FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 118453 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Nasze Szkoły
plan pracy licencjackiej 
Wyślij odpowiedź [powiadom znajomego]    
Autor "plan pracy licencjackiej"   
 
prezes87
 Wysłana - 29 marzec 2009 20:34        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź ile procent masz tłuszczu

Witam, na przedmiocie metodologia dostaliśmy zadanie by stworzyć plan swojej przyszłej pracy licencjackiej. Temat dowolny. Mają być w tym planie cele i problemy ( nie wiem za bardzo o co chodzi). czy macie jakieś przykładowe plany prac licencjackich? Prosze o pomoc, sogacze polecą, pozdro
______________________________
 
Umiesz liczyć? Licz na siebie

 
Kaziol
 Wysłana - 30 marzec 2009 21:53      [zgłoszenie naruszenia]

Plan znaczy spis treści czy jak ? Jak spis treści to moge podesłać kilka.
_______________________________
 
przyznaj SOG'a expertowi ===>


 
prezes87
 Wysłana - 31 marzec 2009 09:24      [zgłoszenie naruszenia]

Nie spis treści tylko plan, tam są zawarte cele do jakich będziemy zmierzać w pracy i problemy jakie będziemy chcieli rozwiazać. Większość planów wygląda jak spis treści o czym wiem, ale ten jest inny. Nic nie poradze na fantazje pani profesor.
_______________________________
 
Umiesz liczyć? Licz na siebie

 
iwonka_87
 Wysłana - 2 kwiecień 2009 13:57      [zgłoszenie naruszenia]

a na jakim kierunku jestes ?
bo zapewne na 2 roku
wydaje mi sie ze cos pomyliles, jaka fantazja pani?
macie pewnie napisac krotki rozdzial drugi - metodologiczny, gdzie macie zawrzec cele, problemy badawcze, etc
bo w samym planie pracy nie zwiera sie problemow i celow
skoro to zajecia z metodologii


Zmieniony przez - iwonka_87 w dniu 2009-04-02 13:59:46
_______________________________
 
na co dzień pomagam w pracach lic. i mgr

 
prezes87
 Wysłana - 3 kwiecień 2009 13:01      [zgłoszenie naruszenia]

tak jak mówisz Iwonka, a masz może wzór takiej pracy? kierunek praca socjalna
_______________________________
 
Umiesz liczyć? Licz na siebie

 
Rianonn
 Wysłana - 3 kwiecień 2009 13:08      [zgłoszenie naruszenia]

Świat wartości młodzieży zaniedbanej społecznie

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Co to są wartości i jak je klasyfikujemy ?

Rozdział II. Potrzeba uwzględnienia świata wartości w różnych rodzajach przestrzeni edukacyjnych
2.1.Co to jest przestrzeń edukacyjna ?
2.2.Próba klasyfikacji rodzajów przestrzeni edukacyjnych
2.3.Konsekwencje wyłączenia świata wartości z zabiegów wychowawczych w przestrzeniach edukacyjnych 36
2.4.Zjawisko oporu w wychowaniu młodzieży zaniedbanej społecznie

Rozdział III. Cele i zasady działania Środowiskowego Hufca Pracy
3.1.Potrzeba istnienia instytucji opiekuńczej dla młodzieży zaniedbanej społecznie
3.2.Próba klasyfikacji podopiecznych oraz przyczyny zaniedbań młodzieży zrzeszonej w Środowiskowym Hufcu Pracy

Rozdział IV. Analiza metod wykorzystanych przy próbie zdiagnozowania świata wartości młodzieży zaniedbanej społecznie
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.3. Charakterystyka badanego środowiska
4.4. Wyniki i analiza zebranego materiału empirycznego

Podsumowanie i wnioski

Przykłady zajęć stymulujących rozpoznawanie wartości przez młodzież zaniedbaną społecznie

Spis tabel
Bibliografia
Załączniki
_______________________________
 
So Excuse me if I have/some place in my mind/where I go time to time.

 
Rianonn
 Wysłana - 3 kwiecień 2009 13:10      [zgłoszenie naruszenia]

Poziom przystosowania emocjonalno-społecznego dzieci jedynych a dzieci z rodzin wielodzietnych


Spis treści
Wprowadzenie

Rozdział I.
Przystosowanie i rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym
1.1. Pojęcie "przystosowania" w ujęciu: społecznym, psychologicznym i socjologicznym
1.2. Czynniki warunkujące przystosowanie społeczne
1.3. Dziecko przystosowane społecznie - psychologiczna analiza pojęcia
1.4. Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
1.5. Trudności i opóźnienia w rozwoju emocjonalno-społecznym dziecka

Rozdział II.
Problematyka jedynactwa i wielodzietności w literaturze psychologicznej
2.1. Pojęcie jedynactwa i wielodzietności
2.2. Rodzina wielodzietna i rodzina z dzieckiem jedynym
2.3. Oddział przedszkolny jako mała grupa społeczna, charakterystyka mechanizmów psychologiczno-społecznych
2.4. Przystosowanie dzieci jedynych i z rodzin wielodzietnych do grupy przedszkolnej

Rozdział III.
Metodologia badań własnych
3.1. Cel, problemy i hipotezy badawcze
3.2. Zmienne i wskaźniki
3.3. Metody i techniki badawcze
3.4. Opis badanej grupy i terenu badań
3.5. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV.
Analiza wyników badań własnych
4.1. Analiza porównawcza poziomu przystosowania emocjonalno-społecznego dzieci przedszkolnych jedynych, a dzieci z rodzin wielodzietnych
4.2. Poziom przystosowania emocjonalno-społecznego dzieci przedszkolnych, a ich komunikacja w grupie
4.3. Poziom przystosowania emocjonalno-społecznego, a zachowanie dziecka w zabawie

Weryfikacja hipotez
Podsumowanie badań własnych
Wnioski końcowe
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneksy


---------------------------------------------
Co Do Celów i Problemów:

Wyróżniamy tu następujące etapy procesu badawczego: sformułowanie przedmiotu badań oraz ustalenie tematu pracy, określenie celu i problemu pracy, ustalenie zmiennych i dobór modelu badawczego, sformułowanie hipotez, zdefiniowanie zmiennych, dobranie wskaźników do zmiennych, ustalenie próby do badań, opracowanie procedury badawczej, konstruowanie narzędzi oraz dobór technik i metod badawczych, przeprowadzenie badań właściwych, poprzedzonych badaniami próbnymi, opracowanie wyników badań, wyprowadzenie z badań teorii pedagogicznej oraz ukazywanie związku teorii pedagogicznej z praktyką dydaktyczno-wychowawczą.

W swojej pracy pragnę przedstawić przykładowy proces badawczy, który zatytułowałam:

Proces adaptacji absolwentów wiejskich szkół podstawowych w środowisku zbiorczego, dużego gimnazjum.
Do tego tematu sformułowałam następujące cele, czyli zamierzone efekty całego procesu badawczego. Zgodnie z najczęściej spotykanymi w badaniach pedagogicznych kategoriami, cele podzieliłam na: poznawcze, teoretyczne i praktyczne.

Założyłam następujące cele sformułowanego przeze mnie procesu badawczego:

I. Cel poznawczy:
Na podstawie badań przeprowadzonych w wybranym, dużym gimnazjum,

do którego uczęszczają absolwenci wiejskich szkół podstawowych określenie jak przebiega proces adaptacji dzieci z środowisk wiejskich.

II. Cel kształcący:
Nabywanie umiejętności rozwiązywania określonych problemów badawczych

poprzez uruchamianie właściwych procedur badawczych.

III. Cel prakseologiczny:
Przeprowadzone badania znajdą aktywne zastosowanie w pracy pedagogicznej; zarówno

w kształceniu jak i wychowaniu na terenie gimnazjum i szkoły podstawowej.

Problem badawczy:
Głównym problemem który zamierzam wyjaśnić będzie odpowiedź na pytania, z których najważniejsze to: W jaki sposób przebiega proces adaptacji w środowisku dużego gimnazjum uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich, którzy ukończyli szkołę podstawową umiejscowioną na wsi? Do jakich prowadzi on rezultatów w pierwszym roku nauki w nowej placówce?

Problemy szczegółowe:
A. Jaki odsetek uczniów wiejskich szkół podstawowych zaaklimatyzuje się w gimnazjum i spełniając oczekiwania nowej szkoły?

B. Jaki odsetek badanych dzieci ujawni zaburzenia w procesie adaptacji?

C. Jakie efekty ujawnią dzieci adaptujące się w sposób zaburzony?

D. W jaki sposób cechy osobowe tj. płeć, status, pochodzenie, stan zdrowia wpływają na efekty osiągane w procesie adaptacji?

E. Czy wybrane cechy szkoły podstawowej i gimnazjum tj. kompetencje nauczycieli, staż pracy, nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora placówki, wyposażenie szkół formy pracy dziećmi, współpraca szkoły z rodzicami, współpraca między szkołami; mają wpływ na proces harmonijnego adaptowania się uczniów w nowym środowisku szkolnym?

Następnym krokiem postępowania metodologicznego jest próba sformułowania hipotez.


Przyjęłam następujące hipotezy:

1. Hipotetycznie zakładam, że w badanym środowisku reprezentowane będą dwa rodzaje adaptacji: standardowe i zaburzone.
2. Hipotetycznie zakładam, że większość badanej grupy uczniów będzie adaptowało się w sposób standardowy.
3. Hipotetycznie zakładam, że wśród czynników różnicujących przebieg adaptacji dzieci będą ich niektóre cechy osobowe takie jak: jedynactwo, płeć
4. Hipotetycznie zakładam, że pewne wzory zachowań, normy i wartości preferowane przez rodziców oraz takie cechy rodzin jak: struktura, stan materialny i wykształcenie rodziców mają istotny wpływ na przebieg adaptacji uczniów w nowym środowisku.
5. Hipotetycznie zakładam, że szkoły podstawowa oraz gimnazjalna poprzez swoją organizację i oddziaływanie odgrywają istotną rolę w badanym procesie co przejawiać powinno się w uzyskaniu przez uczniów pozytywnych wyników.

Następnie podejmujemy się wyłonienia zmiennych i wskaźników związanych z danym problemem. Najczęściej wyróżnia się trzy rodzaje zmiennych: niezależne, pośredniczące i zależne. W moich badaniach za zmienną zależną uznałam poziom adaptacji uczniów

w pierwszej klasie gimnazjum. Zmienna ta posiada dwie kategorie: stan zgody i stan niezgody z oczekiwanymi efektami. Zmienną niezależną będą tworzyły niektóre cechy struktury szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz rodziny. Zmiennymi pośredniczącymi w badanym układzie zmienny będą: wybrane cechy osobowe dziecka, cechy środowiska.


Za S. Nowakiem wyróżniamy następujące rodzaje wskaźników: empiryczne i inferencyjne.

Wskaźnikami w pracy badawczej, które wykorzystam będą:

* wypowiedzi uczniów, nauczycieli i rodziców zawarte w ankietach
* dokumenty szkolne tj. dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniczki uczniów
* opinie wyrażone przez nauczycieli, uczniów, pedagogów szkolnych, rodziców
* własne spostrzeżenia

Metodami badawczymi którymi się posłużę w swojej pracy są:
§ sondaż diagnostyczny
§ monografię pedagogiczną

Metoda monografii instytucji wyraża narastające tendencje do silniejszego uwzględniania w pedagogice społecznej związków jednostki ze środowiskiem i oddziaływania na nią poprzez organizowane w środowisku życia podniet i wpływów stymulujących rozwój. Monografie instytucji mają dostarczyć materiałów i wniosków dla racjonalnej rozbudowy urządzeń i instytucji zaspokajających potrzeby i sprzyjających rozwojowi aktywności społecznej. Metoda sondażu diagnostycznego łączy podstawowe elementy obserwacji, wywiadu, studium przypadku zmierza do ściślejszego określenia przedmiotu badań i ich koncentracji na zmiennych niezbędnych dla wszechstronnej analizy badanego zjawiska.


W tych badaniach proponuję następujące techniki badawcze:

* ankieta skierowana do uczniów
* ankieta skierowana do nauczycieli jednej i drugiej szkoły
* ankieta skierowana do rodziców
* analiza dokumentów
* rozmowa
* wywiad
* obserwacja

Kolejnym etapem badań jest wybranie odpowiednich narzędzi badawczych, za pomocą których zrealizujemy daną technikę zbierania materiału badawczego.

W swojej pracy wybrałam następujące narzędzia badawcze:
§ kwestionariusz ankiety
§ dzienniki lekcyjne
§ arkusze ocen
§ dzienniczki ucznia

Następnym etapem badań jest dobór próby badawczej i organizacja badań.

Rozpoczynając rozwiązywanie problemów badawczych należy sporządzić harmonogram czynności.

W harmonogramie wyróżniamy tu następujące etapy:

1. Gromadzimy i opracowujemy literaturę dotyczącą konkretnego problemu badawczego.
2. Redagujemy teoretyczną i metodologiczną część pracy.
3. Przeprowadzamy określone zadania.
4. Redagujemy wnioski na podstawie uzyskanych wyników badań.
5. Wyprowadzamy z badań teorię pedagogiczną.
6. Ukazujemy związki teorii pedagogicznej z praktyką dydaktyczno-wychowawczą.


Zmieniony przez - Rianonn w dniu 2009-04-03 13:18:39
_______________________________
 
So Excuse me if I have/some place in my mind/where I go time to time.

 
INSOMNIA
 Wysłana - 3 kwiecień 2009 14:23      [zgłoszenie naruszenia]

Rianka, wklejanie konspektu swojej pracy licencjackiej nie jest chyba najmądrzejszym pomysłem

 
Rianonn
 Wysłana - 3 kwiecień 2009 15:10      [zgłoszenie naruszenia]

To nie jest moja praca Donku, ja magisterkę pisałam na temat - "UWARUNKOWANIA RODZINNE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH MŁODZIEŻY"
_______________________________
 
So Excuse me if I have/some place in my mind/where I go time to time.

 
iwonka_87
 Wysłana - 3 kwiecień 2009 15:56      [zgłoszenie naruszenia]

to jest praca licencjacka
czesto na minimalnym poziomie
tzn ze nie trzeba np pisać hhipotez, czy zmiennych, czy wskazników
prezes jak cos to pisz na priv to moge cos podeslac, wytlumaczyc
Riana cel prakseologiczny: i ksztalcacy to wg kogo niby jest?
raczej sie takich celów nie pisze...


Zmieniony przez - iwonka_87 w dniu 2009-04-03 15:58:59
_______________________________
 
na co dzień pomagam w pracach lic. i mgr

 
pawlak81
 Wysłana - 10 grudzień 2009 22:04     
 Usunięta przez Pan Śmierć za naruszenie Pkt1 regulaminu forum.
[zgłoszenie naruszenia]

 
[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]


Odpowiedzi jest na 2 strony.   | następną
 
Wybierz stronę:  
Przegląd tygodnia | Wyślij odpowiedź

plan pracy licencjackiej

Strony: 1 2
 
Warto przeczytać: Przelicznik punktów / Nowa Matura | co po matematyce i geografii?? | Obowiazkowe mundurki | klimatayzacja, wentylacja itp na Politech. Śląskiej | matura a egzam wstepny | Szczecin > studia> ruch dietetyka | matura w j.angielskim | Filologia włoska czy hiszpańska?? | Pomóżcie bo sie gubię - filologia angielska | Zguba świadectwa | Studiujesz AWF na pierwszym roku? Wejdz i sie wypowiedz | Resocjalizacja | Uczelnie wyższe dzisiaj a kilka lat temu... | WSAIZ Rzeszów | SEKURYTYZACJA - TRANSAKCJE HELP !!! | [his]poczet królów polskich | antyplagiat | blabla90 | rotkiel | six feet | zostaA"my przyjaciA3A,mi | motyw A]mierci w literaturze | test sprawnościowy | test sprawnosciowy | nakładka na penisa | nakładka | aplikacja komornicza | ponczochy | ponczoch | przedstawiciel handlowy | wwwshowuptvzmyslowasunia | agh | poznam chlopaka | skracanie napletka | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2018 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0