FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemy郵enia seks

∑ temat zosta odczytany 27820 razy ¬


ZAREJESTRUJ SI I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU B犵ZIESZ M笉 ZOBACZY WYPOWIEDZI SPECJALIST紟 I WYㄐCZY REKLAMY

 
ROZRYWKA | Mi這嗆
przyczyny rozpadu zwi您k闚 
Wy郵ij odpowied [powiadom znajomego]    
Autor "przyczyny rozpadu zwi您k闚"   
 
kemesO
Analityk
 Wys豉na - 30 czerwiec 2007 17:52        | zg這 naruszenie regulaminu

Sprawd ile procent masz t逝szczu

nie mo積a skopiowa, wi璚 daj linka
[marcinjaskulski.blog.onet.pl/2,ID156270278,index.html]

przyczyny i konsekwencje rozpadu ma鹵e雟tw

Rozw鏚 jest zjawiskiem wielowymiarowym i jako takie jest przedmiotem zainteresowania r騜nych dyscyplin naukowych m.in. demografii, socjologii, psychologii, a tak瞠 seksuologii.

CZYNNIKI RYZYKA

Ka盥a z tych nauk bada r騜ne aspekty zwi您ku ma鹵e雟kiego i na podstawie tych bada wyodr瑿niono r騜ne czynniki mog帷e destabilizowa ma鹵e雟two-czynniki ryzyka.

Demograficzny aspekt rozwodu.

Demografia traktuje rozpad ma鹵e雟twa jako czynnik wstrzymuj帷y prokreacj i obni瘸j帷y przyrost naturalny oraz okre郵a prawdopodobie雟two pojawienia si sytuacji kryzysowej, kt鏎a mo瞠, lecz nie musi prowadzi do rozwodu. Czynniki, kt鏎e wp造waj na stabilno嗆 ma鹵e雟twa to:

1. status socjoekonomiczny
2. przeci皻ny wiek zawierania ma鹵e雟twa
3. ci捫e oraz urodzenia przedma鹵e雟kie
4. posiadanie i liczba dzieci
5. trwa這嗆 rodziny pochodzenia.

1. Prawdopodobie雟two rozwodu jest odwrotnie proporcjonalne do wysoko軼i statusu socjoekonomicznego. Najbardziej istotny jest doch鏚 - ni窺zy, ale sta造 bardziej stabilizuje ma鹵e雟two. Wy窺ze wykszta販enie wp造wa korzystnie na sta這嗆 zwi您ku. Natomiast praca zarobkowa kobiety wp造wa destabilizuj帷o ze wzgl璠u na poczucie niezale積o軼i i wy窺ze prawdopodobie雟two opuszczenia przez ni niesatysfakcjonuj帷ego zwi您ku.

2. Ryzyko rozpadu ma鹵e雟tw nastoletnich jest dwukrotnie wi瘯sze ni w przypadku zwi您k闚 zawieranych po 20 roku 篡cia. Jest to spowodowane mniejsz satysfakcj z 篡cia w ma鹵e雟twie na skutek braku przygotowania do wype軟iania r鏊 ma鹵e雟kich. 安iadomo嗆 wi瘯szej szansy na zawarcie ma鹵e雟twa powt鏎nego powoduje mniejsz tolerancj na problemy ma鹵e雟kie.

3. Ma鹵e雟twa nastolatk闚 cz瘰to wsp馧istniej z ci捫 i urodzeniem przedma鹵e雟kim, wi璚 trudno oceni, kt鏎y tych czynnik闚 ma wi瘯sze znaczenie, ale badania wykazuj, 瞠 urodzenia przedma鹵e雟kie tworz wi瘯sze zagro瞠nie rozpadem w przysz這軼i. Ci捫a przedma鹵e雟ka jest r闚nie du篡m czynnikiem ryzyka rozpadu ma鹵e雟twa ze wzgl璠u na brak przygotowania partner闚 do ustabilizowania si, opieki nad dzieckiem; cz瘰to towarzysz temu problemy finansowe.

4. Istnieje pozytywny zwi您ek mi璠zy posiadaniem dzieci, a stabilno軼i ma鹵e雟twa. Najlepiej zapobiega rozwodom posiadanie dzieci w wieku przedszkolnym, gdy ma貫 dzieci wywo逝j sytuacj zale積o軼i 穎ny od m篹a, mog podnosi satysfakcj ze zwi您ku, lecz powoduj ograniczenie interakcji mi璠zy ma鹵onkami, co mo瞠 wp造wa destrukcyjnie. Ryzyko rozpadu ma鹵e雟twa jest najwi瘯sze w zwi您kach bezdzietnych oraz w rodzinach o du瞠j ilo軼i dzieci. Dzieci s jednak du膨 barier przed rozwodem.

5. Istotny jest zwi您ek mi璠zy rozwodem rodzic闚, a rozwodem w ma鹵e雟twie dzieci. Dzieje si tak dlatego, 瞠:

- cechy osobowo軼i rodzic闚 b璠帷e przyczyn ich problem闚 s przekazywane dzieciom i utrudniaj im przystosowanie si do 篡cia w rodzinie
- postawa przyzwalaj帷a rodzic闚 na rozw鏚, jako spos鏏 rozwi您ywania problem闚 jest wzorcem post瘼owania dla dzieci
- model r鏊 wyniesiony z domu nie jest prawid這wy
- pogorszenie warunk闚 ekonomicznych zwi您ane z rozwodem obni瘸 szans dzieci z rozbitych rodzin na odpowiednie wykszta販enie i zawarcie ma鹵e雟twa o wysokim statusie socjoekonomicznym

Kobiety pochodz帷e z rozbitych rodzin cz窷ciej zawieraj ma鹵e雟twa nastoletnie, staj si matkami jako nastolatki, cz窷ciej maj przed郵ubne dzieci i cz窷ciej si rozwodz.


Socjologiczny aspekt rozwodu.


Dla socjologii rozw鏚 jest rozbiciem grupy spo貫cznej jak jest rodzina i pr鏏uje ona wyja郾ia mechanizm rozwodu teori wymiany spo貫cznej. Opiera si ona na tezie, 瞠 jednostki wchodz帷e ze sob w interakcje usi逝j maksymalizowa zyski i minimalizowa poniesione koszty w celu otrzymania najbardziej korzystnych wynik闚- je郵i zyski s wi瘯sze ni koszty interakcja jest kontynuowana.

Na atrakcyjno嗆 ma鹵e雟twa sk豉daj si zyski symboliczne, takie jak wykszta販enie, status zawodowy, podobie雟two mi璠zy ma鹵onkami w zakresie wykszta販enia, przynale積o軼i do grupy religijnej, wiekowej oraz zyski materialne, a tak瞠 emocjonalne-kole瞠雟two, szacunek, satysfakcja seksualna. Im wi瘯sza atrakcyjno嗆 ma鹵e雟twa, tym wi瘯sza satysfakcja ma鹵onk闚 i ch耩 kontynuowania ma鹵e雟kiej interakcji. Na stabilno嗆 ma鹵e雟twa wp造wa te istnienie silnych barier przed rozwodem:

- poczucie zobowi您ania wobec niesamodzielnych dzieci
- presja ze strony rodziny i przyjaci馧
- przekonania religijne
- poczucie zobowi您ania do zachowania przysi璕i ma鹵e雟kiej
- przewidywane koszty zwi您ane z rozwodem.

Psychologiczny aspekt rozwodu.

Rozw鏚 jest przede wszystkim prze篡ciem emocjonalnym, jednym z najbardziej stresuj帷ych zmian w 篡ciu. Dotyczy:

sfery spo貫cznej-utrata kontaktu ze wsp馧ma鹵onkiem, dzie熤i, przyjaci馧mi i zwi您ane z tym poczucie opuszczenia i osamotnienia;

sfery psychologicznej-uczucie rozgoryczenia, zale積o軼i, beznadziejno軼i, poczucie mniejszej warto軼i;

sfery behawioralnej - zaburzenia organizacji czasu, obni瞠nie wydajno軼i pracy, utrata stabilno軼i dochod闚.

PRZYCZYNY ROZWOD紟

W kontek軼ie makrospo貫cznym pra廝鏚e rozwod闚 nale篡 poszukiwa w procesach idustrializacji i urbanizacji zwi您anych z nastaniem ery przemys這wej. Nowy system ekonomiczny sprawi, 瞠 rodzina sta豉 si bardziej zale積a od czynnik闚 emocjonalnych i psychologicznych, wi璚 mniej odporna i bardziej wra磧iwa na stresy.

Ma鹵e雟two sta這 si 鈔odkiem zaspokajania podstawowych ludzkich potrzeb emocjonalnych, a nie tylko spo貫cznym 鈔odkiem dla zaspokajania potrzeb seksualnych jednostki, rodzenia, wychowywania dzieci oraz dostarczania statusu spo貫cznego cz這nkom rodziny. Sprzyjaj帷e rozwodom sta造 si ideologie egalitaryzmu i r闚nouprawnienia kobiet.

Z bada prowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, 瞠 nast徙i豉 ewolucja przyczyn rozwod闚. W latach 50. i 60. jako przyczyny rozwodu podawane by造 problemy zwi您ane z zaburzeniami w wype軟ianiu przez rodzin funkcji instrumentalnych - brak pomocy, wsparcia, pija雟two, hazard, okrucie雟two psychiczne i przemoc fizyczna, zaniedbywanie domu i dzieci, k這poty finansowe. W latach 80. przyczynami rozwod闚 by造 : brak porozumienia, problemy osobowo軼iowe, niezgodno嗆 charakter闚, konflikty warto軼i, r鏊, problemy emocjonalne. S to problemy dotycz帷e funkcji emocjonalno-ekspresyjnych.

W Polsce podawane s r騜ne przyczyny w zale積o軼i od p販i, wykszta販enia i d逝go軼i trwania ma鹵e雟twa. Trzy g堯wne przyczyny to:

niewierno嗆

alkoholizm

niezgodno嗆 charakter闚.

Im wy窺ze wykszta販enie tym cz窷ciej podawana niezgodno嗆 charakter闚, a im ni窺ze wykszta販enie tym cz窷ciej alkoholizm. W zale積o軼i od d逝go軼i trwania ma鹵e雟twa:

- sta do 5 lat - niezgodno嗆 charakter闚
- 5 - 10 - letnie ma鹵e雟two - alkoholizm
- 10 - 15 - letnie - niewierno嗆.

Inne przyczyny to: brak zainteresowania rodzin, konflikty z rodzicami (te軼iami), konflikty na tle finansowym, na tle seksualnym, trudne warunki mieszkaniowe, przemoc fizyczna. Nale篡 pami皻a, 瞠 powody te mog by podawane ze wzgl璠u na si喚 argumentu maj帷ego przekona s康 o konieczno軼i orzeczenia rozwodu.

Ze wzgl璠u na brak ukierunkowanych bada nie znany jest wp造w problem闚 na tle seksualnym na rozpad ma鹵e雟tw, ale znane s te problemy:

- nieporozumienia i zaburzenia na tle seksualnym
- niemo積o軼i wsp馧篡cia - pochwica, impotencja, fobia defloracji
- nieporadno軼i partnera, kt鏎y nie wie jak wsp馧篡
- uniemo磧iwienie wsp馧篡cia z powodu braku intymno軼i (brak w豉snego mieszkania, w軼ibscy te軼iowie)
- brak orgazmu u kobiety przy pierwszych kontaktach zniech璚a partnera do wsp馧篡cia
- brak higieny lub kultury wsp馧篡cia, co budzi wstr皻
- zdrada lub ujawnienie romansu przedma鹵e雟kiego, kt鏎y jest kontynuowany
- odkrycie nie akceptowanych form zachowa drugiej osoby - alkoholizm, zachowania sadystyczne, dewiacje, homoseksualizm
- walka o dominacj lub nadmierna rywalizacja
- ujawnienie przewlek貫j choroby czy wady budowy.


Du穎 wynika z niewiedzy i braku u鈍iadomienia o podstawowych prawid這wo軼iach 篡cia seksualnego oraz z braku wsp馧篡cia przed 郵ubem, gdy mo瞠 to wynika nie z norm i zasad, ale z ukrywania prawdy o sobie.

Du瞠 prawdopodobie雟two konfliktu na tle seksualnym istnieje przy r騜nicach temperament闚, potrzeb, oczekiwa, upodoba, nieprzystosowaniu seksualnym, ub鏀twie form pieszczot, klimacie nudy i monotonii oraz braku kultury wsp馧篡cia i koncentracji na w豉snych potrzebach.

Analiza 40 spraw rozwodowych zamieszczona w ksi捫ce prof. Lwa-Starowicza pt. "SEKSUOLOGIA S.OWA" daje pewne poj璚ie o przyczynach seksuologicznych rozwod闚:

W 18 przypadkach rozpoznaniem by zesp馧 nieprzystosowania seksualnego.

Polega on na wyst瘼owaniu r騜nych problem闚 i trudno軼i w 篡ciu seksualnym przy zachowanej sprawno軼i seksualnej partner闚. Do typowych problem闚 nale膨: wra瞠nie "lu幡ej pochwy" we wsp馧篡ciu, nast瘼stwa nawyk闚 masturbacyjnych partnera, zmiany poporodowe u kobiety, fizjologiczna niewsp馧mierno嗆 budowy partner闚, r騜nice pobudliwo軼i i biorytm闚 seksualnych mi璠zy partnerami, nier闚noczesno嗆 orgazmu, r騜nice upodoba seksualnych, niepodejmowanie wsp馧篡cia przez kobiety odczuwaj帷e maksymalny poziom libido w okresie owulacji przy stosowaniu naturalnych metod antykoncepcji.

Inne przyczyny to:

- awersja seksualna do m篹a (10)
- dyspareunia (4)
- zaburzenia erekcji cz這nka (4)
- hypolibidemia (4)
- zbyt wczesny wytrysk (4).

Liczne badania nad przyczynami rozwod闚 doprowadzi造 do nast瘼uj帷ych wniosk闚:

- 穎ny podaj wi瘯sza liczb powod闚 ni m篹owie
- przyczyny podawane przez kobiety i przez m篹czyzn r騜ni si istotnie
- istniej r騜nice w podawanych przyczynach rozpadu w zale積o軼i od d逝go軼i trwania ma鹵e雟twa
- przyczyny rozwodu ulegaj zmianie w zale積o軼i od przynale積o軼i klasowej
- istnieje wiele przyczyn, kt鏎e doprowadzaj do rozpadu zwi您ku
- przyczyny zmieniaj si w czasie.

KONSEKWENCJE ROZWOD紟

Rozw鏚 jako silnie stresuj帷e prze篡cie wp造wa na zdrowie. Rozliczne badania wykaza造, 瞠 osoby rozwiedzione - w por闚naniu z osobami pozostaj帷ymi w zwi您ku ma鹵e雟kim - cz窷ciej zapadaj na choroby somatyczne, s cz窷ciej hospitalizowane, cz窷ciej nadu篡waj alkoholu oraz cz窷ciej pope軟iaj samob鎩stwa. Osoby rozwiedzione ce****e:

- gorsza samoocena stanu zdrowia
- mniejsze zadowolenie ze stanu zdrowia
- intensywniejsze palenie tytoniu na skutek stresu rozwodowego
- cz瘰tsze zapadanie na choroby-os豉bienie odporno軼i zwi您ane ze stresem
- s豉bsze poczucie ch璚i 篡cia
- bardziej pesymistyczny stosunek do 篡cia
- s豉bsze poczucie szcz窷cia z 篡cia - uczucie nudy w 篡ciu
- s豉bszy optymizm 篡ciowy.


廝鏚這: [http://www.bibl.amwaw.edu.pl/kola/sex/tematy/ROZPAD%20MA%C5%81%C5%BBE%C5%83STWA.htm]


______________________________
 
zielony

Ekspert -
 
piotrusxtc
 Wys豉na - 30 czerwiec 2007 18:22      [zg這szenie naruszenia]

nie wiem po co zakladasz te tematy po czym wklejasz do nich kilka stron obszernego artykulu. Moze cos od siebie...?co do tematu... przyczyny rozpadu zwiazkow w moim mniemaniu sa przerozne jednak w duzej mierze zalezne od osobowosci oraz dojrzalosci zainteresowanych. Jesli sa gowniarzami to sms od kolezanki taki zwiazek moze zdezelowac.
_______________________________
 
seks, alkohol, mordobicie...

kocham konie... - mechaniczne !!

Znawca -
 
kemesO
Analityk
 Wys豉na - 30 czerwiec 2007 18:24      [zg這szenie naruszenia]

瞠by kto zada takie pytanie jak Ty
ja nie jestem w zwi您ku ma鹵e雟kim, wi璚 mi to niepotrzebne, a pogl康y mam zbie積e z tymi tutaj
mo瞠 komu si przyda, a jak nie, to p鎩dzie do kasacji - proste
_______________________________
 
zielony

Ekspert -
 
sweetGIRL
 Wys豉na - 30 czerwiec 2007 20:21      [zg這szenie naruszenia]

niezgodno嗆 charakter闚.

ta niezgodnosc charakterow to normalnie jakies fatum..
wiekszosc ludzi ktorzy sie roztstaja wlasnie za powod podaje niezgodnosc charakter闚..
Hmm moze i cos w tym jest...
Sog za arta
_______________________________
 
:):)

 
bf_stan
 Wys豉na - 30 czerwiec 2007 23:24      [zg這szenie naruszenia]

Duzo tego, wiec moze strzeszcze ten artykul pod katem tematu posta
rozpad moze nastepowac pod wplywem takich czynnikow jak:
1. pieniadz, a co sie z tym wiaze - poczucie samowystarczalnosci jednej ze stron, lub poczucie brak spelnienia w zwiazku jesli chodzi o kariere zawodowa.
2. niedojrzalosc emocjonalna, brak doswiadczenia zyciowego.
3. brak przygotowania do powaznego zwiazku, zbyt wczesnie pojawiajace sie okolicznosci zmuszajace do podjecia malzenstwa, np niechciana ciaza.
4. dzieci, lecz czesciej ich brak, a co sie z tym wiaze brak poczucia obowiazku wobec rodziny.
5. zle doswiadczenia i poglady "wyniesione" z domu rodzinnego nabyte w dziecinstwie, czyli np. rodzice po rozwodzie.

Z socjologicznego punktu widzenia, rozpad nastepuje gdy oboje partnerow zauwaza, ze "bilans" tej relacji jest niekorzystny, innymi slowy: to, co wnosi malzensto dla kazdej ze stron jest niewymierne do zaangazowania w zwiazek. Osoby w zwiazku nie otrzumuja oczekiwanych korzysci zarowno "przyziemnych" czyli praktycznych (satysfakcja seksualna, czy dobra materialne) jak i uczuciowych.

Pozostale przyczyny to np. (zebralem to raczej tak do jednej kupy )
1. brak dobrej komunikacji miedzy partnerami, oddalenie sie.
2. zbyt duze uczucie przynaleznosci do kogos (choc wg mnie to nie do konca racja)
3. spadek zadowolenia z kariery osobistej (zawodowej) jednego z partnerow
4. brak odpornosci na stres
5. wciaz zmieniajacy sie (wraz z nastawaniem kolejnych epok) obraz rodziny, czyli inne potrzeby, inne wymagania, itd.

i takie juz bardziej konkretne przyczyny:
6. niezgodnosc charakterow (czyli idac dalej - brak akceptacji)
7. konflikty, sprzeczki, klotnie (w sumie ma po czesci zwiazek z poprzednim)
8. inne poglady, wyznawane wartosci, inne wyobrazenie o roli spelnianej przez kazdego z partnerow w malzenstwie
9. NIEWIERNOSC
10. alkoholizm
11. przemoc fizyczna jak i psychiczna (czyli np. zanizanie samooceny u drugiej osoby)
12. konflikty z dalsza rodzina (tesciowie)
13. brak srodkow pienieznych, ciezka sytuacja finansowa, lub trudne warunki mieszkaniowe
14. konflikty na tle seksualnym (troszke wydumane wg mnie, no chyba ze jakis fetyszyzm ) Ogolnie watpie, zeby ktos sie rozwodzil, bo jego partner ma zbyt wczesny wytrysk...


Chyba kazda z tych przyczyn moglaby byc osobnym tematem do dlugiej dyskusji.
jesli ktorys z fragmentow tekstu zle zrozumialem, to prosze poprawic
pozdro
PS.: piotrus nabralem sie na twoj podpis! arrgh, no ale okej niech strace

Zmieniony przez - bf_stan w dniu 2007-06-30 23:26:55
_______________________________
 
⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔
 ⇔⇔Z⇔⇔⇔⇔O⇔⇔
⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

Ekspert -
 
bf_stan
 Wys豉na - 3 lipiec 2007 15:04      [zg這szenie naruszenia]

cos widze temat chyba za powazny
_______________________________
 
⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔
 ⇔⇔Z⇔⇔⇔⇔O⇔⇔
⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

Ekspert -
 
Methos
 Wys豉na - 3 lipiec 2007 15:29      [zg這szenie naruszenia]

wypowiem si jutro

Ekspert -
 
szatanski
 Wys豉na - 3 lipiec 2007 18:29      [zg這szenie naruszenia]

temat jest zwyczajnie nudny; zwi您ki (nie u篡wam s這wa ma鹵e雟two bo to przecie synonim rozpadu, ko鎍a i og鏊nego nieszcz窷cia ) rozpadaj si z przyczyn podanych i pewnie jeszcze z wielu innych (prawdopodobnie wszystko mo瞠 by przyczyn), co tu gada.

Lepszy by豚y temat "Dlaczego wasz zwi您ek si rozpad?"
-bo mia ma貫go - bo mia豉 wielk
-bo nie chcia豉 mie dzieci - bo chcia mie dzieci
-bo by zbyt rozrywkowy - bo by豉 za spokojna
...
itp. itd. flaki z olejem

 
kemesO
Analityk
 Wys豉na - 3 lipiec 2007 19:02      [zg這szenie naruszenia]

Lepszy by豚y temat...
to by這 taki za這篡, a nie jojczy
_______________________________
 
zielony

Ekspert -
 
Methos
 Wys豉na - 4 lipiec 2007 08:02      [zg這szenie naruszenia]

nie u篡wam s這wa ma鹵e雟two bo to przecie synonim rozpadu, ko鎍a i og鏊nego nieszcz窷cia

ma鹵e雟two -> synonim rozpadu i og鏊nego nieszcz瘰cia????

jesli tak s康zisz, to ja s康ze, ze nie masz o tym zielonego poj璚ia

Ekspert -
 
szatanski
 Wys豉na - 4 lipiec 2007 08:29      [zg這szenie naruszenia]

Methos ca趾owicie si z Tob nie zgadzam. S康z, 瞠 nie jest tak jak piszesz, z drugiej strony nie wiem czy jest tak na pewno jak nie piszesz.
Nie mam m篹a ani 穎ny ale nie jestem w tych sprawach ca趾iem zielony

A tak powa積ie (no, nie ko鎍a), dop鏦i kto mi nie wyja郾i idei ma鹵e雟twa, pewnie b璠 os康zany o przesadzanie...

[Powiadom mnie, je郵i kto odpowie na ten artyku.]


Odpowiedzi jest na 2 strony.   | nast瘼n
 
Wybierz stron:  
Przegl康 tygodnia | Wy郵ij odpowied

przyczyny rozpadu zwi您k闚

Strony: 1 2
 
Warto przeczyta: Powr鏒 dawnej kolezanki/mi這軼i | Czy wszystkie laski probuja odwrocic faceta? | MO浩 CUDZY PUNKT NA SPRAW? Pom騜cie... | Wkurviony | Prowokacja | tak kvrwa, zale sie | ****a 畝le si | po pro軸ie | powodzenie u kobiet | Pi瘯na nieznajoma - zacznijmy znajomo嗆, tylko jak? | INSO jest popiervdolone! | Insomniowe rozterki, tezy, faceci, baby | Czu貫 s堯wka do dziewczyny | Czy pozwoli lasce pojecha na wakacje w towarzystwie typ闚 z pracy i kole瘸nki? | Pocieszalnia vol. 10 - czyli dlaczego Daer nie ma serca %-) | the end? | gang | pershing | beata 軼ibak闚na | agata cybi雟ka | oracle | sap | cisco | yakuzik | holtz | chamskie vol | d3100 | luise | Sprz璕這 od Opla | lsd | jak 篡 | Nolens | kroniki | kukurydza solona | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2018 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0