numeru identyfikacyjnego REGON w pieczciach firmowych i drukach urzdowych.
Okres oczekiwania od zoenia wniosku wynosi 2 tygodnie. Operacja ta jest bezpatna.
Potrzebne dokumenty:
· dowd osobisty,
· ksero Wpisu do Ewidencji i orygina do wgldu.


Piecztka

Kolejnym krokiem jest zaoenie konta w banku, ale bez piecztki w wikszoci bankw ani rusz. Dlatego naley wyrobi sobie piecztk, na ktrej musi znale si przynajmniej:

· pena nazwa firmy,
· siedziba firmy,
· numer REGON,

Z powyszego wynika, e dopki nie dostaniemy numeru REGON z Urzdu Statystycznego, jestemy uziemieni.
Koszt jednej piecztki ksztatuje si w granicach 25 z+VAT, a czeka na ni mona od dwch godzin do 2-3 dni. Z reguy jest to jednak 1 dzie. .
Potrzebne dokumenty:
· z reguy adne dokumenty nie s potrzebne, ale na wszelki wypadek mona wzi orygina Wpisu do Ewidencji i dowd osobisty.

Konto w banku

Ustawa Prawo dziaalnoci gospodarczej z dn. z dnia 2 lipca 2004 (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) nakada na przedsibiorcw obowizek posiadania rachunku bankowego. O zaoeniu konta naley poinformowa Urzd Skarbowy.
Na miejscu w banku s wypeniane pewne formularze: wniosek o zaoenie konta, karty ze wzorem podpisu, wniosek o wyrobienie karty lub/i czekw. Z reguy zaoenie konta nie trwa duej ni kilka dni.
Potrzebne dokumenty:
· dowd osobisty,
· ksero Wpisu do Ewidencji i orygina do wgldu,
· ksero dokumentu nadania numeru REGON i orygina do
wgldu,
· piecztka.

Urzd Skarbowy


W tym celu osoby fizyczne musz zoy we waciwym dla siedziby firmy urzdzie wypeniony formularz NIP-1 (wzr w zaczniku) w sekretariacie lub informacji.
Reszta dokumentw sama dotrze do tego urzdu, tj.:
· zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci
gospodarczej wysane przez Urzd Gminy,
· numer REGON wysany przez Urzd Statystyczny.

Uwaga: Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje si w momencie prowadzenia dziaalnoci numerem NIP firmy. Jeeli do tej pory nie mielimy nadanego przez urzd skarbowy Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), do skadanej dokumentacji powinnimy doczy wypeniony druk
NIP-4.
Czasami urzdy skarbowe daj umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Jej zawarcie moe nie by jednak moliwe, poniewa jeszcze czciej bank wymaga do zawarcia umowy numeru NIP. Stawia to przedsibiorc w sytuacji bez wyjcia. Jednak dopki przedsibiorca nie prowadzi dziaalnoci, jego obrt (sprzeda, zakupy) wynosi 0,00 zotych, a zatem nie ma on obowizku posiadania rachunku bankowego i urzd skarbowy nie moe nakada na niego obowizku dostarczenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego.
Wczeniej musimy zdecydowa, w jakiej formie chcemy paci podatek dochodowy:
· w formie karty podatkowej,
· ryczatu ewidencjonowanego,
· na zasadach oglnych, wypeniajc ksig przychodw i
rozchodw.

Podatek na zasadach oglnych ma prawo paci kady, w formie karty podatkowej i ryczatu - osoby prowadzce dziaalno gospodarcz w okrelonych branach i rodzajach (np. handel obnony, wynajem pokoi, usugi krawieckie). W urzdzie skarbowym musimy take zadeklarowa, czy bdziemy vatowcami (patnikami podatku VAT), czy te nie.

Rwnie przed wizyt w urzdzie skarbowym musimy podj decyzj, czy prowadzimy sami ksigowo, czy zlecimy to jakiej firmie. Prowadzenie ksigowoci samemu nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat. Nieznajomo przepisw nie zwalnia nas od odpowiedzialnoci, nawet, jeeli zawini biuro rachunkowe, poniewa dokumenty zatwierdzamy wasnym podpisem.

ZUS

Aby zgosi firm, musimy wypeni formularz ZFA (wzr w zaczniku) (zgoszenie patnika skadek - osoby fizycznej). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracownikw, wwczas dla kadego z osobna wypeniamy formularz ZUA (wzr w zaczniku) (zgoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Jeli my albo pracownicy mamy penoetatow prac patn powyej minimalnej pensji krajowej, wwczas te osoby naley zgosi tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA.
W przypadku ZUS-u musimy, co miesic opaca skadki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe oraz zdrowotne.

Potrzebne dokumenty: s to przede wszystkim numery i pene dane firmy, waciciela, osb wsppracujcych, pracownikw:
· REGON firmy,
· numer wpisu do ewidencji i nazw organu prowadzcego
rejestr,
· numer rachunku bankowego firmy,
· dane personalne,
· numery NIP (wszystkich osb),
· rodzaj dokumentw tosamoci z numerem i seri.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku O Swobodzie Dziaalnoci Gospodarczej (Dz.U.04.173.1807)
Po tych czynnociach moemy rozpoczyna nasz dziaalno gospodarcz.


wzory wszystkich dokumentw do zaoenia firmy: [http://www.wsmiz.edu.pl/lbkbiznes.pl/przepisy3.html]
_______________________________
 
Czasami lepiej jest spa... w snach budowa lepszy wiat ...

 
bartus_
 Wysana - 22 maj 2008 17:12      [zgoszenie naruszenia]

czym sie kierowa przy wyborze rodzaju spki?
jakie to ma znaczenie dla pniejszej dziaalnoci?
pomijam rnice odpowiedzialnoci caym majtkiem/kapitaem za zobowizania. jakie s inne istotne czynniki ktre naley wzi pod uwag przy wyborze?
np brana? przewidywanymi obrotami/zyskami?
ma to jakie znaczenie?
niby sie o tym uczyem, ale pewnie s jakie niuanse, o ktrych nie mam pojcia lub nie pamitam.


_______________________________
 
...::: BMW - Freude am Fahren :::...

 
Baybus
 Wysana - 23 maj 2008 21:10      [zgoszenie naruszenia]

Ja jak otwieralem dzialanosc, to wszystkie wzory pism mialem z neta

 
TankAbbot
 Wysana - 23 maj 2008 21:33      [zgoszenie naruszenia]

Baybus jaka dziaalno? Brana?

Zmieniony przez - TankAbbot w dniu 2008-05-23 21:34:14

 
bartus_
 Wysana - 23 maj 2008 21:37       [zgoszenie naruszenia]

handel mat. bud.

laickie pytanie: mona otworzy jedn dziaalno w dwie osoby czy tylko spka wchodzi w gr?
_______________________________
 
...::: BMW - Freude am Fahren :::...

[Powiadom mnie, jeli kto odpowie na ten artyku.] 
Przegld tygodnia

Rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej - dokumenty, + spka