FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 87864 razy ¬
 
ROZRYWKA | Prawo i Ekonomia
Sentencje, tłumaczenia łacińskie 
[powiadom znajomego]    
Autor "Sentencje, tłumaczenia łacińskie"   
 
jakryc
ZASŁUŻONY
 Wysłana - 15 listopad 2003 22:53        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

Znalazłem kiedyś gdzieś w sieci, poźniej to zgubiłem (na jakiejś płytce), a teraz na nowo odnalazłem.
Moze się komus przyda.


A

A casu ad casum - od przypadku do przypadku,
A contrario - z przeciwieństwa,
A posteriori - z następstwa,
Ab absurdo - do (od) absurdu,
Ab extra - od zewnątrz,
Ab initio - od początku,
Ab intra - od wewnątrz,
Ab ovo - od samego początku,
Aberratio ictus - zboczenie działania,
Abortio - poronienie płodu,
Abortus criminalis - kryminalnie bezprawne przerwanie ciąży,
Accusatio - oskarżenie,
Actio - czynność,
Actio libera in causa - działanie wolne w przyczynie (nie w następstwie, skutkach),
Ad casum - stosownie do danego przypadku,
Ad eventum - forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych,
Ad exemplum - na przykład,
Ad extremum - do ostateczności,
Ad feliciora tempora - do lepszych czasów,
Ad finem - do końca,
Ad hoc - doraźnie,
Ad infinitum - do nieskończoności,
Ad probationem - forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów dowodowych,
Ad solemnitatem - forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności,
Argumenta iuris puniendi - racja bytu prawa karnego (racjonalizacja kary),
Argumento ex ... - argument z ...,
Argumentum a contrario - wnioskowanie z przeciwieństwa,
Argumentum a fortiori - wnioskowanie z silniejszego na słabsze (i odwrotnie),
Argumentum a maiori ad minus - a. z większego na mniejsze,
Argumentum a minori ad maius - a. z mniejszego na większe,
Argumentum a rubrica - wnioskowanie z systematyki ustawy,
Argumentum a simili - wnioskowanie z podobieństwa (z analogii),
Argumentum ab auctoritate - a. odwołujący się do autorytetu,
Argumentum ad absurdum - a. z doprowadzenia do absurdu,
Argumentum ad auditorem - argument odwołujący się do słuchaczy,
Argumentum ad baculum - argument kija,
Argumentum ad crumenam - argument odwołujący się do kieszeni (łapówka),
Argumentum ad hominem (ex concesso) - argument odwołujący się do człowieka,
Argumentum ad ignorantiam - argument odwołujący się do niewiedzy,
Argumentum ad iudicium - argument odwołujący się do zdrowego rozsądku,
Argumentum ad misericordiam - argument odwołujący się do litości,
Argumentum ad personam - argument odnoszący się do osoby,
Argumentum ad populum - argument demagogiczny,
Argumentum ad rem - argument odnoszący się do meritum sprawy,
Argumentum ad vanitatem - argument odwołujący się do próżności słuchaczy (pochlebstwo),
Argumentum ad verecundiam - argument odwołujący się do nieśmiałości (do autorytetu),
Argumentum certum - argument nie do zbicia,
Argumentum e consensu gentium - wnioskowanie ze zgody powszechnej,
Argumentum e silentio - wnioskowanie z milczenia,
Argumentum per eloquentiam - argument z uroku słów,
Argumentum probabile - argument o pozorach prawdopodobieństwa,

B

Bannitio - wygnanie,
Beneficium iuris - dobrodziejstwo prawa,
Beneficium legis non debet esse captiosum - dobrodziejstwo prawa nie powinno szkodzić,
Benigna interpretatio - życzliwa interpretacja,
Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur - ustawy winny być interpretowane dla zachowania ich ducha,
Benignus - ludzki, przyjazny, łaskawy,
Bona fides - dobra wiara,
Boni mores - dobre obyczaje,

C

Calumnia - oszczerstwo,
Cardinalis - zasadniczy,
Casus - kazus prawny (wzięty z praktyki przypadek),
Casus a nullo praestatur - za przypadek nie ponosi się odpowiedzialności,
Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non potest - siła wyższa to zdarzenie, któremu słabość ludzka nie może się oprzeć,
Casus maior - siła wyższa,
Causa - przyczyna, powód,
Causa causae est etiam causa causati - przyczyna przyczyny jest również przyczyną skutku,
Causa causarum - przyczyna przyczyn,
Causa criminalis - sprawa karna,
Causa efficiens - przyczyna sprawcza,
Causa proxima - przyczyna najbliższa,
Causa ramota - przyczyna dalsza,
Causa sine qua non - przyczyna niezbędna,
Causalis - kauzalny,
Cito - szybko, bez zwłoki,
Clara non sunt interpretanda - jasne teksty nie podlegają (nie wymagają) wykładni,
Coactio non est imputabilis - przymusu nie zalicza się do zwinienia,
Coactus tamen voluit - zmuszony mimo to chciał,
Coauctor delicti - współsprawca przestępstwa,
Codex - zbiór praw,
Cogitationis poenam nemo patitur - myśli nie podlegają osądowi (nikt nie może być karany za swoje myśli), sam zamiar nie podlega karze,
Communis opinio - opinia powszechna,
Conatus delicti (deliquendi) - usiłowanie przestępstwa,
Conditio sine qua non - warunek konieczny,
Confinatio - internowanie,
Consummatio delicti - dokonanie przestępstwa,
Contra facta non valent argumenta - wobec faktów argumenty muszą ustąpić,
Contra ius commune - wbrew prawu powszechnemu,
Contra legem - wbrew ustawie,
Contra legem facere - działać niezgodnie z prawem,
Contra naturam - wbrew naturze,
Contra praescriptum - wbrew przepisowi,
Contra vim non valet ius - prawo ustępuje przed przemocą,
Contradictio - sprzeciw, sprzeczność,
Contradictio explicita - wyraźna sprzeczność,
Contradictio implicita - ukryta sprzeczność,
Contradictio in adiecto - sprzeczność w przydawce (przymiotniku),
Contradictio in se - sprzeczność sama w sobie,
Contradictio in subiecto - sprzeczność w samym przedmiocie,
Contradictio in terminis - sprzeczność w terminach (określeniach),
Crimen - przestępstwo, zbrodnia,
Crimen continuatum - przestępstwo ciągłe,
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare - Każdy może zbłądzić, trwać w błędzie tylko głupi,
Culpa - wina,
Culpa dolo exorta - wina kombinowana (mieszana),
Culpa lata - wina ciężka,
Culpabilis - karygodny,
Cum animo corrigendi - w zamiarze (celu) wychowawczym,
Cunabula iuris - podstawy prawa (kolebka wiedzy prawniczej),

D

De facto - w rzeczywistości,
De lege ferenda - o ustawie, która ma być uchwalona,
De lege lata - o ustawie obowiązującej,
Definiendum - to co ma być zdefiniowane,
Definiens - to co definiuje,
Definitio - definicja,
Definitus - ustalony, stały,
Delicta communia - przestępstwa powszechne,
Delicta omissionis - przestępstwa formalne z zaniechania,
Delicta per omissionem commissa - przestępstwa materialne z zaniechania,
Delicta propria - przestępstwa indywidualne,
Delictum - występek, przestępstwo,
Delictum commissivum - przestępstwo z działania,
Delictum commune - przestępstwo powszechne,
Delictum consumatum - przestępstwo dokonane,
Delictum continuatum - przestępstwo ciągłe,
Delictum iuris gentium - przestępstwo prawa międzynarodowego,
Delictum omissivum - przestępstwo z zaniechania,
Delictum permanens - przestępstwo trwałe,
Delictum proprium - przestępstwo indywidualne,
Delictum putativum - przestępstwo urojone,
Delictum sui generis - przestępstwo odrębnego (samodzielnego) typu,
Delictum tentatum - usiłowane przestępstwo,
Deportatio - zesłanie,
Dolus alternativus - zamiar przemienny,
Dolus antecedens - zamiar powstały przed popełnieniem czynu zabronionego,
Dolus coloratus - zamiar zabarwiony,
Dolus cumulativus - zamiar kumulatywny,
Dolus deliberatus - zamiar przemyślany,
Dolus directus - zamiar bezpośredni,
Dolus eventualis - zamiar ewentualny,
Dolus eventualis cumulativus - zamiar ewentualny kumulatywny,
Dolus generalis - zamiar ogólny,
Dolus indirectus - zamiar pośredni,
Dolus praemiditatus - zamiar rozmyślny (przemyślany),
Dolus quasi eventualis - zamiar niby ewentualny,
Dolus repentinus - zamiar nagły,
Dolus superveniens - zamiar powstały po popełnieniu czynu zabronionego,
Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo,

E

Errantis nulla voluntas est - działanie pod wpływem błędu nie wyraża woli,
Error - błąd,
Error (ignorantia) iuris nocet - błąd co do (nieznajomość) prawa szkodzi,
Error facti - błąd co do faktu,
Error iuris - błąd co do prawa,
Ex contractu - z kontraktu, z umowy,
Ex lege - według prawa, z mocy ustawy,
Explicite - jasno, wyraźnie, bezpośrednio,
Expressis verbis - dobitnymi słowami, wyraźnie, dokładnie,
Extraneus - wyzuty z czegoś, nie należący do rodziny, nie mający jakiejś cechy,

F

Facta probantur, iura novit curia - okoliczności faktyczne wymagają udowodnienia, a przepisy prawa są sądowi znane,
Feidum - okup wypłacany pokrzywdzonemu,
Fines poenarum - istota, cel prawa karnego,
Fredum - grzywna,

G

Generalia - zagadnienia ogólne,
Generalis - ogólny, powszechny,
Generi per speciem derogatur - prawo szczególne uchyla ogólne,
Genesis - los, przeznaczenie człowieka,
Genocidio (genocidium) - ludobójstwo,
Genus - ród, rodzaj, klasa rzeczy, grupa,
Genus perire non censetur - gatunek nie ginie,
Gloria - chwała, cześć,
Glossa - komentarz (objaśnienie) do orzeczenia sądowego, wyjaśnianie niezrozumiałych treści, język, mowa, słowo, wyraz,
Glossa interlinearis - glosa między wierszami przepisów,
Glossa marginalis - glosa na marginesie tekstu przepisów,
Gradatio - stopniowanie,
Gradus adfinitati nulli sunt - w powinowactwie nie ma stopni,
Gratis - za darmo,
Gravamen - ciężar, zażalenie, część skargi,
Gremium - zespół, ogół,
Grosso modo - w dużym przybliżeniu,

H

Habeas corpus - abyś zachował nietykalność (angielska ustawa zasadnicza z 1679 r.),
Habeas corpus ad prosequendum - nakaz ścigania karnego,
Habilis - stosowny, zdolny (do czegoś), odpowiedni,
Habitus - stan,
Hoc anno - w tym roku,
Hoc loco - w tym miejscu,
Hoc tempore - w tym czasie,
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare - rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie,
Hominum causa omne ius constitutum est - wszelkie prawo ustanowione zostało dla ludzi,
Homo alieni iuris - osoba podlegająca obcemu prawu,
Homo creator - człowiek jest twórcą samego siebie,
Homo eruditus - człowiek wykształcony,
Homo est animal politicum et sociale - człowiek jest zwierzęciem politycznym i społecznym,
Homo est dominus membrorum suorum - człowiek jest panem (właścicielem) swoich członków,
Homo homini lupus est - człowiek człowiekowi wilkiem,
Homo novus - parweniusz,
Homo sum, nihil humani a me alienum esse puto - jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce,
Homosexualismus - homoseksualizm,
Honor habet onus - godność nakłada ciężary,
Honores mutant mores - godności zmieniają człowieka,
Humanus - ludzki, człowieczy,
Hypothesis - hipoteza, przypuszczenie,
Hypotheticus - hipotetyczny, przypuszczalny,

I

Ibidem - tamże, w tym samym miejscu (w tym samym dziele),
Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa (ustawy) szkodzi,
Implicite - ciemno, niewyraźnie, pośrednio,
In concreto - w określonej sytuacji, w określonym wypadku,
In dubio mitius - w razie wątpliwości łagodniej,
In dubio pro libertate - w razie wątpliwości na rzecz wolności,
In dubio pro reo - w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego,
In extenso - w całości,
In extreme - w ostateczności,
In fine - na końcu stronicy, rozdziału,
In genere - w ogóle,
In principio - w zasadzie,
In silvam ligna ne feras! - nie zanoś drewna do lasu,
In spe - w przyszłości,
In statu dormiendi - w stanie uśpienia,
In statu nascendi - w stanie rodzenia się, powstawania,
In statu praesenti - w stanie obecnym,
In vivo - na żywym ciele,
Inculpata tutela - obrona konieczna,
Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita - W interesie publicznym leży, by przestępstwa nie pozostały bezkarne,
Intraneus - osoba o szczególnych, wskazanych w ustawie właściwościach,
Ipso facto - na mocy samego faktu,
Ipso iure - z mocy samego prawa,
Iter delicti - formy stadialne czynu zabronionego,
Iudicatura - orzecznictwo,
Iura novit curia - sąd zna prawo,
Iurisprudentia - prawoznawstwo, nauka prawa,
Iurista - prawnik,
Ius - prawo,
Ius castigandi - prawo karcenia domowego,
Ius coercendi - prawo nakładania kar,
Ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne,
Ius ex non scripto (ius non scriptum) - prawo zwyczajowe,
Ius poenale - prawo karne,
Ius primae noctis - prawo pierwszej nocy,
Ius puniendi - prawo karania (prawo karne podmiotowe),
Iustitia - wymiar sprawiedliwości,

K

Kalendarium - kalendarz,
Kalendae - Kalendy (pierwszy dzień miesiąca),

L

Lapsus - omyłka,
Lege artis - zgodnie z zasadami sztuki,
Lege non distinguente nec nostrum distinguere - ustawa nie rozróżnia, a więc i my nie rozróżniajmy,
Lex - prawo, przepis prawny, ustawa,
Lex consumens derogat legi consumptae - przepis pochłaniający wyłącza przepis pochłonięty,
Lex mitior retro agit - ustawa względniejsza działa wstecz,
Lex poenalis retro agit cum exceptione legis severioris - Ustawa karna działa wstecz za wyjątkiem ustawy mniej względnej,
Lex posterior derogat priori - ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą,
Lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali - ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej,
Lex primaria derogat legi subsidiariae - ustawa zasadnicza uchyla posiłkową (przepis pierwotny wyłącza przepis posiłkowy),
Lex retro non agit - prawo (ustawa) nie działa wstecz,
Lex severior retro non agit - ustawa surowsza nie działa wstecz,
Lex specialis - ustawa (przepis) specjalny (szczególny),
Lex specialis derogat legi generali - ustawa szczególna uchyla ogólną,
Lex subsidiaria - ustawa (przepis) subsydiarny,
Lex superior derogat legi inferiori - ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższą,
Lex talionis - prawo talionu,
Luxuria - lekkomyślność,

M

Magister - nauczyciel, mistrz,
Magna culpa dolus est - grube niedbalstwo podobne jest zamiarowi (złemu),
Magnum ignotum - wielka niewiadoma,
Mala causa silenda est - w złej sprawie najlepiej milczeć,
Maleficium - przestępstwo, występek,
Malitia supplet aetatem - natężenie zła uzupełnia wiek (podstawa wcześniejszej odpowiedzialności karnej nieletnich),
Malum in se - czyn zły sam w sobie (nawet jeśli nie jest kryminalnie bezprawny),
Malum necessarium - zło konieczne,
Malum prohibitium - czyn zły bo zakazany przez prawo,
Malus - zły, szkodliwy, występny,
Malus usus abolendus est - należy zwalczać złe zwyczaje (aby nie przerodziły się w prawo zwyczajowe),
Malversatio - oszustwo,
Mania - obłęd, szaleństwo,
Manifestum non eget probatione - fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu,
Manifestus - jawny, oczywisty,
Manu armata - zbrojna ręka,
Marginalis - marginesowy,
Mater semper certa est - matka jest zawsze pewna,
Matricida - matkobójca,
Matricidium - matkobójstwo,
Matrimonium - małżeństwo,
Matrimonium consumatum - małżenstwo spełnione w obcowaniu płciowym,
Maximo cum studio - z najwyższą starannością,
Maximus pericula semper dant veniam culpae - wielkie niebezpieczeństwo wyłącza zawinienie,
Memento mori - pamiętaj o śmierci,
Memorabilis - godny pamięci,
Mens - myśl, umysł, rozum,
Meretricium - nierząd, prostytucja,
Meritum - istota sprawy,
Metus causa - z obawy (ze strachu),
Minister - sługa, służący,
Miscelanea - zbiór rozpraw różnej treści, mieszanina,
Miseria - bieda, nędza,
Misericordia - miłosierdzie, współczucie, litość,
Modus operandi - sposób działania,
Modus probandi - sposób dowodzenia,
Modus procedendi - tryb postępowania,
Moratorium - odroczenie terminu,
Mors - śmierć,
Mors omnia iura solvit - śmierć znosi wszelkie prawa,
Mortalis - śmiertelny,
Mortis causa - na wypadek śmierci,
Mos (moris, mores) - zwyczaj, obyczaj,
Mos maiorum - dawny (przodków) zwyczaj,
Multa - kara pieniężna (grzywna),
Multi multa sciunt, nemo omnia - wielu wie dużo, nikt wszystkiego,
Multi non omnes - wielu to nie wszyscy,
Mutatis mutandis - z uwzględnieniem niezbędnych zmian,
Mutuus - wzajemny, dwustronny,

N

Nasciturus - płód poczęty (jeszcze nie narodzony),
Natura delicti - charakter przestępstwa,
Natura humana - natura ludzka,
Natura rerum - charakter rzeczy,
Natura trahit ad sua iura - natura domaga się swych praw,
Neglegentia - niedbalstwo,
Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur - nie karze się dlatego, że popełnino przewinienie, ale po to by go nie popełniano,
Nihil fit sine causa - nic nie dzieje się bez przyczyny,
Nihil novi sub sole - nic nowego pod słońcem,
Non existens - nie istniejący,
Non facit fraudem, qui facit, quod debet - nie czyni bezprawia, kto spełnia swą powinność,
Non nocere - nie szkodzić,
Norma puniendi - zakazy karne (prawo karne przedmiotowe),
Nota bene - nawiasem mówiąc,
Notoria nin egent probatione - fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu,
Nova constitutio futuris forman imponere debet, non praeteritis - nowa ustawa powinna regulować przyszłość, a nie przeszłość,
Novum iudicium - nowe orzeczenie sądowe,
Nuda veritas - naga prawda,
Nulla poena sine lege - nie ma kary bez ustawy,
Nulla regula (est) sine exceptione - nie ma reguły bez wyjątku,
Nullum crimen sine actione - nie ma przestępstwa bez społecznie niebezpiecznego sprawcy,
Nullum crimen sine culpa - nie ma przestępstwa bez winy,
Nullum crimen sine lege penali anteriori - nie ma przestępstwa bez wcześniejszej ustawy,
Nullum crimen sine lege poenali - nie ma przestępstwa bez ustawy karnej,
Nullum crimen sine lege scripta - nie ma przestępstwa bez prawa pisanego,
Nullum crimen sine periculo sociali - nie ma przestępstwa bez społecznego niebezpieczeństwa czynu,
Nullum crimen sine poena - Każde przestępstwo powinno być ukarane,
Nullum scelus rationem habet - żadna zbrodnia nie ma uzasadnienia,
Numerus clausus - liczba zamknięta, ograniczona,

O

Obscenus - nieprzyzwoity,
Odium - nienawiść,
Omissio - zaniechanie, zaniedbanie,
Omni modo - wszelkimi sposobami,
Op. Cit. (Opere citato, opus citatum) - w dziele cytowanym, dzieło cytowane,
Opinio communis - powszechny pogląd,
Optimum - najlepsze rozwiązanie,
Ordalicium - sąd boży,
Os - usta, twarz,

P

Pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać,
Paranomia - bezprawie,
Passio - bierność,
Per analogiam - przez analogię,
Per errorem - przez pomyłkę,
Per exemplum - na przykład,
Per modum - na wzór,
Per omnia - w każdym przypadku,
Poena - kara,
Poena capitalis (capitis) - kara śmierci,
Poena cullei - kara worka,
Poena exilii - kara wygnania,
Poena gladii - kara ścięcia za pomocą miecza,
Poena legitima - kara ustawowa,
Poena sequitur scelus - kara idzie za występkiem,
Poena talionis - kara odwetu,
Poenae infamantes - kary zniesławiające,
Poenalia sunt restringenda - w prawie karnym obowiązuje wykładnia ścieśniająca,
Poenalis - dotyczący kary,
Poenalitas - karalność,
Post factum - po fakcie,
Prima facie - na pierwszy rzut oka,
Pro publico bono - dla dobra wspólnego,
Pro rata temporis - stosownie do upływu czasu,
Pro tempore - stosownie do okoliczności, czasowo,
Pro timore mortis - z obawy przed śmiercią,
Prostitutio - oddawanie się nierządowi,
Prostitutus - nieprzyzwoity,
Punibilis - karalny,
Pura veritas - naga (czysta) prawda,
Putativus - urojony,

Q

Quaestio facti - zagadnienie faktyczne,
Qualis mater, talis filia - jaka matka, taka córka,
Qualis vita, et mors ita - jakie życie, taka śmierć,
Quando aliquid prohibetur, prohibetur et omne, per quod devenitur ad illud - gdy coś jest zakazane, zakazane jest wszystko co do tego zmierza (uzasadnienie karalności usiłowania),
Quasi - jakby,
Quest vita, et mors ita - jakie życie taka śmierć,
Qui accusare volunt, probationes habere debent - kto chce oskarżać powinien mieć dowód,
Qui errat consentire non videtur - kto błądzi, ten nie wyraża zgody,
Qui finem vult idem vult ad finem necesaria - kto chce celu, chce również tego, co jest konieczne aby go osiągnąć,
Qui licet quod est plus utique quod est minus - kto może więcej, ten może i mniej,
Qui non appellat, approbare videtur sententiam - kto się nie odwołuje, ten akceptuje wyrok,
Qui non negat, fatetur - kto nie zaprzecza, ten się przyznaje,
Qui scribit, bis legit - kto pisze, ten jakby dwa razy czytał,
Qui tacet consentire videtur - kto milczy, ten się zgadza,
Qui vult decipi, decipiatur - kto chce być oszukany, niech nim będzie,
Quo iure? - jakim prawem,
Quod erat demonstrandum - co było do udowodnienia,
Quod lege non prohibitum, licitum est - czego prawo nie zakazuje, jest dozwolone,
Quod non est licitum necessitas facit licitum - konieczność robi z czynu niedozwolonego czyn dozwolony,

R

Ratio decidendi - podstawa rozstrzygnięcia,
Ratio legis - motyw ustawodawczy, sens ustawy,
Ratio legis est anima legis - sens ustawy jest jej duszą,
Regina probationum - królowa dowodów,
Res iudicata - powaga rzeczy osądzonej,

S

Scientia nobilitat - wiedza uszlachetnia,
Scio me nihil scire - wiem, że nic nie wiem,
Sensu largo - w znaczeniu szerokim,
Sensu proprio - w znaczeniu właściwym,
Sensu stricto - w znaczeniu ścisłym,
Sententia - powiedzenie, opinia, wyrok,
Sententia capitalis - wyrok śmierci,
Sententia facit ius - wyrok stanowi prawo,
Signum temporis - znak czasów,
Stricte - dokładnie,
Suaviter in modo, fortier in re - delikatnie co formy, mocno co do treści,
Sub poena - pod karą,
Sub poena mortis - pod karą śmierci,
Summa necessitas - stan wyższej konieczności,

T

Tempore crimini - w czasie zbrodni,
Tempus delicti - czas popełnienia przestępstwa,
Terminus iuris - termin prawny,
Tertium non datur - nie ma trzeciego wyjścia (rozwiązania),
Thema probandi - przedmiot dowodzenia,
Theoria iuridica - teoria prawna,
Tutela legitima - opieka ustawowa,

U

Ubi culpa est, ibi poena subesse debet - gdzie jest wina, tam powinna być kara,
Ubi ius, ibi onus - gdzie prawo tam i obowiązek,
Ubi lex, ibi poena - gdzie prawo tam i kara,
Ubi non est culpa, ibi non est delictum - gdzie brak winy tam nie ma przestępstwa,
Ubi periculum, ibi lex - gdzie jest niebezpieczeństwo, tam jest i ustawa,
Ultima ratio - ostateczny argument,
Ultimum supplicium - kara śmierci,
Uno actu - jednym nieprzerwanym działaniem,
Unus testis, nullus testis - jeden świadek to żaden świadek,
Usus - zwyczaj, praktyka,

V

Vacatio legis - spoczywanie ustawy ( czas między opublikowaniem a wejściem w życie),
Varia - różności, rozmaitości, różne rzeczy,
Verba docent, exempla trahunt - słowa uczą, przykłady pociągają,
Verba legis - brzmienie ustawy,
Verba volant, scripta manet - słowa ulatują, pismo pozostaje,
Verbalis - dosłowny,
Versus - przeciw,
Vice versa - na odwrót,
Victima - ofiara,
Vide - zobacz,
Vide infra - patrz poniżej,
Vide supra - patrz wyżej,
Vim vi repellere licet - siłę wolno odeprzeć siłą,
Violatio - pogwałcenie, przekroczenie, naruszenie,
Violatum - występek,
Violentum stuprum - zgwałcenie kobiety,
Virgo (intacta) - dziewica,
Vis absoluta - przymus fizyczny (bezwzględny),
Vis compulsiva - przymus psychiczny (kompulsywny),
Vis maior - siła wyższa,
Vitae habilis - noworodek zdolny do życia,
Volens nolens - chcąc nie chcąc,
Volenti non fit iniuria - chcącemu nie dzieje się krzywda,
Volumen - pismo, tom,
Volumina legum - zbiory praw,
Votum separatum - zdanie odrębne,SI VIS PACEM, PARA BELLUM...

Znawca -
 
Amazone
 Wysłana - 16 listopad 2003 14:36      [zgłoszenie naruszenia]

Piękne zestawienie! Szkoda że sog już nie wejdzie Chociaż spróbować nie zaszkodzi
Zaraz może dodam jeszcze jakieś, tylko przejrzę dokładniej żeby się nie powtarzać :)

STRAJK [http://www.sfd.pl/topic.asp?topic_id=115899]
---------------------------------------------------------------------------------------
kawoszka === modka działu fitness === sympatyk-mafia.suple.hardcor.pl
=================== zamiast dawać mi soga kliknij: [http://www.pajacyk.pl]

Znawca -
 
maciek
 Wysłana - 3 grudzień 2003 17:48      [zgłoszenie naruszenia]

Spoko

Pozdrawiam
M.

Moderator dzialu Prawo, Ekonomia i Gospodarka.
[http://www.e-stacja.pl]

 
Choin
 Wysłana - 8 grudzień 2003 22:35      [zgłoszenie naruszenia]

No nie liche zestawienie - powinno sie przydac, zwlaszcza ze mam klopoty z lacina

..::CH01N::..
Łubu dubu, łubu dubu :D

 
natolin
 Wysłana - 9 styczeń 2004 14:48      [zgłoszenie naruszenia]

wrzucam to co zostało mi po nauce tego języka na kompie:
1. "Ius publicum privatorum pactis mulari non potest"
- prawo publiczne nie może być zmieniane, przez umowy osób prywatnych
2. "Ignorantia legis exusat neminem"
- nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia
3. "Neminem cativiabimus nisi iure victum"
- nie uwięzimy nikogo, z wyjątkiem osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym
4. "Nemo de domo sua extrahi potest"
- nikt nie może być wyciągnięty z własnego domu
5. "Nemo iudex idoneus in propria causa"
- nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
6. "Nemo testis idoneus in propria causa"
- nikt nie może być świadkiem we łasnej sprawie
7. "Testis de visu praeponderat aliis"
- świadek naoczny warty więcej od innych świadków
8. "Ne bis in idem"
- nie dwa razy w tytm samym
9. "Testis unus testis nullus"
- jeden świadek, żaden świadek
10. "Vox unis, vox nullis"
- głos jednego jest głosem żadnego
11. "In ore duorum aut trium testium stabit omne verbum"
- każdy wyrok będzie na ustach dwóch-trzech świadków
12. "Privatorum conventio iuri publio non derogat"
- umowa osób prywatnych nie znosi prawa publicznego
13. "Actor sequitur forum rei"
- powód idzie do sądu pozwanego
14. " Legem brevem esse oportet"
- trzeba żeby prawo było zwięzłe
15. "Qui tacet, consentire videtur"
- wydaje się, że ten kto milczy wyraża zgode
16. "Vir et uxor censentur in lege una esse persona"
- uważa się w prawie, że mąż I żona są jedną osobą
17. "Adoptio naturam imitatur"
- adopcja naśladuje nature
18. "Audiatur et altera pars"
- niech będzie wysłuchana również dróga strona procesu
19. "Advocatorum error litigatoribus non noceat"
- błąd adwokatów niech nie szkodzi stroną procesu
20. "Habeas corpus"
- ty miej ciało
21. "Ne bis in idem procedamus"
- nie podejmujmy dwa razy tej samej sprawy
22. "Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur"
- nikt roztropny nie karze dlatego, że popełniono przestępstwo, ale żeby nie popełniano przestępstw
23. "Qui participat lucrum participet et damnum"
- ten kto ma udział w zysku, niech ma udział w szkodzie
24. "In pari causa melior est conditio possidentis"
- sytuacja posiadającego jest leprze w jednakowej sprawie
25. "Lex posterior derogat legi priori"
- ustawa późniejsza uniważnia ustawe wcześniejszą
26. "Lex posterior generalis non derogat legi priori"
- ustawa późniejsz ogólna nie unieważnia ustawy wcześniejszej szczególnej
27. "Necessitas frangit legem"
- konieczność łamie ustwy
28. "Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facare potest"
- nikt nie może czynić swojej sytuacji leprzą dzięki swojemu przestępstwu
29. "Summum ius summa iniuria"
- najwyższe prawo, najwyższą niesprawiedliwością
30. "Is fecit, cui prodest"
- ten zarobił, któremu przynosi korzyść
31. "Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur"
- ten, który ma się urodzić uważany za narodzonego ilekroć chodzi o jego dobro
32. "Lege non distinguente nec nostrum est distinguere"
- jeśli ustwa nie rostrzyga to nie jest naszą rzeczą rozstrzyganie
33. "Reo negante actori incumbit probatio"
- przeprowadzenie dowodu spoczywa na powodzie wówczas gdy pozwany zaprzecza
34. "Actore non probante reus absolvitur"
- pozwany zostaje uwolniony jeśli powód nie przedstawi dowodu
35. "Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intelligit, quid agat"
- szaleniec nie może czynić żadnej czynności prawnej ponieważ nie rozumie co czyni
36. "Res iudicatia pro veritate accipitur"
-sprawa osądzona jest uważana za prawdziwą
37. "Cogitations pro iudicatio est"
- niech nikt nie ponosi kary za myślenie
38. "Iniuriam qui facturus est, iam facit"
- ten kto ma zamiar wyrządzić krzywde już ją wyrządza
39. "Salus rei publicae suprema lex esto"
- niech będzie dobro republiki prawem najwyższym
40. "Conceptus pro iam nato habetur"
- dziecko poczęte jest uważane za żywe
41. "Quod lege non prohibitum, licitum est"
- to co nie jest zakazane prawem jest dozwolone
42. "Do, ut des"
- daje abyś dał
43. "Legitibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus"
- my wszyscy służyumy prawą, dlatego, abyśmy mogli być wolni
44. "Inde datae leges, ne fortior omnica posset"
- prawa zostały dane po to, aby silniejszy nie mógł wszystkiego
45. "Tutoris praecipuum officium esr, ne indefensum pupilum relinquat"
- obowiązkiem szczególnym opikuna jest, aby nie pozostawiał podopiecznego bez opikei
46. "Minus saepe pecces, si scias, quid nescias"
- gdybyś wiedział czego nie wisz mniej często byś grzeszył
47. "Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt"
-
48. "In iudicando criminosa est celeritas"
- pośpiech jest rzeczą naganną w pracy sędziego
49. "Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi"
- Sprawiedliwośc jest stałą I niezmienną wolą, oddania każdemu tego co mu się należy
50. "Lex iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contaria"
- prawo nakazuje to co należy czynić I zakazuje tego, czego czynić nie wolno
51. "Pacta sunt servanda"
- umów należy przestrzegać
52. "Prohibenda est ira in puniendo"
- gniew powinien być zakazany przy wymierzaniu kary
53. "Servitutibus civiliter utendum est"
- służebności należy wykonywać oględnie


Miałem jeszcze gdzieś z prawa rzymskiego ale się zapodziały.
Wrzucam jescze kilka czasowników:
accuso, -are, -avi, -atum (oskarżać)
ago, -ere, - egi, -actum (działać, skarżyć)
amo, -are, -avi, -atum (kochać)
appello, -are, -avi, -atum (prze,ówić, prosić)
audio, -ire, -ivi, -itum (słuchać)
castigo, -are, -avi, -atum (karać)
cogito, -are, -avi, -atum (myśleć, rozmyślać)
contraho, -ere, -traxi, -tractum (zawrzeć)
cupio, -ere, -ivi, -itum (chcieć, żądać)
defendo, -ere, -crevi, -cretum (bronić)
dico, -ere, dixi, -dictum (mówię)
duco, -ere, duxi, ductum (prowadzić)
facio, -ere, feci, factum (robić, czynić)
gaudeo, -ere, gavisus sum semidep (cieszyć się)
habeo, -ere, -ui, -itum (mieć, posiadać)
habito, -are, -avi, -atum (mieszkać)
iudico, -are, -avi, -atum (sądzić, wyrokować)
lego, -ere, legi, lectum (czytać)
moveo, -ere, movi, motum (poruszać się)
multo, -are, -avi, -atum (karać)
neco, -are, -avi, -atum (zabić)
pereo, -ire, -ii, -itum (umierać, ginąć)
punio, -ire, -ivi, -itum (karać)
puto, -are, avi, atum (sądzić, uważać)
regno, -are, -avi, -atum (królować, panować)
scio, -ire, -ivi, -itum (wiedzieć)
sileo, -ere, -ui (milczeć)
specto, -are, -avi, -atum (patrzeć, spoglądać)
sum, esse, fui (być)
sumo, -ere, sumpsi, sumptum (brać, przyjmować)
taceo, -ere, -ui, -tum (milczeć)
venio, -ire, veni, ventum (przychodzić, przybywać)
video, -ere, -vidi, visum (widzieć)
vinco, -ere, vici, victum (zwyciężać)
vivo, -ere, vixi, victum (żyć, istnieć)_SFD JUJITSU TEAM_
BROWARY WARSZAWSKIE TEAM

Zmieniony przez - natolin w dniu 2004-01-09 14:50:52

 
Choin
 Wysłana - 9 styczeń 2004 16:38      [zgłoszenie naruszenia]

No to i ja wrzuce swoje :D Dzieki temu zaliczylem lacinke :D

A militibus imperator potius quam hostis metui debet. - Żołnierz /wódz bardziej niż wróg powinien bać się żołnierzy
Abusus non tollit usum. - Nadużycie nie znosi używania
Actori incumbit probatio. - Udowodnienie dowodu obciąża powoda
Ad litteram - do litery
Ad notam - do wiadomości
Ad personam - ze względu na osobę
Aedifivia solo cohaerent. - Budynki są związane z ziemią
Agere non valenti non currit praescriptio. - Przedawnienie nie dotyczy niemogącego działać
Aliena vitia in oculis habemus, a etergo nostra sunt. - Obce błędy mamy przed oczami, a nasze są za plecami
Ambulatoria est voluntas testoratis usque ad mortem. - Zmienna jest wola spadkobiercy aż do śmierci
Amicitia esse non potest nisi inter bonos viros. - Przyjaźń może istnieć tylko między dobrymi ludźmi
Amicus certus in re incerta cernitur. - Zaufany przyjaciel sprawdza się w niepewnej sytuacji
Aquila non capit muscas - Orzeł nie chwyta much
Arbitrium est iudicium. - Wyrok sądu polubownego to też wyrok
Argumentum ad homienem. - Argument do człowieka
Argumentum baculinium - argument siłowy
Ars alit artificiem. - Sztuka karmi artystę
Artes liberales. - Sztuki wyzwolone
Arumentum ad crumillam - odwołanie sie do pieniędzy
Beneficia inventarii. - dobrodziejstwa inwentarza
Bonis improbi, improbis boni amici esse non possunt. - Ludzie niegodni nie mogą być przyjaciółmi ludzi dobrych i na odwrót
Casum sentit dominus. -
Commodum eius esse debet, cuius est periculum. - korzyść musi być tego, czyje jest ryzyko
Condicio illicita pro non adiecta censebitur. - Warunek niedozwolony będzie uważany za niedodany
Confessio est regina probationum. - Przyznanie się jest królową dowodów
Conta spem spero. - Mam nadzieję wbrew nadziei
Conuetudo pro lege servatur. - Zwyczaj jest przestrzegany zamiast ustawy
Crimen grave non potest esse impunibile. - Ciężka zbrodnia nie może być bezkarna
Cuius est condere, eius est abrogare. - Czyje jest uchwalenie tego jest uchylanie
Culpa caret, qui scit, sed prohibere non potest. - Jest wolny od winy ten co nie jest w stanie zapobiec
Cum duo faciunt idem, non est idem. - Gdy dwóch czyni to samo to nie jest tym samym
Damnum facit, qui id facit, quod facere ius non habet. - Ten czyni szkodę kto czyni to czego czynić nie ma prawa
Delicta parentum liberis non nocent. - Przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom
Dies diem docet. - Dzień uczy dzień
Dies interpellat pro homine. - Termin wzywa zamiast człowieka
Dolco facit, qui petit, quod reddere debet. - Podstęp czyni kto prosi o to co powinien oddać
Dolus omnimodo punitur. - Podstęp na wszelki sposób jest karany
Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur. - Prawa czasami śpią, ale nigdy nie umierają
Dura lex, sed lex. - Surowe prawo, ale prawo
Ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat. - Udowodnienie obciąża tego kto występuje z twierdzeniem, a nie tego kto zaprzecza
Emptio consensu peragitur. - Kupno jest dokonywane przez
Error, qui non resistitur approbatur. - Błąd, który nie jest ganiony jest chwalony
Et non facere est. - Jest czynnością nieczynienie
Fatetur facinus, qui iudicium fugit. - Kto ucieka przed sądem przyznaje się do zbrodni
Fraus est fraudem celare. - Zatajanie oszustwa jest oszustwem
Fructuarius custodiam praestare debet. - Użytkownik ma obowiązek okazywać rzeczy, które pilnuje
Fructus omnes augent hereditatem. - Wszystkie zyski powiększają spadek
Hereditas viventis non datur. - Spadek żyjącego nie jest dawany
Honeste vivere. - Żyć uczciwie
Impossibilis condicio pro non scripto habetur. - Warunek niemożliwy do spełnienia uważa się za niezapisany
Impossibilium nulla obligatio. - Nie ma zobowiązania odnośnie rzeczy niemożliwych
Impunitus est, qui sine culpa et dolo malo casu damnum committit. - Nie podlega karze ten kto bez podstępu przypadkiem popełnił wykroczenie
In absentia - podczas nieobecności
In aqua scribere - Pisanie palcem po wodzie
In civitate libera lingua mentesque liberae esse debent. - W społeczeństwie powinnien być wolny język i wolne umysły
In criminalibus voluntas pro facto reputabitur. - w przestępstwach zamiar będzie uważany za fakt
In dubio pro reo. - W sprawie wątpliwej na korzyść pozwanego
In legibus fundamentum rei pubicae. - W prawach podstawa prawa jest jasna
In maleficiis voluntas spectatur, non exitus. - W przestępstwie bierze sie pod uwagę zamiar, a nie rezultat
In poenam heres non succedit - Spadkobierca nie dziedziczy kary
Indivisia est causa pignoris. - Podstawa zastawu jest niepodzielna
Ingorantia iuris nocet, facti non nocet. - Nieznajomość prawa szkodzi, faktów nie
Inimico testi credi non oportet. - Nieprzyjemnym świadkom nie należy wierzyć
Ipso iure. - Samym prawem
Is damnum dat, qui iubet dare. - Ten wyrządza krzywdę, kto każe ją wyrządzić
Iudicium infantis auctoritate tutoris adimplebitur. - Zdanie dziecka będzie uzupełniane autorytetem opiekuna
Iura certe partia debent esse eorum inter se, qui sunt cives in eadem re publica. - Prawa z pewnością muuszą być równe dla tych, którzy są obywatelami w tym samym państwie
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur. - Prawa są ustanawiane nie dla poszczególnych osób, a dla ogółu
Iuria provocat non avocat. - Krzywda pobudza, ale nie powstrzymuje
Iuris prudentia est rerum divinarum atque iniusti scientia. - Nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich, jest wiedza o tym co sprawiedliwe i niesprawiedliwe
Ius est ars boni et aequi. - Prawo jest sztuką dobra i sprawiedliwości
Ius naturale est, quod natura omnia animalia docet - To czego natura uczy wszelkie stworzenia jest prawem naturalnym
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest. - Prawo publiczne nie może być zmieniane ustawami osób prywatnych
Leges ab omnibus intellegi debent. - Prawa muszą być rozumiane przez wszystkich
Leges alutem civitatis saluti singulorum anteponunt. - Ustawy przedkładają dobro społeczne nad dobro jednostki
Legibus magis simplicitas quam diffucultas placet. - Prostota bardziej niż zawiłość podoba się ustawom
Legnum ministri magistratus, legum interpretes iudices. - Urzędnicy powinni być sługami praw, a sędziowie tłumaczami ustaw
Lex prospicit, non respicit. - Prawo patrzy do przodu, a nie wstecz
Lex retro non agit. - Prawo nie działa wstecz
Lex specialist derogat legi generali. - Ustawa szczegółowa znosi ogólną
Magna culpa dolus est. - Podstęp jest dużą winą
Magna neglegentia culpa est. - Niedbałość jest wielką winą
Malum est consilium, quod mutari non potest. - Złe jest postanowienie, które nie może być zmienione
Manifecium non eget probatione. - To co jawne nie potrzebuje dowodu
Manus manum lavat. - Ręka rękę myje
Mater sempere certa est, pater, quem nuptiae demonstrant. - Matka zawsze jest pewna, a ojcem jest ten, którego małżeństwo wskazuje
Matrimonium inter invitos non contrahetur. - Małżeństwo między niechętnymi nie będzie zawierane
Mora trahit periculum. - Zwłoka pociaga konsekwencje
Multa petentibus desunt multa. - Dużo brakuje rządającym dużo
Mutui datio consistit in his rebus, quae pondere, numero et mensura consistunt. - Pożyczka odnosi się do tych rzeczy, które określa się ciężarem, liczbą i miarą
Naturali iuri consuetudine non derogabitur. - Naturalne prawo nie będzie znoszone zwyczajem
Nimia cautela non nocet. - Zbytnia troska nie szkodzi
Non omnis vox iudicis iudicati continent auctoritatem. - Nie każde słowo sędziego ma powagę wyroku
Non potest commodari id quod usu consumitur. - Nie może być użyczane to co jest zniszczone użytkowaniem
Non scholae, sed vitae discimus. - Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy
Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire. - Nie tak zaszczytnie jest znać łacinę jak nie znać
Oculum pro oculo, dentem pro dente. - Oko za oko, ząb za ząb
Poena ex delicto defuncti heres teneri non debet. - Spadkobierca nie powienien być obciążany karą za przestępstwo zmarłego
Quem diligit Dominus, castigat. - Pan karci kogo kocha
Qui nescit dissimulare, nescit regnare. - Kto nie umie udawać nie umie panować
Qui potest acquirere, et repudiare potest. - Kto może przyjąć spadek to również może go odrzucić
Qui tacet, consentire videtur. - Kto milczy wydaje się zgadzać
Quid est enim civitas nisi iuris societas? - Czym jest bowiem obywatelstwo jeśli nie wspólnotą prawa
Quod ab initio est vitosum, non potest tractu temporis convalescere. - To co od początku jest wadliwe nie może poprawić się z biegiem czasu
Quot generationes, tot gradus. -Ile pokoleń tyle stopni
Ratio est anima legis. - Rozsądek jest duszą ustawy
Sanctiones vocamus eas legum partes, guibus poenae constituuntur. - Sankcjami nazywamy tę częci ustwa, którymi są ustanawiane kary
Scentia sine prudentia vana est. - Wiedza bez roztropności jest próżna
Scientia nobilitat, non onerat. - Wiedza uszlachetnia, ale nie obciąża
Semel absolutus semper abslutus habebitur. - Raz uniewinniony zawsze będzie uważany za obwinianego
Societas delinquere non potest. -Stowarzyszenie nie może popełniać przestępstw
Socii mei socius non est socius meus. - Przyjaciel mojego przyjaciela nie jest moim przyjacielem
Superficies solo cedit. - Nieruchomość ustępuje gruntowi
Tam de de iudex iudicat quam de reo. - Tak sędzia wyrokuje o sobie jak o pozwanym
Tarde venientibus ossa. - Kości zostają dla późno przychodzących
Tempora mutantur et nos mutamur in illis. - Czasy się zmieniają i my się zmieniamy z nimi
Tempus regit actum. - Czas rządzi czynnością prawną
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. - Gdzie ten sam sens prawa tam to samo rozstrzygnięcie
Ubi lex, ibi poena. - Gdzie prawo tam kara
Ubi societas, ibi ius. - Gdzie społeczeństwo tam prawo
Usus est unus legum corrector. - Praktyka jest jedynym czynnikiem korygującym
Verba volant, scripta manent. - Słowa ulatują, a pisma pozostają


..::CH01N::..
Łubu dubu, łubu dubu :D

 
jakryc
ZASŁUŻONY
 Wysłana - 10 styczeń 2004 17:50      [zgłoszenie naruszenia]

no to po sogu.

Moderator w dziale MMA.
SI VIS PACEM, PARA BELLUM

Znawca -
 
tribalman
 Wysłana - 22 luty 2004 15:19      [zgłoszenie naruszenia]

SUPER!!
Szkoda że dopiero teraz znalazłem
Oczywiscie każdy po SOGu (kto napisał coś)

 
Whisper
 Wysłana - 22 luty 2004 15:45      [zgłoszenie naruszenia]

Przyda sie napewo.
SOG

 
Whisper
 Wysłana - 22 luty 2004 15:46      [zgłoszenie naruszenia]Zmieniony przez - Whisper w dniu 2004-02-22 15:46:25

 
..IVENHO..
 Wysłana - 4 marzec 2004 20:58      [zgłoszenie naruszenia]

to fakt przyda sie na bank
_______________________________
 
...?

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 3 strony.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia

Sentencje, tłumaczenia łacińskie

Strony: 1 2 3