FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemylenia seks

∑ temat zosta odczytany 6948 razy ¬
 
ROZRYWKA | Zdrowie
Przewleke samoistne zespoy blowe odbytu i odbytnicy 
[powiadom znajomego]    
Autor " Przewleke samoistne zespoy blowe odbytu i odbytnicy"   
 
AlterBan
 Wysana - 16 padziernik 2008 22:51        | zgo naruszenie regulaminu

Sprawd swoje BMI

Samoistne zespoy blowe odbytu i odbytnicy s grup dolegliwoci poczonych z uczuciem dyskomfortu w okolicy odbytu i nierzadko zaburzeniami oddawania stolca pod postaci zapar lub czstego parcia na stolec. Czsto wystpowania poszczeglnych zespow blowych jest trudna do ustalenia, poniewa tylko cz pacjentw ze znacznie nasilonymi dolegliwociami zgasza si z tego powodu do lekarza-specjalisty. Samoistne zespoy blowe s okoo dwukrotnie czciej rozpoznawane u kobiet. Wiek chorych waha si od 10 do 60 lat, najwicej przypadkw wystpuje w przedziale wiekowym 20-45 lat. W ostatnich latach czsto rozpoznawania tych schorze znacznie wzrosa. Jeden z najwaniejszych i zarazem najtrudniejszych problemw zwizanych z samoistnymi zespoami blowymi odbytnicy to postawienie przez lekarza waciwego rozpoznania. Przed postawieniem diagnozy naley wykluczy wszystkie inne moliwe przyczyny dolegliwoci, przede wszystkim choroby nowotworowe.

Podoem blw odbytnicy i okolicy odbytu mog by:

1. Choroby nowotworowe (guzy niezoliwe nerww, mini, koci; guzy zoliwe: zarwno pierwotne, jaki i nawrotowe oraz przerzuty nowotworowe)
2. Inne przyczyny organiczne (ropie, przetoka, choroba Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego, zapalenie popromienne, infekcyjne zapalenie odbytu, zapalenie gruczou krokowego, zapalenie macicy, ropie jajowodu, endometrioza, cia pozamaciczna, zapalenie wyrostka robaczkowego)
3. Przyczyny zwizane ze zmian topografii miednicy (niecakowite wypadanie odbytu lub odbytnicy, skrcenie jajnika, szczelina odbytu, wypadanie krocza, przebyte operacje w obrbie miednicy)
4. Przyczyny ortopedyczne (uraz koci guzicznej, zmiany w rdzeniu na skutek zwyrodnienia odcinka ldwiowo-krzyowego, guzy wywodzce si z koci)
5. Przyczyny neurologiczne (stwardnienie rozsiane, zwyrodniajce zapalenie nerww obwodowych)

Do samoistnych zespow blowych odbytnicy zaliczamy:

* Zesp dwigaczy odbytu (levator ani syndrome)
* Kokcygodynie (coccygodynia)
* Napadowe ble odbytu (proctalgia fugax)

Zesp dwigaczy odbytu (levator ani syndrome) - ponad 70% pacjentw stanowi kobiety. Zesp objawia si blem, duym napiciem i uczuciem dyskomfortu w okolicy odbytu, krzya i koci guzicznej, charakterystyczne jest uczucie rozpierania - "piki w odbytnicy". Niekiedy bl obejmuje take poladki oraz uda i jest gwnym powodem zgoszenia si do lekarza. Dla tego zespou charakterystyczny jest bl przewleky i nasilajcy si w pozycji siedzcej. Ponadto mog wystpowa zaparcia oraz czynnociowe nietrzymanie stolca. Dolegliwoci w zespole dwigaczy odbytu powstaj w wyniku skurczu minia dwigacza odbytu; nieznane pozostaj czynniki wywoujce jego skurcz. U wielu pacjentw nasilenie dolegliwoci wystpuje w sytuacjach stresowych. Czynnikami usposabiajcymi s: siedzcy tryb ycia, czsta i dugotrwaa jazda samochodem, przebyte urazy (w tym porody), przebyte operacje w obrbie miednicy. Leczenie tego zespou przysparza wielu trudnoci. Jednym ze sposobw (skutecznym w 90%) jest stymulacja elektrogalwaniczna mini dwigaczy odbytu prdem o wysokim napiciu; oprcz tego stosuje si rodki przeciwblowe, gimnastyk mini miednicy oraz masae.

Kokcygodyni (coccygodynia) nazywamy zesp blowy wystpujcy w okolicy koci ogonowej. Ble maj charakter przewleky, wystpuj w pozycji stojcej lub siedzcej. Czsto s skojarzone z rwa kulszow. W ponad 75% wszystkich przypadkw kokcygodynii pacjentami s kobiety, najczciej w wieku pomidzy 20-45 rokiem ycia. W wikszoci przypadkw objawy kokcygodynii s wynikiem pourazowego uszkodzenia koci ogonowej (w tym po urazie porodowym). Samoistna kokcygodynia bywa uwaana za chorob psychosomatyczn, czsto wystpuje u pacjentw z depresj. U wielu chorych stwierdza si nadmierna ruchomo koci ogonowej, zwichnicie lub nadmierny rozwj jej tkanki chrzstno-kostnej. Czynnikami usposabiajcymi do tych zmian jest siedzcy tryb ycia. Leczenie kokcygodynii moe by zachowawcze lub operacyjne. Leczenie zachowawcze ma charakter kompleksowy, czciowo empiryczny i obejmuje:

1. Leenie
2. Fizykoterapi (wiczenia, masae koci ogonowej i mini miednicy)
3. Kpiele jodowo-solankowe
4. Stosowanie rodkw zmikczajcych stolec
5. Stosowanie czopkw przeciwblowych
6. Blokady okolicy koci krzyowej i ogonowej

Wobec nieskutecznoci leczenia jw. stosowano te akupunktur. U pacjentw z depresj ustpienie objaww kokcygodynii obserwowano po zastosowaniu optymalnych lekw antydepresyjnych.

Napadowy bl odbytu (proctalgia fugax) charakteryzuje si epizodami nagego ostrego blu w okolicy odbytu, trwajcego od kilku sekund do kilku minut, czciej pojawiajcymi si w nocy. Ulg w blu przynosi czsto zgicie koczyn w stawach biodrowych. Epizody powtarzaj si w nierwnych odstpach czasowych, przerwy pomidzy atakami mog wynosi od kilku godzin do kilku miesicy. Pacjenci z proctalgia fugax zazwyczaj nie maja zaburze czynnociowych jelit, chocia istnieje grupa chorych, u ktrych wystpuj zaparcia. Zesp dotyczy 8-14% populacji i czciej wystpuje u mczyzn, zgasza we wczesnej modoci i ustpuje samoistnie w rednim wieku. Etiologia zespou pozostaje nieznana. Czynnikiem usposabiajcym do wystpienia blu jest stres. Leczenie napadowych blw odbytu jest na og empiryczne, objawowe, z reguy zachowawcze.

Samoistne przewleke zespoy blowe odbytnicy pozostaj jednostkami trudnymi zarwno w diagnostyce, jak i leczeniu. Przy diagnozowaniu samoistnych zespow blowych szczeglnie naley podkreli, e rozpoznanie takie mona postawi dopiero po bardzo wnikliwej analizie klinicznej i wykluczeniu innych przyczyn dolegliwoci, zwaszcza chorb nowotworowych. Pacjenci powinni obowizkowo mie wykonane: anoskopi, rektoskopi, USG przezodbytnicze, zdjcie RTG badanej okolicy, a w przypadkach wtpliwych tomografie komputerow lub rezonans magnetyczny. Zespoy blowe odbytnicy czsto stanowi dla pacjentw problem wstydliwy. Niekiedy zgoszenie si do lekarza-specjalisty poprzedzone jest wieloletnimi dolegliwociami. Chocia przewleke zespoy blowe odbytu i odbytnicy nie stanowi zagroenia dla ycia pacjentw, upoledzaj w znacznym stopniu komfort ich ycia i sprawno fizyczn. Pacjenci z przewlekymi blami w odbycie i odbytnicy nie powinni by lekcewaeni, gdy czsto ble s tak silne, e uniemoliwiaj prowadzenie normalnego ycia.
______________________________
 
sogi dla
AlterMan i hvj!

 
bask
 Wysana - 18 padziernik 2008 16:47       [zgoszenie naruszenia]

Opracowa: dr n. med. Artur Jurczyszyn, 30.01.2006, na podstawie: "Proktologia" pod red. K. Bieleckiego i A. Dzikiego, PZWL, Warszawa 2000

zapomniaes doklei

Zmieniony przez - bask w dniu 2008-10-18 16:48:21
_______________________________
 [Powiadom mnie, jeli kto odpowie na ten artyku.] 
Przegld tygodnia

Przewleke samoistne zespoy blowe odbytu i odbytnicy